ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ) (วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ละอองอุทัย *
รองศาสตราจารย์ วิทวัส แจ้งเอี่ยม *
อาจารย์ สันติ โพธิ์ศรี *
รองศาสตราจารย์ กัมปนาท หวลบุตตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา ปัญญาวราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ แสงแข
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช
อาจารย์ ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แดง แซ่เบ๊
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก วันทา
รองศาสตราจารย์ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50659161
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมชีวภาพ เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจัย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

1.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50669761
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1.2 วิชาแกนบังคับ

Course codes : 50651161
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์

พื้นฐานโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในมุมมมองของงานทางวิศวกรรม การใช้หลักการขั้นพื้นฐาน และแนวทางของโมเดลทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการศึกษางานด้านโมเลกุล โครงสร้างเซลล์ หน้าที่ และปรากฎการณ์ของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์กับหน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์กับวัสดุชีวภาพ ค้นคว้าและการวิจารณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Course codes : 50651261
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ

การใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมในการศึกษาระบบชีววิทยาในระดับโมเลกุล จนถึงระบบอวัยวะ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านโมเลกุล เซลล์ การส่งทอดสัญยาณ และยีนมาศึกษาระบบ เน้นในเรื่องเซลล์และระบบหัวใจ ระบบประสาท จากยีนจนกลายเป็นอวัยวะ

Course codes : 50651361
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาของประเภทใหม่ของการลงทุน การลงทุนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์โอกาสและประเมินผล การประเมินตลาดกลยุทธ์ในการเริ่มต้น การพัฒนาแผนธุรกิจ

Course codes : 50651461
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปฏิกิริยาและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

2.2 หมดววิชาเลือก

Course codes : 50662161
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรวัสดุชีวภาพ

โครงสร้างของแข็ง การตรวจวิเคราะห์วัสดุ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมโลหะ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเซรามิก วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียใพอลีเมอร์ วัสดุชีวภาพผสม ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง-คุณสมบัติของวัสดุชีวะ เนื้อเยื่อ อ่อนและแข็ง การตอบสนองของเนื้อเยื่่อต่อการปลูกถ่ายอวัยวะเทียม การถดถอยของวัสดุในสภาวะแวดล้อมชีวภาพ

Course codes : 50662261
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ

การทดสอบทางชีวภาพและความเข้ากันได้ทางชีวะ การแทนที่เนื้อเยื่ออ่อนวัสดุและวัสดุปลูกถ่ายทางทันตกรรม คุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างฟันการออกแบบและประยุกต์ข้อศอกเทียม การออกแบบและประยุกต์ไหล่เทียม การแทนที่ข้อต่อเข่า การแทนที่ข้อต่อสะโพก นั่งร้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

Course codes : 50662361
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ

เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์ธาตุระบบวัดความยาวคลื่น รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระตุ้นอิมพลัซ์ คุณลักษณะการาหมุนของอิเล็กตรอน ลักษณะภาพถ่ายอิเล็กตรอน โดยรังสีเอ็กซ์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพันธะภายใต้รังสีอินฟาเรด ลักษณะรูปทรงของมวล ลักษณะรูปทรงมวลประจุทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของการสูญเสียพลังงานอิเล็กตรอน การทดสอบนอกสิ่งมีชีวิต การทดสอบภายในสิ่งมีชีวิต สมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพ ส่วนประกอบธาตุและเคมี

Course codes : 50662461
Credit : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ชีวภาพ

การปลูกถ่ายอวัยวะทางชีวการแพทย์และการประยุกต์อุปกรณ์สำหรับการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ ความเข้ากันได้และคุณสมบัติพื้นผิวของพอลิเมอร์ในด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาอุปกรณ์ในระยะสั้น (ท่อสอดเพื่อดูดของเหลว) และอวัยวะเทียมที่สวมใส่เป็นเวลานาน เช่น เลนส์เทียม หลอดเลือดเทียม และหน้าอกเทียม

Course codes : 50662561
Credit : 3(3-0-6)
เซรามิกส์ชีวภาพขั้นสูง

โครงสร้างของเซรามิกส์ตั้งแต่การสังเคราะห์จนถึงการแปรรูป เซรามิกส์ชีวะแบบเฉื่อยต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ชีวะแบบทำปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ชีวะแบบสลายตัวในสภาพแวดล้อมชีวภาพ กระจกชีวภาพ วัสดุผสมชีวะจากเซรามิกส์กับเซรามิกส์ การใช้งานของเซรามิกส์ชีวะ การเคลือบผิวโดยเซรามิกส์ชีวะ

Course codes : 50662661
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง

ธรรมชาติของพื้นผิว ความหยาบผิวและการวัดไตรโบโลจี (การเสียดทาน การสึกหรือและการหล่อลื่น) กรรมวิธีปรับปรุงพื้นผิว การเคลือบผิว การทำความสะอาดพื้นผิว การตรวจวิเคราะห์พื้นผิว

Course codes : 50662861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ

Course codes : 50662961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพและการประยุกต์

Course codes : 50663161
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

การจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบชีวการแพทย์ โดยเป็นทั้งแบบกลุ่ม เดียวหรือเชื่อมโยงระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องกล และกระบวนการเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระบบอวัยวะ

Course codes : 50663261
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือทางชีวการแพทย์

หลักการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับเครื่องมือทางชีวการแพทย์ ทั้งแบบระบบเดียวหรือความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ประกอบไปด้วยเรื่องของสัญญาณของการกระจัด แรงเหนี่ยวนำ แรงดัน การไหล อุณหภูมิ ศักย์ทางชีวภาพ องค์ประกอบการเคมีของของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 50663361
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเมตาโบลิคและการควบคุม

กลไกของการควบคุมเมตาโบลิค งานวิจัยใหม่ในเชิงของระบบเมตาโบลิคแบบเฉพาะ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยและหลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องและควบคุมระบบเมตาโบลิซึม

Course codes : 50663461
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางคลินิกและวิธีแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและการใช้เครื่องมือแพทย์ ระบบการควบคุมระหว่างเซลล์และของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์ระบบเพื่อออกแบบเพื่อให้เข้าพอดีกับร่างกายแต่ละส่วน รูปร่างและขนาดของอวัยวะเทียม การเลือกวัสดุชีวภาพ เครื่องมือสำหรับกระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะการทดสอบความปลอดภัยทางคลินิกเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยก่นอนำไปใช้จริง สัดส่วนของความเสี่ยงต่อประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อการประเมินผลของประสิทธิภาพของการออกแบบสำหรับการทดลอง ทางคลินิก ทางอุปกรณ์ทางกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน และการปลูกถ่ายรากฟังเทียม

Course codes : 50663561
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวก

การออกแบบและการประยุกต์ทางวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวกในภาพกว้าง การเคลื่อนไหวของล้อที่นั่งและท่านั่งในรูปแบบต่างๆ การควบคุมทางด้านของสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์

Course codes : 50663861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

Course codes : 50663961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2

หลักวิทยาการและเทคโนโลีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการประยุกต์

Course codes : 50664161
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี

หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลจุลินทรีย์ และเอนไซม์ในอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ วิถีทางเมเทบอลิซึมและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางชีวภาพ การคำนวณสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยจุลทรีย์ ปรากฎการณ์ถ่ายเทในกระบวนการทางชีวภาพ การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ

Course codes : 50664261
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ

การออกแบบ การวิเคราะห์และขยายขนาดกระบวนการแยกทางชีวภาพ การทำให้สารบริสุทธิ์และการนำกลับมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การทำให้เซลล์แตก การเหวี่ยงแยก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การแยกด้วยเยื่อแผ่น โครมาโตกราฟฟี่ การตกผลึก

Course codes : 50664361
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเมตาโบลิค

เมตาโบลิค การสร้างและการวิเคราะห์เครือข่ายวิถีเมตาโบลิค การออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิค การวิเคราะห์ฟลักเมตาโบลิค การควบคุมเมตาโบลิค การควบคุมและการถอดรหัสสัญญาณ การประยุกต์วิศวกรรมเมตาโบลิคในการปรับปรุงสายพัธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยนีชีวภาพและทางเกษตรกรรม

Course codes : 50664461
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การควบคุมกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การจำลองและการควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแสดงกรณีตัวอย่างในกระบวนการอุตสาหกรรมทางชีวภาพ

Course codes : 50664561
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฎการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัว ความร้อนและมวลสาร การแก้ปัญหาการถ่ายโอนในวิศวกรรม กระบวนการทางชีวภาพ แนวคิดการถ่ายโอนในการพัฒนาอวัยวะเทียม และระบบการควบคุมการขนถ่ายยา

Course codes : 50664661
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ พลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การควบคุม การเลือกและการขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

Course codes : 50664761
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเอนไซม์

สมบัติทั่วไปของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์และเสถียรภาพของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของการตรึงเอนไซม์ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในระบบสมัยใหม่การประยุกต์เทคโนโลยีเอนไซม์ในเซนเซอร์ตรวจจับทางชีวภาพ การวินิจฉัยโรคทางคลินิกและในกระบวนการอุตสาหกรรม

Course codes : 50664861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

Course codes : 50664961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2

หลักวิทยาการรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและการประยุกต์

Course codes : 50665161
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Course codes : 50665261
Credit : 3(3-0-6)
อัลกอริทึมและฟังก์ชันของจีโนม

การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ ลำดับอาร์เอ็นเอ และลำดับโปรตีน การจัดเรียงเปรียบเทียบลำดับ ฐานข้อมูลจีโนมิก การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ ฟังก์ชันการทำงานจีโนม การวิเคราะห์จีโนม

Course codes : 50665361
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศ

การประมวลผลสตริงและการประยุกต์ใช้ในลำดับทางชีวภาพ อัลกอริทึม สำหรับปัญหาทางด้านชีววิทยาเชิงคำนวณ การวิเคราะห์ลำดับทางชีวภาพ การหาและการทำนายโครงสร้างของโมทิฟ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การวิเคราะห์จีโนม การวิเคราะห์เครือข่ายชีวภาพ

Course codes : 50665461
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่อง

โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น การแบ่งแยกชนิด้วยวิธีของ Bayes การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบเหมือนที่สุด การแบ่งแยกด้วยชนิดด้วยวิธีของ Bayes และการกระจายแบบ Gaussian การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้ามการเรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของ VC กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์ การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k สมาชิกที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายของ Bayes การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

Course codes : 50665561
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบ

การประมวลผลสัญญาณ สัญยาณคลื่นไซน์ คุณสมบัติของสัญญาณ การแปลงความถี่ การวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์วงจรและสัญยาณแบบไซน์ การแปลงลาปลาสซ์ ฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบจำลองระบบและพฤติกรรม

Course codes : 50665661
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณสถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์

ลักษณะสมบัติของสัญญาณและระบบเชิงเส้นแบบไม่แปรตามเวลา การเปลี่ยนสัญญาณต่อเนื่องทางเวลาเป็นสัญญาณดีสครีตทางเวลา สัญญาณพลังงานและสัญญาณกำลัง การจำลองสัญยาณสโตคาสติก จากสัญญาณรบกวนขาว หลักการของอัตตสหสัมพันธ์สำหรับสัญยาณดีสครีตทางเวลาการทำนายเชิงเส้นและการกรองเชิงเส้นแบบออปติมัม วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสำหรับการจำลองระบบและการออกแบบวงจรกรอง

Course codes : 50665761
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิตอล

การรับรู้ภาพ การดิจิไทซ์ภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การฟื้นฟูภาพ การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบและนำเสนอภาพ

Course codes : 50665861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ

Course codes : 50665961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ และการประยุกต์

Course codes : 50666161
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม

การสังเคราะห์ การแยกและกระบวนการการฆ่าเชื้อ การประยุกต์ในการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเภสัชกรรม การสังเคราะห์ยาในอุตสาหกรรม กระบวนการการแยก การกลั่น การตกผลึก การกรอง การทำแห้งแบบเยือกแข็ง และการอบแห้ง

Course codes : 50666261
Credit : 3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม

แนวความคิดของปรากฎการณ์ถ่ายโอน อุณหพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยา สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน พื้นฐานของการนำส่งยา จลนพลศาสตร์ของการดูดซึมยา การกระจายตัวและการกำจัด ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบยาที่มีการปลดปล่อยตัวยาทันที ปลดปล่อยล่าช้า ปลดปล่อยอย่างช้างๆ ในอัตราที่กำหนดไว้และปลดปล่อยตัวยาแบบต่อเนื่อง กระบวนการการสร้างและการทำลายยาภายในเซลล์

Course codes : 50666361
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์

วิศวกรรมวัสดุเวชภัณฑ์ การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยารวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ยา การผลิต การจำแนกลักษณะและการเลือกใช้วัสดุยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอินทรีย์การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรม

Course codes : 50666461
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย

การพัฒนายาตัวใหม่โดยพิจารณาการดูดซึมยาและการกระจายตัว การแปลงสัญญาณจากยาที่ได้รับเข้าสู่เซลล์ เอนไซม์และตัวรับเป้าหมาย การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางเคมี การนำส่งยา การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการสำหรับระบบนำส่งยาชนิดใหม่ การสังเคราะห์วัสดุนาโนชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

Course codes : 50666561
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างและการทำงานของยา

การสำรวจตัวยาที่สำคัญในการใช้งานทางคลินิก อิทธิพลของโครงสร้างทางเคมีในการแปลผลทางเภสัชวิทยา

Course codes : 50666661
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือสำหับการประเมินการทำงานของกระบวนการทางชีวภาพ

เคมีชีวอินทรีย์และชีววิทยาเคมีร่วมสมัย การประยุกต์ทางเคมีเพื่ออธิบายหน้าที่ทางชีวเคมี รวมถึงการยับยั้งเอนไซม์แบบเฉพาะเจาะจง กลไกการออกแบบยา กลไกระดับโมเลกุลของการดื้อยา การใช้ประโยชน์จากการทำงานของตัวรับภายในและภายนอกเซลล์ เพื่อเข้าใจการทำงานและปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพ วิธีการทางเคมีสำหรับการตรวจจับกิจกรรมของเซลล์

Course codes : 50666861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์

Course codes : 50666961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์และการประยุกต์

Course codes : 50667161
Credit : 3(3-0-6)
อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม

กระบวนการภายในเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ และนิวเคลียส การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของยีนในการวินิจฉัยและการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยจากรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และอธิบายตำแหน่งของยีนที่มีความผิดปกติ

Course codes : 50667261
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีน

หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ที่ทันสมัยสำหรับวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาชีวภาพ ยีน โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน การทำงานร่วมกันของเซลล์ การติดต่อสื่อสารของเซลล์

Course codes : 50667361
Credit : 3(3-0-6)
ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์-เซลล์ เซลล์-โปรตีนและโปรตีน-โปรตีน ระบบเชิงชีววิทยาและการสื่อสารระหว่างเซลล์ เทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการทดสอบการจับกันของสารชีวโมเลกุล

Course codes : 50667461
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกำเนิด

ความรู้ทางอณูชีววิทยา ภาพรวมเกี่ยวกับสารประกอบนอกเซลล์และพื้นฐานของรีเชพเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และเซลล์กับสารละลายภายในเซลล์ทั้งระดับทฤษฎีและการทดลอง ผลกระทบของตัวกระตุ้นทางกายภาพ ทางเคมีและทางไฟฟ้าต่อการทำงานของเซลล์ การควบคุมของยีนและกระบวนการส่งสัญญาณ องค์ประกอบของวัฎจักรของเซลล์, การตายของเซลล์ วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย และยีนบำบัด

Course codes : 50667561
Credit : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค

การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับเคมี ชีววิทยาและจีโนม กลไกระดับโมเลกุลที่ตอบสนองต่อการเกิดโรค กลไกการตายของเซลล์ กระบวนการสลายของโปรตีน การแสดงออกของยีน ลักษณะทางกายภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ผิดปกติ

Course codes : 50667661
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาของเซลล์ต้นกำเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกำเนิดเส้นเลือด

ต้นกำเนิดของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดในมนุษย์โดยอาศัยความรู้ทางด้านเซลล์วิทยา พันธุศาสตร์และคณิตศาสตร์มาผสมผสานโดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้อต้นทางโครงข่ายพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด การประยุกต์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคที่เกิดจากการชราภาพ พันธุศาสตร์ประชากรขั้นพื้นฐานต่อการถ่ายทอดความเสี่ยงในการเกิดโรค

Course codes : 50667861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิด

Course codes : 50667961
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 2

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิดและการประยุกต์

2.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50669961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าดครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.3 งานนิพนธ์

Course codes : 50669861
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การเสนอเค้าโครงการศึกษาค้นคว้า การดำเนินการศึกษาค้นคว้า การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 รายวิชาปรับพื้น

Course codes : 50640161
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

การแนะนำเบื้องต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ในระดับโมเลกุลจนถึงระดับเซลล์ กลไกการทำงานของยีนเบื้องต้น การควบคุมการแสดงออกของยีน โครงสร้างของเซลล์ การขนส่งและส่งผ่าน การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ การประกอบกันของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ และโครงสร้างของเซลล์

Course codes : 50640261
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเบื้องต้นสำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพ การควบคุมกลไกและหลักการทางวิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น หน้าที่การทำงานของเซลล์เบื้องต้น ระบบการควบคุมทางชีววิทยาของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และระบบไหลเวียนของร่างกาย ระบบย่อยอาหาร การหายใจ ไต ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมเมตาบอลิซึม และกลไกการป้องกันของร่างกาย

Course codes : 50640361
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ

พื้นฐานเคมีอินทรีย์และชีวเคมีสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่และคุณสมบัติของสารอินทรีย์และโมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของโมเลกุลสารอินทรีย์ ประเภทของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโมเลกุลชีวภาพในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมตาบอลิซึม

Course codes : 50640461
Credit : 3(3-0-6)
หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น

หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการคำนวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้งสมดุลวัฎภาคและสมดุลเคมีสมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษากระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

Course codes : 50640561
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้นในการออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกระบบการทำงานของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม

Course codes : 50640661
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สำหรับวิศวกร

ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์เบื้อต้น โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลชีววิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ

Course codes : 50640761
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม

การทำปฏิบัติการแบบบูรณาการทางด้านกระบวนการทางวิศวกรรม โดยอาศัยความรู้ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีอินทรีย์เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์

Course codes : 50640861
Credit : 2(2-0-4)
วิศวกรรมชีวภาพสำหรับอนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำให้นิสิตวิศวกรรมชีวภาพระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้นิสิตได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและวิศวกรรมรวมไปถึงการใช้ทฤษฎีทางศีลธรรมแบบคลาสสิคและการกำหนดในประเด็นทางวิศวกรรมที่จะเป็นส่งเสริมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสำเร็จ