ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) (วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลี ไพบูลย์กิจกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะลิวัลย์ คุตะโค *
อาจารย์ วศิน ยุวนะเตมีย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร เลียดประถม
อาจารย์ บัลลังก์ เนื่องแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อาจารย์ พิชัย สนแจ้ง
อาจารย์ ภควรรณ เศรษฐมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สนธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
อาจารย์ วิโรจน์ ละอองมณี
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 83750161
Credit : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัย การตั้งสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ การเขียนเอกสารงานวิจัย การนำเสนอผลการศึกษา การใช้โปรแกรมรหัสเปิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Course codes : 83750261
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง

แนวคิดด้านการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ องค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ การพัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการและการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศสำหรับเทคโนโลยีทางทะเล

Course codes : 83750361
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีแพลงค์ตอน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีพลังงานจากทะเล

Course codes : 83759261
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 1

รายงานและอภิปรายการค้นคว้าใหม่ด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา

Course codes : 83769461
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล 2

นำเสนอและอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางทะเล ค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นกับความเห็นชอบของผู้ควบคุมรายวิชา

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 83751161
Credit : 2(0-6-3)
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ เทคโนโลยีวัคซีน และการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์น้ำ

Course codes : 83751261
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางด้านชีววิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล โรคและการตรวจวินิจฉัย ระบบภูมิคุมิกัน การปรับปรุงพันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรูปแบบต่างๆ

Course codes : 83751361
Credit : 3(2-3-4)
โรคสัตว์น้ำและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำขั้นสูง

ระบบและหน้าที่ของภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ความผิดปกติ และการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตวัคซีน และการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิตแอนติบอดีสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค และปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางภูมิคุ้มกัน

Course codes : 83751461
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ำและดินตะกอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แนวความคิดและวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำและคุณภาพดินขั้นสูง เทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินตะกอนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา หลักการบำบัดน้ำด้วยเครื่องแยกโฟม ระบบเอทติเวทเตทสลัดจ์ กระบวนการไนตริฟิเคชั่น และกระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น การบำบัดดินตะกอนด้วยการตากแห้ง การเติมปูนและการใช้จุลินทรีย์

Course codes : 83752161
Credit : 3(2-3-4)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

หลักการการประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทางกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการป้องกันผลกระทบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินผลกระทบ กฎหมายไทยกับอีไอเอ กฎหมายสากลกับอีไออี

Course codes : 83752261
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

ลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตในทะเล หลักการและเทคนิคในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้ลักษณะที่เจริญเติบโตเร็ว ทนโรค และมีลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการ การผลิตสัตว์น้ำเพศเดียว และสัตว์น้ำที่เป็นหมัน

Course codes : 83752361
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

กระบวนการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ เครื่องหมายชีวภาพ และ ตัววัดทางชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในงานสิ่งแวดล้อม สิทธิบัตรและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 83753161
Credit : 3(3-0-6)
อุตุนิยมวิทยาเขตร้อน

ฟิสิกส์และพลศาสตร์ของระบบลมมรสุม ปรากฏการณ์เอ็มเจโอ และปรากฏการณ์เอนโซ่ การก่อตัว การเคลื่อนตัว และความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน

Course codes : 83753261
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของชั้นขอบเขตอากาศและทะเล

ฟิสิกส์ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอากาศและทะเล ฟลักซ์ผิวพื้นเชิงแผ่รังสีและไม่แผ่รังสี การแลกเปลี่ยนโมเมนตัม ความชื้น ความร้อน และก๊าซ อิทธิพลที่มีต่อพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของมหาสมุทรและบรรยากาศ

Course codes : 83753361
Credit : 3(3-0-6)
ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพอากาศและภูมิอากาศ

วัฏจักรพลังงานของลอเรนซ์ ฟลักซ์อันเนื่องจากความปั่นป่วนและการขาดเสถียรภาพ ฟิสิกส์ของระบบสโตแคสติกไดนามิกในการวิจัยด้านภูมิอากาศ หัวข้อเลือกสรรในงานวิจัยที่ทันต่อโลก

Course codes : 83753461
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของมหาสมุทรและภูมิอากาศ

สมดุลพลังงานของโลก การไหลเวียนทั่วไปของบรรยากาศและมหาสมุทร กลไกการตอบสนองของภูมิอากาศ ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แบบจำลองภูมิอากาศอย่างง่าย

Course codes : 83754161
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กระบวนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมสำหรับการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงสายพันธุ์ การควบคุมโรค การบำบัดน้ำ การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำและสาหร่ายทะเล

Course codes : 83754261
Credit : 3(2-3-4)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

นวัตกรรมการแยกสารที่ต้องการออกจากสารอื่น วิธีการคำนวณของการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยวิธีกลั่น วิธีสกัด การกรองแยก วิธีปั่นเหวี่ยง วิธีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก และการอบแห้ง

Course codes : 83754361
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด

พัฒนาการของเทคโนโลยีสะอาด แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การลดของเสีย การลดของเสียจากแหล่งกำเนิด นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดที่ใช้จัดการของเสียชนิดต่างๆ ชนิดหลักของเทคโนโลยีสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงและวัสดุชีวภาพ สิ่งก่อสร้างจากวัสดุชีวภาพ

Course codes : 83761661
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการจัดการอาหารสัตว์น้ำ

การผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์น้ำในการควบคุมฮอร์โมนและการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ บทบาทของอาหารสัตว์น้ำต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาหารสัตว์น้ำที่มีชีวิตทั้งสาหร่ายขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนสัตว์

Course codes : 83761761
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสัตว์น้ำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์นํ้าประกอบด้วยการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุและการเก็บรักษา แนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Course codes : 83761861
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของครัสเตเชียน

สารพันธุกรรมของครัสเตเชียน จีโนมและลำดับดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบการทำงานส่วนต่างๆ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและอนุกรมวิธานของครัสเตเชียน และวิธีการวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้ชีวสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลจากอินเตอร์เนต

Course codes : 83761961
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย

ชีววิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่และสาหร่ายขนาดเล็ก การจัดจำแนกและการแยกสาหร่าย การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การสกัดสารที่มีมูลค่าจากสาหร่าย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดมหภาพ ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย ไบโอดีเซล โปรตีน สารอาหาร ไฟโตสเตอรอล

Course codes : 83762461
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อมนุษย์ในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและชุมชน การรับรู้และกระบวนการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

Course codes : 83762561
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดทำรายงานเชิงพื้นที่

Course codes : 83762661
Credit : 3(3-0-6)
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การบุกรุกและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หลักการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

Course codes : 83763561
Credit : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและแบบจำลองมหาสมุทร

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คุณสมบัติของระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ การวิเคราะห์เสถียรภาพ กริดในการคำนวณ การเลือกใช้แบบจำลองมหาสมุทร

Course codes : 83763661
Credit : 3(2-3-4)
การสำรวจระยะไกลทางสมุทรศาสตร์

การตรวจวัดตัวแปรด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยดาวเทียม ข้อเด่นข้อด้อยในความสามารถของเซนเซอร์ อัลกอริทึ่มการคำนวณย้อนกลับ การปรับเทียบเซนเซอร์ ตัวแปรอนุพันธ์เชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสมุทรศาสตร์

Course codes : 83764461
Credit : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 1

หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการที่น่าสนใจ การนำมาประยุกต์ในงานการศึกษาและวิจัยในด้านเทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้

Course codes : 83764561
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 2

หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการที่น่าสนใจโดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ การนำมาประยุกต์ในงานการศึกษาและวิจัยในด้านเทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้

Course codes : 83764661
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรเทคโนโลยีทางทะเล 3

หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการที่น่าสนใจเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม การนำมาประยุกต์ในงานการศึกษาและวิจัยในด้านเทคโนโลยีทางทะเล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายและให้ความรู้

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 83769961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ