ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) (พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัยนา พิพัฒน์วณิชชา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จูลเมตต์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารี กังใจ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ถนัดวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลภา คุณทรงเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนจรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน ม่วงคุ้ม
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 10550161
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เภสัชศาสตร์ และการตอบสนองของร่างกายต่อยาในผู้สูงอายุ วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา กลุ่มอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา เพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

Course codes : 10550261
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1

การประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยง ทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10550361
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2

การประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10550461
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยงทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10560561
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10750160
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 10750260
Credit : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Course codes : 10750360
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10750460
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 10563561
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การประเมิน ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลผู้สูงอายุให้มีภาวะผาสุกทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Course codes : 10563661
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ การพัฒนากรอบแนวคิด การวิจัย การออกแบบวิจัย และการพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

Course codes : 11160360
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

Course codes : 11160460
Credit : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 10569961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการพยาบาลผู้สูงอายุภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์