ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ) (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ * ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ * ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช * Ph.D. (Corporate Management)
Xiamen University China (2558)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

Course codes : 66257160
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ ปัญหาและรูปแบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร พฤติกรรมองค์กร วิเคราะห์งาน ออกแบบระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์ ด้านอัตรากำลังและการตอบสนองความต้องการด้านทักษะเฉพาะ การคัดเลือก การจัดสรร การอบรมและพัฒนา การพัฒนาตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ การประเมินค่างานและค่าตอบแทน รูปแบบและนวัตกรรมการทำงาน ความสมดุลในการทำงาน การสื่อสารในองค์กร การหลอมรวมวัฒนธรรมการทำงานและการจัดการความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

Course codes : 66951160
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การสุ่มข้อมูล การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ การเรียบเรียงข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสถิติ

Course codes : 66951360
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายและการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและองค์กรธุรกิจ พิเคราะห์ต้นทุน ความต้องการสินค้า การแข่งขัน การผู้ขาดและผลกระทบทางธุรกิจ การดำเนินการผลิตและการบริการ การควบคุม การควบคุม การจัดการด้านประโยชน์และการให้ค่าตอบแทน การลงทุน การตั้งราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66262560
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และบทบาทของเทคโนโลยีในนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว การวิเคราะห์หาความได้เปรียบหรือข้อจำกัดในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว การระบุโอกาสด้านการบริการท่องเที่ยว กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมบริการและการสร้างประสบการณ์ การสร้างคุณค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อแหล่งท่องเที่ยวปลายทางและการสร้างแรงดึงดูดที่สำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว

Course codes : 66266560
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในศตวรรษใหม่

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจดิจิตัล กลุ่มสังคมสูงอายุ กลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มเจนเนอเรชั่น แซด พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยว ความคาดหวัง แรงจูงใจ กลยุทธ์การท่องเที่ยวและบริการ ศตวรรษที่ 21

Course codes : 66552360
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อ การวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี การดำเนินการตลาดระหว่างประเทศ การพิจารณาโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าตลาด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การเลือกและพัฒนา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อจัดการปัญหาในการดำเนินการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 66666460
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและศิลปะการสื่อสารระหว่างประเทศ

การศึกษากลยุทธ์และวิธีการในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ การระบุเรื่องเพื่อเจรจา การหาสาเหตุปัญหาความขัดแย้งในการเจรจา เทคนิคและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างและหลังการเจรจา การจัดการวัฒนธรรมสำหรับการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับอำนาจการต่อรอง และบทบาทของบุคคลกลางในการต่อรอง

Course codes : 66851660
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการการเงินเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 66855360
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การเชิงนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

กระบวนการและการพัฒนาองค์การ ศตวรรษที่ 21 การระบุปัญหาการพัฒนาโครงสร้างการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ พฤติกรรมการดำเนินงานในองค์การ เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจดำเนินการในองค์การ ความเป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การควบคุม การวัดผล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรภายใน ภายนอก และความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และลูกค้า

Course codes : 66859260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานทางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมาย แนวคิด เรื่องในการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน ในธุรกิจต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการและการปฎิบัติการเชิงกุลยุทธ์ในการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 66862360
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

การเข้าใจโครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เปรียบเทียบและประเมินการแข่งขันขององค์กร การใช้เครื่องมือในการสังเคราะห์กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ การพัฒนากลยุทธ์ ประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์ การตรวจสอบและการอ้างอิงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวใน เงื่อนไขการดำเนินการและพัฒนาองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 66862460
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายและบทบาทองระบบโลจิสติกส์สำหรับองค์กรท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์และกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกส์ การวางแผน การเสาะและแสวงหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การพยากรณ์ การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บ การจัดการสินค้าคงคลัง การประหยัดของขนาด การนำวัตถุดิบเข้าส่งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการโลจิสติกส์

Course codes : 66961460
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การระบุปัญหา การตั้งปัญหาการวิจัย การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัย ประเภทและขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การประเมินและการสังเคราะห์ จริยธรรมในการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปเสนอแนะปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 66269960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม นำเสนอ และสอบวิทยานิพนธ์

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

Course codes : 66257160
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ ปัญหาและรูปแบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร พฤติกรรมองค์กร วิเคราะห์งาน ออกแบบระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์ ด้านอัตรากำลังและการตอบสนองความต้องการด้านทักษะเฉพาะ การคัดเลือก การจัดสรร การอบรมและพัฒนา การพัฒนาตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ การประเมินค่างานและค่าตอบแทน รูปแบบและนวัตกรรมการทำงาน ความสมดุลในการทำงาน การสื่อสารในองค์กร การหลอมรวมวัฒนธรรมการทำงานและการจัดการความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

Course codes : 66951160
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การสุ่มข้อมูล การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ การเรียบเรียงข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสถิติ

Course codes : 66951360
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายและการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและองค์กรธุรกิจ พิเคราะห์ต้นทุน ความต้องการสินค้า การแข่งขัน การผู้ขาดและผลกระทบทางธุรกิจ การดำเนินการผลิตและการบริการ การควบคุม การควบคุม การจัดการด้านประโยชน์และการให้ค่าตอบแทน การลงทุน การตั้งราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจ

Course codes : 999061
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ และคำศัพท์ระดับสูง การอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในสาขาวิชาต่างๆ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66262560
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และบทบาทของเทคโนโลยีในนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว การวิเคราะห์หาความได้เปรียบหรือข้อจำกัดในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว การระบุโอกาสด้านการบริการท่องเที่ยว กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมบริการและการสร้างประสบการณ์ การสร้างคุณค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อแหล่งท่องเที่ยวปลายทางและการสร้างแรงดึงดูดที่สำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว

Course codes : 66266560
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในศตวรรษใหม่

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจดิจิตัล กลุ่มสังคมสูงอายุ กลุ่มวัยแรงงาน และกลุ่มเจนเนอเรชั่น แซด พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยว ความคาดหวัง แรงจูงใจ กลยุทธ์การท่องเที่ยวและบริการ ศตวรรษที่ 21

Course codes : 66552360
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อ การวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี การดำเนินการตลาดระหว่างประเทศ การพิจารณาโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าตลาด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การเลือกและพัฒนา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อจัดการปัญหาในการดำเนินการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 66666460
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและศิลปะการสื่อสารระหว่างประเทศ

การศึกษากลยุทธ์และวิธีการในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ การระบุเรื่องเพื่อเจรจา การหาสาเหตุปัญหาความขัดแย้งในการเจรจา เทคนิคและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างและหลังการเจรจา การจัดการวัฒนธรรมสำหรับการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับอำนาจการต่อรอง และบทบาทของบุคคลกลางในการต่อรอง

Course codes : 66851660
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการการเงินเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 66855360
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การเชิงนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

กระบวนการและการพัฒนาองค์การ ศตวรรษที่ 21 การระบุปัญหาการพัฒนาโครงสร้างการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ พฤติกรรมการดำเนินงานในองค์การ เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจดำเนินการในองค์การ ความเป็นผู้นำการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การควบคุม การวัดผล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรภายใน ภายนอก และความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่ง และลูกค้า

Course codes : 66859260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานทางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมาย แนวคิด เรื่องในการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน ในธุรกิจต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการและการปฎิบัติการเชิงกุลยุทธ์ในการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 66862360
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

การเข้าใจโครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เปรียบเทียบและประเมินการแข่งขันขององค์กร การใช้เครื่องมือในการสังเคราะห์กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ การพัฒนากลยุทธ์ ประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์ การตรวจสอบและการอ้างอิงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวใน เงื่อนไขการดำเนินการและพัฒนาองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 66862460
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ความหมายและบทบาทองระบบโลจิสติกส์สำหรับองค์กรท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์และกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกส์ การวางแผน การเสาะและแสวงหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การพยากรณ์ การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บ การจัดการสินค้าคงคลัง การประหยัดของขนาด การนำวัตถุดิบเข้าส่งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการโลจิสติกส์

Course codes : 66961460
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การระบุปัญหา การตั้งปัญหาการวิจัย การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัย ประเภทและขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การประเมินและการสังเคราะห์ จริยธรรมในการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปเสนอแนะปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 66266260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างตราสินค้า

การศึกษา องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว การวิเคราะห์ด้านการแข่งขันและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การแบ่งประเภทและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากร พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว การกำหนดอัตลักษณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดการโครงการในพื้นที่ท่องเที่ยว การประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและ การส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

Course codes : 66267260
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยวอาเซียน

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ บทบาทและความสำคัญของสมาคมประชาชาติอาเซียนต่อการท่องเที่ยว กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดำเนินนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติการท่องเที่ยวอาเซียน ความการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาเซียน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว แตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ำของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงรวมของภูมิภาค

Course codes : 66267360
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยวยุโรป

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ การศึกษาบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุโรป การร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดำเนินนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติการท่องเที่ยวอาเซียน-ยุโรป ความการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรป กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยุโรป ปัญหาด้านการท่องเที่ยว แตกต่างด้านวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ด้านการจัดการสารสนเทศสำหรับการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

Course codes : 66552260
Credit : 3(3-0-6)
การประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและบริการ รูปแบบธุรกิจโลกดิจิตัล การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ การระดมทุน ภาษีอากร และกฎหมาย การทำแผนธุรกิจ

4 งานค้นคว้าอิสระ

Course codes : 66269860
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระ

เสนอโครงการและรายงานการศึกษาอย่างลึกซึ้งในประเด็นการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการเขียนรายงานและนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา