ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) (พย.ม. (การผดุงครรภ์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณทนา ศุภสีมานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ *
อาจารย์ นารีรัตน์ บุญเนตร
อาจารย์ พิริยา ศุภศรี
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ แสงอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา เชื้อหอม
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 10250161
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์

พยาธิสรีรวิทยาของสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ ตลอดจนการทำงานของระบบต่างๆ ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด

Course codes : 10250261
Credit : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 1

แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การคลอดวิถีธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทบิดามารดา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10250361
Credit : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 2

แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ในผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงสูง การประเมินภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

Course codes : 10250461
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การส่งเสริมการคลอดวิถีธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทบิดามารดา การให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และภูมิปัญญาไทย

Course codes : 10260561
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์

Course codes : 10750160
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 10750260
Credit : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Course codes : 10750360
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10750460
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 10260661
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์

สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 10260761
Credit : 3(3-0-6)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์

แนวคิดของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเลือกใช้วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์

Course codes : 11160360
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

Course codes : 11160460
Credit : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 10269961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นการผดุงครรภ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์