ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) (กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เชวง ซ้อนบุญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา พฤทธิกุล *
อาจารย์ สุกัลยา สุเฌอ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 40511161
Credit : 2(2-0-4)
ศาสตร์วิชาครูทางการศึกษาปฐมวัย

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทไทยและต่างประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการปฐมวัยศึกษาตามวิถีชีวิตไทย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กในระดับปฐมวัย การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

Course codes : 40512161
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัย

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรในระดับการศึกษาปฐมวัย หลักการและแนวคิดในการนำหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติการนำหลักสูตรไปใช้ การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและการจัดการหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40517161
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนานักวิชาชีพและผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย

บริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนานักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัยไทย สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด มีจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ การเข้าใจบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการเป็นครูปฐมวัย ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

Course codes : 40523161
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของบริบทท้องถิ่น กลยุทธ์การสอนเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม การพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาปฐมวัย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

Course codes : 40523261
Credit : 2(1-2-3)
กลยุทธ์การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และกระบวนการในการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สถานะและแนวโน้มการวัดและการประเมินในการศึกษาปฐมวัย สิทธิและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินในการศึกษาปฐมวัย วงจรการประเมินตามสภาพจริง การวางแผน การประเมิน เครื่องมือการประเมิน การสังเกตและการเก็บบันทึกหลักฐานอย่างเป็นระบบ การจัดระบบข้อมูล การแปลความและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการสอนและสถานศึกษา ปฎิบัติการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำงานกับชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40529161
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย

กระบวนทัศน์ของการวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การใช้และการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครูปฐมวัย การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การออกแบบการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การบูรณาการหลักการ แนวคิด และการประยุกต์ศาสตร์วิชาครู การสอน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการวิจัย การเขียนเสนอโครงการวิจัย การปฏิบัติการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย การนำเสนอผลการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย

2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 40521261
Credit : 2(1-2-3)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย

บริบททางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมกับการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ประเด็นและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประเด็นปัญหาด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สภาพและปัญหาเฉพาะทางที่เกิดขึ้นในการศึกษาปฐมวัย ประเด็นและแนวโน้มการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก แนวโน้มในการจัดการศึกษาปฐมวัยจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การอบรมเลี้ยงดู ผลการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย การระดมสรรพกำลังการบูรณาการศาสตร์วิชาครูปฐมวัยและสหวิทยาการในการแก้ปัญหาหรือให้ข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40523361
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการและปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ นวัตกรรมการส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน ปฏิบัติการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดผลจริง ปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรม กลยุทธ์ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ

Course codes : 40523461
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการคิดของเด็กปฐมวัย โครงสร้างและพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปฐมวัย การคิดในเด็กปฐมวัย ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการคิดในเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการคิดของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการคิดในเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการนำแผนการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดผลจริง ปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรม กลยุทธ์ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การคิดของเด็กปฐมวัยในบริบทเฉพาะของท้องถิ่น ปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการคิดของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ

Course codes : 40523561
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ นวัตกรรมการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กปฐมวัย กลยุทธ์การสอนเพื่อการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน ปฏิบัติการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดผลจริง ปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรม กลยุทธ์ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการประเมินสุนทรียศาสตร์และสุขภาวะองค์รวมของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง

Course codes : 40524161
Credit : 2(1-2-3)
การบริหารและการนิเทศทางการศึกษาปฐมวัย

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและการนิเทศทางการศึกษาปฐมวัย สภาวการณ์และแนวโน้มในการบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย การเปิดดำเนินงานและการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพของผู้บริหาร ภาวะผู้นำของผู้บริหารทางการศึกษาปฐมวัย บทบาทของผู้บริหารด้านการศึกษาปฐมวัยในการจัดการด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานทั่วไป การประสานงานระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชน การจัดระบบสถานศึกษาในท้องถิ่น การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการและกระบวนการในการนิเทศทางการศึกษาปฐมวัย การจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการนิเทศการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40525161
Credit : 2(1-2-3)
กลยุทธ์การทำงานและการประสานพลังบ้าน โรงเรียน และชุมชนในสถานศึกษาปฐมวัย

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานและการประสานพลังบ้าน โรงเรียนและชุมชนใน สถานศึกษาปฐมวัย ประเด็นสำคัญและแนวโน้มเกี่ยวกับบ้าน โรงเรียนและชุมชนในปัจจุบัน การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน แนวทางการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังของบ้าน โรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวทางการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในสถานศึกษา การสื่อสารกับผู้ปกครอง โปรแกรมปฐมวัยศึกษาที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนากลยุทธ์ การทำงานและการประสานพลังบ้าน โรงเรียนและชุมชนในสถานศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40526161
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเตรียมตัวและการดูแลขณะตั้งครรภ์เพื่อป้องกันความผิดปกติในเด็ก ลักษณะและประเภทของเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย การวินิจฉัย คัดกรอง และการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บทบาทของครอบครัว ชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลือเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรวม เทคนิคกลยุทธ์การจัดชั้นเรียน การจัดบริการพิเศษ การปรับหลักสูตร การปรับวิธีการสอน การปรับการประเมินผล การใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กพิเศษให้เต็มศักยภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยวิธีการที่หลากหลาย การใช้ผลการวิจัย และสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40569961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ