ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก) (ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พนิต สุระศิลป์ *
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวลัย เกวะระ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (6-15 หน่วยกิต)

Course codes : 44651161
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

Course codes : 44651461
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

Course codes : 44653161
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

Course codes : 44670061
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน

การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน ปรัชญาพื้นฐานแห่งการแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการค้นคว้า และการวิจัยเฉพาะกรณี การเลือก แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยในการค้นคว้าศึกษา

Course codes : 44680061
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 44689861
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (6-15 หน่วยกิต)

Course codes : 44651161
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

Course codes : 44651461
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

Course codes : 44653161
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

Course codes : 44670061
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน

การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน ปรัชญาพื้นฐานแห่งการแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการค้นคว้า และการวิจัยเฉพาะกรณี การเลือก แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยในการค้นคว้าศึกษา

Course codes : 44680061
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 44671161
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยด้านการฝึกหัดครูสอนภาษา

การอ่านเชิงวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยด้านนโยบายภาษา ความรู้ของครูสอนภาษา อัตลักษณ์ของครู ความเป็นวิชาชีพของครูสอนภาษา การพัฒนาทางวิชาชีพของครูสอนภาษา คุณสมบัติของนักการศึกษาฝึกหัดครู แนวคิดและรูปแบบการฝึกหัดครู การฝึกสอน และการสะท้อนความคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง

Course codes : 44671261
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลภาษา การยึดติดกับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกหัดครูและการคัดเลือกครู ทัศนคติและประเด็นปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกในห้องเรียนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 44681361
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

การบ่งชี้และการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การประยุกต์เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก วิธีการใช้สื่อและนวัตกรรม การประเมินประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 44682161
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การฝึกเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ ‘บทนำ’ (ภูมิหลัง และปัญหาการวิจัย) ‘วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง’ และ ‘วิธีการวิจัย’ การเตรียมและฝึกนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 44682261
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวทางการอนุมานของการสืบค้นองค์ความรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม และสะท้อนความคิดเห็นในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกกลวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ให้ได้การตีความที่มีประสิทธิผล

Course codes : 44682361
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษาเบื้องต้น การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงทดลองแท้จริง การวิจัยกึ่งทดลอง รูปแบบการทดลองที่ใช้กลุ่มควบคุมที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลอง กระบวนการทำวิจัยเชิงทดลอง ปัจจัยคุกคามต่อความตรงภายในและความตรงภายนอกของการทดลอง การกำหนดเวลาสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงทดลอง

Course codes : 44682461
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า

การวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่าทางการศึกษาเบื้องต้น ปรัชญาและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า รูปแบบการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความสมจริงและความงดงามของการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา

Course codes : 44682561
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษา

การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษาเบื้องต้น มุมมองเชิงทฤษฎีของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษา ประเภทของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา แบบร่วมมือ แบบวิพากษ์ และแบบอัตประวัติ จริยธรรมการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบกลุ่มซ้อน การสัมภาษณ์ การสะท้อนบทบาทของผู้วิจัย คุณภาพของงานวิจัย การจดบันทึก การวิพากษ์งานวิจัยอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

Course codes : 44683161
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

มโนทัศน์หลักของความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษา ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษากลางในยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างและต่อรองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นอวัจนภาษาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มโนทัศน์หลักของการสอนวัฒนธรรมและภาษา เช่น สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความตระหนักในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น ๆ

Course codes : 44683261
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษ

การสร้างข้อทดสอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงทางทฤษฎี ความเที่ยงตรงภายนอก สหสัมพันธ์ และความเชื่อถือได้ การออกแบบชุดแบบทดสอบทุกชนิด

Course codes : 44683361
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญของไวยากรณ์เพื่อการสอน

ทฤษฎีและการปฏิบัติของไวยากรณ์เพื่อการสอน บนพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ระบบสัมพันธ์หน้าที่ ซึ่งถือว่าภาษาเป็นต้นทุนและทรัพยากรในการสื่อสาร การสำรวจวิธีการที่หลักไวยากรณ์นำไปใช้เพื่อทำให้การสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีความถูกต้องและคล่องแคล่ว

Course codes : 44683461
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญในการสอนเนื้อหาภาษาแบบบูรณาการ

การสอนเนื้อหาวิชาอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน การวิเคราะห์การสอนวิชาเหล่านั้นโดยยึดเนื้อหาเป็นพื้นฐานตามหลักการและแนวปฏิบัติใหม่ของการสอนเนื้อหาวิชาแบบบูรณาการ

Course codes : 44683561
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการศึกษาเชิงพหุภาษา

ความหลากหลายของผู้เรียน เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา เพศ สถานะทางสังคม ผลกระทบของความหลากหลายของผู้เรียนต่อการศึกษา บทบาทของการศึกษาเชิงพหุภาษาในการส่งเสริมความหลากหลายของผู้เรียน ลักษณะและเป้าหมายของการศึกษาเชิงพหุภาษา การนำความหลากหลายของเรียนภาษาไปใช้ในการศึกษาเชิงพหุภาษา

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 44699861
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ