A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjN8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvNjg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลธิดา กล้ารอด * Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria (2560)
อาจารย์ คุณาวุฒิ วรรณจักร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
อาจารย์ ทัศวิญา พัดเกาะ * วท.ม.(กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)
อาจารย์ นงนุช ล่วงพ้น * วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
อาจารย์ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 303107
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 303108
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303107

Course codes : 306100
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเซลล์ เนื้อเยื่อ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบต่าง ๆ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 306101
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ และ นิเวศวิทยา

Course codes : 308106
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บทนำ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและกำลัง สมบัติเชิงความร้อนของสสารและอุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหลและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 308107
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308106

Course codes : 312201
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 680192
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักการเบื้องต้นของชีวเคมี โครงสร้าง คุณสมบัติ และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

Course codes : 683121
Credit : 1(1-0-2)
บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด

ประวัติ และแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาท และความรับผิดชอบของนักกายภาพบำบัด สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ บทบาทหน้าที่การทำงานเป็นทีม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมผู้พิการให้พร้อมกลับสู่สังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชนบท การวิจัยทางกายภาพบำบัด การศึกษาระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา

Course codes : 683211
Credit : 3(2-3-4)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์และหน้าที่ ของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยวิธีการชำแหละศพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 บริเวณ คือ หลัง รยางค์บน และรยางค์ล่าง

Course codes : 683212
Credit : 2(2-0-4)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สำหรับกายภาพบำบัด

โครงสร้างระดับมหกายวิภาคในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึก ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่มีพยาธิสภาพ

Course codes : 683213
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด

ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ การตายของเซลล์ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ การอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ความพิการแต่กำเนิด โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เนื้องอกและมะเร็ง

Course codes : 683214
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์

องค์ประกอบ และกลไกการทำงานของเซลล์ และระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 683215
Credit : 3(2-3-4)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์และหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยวิธีการชำแหละศพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บริเวณ คือ ศีรษะ คอ ทรวงอก ท้อง อุ้งเชิงกราน และฝีเย็บ

Course codes : 683216
Credit : 2(2-0-4)
อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่มอาการทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา ตลอดจนวิธีการป้องกันของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังที่สัมพันธ์กับการรักษาทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683221
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และหลักการทางชีวกลศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กลศาสตร์ของร่างกาย ระบบคาน ระนาบ แกน มุม การวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสภาวะปกติและไม่ปกติ การทรงท่าและสมดุลการเคลื่อนไหว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ

Course codes : 683222
Credit : 2(1-3-2)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย

หน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ได้แก่ ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการเมตาบอลิซึมอันเกิดจากการออกกำลังกาย ผลของการฝึก และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝึกฝนสมรรถภาพทางกาย และการวัดสัดส่วนของร่างกาย

Course codes : 683241
Credit : 2(1-3-2)
การนวดเพื่อการบำบัด

ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด ชนิดของเทคนิคการนวด ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดไทย การนำมาประยุกต์กับงานทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683242
Credit : 1(0-3-2)
เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน

การทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เทคนิคการการจัดท่าทาง การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เทคนิคการเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน เทคนิคการพันผ้ายืดสำหรับผู้ป่วยที่ถูกตัดแขน ขา และเทคนิคการล้างมือและการฆ่าเชื้อ

Course codes : 683243
Credit : 3(1-6-2)
การบำบัดด้วยการขยับ ดัดและดึง

หลักการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยับ ดัด และดึงข้อต่อ การขยับเส้นประสาท การตรวจประเมิน การรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และ ชีวกลศาสตร์ของโครงสร้าง เมื่อให้การรักษาด้วยการขยับ ดัด และดึง การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 683244
Credit : 2(1-3-2)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1

หลักการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด ท่าเริ่มต้นก่อนออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่น การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบทำเอง การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกกำลังกายกล้ามเนื้องอหลัง การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขการทรงท่า การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะกระดูกคด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน การออกกำลังกายด้วยการพยุง การปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมจากการทำงาน

Course codes : 683311
Credit : 2(2-0-4)
จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด

จิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติ ผิดปกติ ภาวะความเจ็บป่วยในทางจิตเวช การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สภาพจิตใจในผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและคนพิการ วิธีประเมินและวิธีการรักษาทางจิตเวชเบื้องต้น การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683331
Credit : 2(1-3-2)
การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

ทฤษฏีและปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ประวัติ สืบค้นข้อมูล การตรวจร่างกาย การตรวจสภาวะของข้อ การวัดมุมการเคลื่อนไหว การวัดขนาดของส่วนร่างกาย การตรวจสภาพของกล้ามเนื้อ การวัดกำลังกล้ามเนื้อ การตรวจระดับความปวดของเนื้อเยื่อ การตรวจประสาทสัมผัสรีเฟล็กซ์ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683341
Credit : 2(1-3-2)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2

หลักการออกกำลังกายด้วยชี่กง ไทเก็ก โยคะ พิลาทิส รำไทย การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย การออกกำลังกายด้วยบอลและไม้พลอง การส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุ้นประสาทกล้ามเนื้อผ่านโพรพริโอเซฟเตอร์ การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายเพื่อฝึกควบคุมการทรงตัว การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก อุปกรณ์การออกกำลังกาย การบำบัดด้วยน้ำ

Course codes : 683342
Credit : 2(1-3-2)
กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

หลักการ การเลือกใช้ และประโยชน์ของกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมชนิดต่าง ๆ การเตรียมกล้ามเนื้อสำหรับควบคุมกายอุปกรณ์เทียม ข้อควรระวัง วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การใช้กายอุปกรณ์เทียมในผู้พิการแขนขาขาด หลักการออกแบบประดิษฐ์เฝือกอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ

Course codes : 683351
Credit : 3(2-3-4)
การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า

หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง ในสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาทปกติและผิดปกติ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้าต่อกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท การชะลอการฝ่อลีบ การผลักดันตัวยา การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 683352
Credit : 2(1-3-2)
การรักษาด้วยความร้อนและแสง

หลักการ เทคนิคต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น แสง คลื่นเหนือเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลจากการรักษา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง การเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

Course codes : 683361
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เส้นประสาทส่วนปลายที่ไม่ซับซ้อน โดยเน้นเฉพาะโรคทั่วไปที่พบบ่อยในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 683362
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางประสาท 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของระบบประสาทสมอง รวมทั้งโรคพาร์กินสัน โรคที่มีพยาธิสภาพที่สมองน้อย เบเซลแกงเกลีย รวมทั้งสามารถจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

Course codes : 683363
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบได้ โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 683364
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางประสาท 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของความผิดปกติ ในการทำงานของระบบประสาทที่เกิดขึ้นในไขสันหลัง เซลล์ประสาทยนต์ส่วนล่าง โรครอยต่อของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และความพิการ รวมทั้งสามารถแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ

Course codes : 683365
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรมและบาดเจ็บทรวงอก การรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การให้ออกซิเจนบำบัด การพ่นฝอยละออง และการดูดเสมหะ

Course codes : 683366
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินประสาท กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบหายใจและหัวใจ และปฏิบัติการตรวจประเมิน การใช้แบบสอบถาม และเครื่องมือในการทดสอบพัฒนาการเด็ก ปฏิกิริยาสะท้อน ปฏิกิริยาตั้งตรงและการรักษาสมดุล กระตุ้นพัฒนาการทางการเล่น การจัดท่า การเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย ร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรอื่น ๆ ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก

Course codes : 683367
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดการกีฬา

บทบาทของกายภาพบำบัดการกีฬา ทฤษฎีในการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางของการเล่นกีฬา กระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อ การบาดเจ็บที่พบบ่อย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในนักกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ปฏิบัติเทคนิคการพันผ้ายืด สารอาหารในการกีฬา การใช้สารและยาในทางที่ผิด และจิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

Course codes : 683381
Credit : 1(1-0-2)
การสัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน

การบริการวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย การนำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดที่เลือกจากวารสารกายภาพบำบัดในและต่างประเทศ โดยอาศัยเหตุผลทางกายภาพบำบัดและกายภาพบำบัดคลินิก

Course codes : 683382
Credit : 2(0-10-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 1

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบประสาท โดยใช้หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายเบื้องต้น โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด

Course codes : 683383
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 2

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด หรือผู้ป่วยเด็ก โดยใช้หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด นำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานกายภาพบำบัด

Course codes : 683461
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของภาวะโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับนักกายภาพบำบัด การรวบรวมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ การประเมินการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและยาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

Course codes : 683462
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี 1

ทฤษฏี การเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสภาพที่พบบ่อยจากกระบวนการชรา จิตวิทยาในผู้สูงอายุ วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุ รวมทั้งการชะลอความเสื่อมของร่างกาย และความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของสตรีวัยต่างๆ ภาวะก่อน ระหว่างและหลังคลอด พยาธิสภาพทางสูตินารีเวช รวมทั้งวิธีทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในสุขภาพสตรี

Course codes : 683463
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดชุมชน

ทฤษฎี และปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของกายภาพบำบัดชุมชน กระบวนการในการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดในชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน การเขียนโครงการ การบริหารโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน การดูแลป้องกัน ส่งเสริม การรักษาเบื้องต้นด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไป

Course codes : 683464
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของภาวะต่าง ๆ ได้แก่ภาวะอ้วน เบาหวาน แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของการทรงตัวและการได้ยิน การวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบได้ การคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วย

Course codes : 683465
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี 2

การประยุกต์วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุทั้งที่ปกติและมีภาวะโรคแทรกซ้อน การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในสตรีวัยต่างๆ การออกกำลังกายด้วยวิธีเฉพาะสำหรับสุขภาพสตรี

Course codes : 683471
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณ กฎหมายและการบริหารงานวิชาชีพ

ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ระบาดวิทยาพื้นฐาน หลักการบริหารงานเบื้องต้น การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบำบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ. 2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติสถานพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คำประกาศสิทธิผู้ป่วย มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด

Course codes : 683481
Credit : 4(0-20-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 3

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด ผู้ป่วยเด็ก หรือระบบอื่นๆ การประยุกต์หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การดำเนินงานของหน่วยงานกายภาพบำบัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

Course codes : 683482
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 4

การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด การเสริมประสบการณ์วิชาชีพในกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน กายภาพบำบัดทางการกีฬา การประยุกต์หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด

Course codes : 683483
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 5

การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด การเสริมประสบการณ์วิชาชีพในกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน กายภาพบำบัดทางการกีฬา การประยุกต์หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด ระบบการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

Course codes : 683484
Credit : 2(1-3-2)
ภาคนิพนธ์

ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบค้น การประเมิน การเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สถิติพื้นฐาน การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง การอภิปราย สรุปผลการทดลอง การวิจัยในเรื่องสั้นๆ การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.1 วิชาแกน

Course codes : 303107
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 303108
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303107

Course codes : 306100
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเซลล์ เนื้อเยื่อ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทำงานของระบบต่าง ๆ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 306101
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ และ นิเวศวิทยา

Course codes : 308106
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บทนำ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและกำลัง สมบัติเชิงความร้อนของสสารและอุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหลและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 308107
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308106

Course codes : 312201
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 680192
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักการเบื้องต้นของชีวเคมี โครงสร้าง คุณสมบัติ และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

Course codes : 683211
Credit : 3(2-3-4)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์และหน้าที่ ของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยวิธีการชำแหละศพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 บริเวณ คือ หลัง รยางค์บน และรยางค์ล่าง

Course codes : 683212
Credit : 2(2-0-4)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สำหรับกายภาพบำบัด

โครงสร้างระดับมหกายวิภาคในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึก ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่มีพยาธิสภาพ

Course codes : 683213
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด

ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ การตายของเซลล์ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ การอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ความพิการแต่กำเนิด โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เนื้องอกและมะเร็ง

Course codes : 683214
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์

องค์ประกอบ และกลไกการทำงานของเซลล์ และระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 683215
Credit : 3(2-3-4)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์และหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ในแต่ละบริเวณของร่างกายมนุษย์ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า โดยวิธีการชำแหละศพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บริเวณ คือ ศีรษะ คอ ทรวงอก ท้อง อุ้งเชิงกราน และฝีเย็บ

Course codes : 683216
Credit : 2(2-0-4)
อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่มอาการทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย ลักษณะทางคลินิก กลไกการเกิดโรค การค้นคว้าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา ตลอดจนวิธีการป้องกันของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาท โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคผิวหนังที่สัมพันธ์กับการรักษาทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683311
Credit : 2(2-0-4)
จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด

จิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติ ผิดปกติ ภาวะความเจ็บป่วยในทางจิตเวช การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สภาพจิตใจในผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและคนพิการ วิธีประเมินและวิธีการรักษาทางจิตเวชเบื้องต้น การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

Course codes : 792231
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชวิทยา หลักการออกฤทธิ์ของยา ข้อบ่งใช้ของยา อาการข้างเคียงตลอดจนอาการพิษที่อาจเกิดจากการใช้ยา โดยเน้นถึงยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกัน เภสัชวิทยาด้านความงามและเวชสำอางค์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยา และการออกกำลังกาย

2.2 วิชาบังคับ

Course codes : 683121
Credit : 1(1-0-2)
บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด

ประวัติ และแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาท และความรับผิดชอบของนักกายภาพบำบัด สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ บทบาทหน้าที่การทำงานเป็นทีม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมผู้พิการให้พร้อมกลับสู่สังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชนบท การวิจัยทางกายภาพบำบัด การศึกษาระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา

Course codes : 683221
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และหลักการทางชีวกลศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กลศาสตร์ของร่างกาย ระบบคาน ระนาบ แกน มุม การวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสภาวะปกติและไม่ปกติ การทรงท่าและสมดุลการเคลื่อนไหว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ

Course codes : 683222
Credit : 2(1-3-2)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย

หน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ได้แก่ ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการเมตาบอลิซึมอันเกิดจากการออกกำลังกาย ผลของการฝึก และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝึกฝนสมรรถภาพทางกาย และการวัดสัดส่วนของร่างกาย

Course codes : 683241
Credit : 2(1-3-2)
การนวดเพื่อการบำบัด

ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด ชนิดของเทคนิคการนวด ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดไทย การนำมาประยุกต์กับงานทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683242
Credit : 1(0-3-2)
เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน

การทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เทคนิคการการจัดท่าทาง การยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เทคนิคการเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน เทคนิคการพันผ้ายืดสำหรับผู้ป่วยที่ถูกตัดแขน ขา และเทคนิคการล้างมือและการฆ่าเชื้อ

Course codes : 683243
Credit : 3(1-6-2)
การบำบัดด้วยการขยับ ดัดและดึง

หลักการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยับ ดัด และดึงข้อต่อ การขยับเส้นประสาท การตรวจประเมิน การรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และ ชีวกลศาสตร์ของโครงสร้าง เมื่อให้การรักษาด้วยการขยับ ดัด และดึง การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 683244
Credit : 2(1-3-2)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1

หลักการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด ท่าเริ่มต้นก่อนออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่น การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบทำเอง การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกกำลังกายกล้ามเนื้องอหลัง การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขการทรงท่า การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะกระดูกคด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน การออกกำลังกายด้วยการพยุง การปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมจากการทำงาน

Course codes : 683331
Credit : 2(1-3-2)
การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

ทฤษฏีและปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ประวัติ สืบค้นข้อมูล การตรวจร่างกาย การตรวจสภาวะของข้อ การวัดมุมการเคลื่อนไหว การวัดขนาดของส่วนร่างกาย การตรวจสภาพของกล้ามเนื้อ การวัดกำลังกล้ามเนื้อ การตรวจระดับความปวดของเนื้อเยื่อ การตรวจประสาทสัมผัสรีเฟล็กซ์ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบำบัด

Course codes : 683341
Credit : 2(1-3-2)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2

หลักการออกกำลังกายด้วยชี่กง ไทเก็ก โยคะ พิลาทิส รำไทย การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย การออกกำลังกายด้วยบอลและไม้พลอง การส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุ้นประสาทกล้ามเนื้อผ่านโพรพริโอเซฟเตอร์ การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายเพื่อฝึกควบคุมการทรงตัว การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก อุปกรณ์การออกกำลังกาย การบำบัดด้วยน้ำ

Course codes : 683342
Credit : 2(1-3-2)
กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

หลักการ การเลือกใช้ และประโยชน์ของกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมชนิดต่าง ๆ การเตรียมกล้ามเนื้อสำหรับควบคุมกายอุปกรณ์เทียม ข้อควรระวัง วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การใช้กายอุปกรณ์เทียมในผู้พิการแขนขาขาด หลักการออกแบบประดิษฐ์เฝือกอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ

Course codes : 683351
Credit : 3(2-3-4)
การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า

หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง ในสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาทปกติและผิดปกติ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้าต่อกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท การชะลอการฝ่อลีบ การผลักดันตัวยา การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 683352
Credit : 2(1-3-2)
การรักษาด้วยความร้อนและแสง

หลักการ เทคนิคต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น แสง คลื่นเหนือเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลจากการรักษา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง การเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

Course codes : 683361
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เส้นประสาทส่วนปลายที่ไม่ซับซ้อน โดยเน้นเฉพาะโรคทั่วไปที่พบบ่อยในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 683362
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางประสาท 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของระบบประสาทสมอง รวมทั้งโรคพาร์กินสัน โรคที่มีพยาธิสภาพที่สมองน้อย เบเซลแกงเกลีย รวมทั้งสามารถจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

Course codes : 683363
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบได้ โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 683364
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางประสาท 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของความผิดปกติ ในการทำงานของระบบประสาทที่เกิดขึ้นในไขสันหลัง เซลล์ประสาทยนต์ส่วนล่าง โรครอยต่อของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และความพิการ รวมทั้งสามารถแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ

Course codes : 683365
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด 1

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรมและบาดเจ็บทรวงอก การรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การให้ออกซิเจนบำบัด การพ่นฝอยละออง และการดูดเสมหะ

Course codes : 683366
Credit : 3(2-3-4)
กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินประสาท กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบหายใจและหัวใจ และปฏิบัติการตรวจประเมิน การใช้แบบสอบถาม และเครื่องมือในการทดสอบพัฒนาการเด็ก ปฏิกิริยาสะท้อน ปฏิกิริยาตั้งตรงและการรักษาสมดุล กระตุ้นพัฒนาการทางการเล่น การจัดท่า การเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย ร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรอื่น ๆ ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก

Course codes : 683367
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดการกีฬา

บทบาทของกายภาพบำบัดการกีฬา ทฤษฎีในการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางของการเล่นกีฬา กระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อ การบาดเจ็บที่พบบ่อย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในนักกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ปฏิบัติเทคนิคการพันผ้ายืด สารอาหารในการกีฬา การใช้สารและยาในทางที่ผิด และจิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

Course codes : 683381
Credit : 1(1-0-2)
การสัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน

การบริการวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย การนำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดที่เลือกจากวารสารกายภาพบำบัดในและต่างประเทศ โดยอาศัยเหตุผลทางกายภาพบำบัดและกายภาพบำบัดคลินิก

Course codes : 683382
Credit : 2(0-10-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 1

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบประสาท โดยใช้หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายเบื้องต้น โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด

Course codes : 683383
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 2

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด หรือผู้ป่วยเด็ก โดยใช้หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด นำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานกายภาพบำบัด

Course codes : 683461
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของภาวะโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับนักกายภาพบำบัด การรวบรวมข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ การประเมินการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและยาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

Course codes : 683462
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี 1

ทฤษฏี การเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสภาพที่พบบ่อยจากกระบวนการชรา จิตวิทยาในผู้สูงอายุ วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุ รวมทั้งการชะลอความเสื่อมของร่างกาย และความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของสตรีวัยต่างๆ ภาวะก่อน ระหว่างและหลังคลอด พยาธิสภาพทางสูตินารีเวช รวมทั้งวิธีทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในสุขภาพสตรี

Course codes : 683463
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดชุมชน

ทฤษฎี และปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของกายภาพบำบัดชุมชน กระบวนการในการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดในชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน การเขียนโครงการ การบริหารโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน การดูแลป้องกัน ส่งเสริม การรักษาเบื้องต้นด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชนทั่วไป

Course codes : 683464
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของภาวะต่าง ๆ ได้แก่ภาวะอ้วน เบาหวาน แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของการทรงตัวและการได้ยิน การวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบได้ การคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วย

Course codes : 683465
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี 2

การประยุกต์วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในผู้สูงอายุทั้งที่ปกติและมีภาวะโรคแทรกซ้อน การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การประยุกต์วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูในสตรีวัยต่างๆ การออกกำลังกายด้วยวิธีเฉพาะสำหรับสุขภาพสตรี

Course codes : 683481
Credit : 4(0-20-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 3

การฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด ผู้ป่วยเด็ก หรือระบบอื่นๆ การประยุกต์หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การดำเนินงานของหน่วยงานกายภาพบำบัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

Course codes : 683482
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 4

การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด การเสริมประสบการณ์วิชาชีพในกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน กายภาพบำบัดทางการกีฬา การประยุกต์หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด

Course codes : 683483
Credit : 3(0-15-0)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางคลินิก 5

การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด การเสริมประสบการณ์วิชาชีพในกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและสุขภาพสตรี กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ กายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน กายภาพบำบัดทางการกีฬา การประยุกต์หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ การอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การควบคุมดูแลของอาจารย์พิเศษทางคลินิกกายภาพบำบัด ระบบการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

Course codes : 683484
Credit : 2(1-3-2)
ภาคนิพนธ์

ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบค้น การประเมิน การเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สถิติพื้นฐาน การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง การอภิปราย สรุปผลการทดลอง การวิจัยในเรื่องสั้นๆ การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

Course codes : 683223
Credit : 2(1-3-2)
การบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย

ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับความเครียดและการผ่อนคลาย เทคนิคการผ่อนคลายด้วยความร้อน ความเย็น อโรมา การฝึกหายใจและการฝึกสมาธิ การหัวเราะ เสียงดนตรี การนวด การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยฟิตบอล โยคะ และการผ่อนคลายด้วยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ

Course codes : 683224
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำบัด เพื่อสุขภาพและความงาม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการทำงาน การเล่นกีฬา กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เครื่องมือไฟฟ้าในการบำบัด ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผิว การดูแลรักษา ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการบำบัด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการบำบัดรักษาเพื่อสุขภาพและความงาม

Course codes : 683225
Credit : 2(1-3-2)
การนวด

หลักการเบื้องต้น วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง การนวดแบบตะวันตก และตะวันออก การฝึกปฏิบัติเทคนิคการนวดแบบต่าง ๆ บนส่วนต่างๆ ของร่างกาย

Course codes : 683226
Credit : 2(1-3-2)
กายภาพบำบัดความงาม

หลักการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสุขภาพ ความงาม และเครื่องสำอาง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผิวเบื้องต้น การบำบัดโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ การนวด การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความงามทั้งรูปกายและผิวพรรณ ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องสำอาง การออกฤทธิ์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับสภาพผิวที่แตกต่างกัน ความสะอาดปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และการรักษา