ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) (กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พักตร์วิภา โพธิ์ศรี * ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ วรวุฒิ เพ็งพันธ์ * Ph.D. (Sciences de l’?ducation)
Universit? Paul-Val?ry Montpellier III, France (2558)
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ * ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 40151161
Credit : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการศึกษาเพื่อการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา รูปแบบ ประเภทของการพัฒนา จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนา ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนาสังคม

Course codes : 40152161
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาและศาสนาที่สำคัญ หลักธรรม คำสอน วิธีการถ่ายทอดและการเผยแผ่ศาสนาขององค์ศาสดาเพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาและ การพัฒนา กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีทางการพัฒนาที่อาศัยหลักทางศาสนาและปรัชญา

Course codes : 40152261
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

Course codes : 40152361
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์กับการศึกษาและการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40153161
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

Course codes : 40159161
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ สังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาและ การพัฒนาสังคมพัฒนาโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

Course codes : 40168161
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคมกับบริบทด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40253161
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดนโยบายทางการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 40254161
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ชุมชนศึกษา การวางแผนการจัดการศึกษาและชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 40254261
Credit : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา วิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

Course codes : 40254361
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา อิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ระบบครอบครัว และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

Course codes : 40255161
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา การลงทุน การงบประมาณ การวางแผนกำลังคนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคน สถานศึกษา องค์กร และประเทศ

Course codes : 40255261
Credit : 3(3-0-6)
รัฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาและ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 40255361
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น เพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และการประเมินผล

Course codes : 40256261
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาตามดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสากล ทฤษฎีทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 40268361
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

หลักการแนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาสังคม

Course codes : 40357161
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาเปรียบเทียบ ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ตามหลักทฤษฎี

Course codes : 40357261
Credit : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศและการพัฒนา

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ องค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ และโครงการสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 40367261
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา

ภาษา วัฒนธรรม บริบทสังคมไทยและต่างประเทศที่สำคัญ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นมา ความหมายที่สำคัญของภาษาเพื่อการศึกษาข้ามวัฒนธรรมและพัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40169961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนด วิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ