ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) (ศศ.บ (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 121 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ คอลิด มิดำ *
อาจารย์ จักรี กิจประเสริฐ *
อาจารย์ มโน วนเวฬุสิต *
อาจารย์ มานิต เทพปฏิมาพร *
อาจารย์ ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

Course codes : 77010159
Credit : 1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง 1

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

Course codes : 77010259
Credit : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

Course codes : 77010359
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทัศน์

วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงที่สำคัญของโลก ประวัติ พัฒนาการแนวคิด รูปแบบของ ดนตรีและการแสดง

Course codes : 77020159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง

อุปกรณ์เสียง แสง ระบบไฟฟ้า พื้นที่แสดงและเวที การใช้เทคโนโลยีในงานดนตรีและ การแสดง

Course codes : 77020259
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง

หลักจริยธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา ทางจริยธรรมและลิขสิทธิ์

Course codes : 77030159
Credit : 3(2-2-5)
ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

บทบาทของดนตรีและการแสดงต่อสังคม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านดนตรีและ การแสดง การสร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม

Course codes : 77030259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการโครงการดนตรีและการแสดงเพื่อธุรกิจ

การจัดการโครงการ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและ การแสดงนำไปใช้ในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานด้านการดนตรีและการแสดง ตามแนวคิดและประเด็นที่ตอบ การนำเสนอ

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 77110162
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสุนทรียะ

หลักสุนทรียศาสตร์เพื่อการพิจารณาคุณค่าและความงามทางศิลปะ ประเภทของศิลปะ แนวศิลปะที่ปรากฏในสังคม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงในแนวศิลปะ พื้นฐานการวิเคราะห์และวิจารณ์งานศิลปะ การประยุกต์ใช้เพื่องานผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Course codes : 77110262
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ขอบเขตงานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม บทบาทของการสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ การสืบค้นคุณค่าเพื่อสร้างมูลค่า การใช้สื่อวัฒนธรรมในกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ การจัดทำแผนที่วัฒนธรรม

Course codes : 77110362
Credit : 3(2-2-5)
ศิลปะการเล่าเรื่อง

ทฤษฎีการเล่าเรื่อง หลักการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่องในสื่อ การกำหนดแนวคิดและการสื่อสารแนวคิดในการเล่าเรื่อง ทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ทักษะการสื่อสารเรื่องเล่าผ่านสื่อ

Course codes : 77110462
Credit : 3(3-0-6)
สังคมดิจิทัล

ลักษณะของสังคมดิจิทัล บทบาทของสื่อดิจิทัลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน กระบวนทัศน์ด้านสื่อในสังคมดิจิทัล ทักษะสำคัญสำหรับมนุษย์ในสังคมดิจิทัล การรู้เท่าทันดิจิทัล

Course codes : 77110562
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิต

เครื่องมือสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิต รูปแบบการใช้งานสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิต คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของการใช้โปรแกรมสารสนเทศแต่ละประเภท การประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Course codes : 77110662
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารธุรกิจ

ลักษณะและหลักการของการเขียนเพื่อใช้ในงานสร้างสรรค์ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

Course codes : 77120162
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

หลักการและแนวคิดในการบริหารและจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ การจัดการองค์กร การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตผลงานในธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Course codes : 77120262
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

แนวคิดและหลักการสื่อสารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการประเมินผล

Course codes : 77120362
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบประสบการณ์

แนวคิดเรื่องการออกแบบประสบการณ์ หลักการสื่อสารผ่านการสร้างประสบการณ์ หลักการสร้างบรรยากาศและความรู้สึกให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ

Course codes : 77120462
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมสื่อ

ศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมสื่อ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Course codes : 77130162
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การจัดทำบัญชีการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร การวางแผนและควบคุมงบประมาณการเงิน การจัดทำเอกสารด้านการเงิน ความรู้เกี่ยวกับภาษี

Course codes : 77130262
Credit : 3(2-2-5)
การนำเสนอและเจรจาธุรกิจ

เทคนิคการใช้สื่อในการนำเสนอ ศิลปะการพูด การฝึกบุคลิกภาพในการเจรจาด้านธุรกิจบันเทิง การจัดทำเอกสารข้อเสนอทางธุรกิจ

Course codes : 77130362
Credit : 3(3-0-6)
การประกอบการสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

หลักและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและประเภทของธุรกิจ การค้นหา ช่องทางในการประกอบการธุรกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กฎหมายและจริยธรรมในการเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 77140162
Credit : 3(1-4-4)
โครงการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การจัดทำโครงการด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจหรือความเชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะชน การประเมินผลการจัดโครงการ

Course codes : 77140262
Credit : 1(1-0-2)
เตรียมสหกิจศึกษา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงการหรือผลงาน

Course codes : 77140362
Credit : 6(1-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาอย่างมีระบบ การทำวิจัย การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน การนำเสนอ

2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 77320162
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

ทฤษฎีในการออกแบบสื่อสาร กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักการ องค์ประกอบในการออกแบบ การกำหนดแนวคิดและการสื่อสารแนวคิดในการออกแบบ

Course codes : 77320262
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

กระบวนการสืบค้นวัฒนธรรมจากท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า กระบวนการแปลงแปรให้เกิดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การวางแผนพัฒนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

Course codes : 77320362
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคด้านภาพในสื่อ

หลักการวางกรอบภาพ ศิลปะในการถ่ายภาพ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเล่าเรื่อง

Course codes : 77320462
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตเนื้อหาในสื่อดิจิตอล

การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการสื่อสารในสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการสื่อสาร การทำกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารในสื่อดิจิทัล

Course codes : 77320562
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี

การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางดนตรีในการบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง การใช้คลื่นเสียงสำเร็จรูป (wave loop) พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดนตรีตามยุคตามสมัย

Course codes : 77320662
Credit : 3(3-0-6)
กระแสดนตรีโลก

การะแสความเปลี่ยนแปลงของแนวดนตรีที่สำคัญในโลก อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับดนตรี

Course codes : 77330162
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตการแสดงสดและอีเวนต์

รูปแบบการแสดงสดและอีเวนต์ หลักการคิดและการสร้างสรรค์การแสดงสดและอีเวนต์ การกำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การวางแผนการจัดการผลิต การเขียนข้อเสนอโครงการ การกำหนดงบประมาณ

Course codes : 77330262
Credit : 3(2-2-5)
ดนตรีในงานธุรกิจบันเทิง

หลักการออกแบบเสียงหรือดนตรีในงานธุรกิจบันเทิง องค์ประกอบของการออกแบบเสียงและดนตรีให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบงานบันเทิง การผลิตผลงานทางดนตรีในการแสดงดนตรีสด ดนตรีประกอบการแสดง ดนตรีประกอบละคร ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดนตรีในงานโฆษณา

Course codes : 77330362
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการศิลปิน

การสร้างแบรนด์ศิลปิน การจัดการภาพลักษณ์ศิลปิน การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ศิลปิน การวางแผนพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการทำงานของศิลปิน การควบคุมคุณภาพผลงานและการแสดงของศิลปิน

Course codes : 77330462
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตภาพยนตร์และละคร

การวางแผนการถ่ายทำ การจัดการกองถ่าย การดำเนินงานถ่ายทำภาพยนตร์และละคร

Course codes : 77330562
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการผลิตผลงานเพลง

การกำหนดแนวคิดของผลงานเพลง การงวางแผนผลิตผลงานเพลง ขั้นตอนการผลิตผลงานเพลง การควบคุมการผลิต การวางแผนด้านการสื่อสารการตลาด การควบคุมการดำเนินงานด้านงบประมาณ

Course codes : 77330662
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตคอนเสิร์ต

ขั้นตอนและองค์ประกอบในการจัดการแสดงคอนเสิร์ต การออกแบบแนวคิดและรูปแบบนำเสนอ การออกแบบบทเพลงที่ใช้ในการแสดง การออกแบบเวทีที่ใช้การแสดง การลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแสดง การจัดทำตารางการทำงานของแต่ละฝ่ายในการแสดงคอนเสิร์ต

Course codes : 77340162
Credit : 3(2-2-5)
การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

การศึกษาหัวข้อเฉพาะด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจของผู้เรียน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 77199162
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียะสำหรับผู้ชม

สุนทรียภาพในศิลปะด้านดนตรี การแสดง การละคร นาฏศิลป์ ทักษะการเป็นผู้ชมงานศิลปะ พื้นฐานการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะด้านดนตรี การแสดง การละคร นาฏศิลป์

Course codes : 77199262
Credit : 3(3-0-6)
การแต่งเพลงสมัยนิยม

ความรู้เบื้องต้นเรื่องแนวเพลงสมัยนิยม ประเภทของเพลงสมัยนิยม หลักพื้นฐานด้านทำนอง และจังหวะดนตรี การวางแนวคิดในการเขียนเพลง ศิลปะการเขียนเนื้อร้อง