ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) (ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Koji Nakano *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา คชประเสริฐ *
อาจารย์ พิมลพรรณ เลิศล้ำ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชัย รัตนเศรษฐ *
อาจารย์ ธนะรัชต์ อนุกูล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิทยานิพนธ์

Course codes : 77269762
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

กระบวนการพัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากรากวัฒนธรรม กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 77250862
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง

ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของโลกทางสังคม มนุษย์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการเมืองผ่านดนตรีและการแสดง

Course codes : 77250962
Credit : 3(2-2-5)
นวัตกรรมจากขนบวิถี

กระบวนทัศน์ของประเพณีนิยม ประวัติ แนวคิดและหลักการสร้างนวัตกรรมที่เกิด จากรากวัฒนธรรม แนวคิดข้ามวัฒนธรรม แนวคิดเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดวัฒนธรรมร่วมราก

Course codes : 77251062
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับดนตรีและการแสดง

แนวคิดการวิจัยทางศิลปะในสังคมโลก กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและ การแสดง ทักษะปฏิบัติ การใช้กระบวนการและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ความรู้ของนักวิจัยผ่านการสะท้อนตนเอง

Course codes : 77260462
Credit : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและการแสดง

การนำองค์ความรู้และทักษะมาคิดวิเคราะห์ สร้างงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างงานวิจัย

2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 77550162
Credit : 3(2-2-5)
การเล่าเรื่องในการแสดง

รูปแบบการเล่าเรื่องที่ปรากฏในศิลปะ การเล่าเรื่องผ่านภาษา ภาพและเสียง คุณลักษณะของเรื่องเล่า กระบวนการในการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารความหมายและความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 77550262
Credit : 3(1-2-6)
ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน

แนวคิด ทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดงกับชุมชน พัฒนาการของการใช้ดนตรีและการแสดงในชุมชน บทบาทของดนตรีและการแสดงกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน การใช้ดนตรีและการแสดงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

Course codes : 77550362
Credit : 3(1-2-6)
การศึกษาจากห้องปฏิบัติการด้านดนตรีและการแสดง

การพัฒนาทักษะทางดนตรี การแสดงจากรากฐานความเชี่ยวชาญ การทดลองฝึกปฏิบัติจากโจทย์และประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ

Course codes : 77550462
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง

การคิด ถ่ายทอดจินตนาการในรูปแบบงานสร้างสรรค์ จากแนวคิด ทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดง

Course codes : 77550562
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบการเรียนรู้เพื่องานดนตรีและศิลปะการแสดง

แนวคิดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้บนฐานสมอง แนวคิดด้านการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง การอำนวยความสะดวก บทบาทของผู้อำนวยความสะดวก หลักพื้นฐานของผู้อำนวยความสะดวก เครื่องมือของผู้อำนวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับดนตรีและการแสดง

2.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 77269962
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ