ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) (วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา * Ph.D. (Environmental Engineering)
Kumoh National Institute of Technology, South Korea (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา สันทัสนะโชค * D.Eng. (Environmental Engineering)
Tokyo Institute of Technology, Japan (2558)
อาจารย์ เสฎฐกรณ์ อุปเสน * Ph.D. (Physical and Analytical Chemistry)
Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI), France (2558)
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว * Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Michigan, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมม่า อาสนจินดา * Ph.D. (Environmental Management)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30222159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Course codes : 50020159
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์

ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Course codes : 50121159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50123259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50410159
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

Course codes : 50528159
Credit : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลศาสต์ของของไหล สมการพลังงานของการไหลแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โมเมนตัมและแรงทางพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดความดัน การวัดความเร็ว การวัดอัตราการไหล ปัญหาเกี่ยวกับการไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา

Course codes : 50528259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชลศาสตร์

การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลในสภาพต่างๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร์ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหลของน้ำในท่อและการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด แรงสถิตยศาสตร์ สมการเบอร์นูลี่ การสูญเสียหลักและการสูญเสียรองในท่อ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการไหลในท่อ การไหลในท่อที่ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม การวัดอัตราการไหลในท่อด้วยเวนจูรี่มิเตอร์ ออริฟิสมิเตอร์ การทำงานของปั๊ม การไหลของทางน้ำเปิด ประตูระบายน้ำ ทางน้ำล้นสันมน ทางน้ำล้นสันกว้าง ทางน้ำล้นสันคม ท่อลอด น้ำกระโดด การวัดอัตราการไหลโดยใช้อาคารวัดน้ำแบบพาร์แชลและแบบเวนจูรี่ การไหลของน้ำผ่านฝายแบบกาลักน้ำ

Course codes : 51220162
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำและน้ำเสีย วิธีการวิเคราะห์และการประยุกต์ข้อมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ของแข็ง ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

Course codes : 51222162
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาสิ่งแวดล้อม

วัฏจักรของน้ำ น้ำจากฟ้า การซึมของน้ำ น้ำท่า การวัดระดับน้ำในแม่น้ำและน้ำฝน กราฟอุทก อ่างเก็บน้ำ การระเหย การคายระเหย การพยากรณ์น้ำท่วม การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม น้ำใต้ดิน การตรวจวัดตัวแปรเชิงอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

Course codes : 51230262
Credit : 3(2-3-4)
หน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางกายภาพและเคมีสำหรับการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การกวนผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและรวมตะกอน การตะกอนทางเคมี การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดซับและการดูดติดผิว การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล ปฏิบัติการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 51220362
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เซลล์และโครงสร้าง หลักการทางด้านแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจทางแบคทีเรียวิทยาของน้ำและน้ำเสีย การทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการปรับเสถียรของสารอินทรีย์ การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ แนวคิดพื้นฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิต และปัจจัยจำกัด แนวคิดพื้นฐานของระบบนิเวศ พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบำบัดน้ำเสีย

Course codes : 51220462
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51220162 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 51220362 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 51220662
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานของกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสีย หลักการของวิศวกรรมถังปฏิกรณ์ จลนศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจำลองของถังปฏิกิริยาชีวภาพ การควบคุมพารามิเตอร์สำหรับการบำบัดทางชีวภาพที่มีการเจริญของจุลินทรีย์แบบแขวนลอยและฟิล์มตรึง

Course codes : 51230562
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51234162 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ อัตราการไหลของอากาศ การเก็บตัวอย่างฝุ่นในสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างอากาศ ความชื้นและอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51233162 วิศวกรรมขยะมูลฝอย ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอย ความชื้น การคัดขนาด ค่าความร้อน และการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซชีวภาพ

Course codes : 51232262
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสีย

ชลศาสตร์ของระบบท่อระบายน้ำเสีย การประมาณปริมาณการไหลของน้ำเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน องค์ประกอบของระบบระบายน้ำ การออกแบบระบบสูบน้ำ

Course codes : 51232362
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมประปา

ความสำคัญของน้ำ ธรรมชาติและแหล่งน้ำ การประมาณความต้องการน้ำ แหล่งน้ำดิบ คุณภาพและมาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ระบบประปา ได้แก่ การเติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อ

Course codes : 51232462
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำเสีย

คุณลักษณะของน้ำเสีย อัตราการไหลของน้ำเสียและการวัดอัตราการไหล วัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ การบำบัดและการกำจัดสลัดจ์

Course codes : 51233162
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมขยะมูลฝอย

แหล่งกำเนิด ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชน การดำเนินการและการรวบรวมที่แหล่งกำเนิด การขนถ่ายและขนส่ง กระบวนการและการแปรรูป การลดปริมาณที่แหล่งกำเนิดและการนำกลับมาใช้ใหม่ การเผา การทำปุ๋ย การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การออกแบบระบบรวบรวมและการกำจัด

Course codes : 51233262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการและการขนส่ง กระบวนการบำบัด ได้แก่ การเผา การทำให้เสถียร การทำให้แข็งตัว การกำจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

Course codes : 51234162
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

ประเภทและแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจาย หลักการควบคุมมลสารทั้งที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะทางอากาศ

Course codes : 51236162
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

แนวคิดของระบบสิ่งแวดล้อม ประเด็นการจัดการ และการจัดลำดับความสำคัญ การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดและดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กร การควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ระบบ EMS และ ISO การติดตาม การป้องกันมลภาวะ

Course codes : 51236262
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชกำหนดและพระราชกฤษฏีกาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสาธารณสุข การปฏิบัติและการบังคับใช้ ข้อบังคับและกฎหมายนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 51239162
Credit : 2(1-1-4)
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การสืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและการจัดทำรายงาน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงวิชาการ

Course codes : 51246362
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 51246462
Credit : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองและการแปรสภาพเชื้อเพลิง มลภาวะทางอากาศที่เป็นก๊าซเรือนกระจก สภาวะโลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิง การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ได้แก่ พลังงานจากมูลฝอย พลังงาน ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

Course codes : 51248162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม

ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่พบในอุตสาหกรรมและความต้องการการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนสำหรับความปลอดภัย การออกแบบผังโรงงาน อุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาและป้องกันเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การจัดการระบบความปลองภัย การอบรมด้านความปลอดภัย

2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม

Course codes : 51239262
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานอย่างน้อย 6 สัปดาห์ นิสิตนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นิสิตต้องส่งรายงานผลการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการฝึกงาน เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 51242562
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะน้ำจากอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักและคุณลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณน้ำเสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 51242662
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพน้ำของชุมชน การบำบัดน้ำและน้ำเสีย น้ำฝน สระขะลอน้ำ น้ำท่า สมการการสูญเสียดินสากล ประวัติศาสตร์ของการสุขาภิบาลน้ำ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำ แบบจำลองพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำในทะลสาบและอ่างเก็บน้ำ

Course codes : 51242762
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

หลักการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำสำหรับโครงการชลประทาน โครงการทรัพยากรน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์น้ำในชุมชนและอุตสาหกรรม โครงการระบายน้ำในเขตเมือง และสำหรับคุณภาพของน้ำ การวิเคราะห์และการตรวจวัดข้อมูลของการจัดการน้ำ ระบบเก็บกักน้ำ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

Course codes : 51243362
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีธรณีด้านการจัดการของเสีย

แร่ดินเหนียว การอัดตัวและความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของดิน คุณลักษณะของพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงคุณภาพดิน การเก็บกักของเสีย การเกิดและการรวมรวมน้ำชะขยะ การจัดการก๊าซจะหลุ่มฝังกลบ เสถียรภาพของความลาดและฐานราก

Course codes : 51244262
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือและการวัดเสียงและการสั่นสะเทือน แหล่งกำเนิดและผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน การใช้วัสดุป้องกันเสียงและเครื่องกั้นเสียง

Course codes : 51245162
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานทางด้านเคมี ดิน และธรณีเคมี หลักการของการไหลของน้ำใต้ดิน การถ่ายเทและถ่ายโอนมวลในดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำในดิน วัสดุสังเคราะห์ทางธรณี จุลชีววิทยาและชีวเคมีพื้นฐานทางดิน กฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม การฝังกลบขยะมูลฝอย พื้นที่ปนเปื้อนและเทคนิคการบำบัด

Course codes : 51245262
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรน้ำใต้ดิน

พื้นฐานของอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน การไหลผ่าน การไหลของน้ำใต้ดินในตัวกลางที่เป็นรูพรุนทั้งประเภทอิ่มตัวด้วยน้ำและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อน้ำในหินชุ่มน้ำที่มีแรงดันและชั้นหินชุ่มน้ำไร้แรงดัน การซึมของน้ำใต้ไปยังคลองและพื้นที่ระบายน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากชั้นหินอุ้มน้ำที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของการกักเก็บและการไหลของน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน บทนำการจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับน้ำใต้ดิน

Course codes : 51245362
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะทางดินและน้ำใต้ดิน

การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเคลื่อนย้ายของสารเคมีในดินและน้ำใต้ดินเพื่อประเมินพฤติกรรมของมลสารที่ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน เทคโนโลยีการฟื้นฟูแก้ไขมลภาวะ การออกแบบเครือข่ายการตรวจสอบใต้ผิวดิน มลภาวะในดินและน้ำใต้ดิน การประยุกต์สำหรับการฝังกลบ การรั่วไหลของเสีย พื้นที่ระบายน้ำทิ้งจากถังเกรอะ การรั่วไหลของปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง

Course codes : 51246562
Credit : 3(3-0-6)
สุขาภิบาลอาคาร

หลักการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบน้ำเย็น ระบบน้ำร้อน ระบบท่อระบายอากาศ ของเสีย และดิน ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำโสโครก ระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละอาคาร

Course codes : 51246662
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการประเมินผลกระทบ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านระบบนิเวศ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าของคุณภาพชีวิต การป้องกันและมาตรการแก้ไข แผนการตรวจติดตามตรวจสอบ

Course codes : 51247162
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบนิเวศชายทะเลและชายฝั่ง วิธีการประเมินผลกระทบ การตรวจสอบแหล่งกำเนิด การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนแปลงมลสารที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ ผลกระทบของธาตุอาหาร จุดระบายน้ำทิ้ง และน้ำมันรั่วไหลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และกระบวนการควบคุมการกระจายและการหมุนเวียนของมลสาร

Course codes : 51248262
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 51248362
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

การประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 51249362
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 51249462
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 51249562
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสิ่งช่วยเหลือในการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมระบบประปา การไหลในท่อระบายน้ำเสียและระบบจ่ายน้ำ การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปา การออกแบบหน่วยบำบัดน้ำเสียและระบบประปา การจำลองการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

Course codes : 51249662
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมสาธารณสุข

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ หลักการพื้นฐานด้านการระบาดวิทยาเน้นสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความต้องการ การควบคุมทางวิศวกรรมสำหรับปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในเขตเมืองและชนบท การประยุกต์หลักการด้านวิศวกรรมสำหรับปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Course codes : 51249762
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน

Course codes : 51249862
Credit : 9(0-27-9)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ