ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) (ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พักตร์วิภา โพธิ์ศรี * ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ วรวุฒิ เพ็งพันธ์ * Ph.D. (Sciences de l’?ducation)
Universit? Paul-Val?ry Montpellier III, France (2558)
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ * ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 44077162
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ เปรียบเทียบงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝึกการวางแผนการวิจัย ดำเนินการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 44089862
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนด วิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาพื้นฐานบังคับ

Course codes : 43470059
Credit : 3(3-0-6)
หลักการวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ ปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43471359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ใช้ในทางการศึกษา การออกแบบการวิจัย เชิงคุณลักษณะ งานภาคสนาม ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะและการเขียนรายงาน ความเที่ยงและความตรงของการวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัย เชิงนโยบาย การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคุณลักษณะ วิธีประยุกต์การวิจัยเชิงคุณลักษณะมาใช้ในทางการศึกษา

Course codes : 44077162
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ เปรียบเทียบงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝึกการวางแผนการวิจัย ดำเนินการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

Course codes : 44084262
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมร่วมสมัย

วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ประเด็นและปัญหาของนโยบายการศึกษาและการวางแผนของไทยและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสังคมร่วมสมัย

2 หมวดวิชาทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

Course codes : 44071162
Credit : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวใหม่

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวใหม่ของสำนักต่างๆ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม วิวัฒนาการของการพัฒนาสังคมไทย วิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสังคม

Course codes : 44074262
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเชิงบูรณาการ ระหว่างการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม ตลอดจนการนำกระบวนการทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาสังคม ด้วยการเรียนรู้แบบเชิงรุก

Course codes : 44077262
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมกับบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบและปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม ศึกษารูปแบบและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยอาศัยตัวอย่างโครงการพัฒนาหลักและทฤษฎีการพัฒนาสังคม ใช้การวิจัยเป็นฐาน

Course codes : 44083262
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม

ทฤษฎีองค์การและระบบในองค์การ ทฤษฎีภาวะผู้นำและการพัฒนาสังคม การพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบและการใช้กระบวนการบูรณาการ การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การริเริ่มความเปลี่ยนแปลงในองค์การเพื่อพัฒนาองค์การทางการศึกษา พฤติกรรมขององค์การและการพัฒนา การติดตามและการประเมินผลโครงการ การดำเนินงานองค์การทางการศึกษา การเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 44083362
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Course codes : 44084162
Credit : 3(3-0-6)
ประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม

ความรู้เกี่ยวกับประชากร สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อสังคมและการพัฒนา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านประชากร สิ่งแวดล้อม แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม เพื่อวางแผนและจัดการให้เกิดความสมดุล รวมทั้งศึกษาโครงการการพัฒนาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 44087162
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนามานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ผลกระทบ บริบท ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านพหุวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศ เพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 44087462
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์กำลังคนเพื่อการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา การผลิตกำลังคน ตามหลักและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 44099862
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนด วิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ