ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ บุญโล่ง *
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ ดงบัง *
อาจารย์ Laurent Patrick Mezeix-Varagnat
อาจารย์ จิตติ พัทธวณิช
อาจารย์ ปารีชา รัตนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธา จีนครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
อาจารย์ มัณฑนา รังสิโยภาส
อาจารย์ วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50350161
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา

กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

1.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50369761
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร ก1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50350261
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาคำตอบสำหรับสมการเอลิพติค สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอร์โบลิคโดยวิธีแยกตัวแปรและวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์

2.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 50350361
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

บทนาสู่ปัญญาประดิษฐ์ การให้เหตุผล ระบบกำหนดโดยกฏเกณฑ์ การค้นหา เงื่อนไขบังคับ การเรียนรู้ โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การอนุมานด้วยความน่าจะเป็น กรณีศึกษา

Course codes : 50350461
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

พื้นฐานคณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนทั่วไปของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยระเบียบวิธีโดยตรงและระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับชิ้นส่วนที่รับภาระในแนวแกนและเกิดความเค้นเนื่องจากความร้อน ชิ้นส่วนที่รับการบิด โครงข้อหมุน 2 มิติและ 3 มิติ การโก่งของคาน การนำความร้อน สภาพยืดหยุ่น การไหลของของไหล การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

Course codes : 50351161
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง

ทฤษฏีของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์เชิงเส้นของความเค้น ความเครียด และอุณหภูมิ พฤติกรรมไม่ยืดหยุ่นของวัสดุ การประยุกต์ระเบียบวิธีพลังงาน การบิด การดัดของคานตรง จุดศูนย์กลางการเฉือนของคานหน้าตัดบาง คานโค้ง และทรงกระบอกผนังหนา

Course codes : 50351261
Credit : 3(3-0-6)
สภาพยืดหยุ่น

การเสียรูป ระยะเคลื่อนตัวและความเครียด ความเค้นและสมดุล กฎทั่วไปของฮุค พลังงานความเครียดและหลักการที่เกี่ยวข้อง ความเค้นระนาบและความเครียดระนาบ ปัญหาสองมิติในพิกัดฉาก ปัญหาสองมิติในพิกัดเชิงขั้ว การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในสามมิติ ปัญหาขั้นต้นของอีลาสติกซิตี้ในสามมิติ การขยาย การบิด และการโก่งของทรงกระบอกยืดหยุ่น ความเค้นและการเสียรูปในของแข็งที่สมมาตรรอบแกน

Course codes : 50351361
Credit : 3(3-0-6)
สภาพพลาสติก

การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์สำหรับการคราก ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดช่วงพลาสติก การวิเคราะห์การเสียรูปแบบอีลาสโตพลาสติกโดยการดึง การดัดและการบิด ทฤษฎีสนามของแนวไถล การประยุกต์กับปัญหาการเสียรูปแบบความเครียดระนาบ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การโก่งแบบพลาสติกของแผ่น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับพลาสติกซิตี้

Course codes : 50351461
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คอนตินิวอัม

เท็นเซอร์ จลนศาสตร์ของตัวกลางต่อเนื่อง ความเครียดและการเสียรูป การจำลองแรงในกลศาสตร์คอนตินิวอัม การวิเคราะหความเค้น สมการคอนสทิทิวทีฟในอีลาสติกซิตี้เชิงเส้นและกลศาสตร์ของไหล วิสโคอีลาสติกซิตี้ เธอร์โมอีลาสติกซิตี้

Course codes : 50351561
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ

ประเภทของวัสดุเชิงประกอบ วัสดุแอนไอโซทรอปิกเชิงเส้น พฤติกรรมทางกลของลามินา พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นของลามิเนตและวัสดุเชิงประกอบแซนด์วิช ทฤษฎีแบบคลาสสิคและการปรับปรุง กลไกและเกณฑ์ความเสียหาย การโก่ง การโก่งงอ และการสั่นของคานวัสดุเชิงประกอบ การโก่งและการโก่งงอของแผ่นลามิเนต

Course codes : 50351661
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกลขั้นสูง

พลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่อง วิธีพลังงาน การสั่นอิสระและโดยแรงของระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ การวิเคราะห์โมดัล การขจัดและการควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดและทดสอบการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการสั่นสะเทือนของระบบไม่ต่อเนื่องและระบบต่อเนื่อง การสั่นไม่เชิงเส้น

Course codes : 50351761
Credit : 3(3-0-6)
การเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสั่นสะเทือนเชิงกล อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การวัดและการใช้เครื่องมือ ลักษณะสัญญาณการสั่นสะเทือน การวินิจฉัยสัญญาณการสั่นสะเทือน กรณีศึกษา

Course codes : 50351861
Credit : 3(3-0-6)
ความฝืด การหล่อลื่นและการสึกหรอ

ทฤษฎีการหล่อลื่น สมการเรย์โนส์สำหรับสองมิติ สมการพลังงานพฤติกรรมของผิวขรุขระภายใต้ภาวะแบบต่างๆ การเกิดความร้อนของผิวขรุขระที่เสียดสีกัน การเสียของผิว (การสึกหรอรอยขูดของผิว การหลุดของโลหะทำให้เกิดรู) ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบเทอร์โมไฮโดรไดนามิคส์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข

Course codes : 50351961
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาย้อนกลับในกลศาสตร์วิศวกรรม

ปัญหาอุณหภาพย้อนกลับ การระบุและออกแบบตัวแปร การตรวจสอบความเสียหาย การประยุกต์ในกลศาสตร์ของแข็ง การประยุกในกลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลข

Course codes : 50353161
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมสมัยใหม่

ระบบควบคุม การจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง พื้นฐานของระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ พื้นฐานของระบบควบคุมแบบหลายตัวแปรที่เข้าและออกจากระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร และการควบคุมแบบดิจิตอล

Course codes : 50353261
Credit : 3(3-0-6)
หุ่นยนต์สมัยใหม่

จลนศาสตร์และพลศาสตร์ขั้นสูง พื้นฐานของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมแบบย้อนกลับ ปัญหาและข้อจำกัดของหุ่นยนต์อัตโนมัติ การวางแผนการเคลื่อนที่ วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์

Course codes : 50353361
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมเชิงตรรกโปรแกรมได้ขั้นสูง

ภาพรวมของการควบคุมลำดับขั้นเขียนโปรแกรมด้วยชาร์ตควบคุมลำดับขั้นสำหรับพีแอลซี อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบต่างๆ การสื่อสารข้อมูลในระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีการประยุกต์ใช้พีแอลซีสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

Course codes : 50353461
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น

ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีไลยปูนอฟ เสถียรภาพระบบป้อนกลับ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้น

Course codes : 50353561
Credit : 3(3-0-6)
การนำทาง นำร่อง และการควบคุม

จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยานพาหนะอัตโนมัติ ระบบนำทาง ระบบนำร่องและการเลือกใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การควบคุมขั้นสูง

Course codes : 50353661
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและการใช้เครื่องมือ

คุณลักษณะของประสิทธิภาพทั่วไปของเครื่องมือ คุณลักษณะทางสถิตย์และพลวัต การศึกษาระเบียบวิธีการวัดของอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ความเค้น ความเครียด และการสั่นสะเทือน การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 50353761
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตสมัยใหม่

เทคโนโลยีการผลิตในการผลิตสมัยใหม่ กระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์ เทคโนโลยีการผลิตโดยการเพิ่มเนื้อวัสดุ เทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในการผลิต

Course codes : 50353861
Credit : 3(3-0-6)
โรงงานอัจฉริยะ

ภาพรวมระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบอุตสาหกรรม 4.0 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในระบบการผลิต เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ หุ่นยนต์เคลื่อนที่และยานพาหนะลำเลียงในโรงงาน

Course codes : 50353961
Credit : 3(3-0-6)
การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์

การรับภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแยกภาพ การตรวจหาจุด เส้นและขอบภาพ การรู้จำวัตถุ การประยุกต์ใช้งานสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50354061
Credit : 3(3-0-6)
การมองเห็นภาพของเครื่องจักร

การเกิดภาพ เรขาคณิตของภาพจากกล้อง การตรวจจับรูปแบบและการจับคู่ ภาพสามมิติ การประมาณและติดตามการคลื่อนที่ รูปแบบของภาพ การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการเรียนรู้ภาพ

Course codes : 50354161
Credit : 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์

การค้นหาและวางแผน การประมาณและตัวกรอง การเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง กรณีศึกษา

Course codes : 50355161
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง

กฎทางอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์การถ่ายโอนมวล โมเมนตัม และพลังงาน สำหรับของแข็งและของไหล การวิเคราะห์ปัญหาทางอุณหพลศาสตร์โดยเอ็กเซอร์ยี วัฏจักรกำลังไอและแก๊ส วัฏจักรการทำความเย็น การปรับอากาศ หัวข้อจากงานวิจัยเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์

Course codes : 50355261
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง

การประยุกต์ใช้สมการโมเมนตัม ความร้อนและมวล สำหรับการไหลอัดตัวไม่ได้ ทฤษฎี บาวดารี่เลเยอร์ สมการนาเวียร์สโตคส์ การสร้างและแก้สมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อยสำหรับการไหลภายในและการไหลภายนอก การแก้สมการโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลขที่ได้รับความนิยมทางด้านกลศาสตร์ของไหล เช่น วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ วิธีบาวดารี่เอเลเมนต์ เป็นต้น

Course codes : 50355361
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง

การนำความร้อนในตัวกลางของแข็งที่สภาวะคงตัวและสภาวะชั่วครู่ การนำความร้อนที่มีเงื่อนไขขอบและมีการก่อกำเนิดความร้อนเปลี่ยนแปลงตามเวลา การหาผลเฉลยของการนำความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ปัญหาการนำความร้อนแบบอินเวอร์ส ชั้นชิดผิวความเร็วและชั้นชิดผิวความร้อน การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการเชิงอนุพันธ์และพารามิเตอร์ไร้มิติ การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการปริพันธ์ การพาความร้อนแบบผสม การพาความร้อนที่คุณสมบัติของไหลเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำ คุณสมบัติเกี่ยวกับการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิว การคำนวณตัวประกอบการมองเห็น การแผ่รังสีความร้อนของตัวกลางที่ดูดกลืนรังสี เปล่งรังสี ทำให้รังสีกระเจิง การแผ่รังสีความร้อนในช่องปิด สภาพสมดุลของการแผ่รังสีความร้อน ปัญหาการแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่ไม่มีการดูดกลืนและมีการดูดกลืนรังสี ปฏิสัมพันธ์ของการแผ่รังสีความร้อนกับการถ่ายโอนความร้อนรูปแบบอื่น

Course codes : 50355461
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางความร้อน

การออกแบบระบบทำงานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสำหรับ อุปกรณ์ด้านพลังงานโดยใช้ผลการทดลอง แบบจำลองของอุปกรณ์และระบบทางด้านพลังงาน การเลือกใช้ เทคนิคในการหาความเหมาะสมของระบบทางพลังงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 50355561
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การจำแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทฤษฎีหลักมูลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การกระจายของอุณหภูมิในสภาวะคงที่ การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบแผ่น การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียวสว่านและแบบเปลือกและท่อ ช่วงเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์ การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบขนานและแบบขวาง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอุณหภูมิต่ำมาก สัมประสิทธิ์การ ถ่ายเทความร้อนไม่คงที่

Course codes : 50355661
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์ระบบทำความเย็นและฮีตปั๊ม

สารทำความเย็นและสารทำความเย็นผสม; ระบบทำความเย็นและฮีตปั๊มแบบดูดกลืน; ระบบทำความเย็นและฮีตปั๊มจากรังสีอาทิตย์; การแช่แข็งและการถนอมอาหาร; การออกแบบห้องสะอาด; ระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็น; การเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุม

Course codes : 50355761
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการการถ่ายโอนความร้อนและมวลในการอบแห้ง

การถ่ายโอนความร่อนและมวลพร้อมกันในตัวกลางพรุน สมบัติทางกายภาพและอุณหฟิสิกส์เมล็ดธัญพืช ทฤษฎีการอบแห้งเมล็ดธัญพืช การอบแห้งชั้นบางและการอบแห้งชั้นหนา การวิเคราะห์การอบแห้งแบบ เบดนิ่งและเบดเคลื่อนที่ ชนิดของเครื่องอบแห้ง การอบแห้งด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ แบบจําลองและการจําลองแบบระบบการอบแห้ง

Course codes : 50355861
Credit : 3(3-0-6)
กังหันลม

วิวัฒนาการของกังหันลมที่ทันสมัย ลมและลักษณะเฉพาะ พลศาสตร์ของกังหันลม การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ส่วนของระบบไฟฟ้า การควบคุมและการทำงานของกังหันลม วัสดุและการผลิต การวางแผนและการจัดตำแหน่ง การก่อสร้างและลมนอกชายฝั่ง นโยบาย เศรษฐศาสตร์ และกรณีศึกษา

Course codes : 50355961
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมสำหรับพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยของการไหล ระเบียบวิธีปริมาตรจำกัดสำหรับปัญหาการพาและการแพร่กระจาย ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข TDMA วิธีอัปวินด์ วิธี TVD ปัญหาการไหลแบบหนืดโดยรวมพจน์ของการพา การแก้ระบบสมการด้วยวิธี SIMPLER การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาการไหล

Course codes : 50356061
Credit : 3(3-0-6)
วิธีบาวน์ดะรีเอเลเมนต์สำหรับการไหลภายนอก

บทนำสู่ทฤษฎีบาวน์ดะรีเอเลเมนต์ สมการอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ฟังก์ชันของกรีน วิธีพาเนลสำหรับการไหลภายนอก พาเนลที่มีความแข็งแรงคงที่ พาเนลที่มีความแข็งแรงแปรเปลี่ยนเชิงเส้น วิธีซอร์สพาเนล วิธีวอร์เท็กพาเนล วิธีซอร์สและวอร์เท็กพาเนล และวิธีแผ่นวอร์เท็ก สำหรับการไหลผ่านวัตถุที่จมอยู่

Course codes : 50356161
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของระบบพลังงาน

ความสำคัญของการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตที่มีต่อการผลิตสินค้าและบริการในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แนวทางในการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตและห่วงโซ่พลังงาน การรายงานผลการประเมินวัฎจักรชีวิต ขอบเขตของระบบพลังงาน คาร์บอนฟุตปรินท์และการวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฎจักรชีวิต การประเมินวัฎจักรชีวิตของไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าฟอสซิล พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน

Course codes : 50356261
Credit : 3(3-0-6)
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลดปล่อยก๊าซเรือนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมพลังงาน เทคโนโลยีทางเลือกในการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อตกลงนานาชาติด้านการบรรเทาปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน

Course codes : 50356361
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์

ธรรมชาติของรังสีอาทิตย์ มุมโลก สมการเอ็มพิริกัล ดวงอาทิตย์พื้นฐานสำหรับการทำนายการใช้ประโยชน์ได้ของรังสีดวงอาทิตย์ การวัดและการแปรผลข้อมูลรังสีอาทิตย์เฉพาะพื้นที่: รังสีกระจาย รังสีรวม และรังสีตรง การส่องผ่านและการสะท้อนของตัวกลางโปร่งแสง การดูดกลืนรังสีของวัสดุผิวเลือกรังสี การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม

Course codes : 50359161
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50359261
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50359361
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางกลศาสตร์ประยุกต์

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านกลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 50359461
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางพลศาสตร์และการควบคุม

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านพลศาสตร์และการควบคุม

Course codes : 50359561
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอุณหพลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 50359661
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางกลศาสตร์ของไหลประยุกต์

วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านกลศาสตร์ของไหลประยุกต์

2.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50369961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร ก2 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์