ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ บุญโล่ง *
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ ดงบัง *
อาจารย์ Laurent Patrick Mezeix-Varagnat
อาจารย์ จิตติ พัทธวณิช
อาจารย์ ปารีชา รัตนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธา จีนครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
อาจารย์ มัณฑนา รังสิโยภาส
อาจารย์ วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 50389861
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร แบบที่ 1.1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50370161
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา

กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหา ประเภทของงานวิจัย เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการกำหนดขอบเขตปัญหา การสำรวจเอกสารผลงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การวางแผนงานวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การอ่านและการย่อบทความวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

2.2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 50389961
Credit : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 2 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร แบบที่ 1.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

3.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50379161
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

3.2 วิชาเลือก

Course codes : 50371161
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุอัจฉริยะ

การอธิบายโดยสรุปของวัสดุอัจฉริยะ การจำลองวัสดุอัจฉริยะ บทนำสู่กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างซึ่งปรับตัวได้ ตัวกระตุ้นและเซนเซอร์จากวัสดุอัจฉริยะที่มีช่วงความเครียดต่ำกว้าง เครื่องมือจากวัสดุอัจฉริยะ

Course codes : 50371261
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล

บทนำสู่การหาค่าเหมาะที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียวและแบบหลายวัตถุประสงค์ หลักการจำลองปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบตัวแปรไม่ต่อเนื่อง การคำนวณแบบวิวัฒนาการ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ

Course codes : 50371361
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนไม่เชิงเส้น

ระบบทางกลไม่เชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนเชิงเส้น การได้มาของสมการเคลื่อนที่ไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีประมาณในการแก้สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพ เทคนิคเชิงตัวเลข

Course codes : 50371461
Credit : 3(3-0-6)
วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์สำหรับกลศาสตร์

ระบบทางกลไม่เชิงเส้น ระบบสั่นสะเทือนเชิงเส้น การได้มาของสมการเคลื่อนที่ไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีประมาณในการแก้สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพ เทคนิคเชิงตัวเลข

Course codes : 50371561
Credit : 3(3-0-6)
ไตรโบโลยีขั้นสูง

ทฤษฏีการหล่อลื่น การสึกหล่อ และแรงเสียดทาน ผลของความหยาบผิว ความหนืดของสารหล่อลื่น วัสดุ และอุณหภูมิของสารหล่อลื่นที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านไตรโบโลยี การใช้วิธีเชิงตัวเลขในการทำนายพฤติกรรมทางด้านไตรโบโลยี ไตรโบโลยีในชิ้นส่วนทางกล แบริ่ง ฟันเฟือง ข้อเทียมของมนุษย์ และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบทางด้านไตรโบโลยี และหัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Course codes : 50373161
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมขั้นสูง

การเคราะห์แบบจำลองระบบทางพลศาสตร์ขั้นสูง การออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบโรบัส การควบคุมแบบออฟติมอล

Course codes : 50373261
Credit : 3(3-0-6)
หุ่นยนต์ขั้นสูง

แขนกลหุ่ยนต์ขั้นสูง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และพลศาสตร์ในการออกแบบ การควบคุมพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์

Course codes : 50373361
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ขั้นสูง

การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฏีเสถียรภาพ การออกแบบระบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีของไลยปูนอฟและวิธีอื่น ๆ

Course codes : 50373461
Credit : 3(3-0-6)
การนำทาง นำร่อง และการควบคุมขั้นสูง

การออกแบบยานพาหนะอัตโนมัติ ระบบนำทาง ระบบนำร่องและการควบคุมขั้นสูง การออกแบบเส้นทางเดิน การใช้เทคนิคในการการประมาณระบบนำร่องของยานพาหนะ

Course codes : 50373561
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล

ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูลโครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบลึก การประมาณของเบย์

Course codes : 50373661
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

กระบวนการตัดสินใจของมาร์คอฟ การทำนายและการควบคุมของระบบที่ไม่มีแบบจำลอง วิธีโพลิซีเกรเดียนการบูรณาการของการเรียนรู้และการวางแผน

Course codes : 50373761
Credit : 3(3-0-6)
หุ่นยนต์สร้างแผนที่

บทนำการสร้างแผนที่ด้วยหุ่นยนต์ เซนเซอร์สำหรับการระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่ การระบุตำแหน่ง ตัวกรองคาลมาน ตัวกรองอนุภาค การระบุตำแหน่งและการสร้างแผนที่พร้อมกัน

Course codes : 50375161
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการผลิตไฟฟ้าและผลกระทบ

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โหลดแฟกเตอร์ ระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ พลังงาน และการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากวัฎจักรชีวิต การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 50375261
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน

การวางแผนและพัฒนาพลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงานโลก ปัญหาและศักยภาพของแหล่งพลังงานที่มีอยู่ ราคาพลังงาน ความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ อุปสงค์และอุปทานพลังงาน การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ของนโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน/การอนุรักษ์พลังงาน จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 50375361
Credit : 3(3-0-6)
การทำแห้งอาหารขั้นสูง

หลักการทั่วไปของการคายน้ำในอาหาร กลาสทรานซิชันภายใต้การการอบแห้งอาหาร การประยุกต์ใช้ภาพในการวิเคราะห์การอบแห้งอาหาร การคายน้ำและโครงสร้างจุลภาค การอบแห้งอาหารแบบการพาความร้อน ความก้าวหน้าของการอบแห้งอาหารแบบสเป๊าเต็ดเบด การประยุกต์และการพัฒนาการทำแห้งด้วยวิธีออสโมซิส พื้นฐานและแนวโน้มในการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง การคืนน้ำและการคืนสภาพอาหาร กระบวนการทำแห้งอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การอบแห้งจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านอาหาร การสร้างแบบจำลองเครื่องอบแห้ง แหล่งความร้อนที่นิยมในการอบแห้ง องค์ประกอบทางพลังงานในการทำแห้งอาหาร เครื่องอบอาหารรูปแบบใหม่และมุมมองในอนาคต

Course codes : 50375461
Credit : 3(3-0-6)
การนำความร้อน

การนำความร้อนในตัวกลางของแข็งที่สภาวะคงตัวและสภาวะชั่วครู่ การนำความร้อนที่มีเงื่อนไขขอบและมีการก่อกำเนิดความร้อนเปลี่ยนแปลงตามเวลา การหาผลเฉลยของการนำความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การนำความร้อนผ่านวัสดุที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ การนำความร้อนของวัสดุที่คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่าง ๆ การนำความร้อนในปัญหาการเปลี่ยนสถานะ ปัญหาการนำความร้อนแบบอินเวอร์ส การหาคุณสมบัติเกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุ การนำความร้อนระดับไมโคร

Course codes : 50375561
Credit : 3(3-0-6)
การพาความร้อน

ชั้นชิดผิวความเร็วและชั้นชิดผิวความร้อน การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการเชิงอนุพันธ์และพารามิเตอร์ไร้มิติ การวิเคราะห์การพาความร้อนด้วยสมการปริพันธ์ การพาความร้อนแบบบังคับของการไหลแบบราบเรียบภายในท่อ ระหว่างแผ่นระนาบที่ขนานกันและผ่านแผ่นระนาบ การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการไหลแบบราบเรียบผ่านแผ่นระนาบในแนวดิ่ง การพาความร้อนแบบผสม การพาความร้อนแบบบังคับของการไหลแบบปั่นป่วนภายในท่อ ระหว่างแผ่นระนาบที่ขนานกันและผ่านแผ่นระนาบ การพาความร้อนที่คุณสมบัติของไหลเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ การพาความร้อนของการไหลอัดตัวได้ การพาความร้อนระดับไมโคร

Course codes : 50375661
Credit : 3(3-0-6)
การแผ่รังสีความร้อน

กลไกการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำ คุณสมบัติเกี่ยวกับการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิว การคำนวณตัวประกอบการมองเห็น การแผ่รังสีความร้อนของตัวกลางที่ดูดกลืนรังสี เปล่งรังสี, ทำให้รังสีกระเจิง การแผ่รังสีความร้อนในช่องปิด สภาพสมดุลของการแผ่รังสีความร้อน ปัญหาการแผ่รังสีความร้อนในตัวกลางที่ไม่มีการดูดกลืนและมีการดูดกลืนรังสี ปฏิสัมพันธ์ของการแผ่รังสีความร้อนกับการถ่ายโอนความร้อนรูปแบบอื่น การแผ่รังสีความร้อนระดับไมโคร

Course codes : 50375761
Credit : 3(3-0-6)
การไหลหลายสถานะ

ธรรมชาติของการไหลหลายสถานะ การไหลสองสถานะระหว่างก๊าซ-ของเหลว ของเหลว-ของเหลว และ ของเหลว-อนุภาคของแข็ง การไหลสองสถานะภายในท่อในแนวดิ่งและท่อในแนวนอน แผนผังรูปแบบการไหล สมการสหสัมพันธ์ การคำนวณความดันตกคร่อมและการถ่ายโอนความร้อน กฎการอนุรักษ์ เงื่อนไขผิวประจัน สมการส่วนประกอบ

Course codes : 50375861
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนสมัยใหม่

หลักการของการถ่ายโอนความร้อนในสภาวะผิวแห้ง ผิวเปียก และผิวเยือกแข็งหลักการของศักย์เอนทัลปี หลักการของอุณหภูมิกระเปาะแห้งสมมูล หลักการของอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่แท้จริง นวัตกรรมสำหรับการถ่ายโอนความร้อน เทคนิคทางตรงและทางอ้อมสำหรับการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายโอนความร้อน

Course codes : 50375961
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมของพื้นผิวขยายเพื่อการถ่ายเทความร้อน

วิธีวิเคราะห์ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์สำหรับปัญหาการถ่ายโอนความร้อน การถ่ายเทความร้อนสำหรับครีบที่อยู่ในสภาวะผิวแห้ง ผิวเปียก และผิวเยือกแข็งการหาขนาดครีบที่เหมาะสมตามกฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยีพื้นผิวขยายภายในท่อ ไมโครแชนแนล ท่อนาโนคาร์บอน และการประยุกต์ใช้อื่นๆ

Course codes : 50379261
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

หัวข้อวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50379361
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์กลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 50379461
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางพลศาสตร์และการควบคุม

หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์พลศาสตร์และการควบคุม

Course codes : 50379561
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์อุณหพลศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 50379661
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางกลศาสตร์ของไหลประยุกต์

หัวข้อวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหม่ที่สัมพันธ์กลศาสตร์ของไหลประยุกต์

3.3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 50399861
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 1 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร แบบที่ 1.1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

4.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50370261
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาคำตอบสำหรับสมการเอลิพติค สมการพาราโบลิค และสมการไฮเพอร์โบลิคโดยวิธีแยกตัวแปรและวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์

4.3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 50399961
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การศึกษาและสร้างหัวข้อวิจัย การศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในอดีต พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล และการสรุปผล การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ โดยจะต้องมีอย่างน้อย 1 บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับหลักสูตร แบบที่ 2.2 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์