ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว) (วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 129 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา สายใจ *
อาจารย์ ธราธร บุญศรี *
รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ *
อาจารย์ สัญชัย เอียดปราบ *
อาจารย์ สุรชาติ เหล็กงาม *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 51410162
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาและเคมีสำหรับวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

ชีววิทยาระดับเซลล์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาทางพันธุกรรมและชีววิทยา ระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ ระบบประสาท พื้นฐานของวิชาเคมี อะตอม โมเลกุล และไอออน ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างทางไฟฟ้าของอะตอม ความสัมพันธ์แบบคาบระหว่างธาตุชนิดต่างๆ พันธะเคมี

Course codes : 51420162
Credit : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น สเปสตัวอย่าง เหตุการณ์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบค่าต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นการแจกแจงสะสม โมเมนต์และค่าคาดหมาย การแจกแจงแบบต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แบบเกาส์แบบทวินาม แบบปัวซองแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่ม ความรู้เบื้องต้นเกียวกับกระบวนการแบบสุ่ม

2.2 กลุ่มวิชาพื้นทางวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 51411162
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์แบบโนดและ แบบเมช ซุปเปอร์โพซิชัน การแปลงแหล่งจ่าย ทฤษฏีเทวินินและนอร์ตัน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ วงจรลำดับที่หนึ่ง วงจรลำดับที่สอง เฟสเซอร์ไดอะแกรมวงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส

Course codes : 51411262
Credit : 3(3-0-6)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีนและเกตดิจิทัล คาร์นอร์แมพ การออกแบบวงจรเชิงผสมไร้หน่วยความจำ เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวเปรียบเทียบ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส เป็นต้น หน่วยความจำแบบรอม วงจรเข้าจังหวะเชิงลำดับ หน่วยความจำแบบแรม อัลกอริทึมส เตจแมทชีน วงจรไม่เข้าจังหวะเชิงลำดับ

Course codes : 51411362
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและเครื่องมือวัดมาตรฐาน ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส และกำลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข การวัดและบันทึกค่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

Course codes : 51413162
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงกาลังไฟฟ้า แนะนาเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน แนวความคิดไฟฟ้าสามเฟส วิธีการวัดกาลังส่งไฟฟ้ากาลัง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าขั้นแนะนา การบันทึกและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

Course codes : 51423162
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมสาหรับระบบสมองกลฝังตัว

การแทนข้อมูลตัวเลขในชนิดต่างๆ หลักการแทนค่าข้อมูลตัวเลขทั้งแบบจุดตรึงและแบบจุดลอยตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส แนะนาพื้นฐานในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้หน่วยประมวลผลกลาง และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบสาหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสาหรับงานทั่วไป และงานที่ต้องควบคุมหรือประมวลผลตอบสนองแบบเวลาจริง

Course codes : 51423262
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัว

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังตัว เครือข่ายการสื่อสาร การสื่อสารโดย เส้นใยนำแสง อุปกรณ์โลจิกแบบโปรแกรม

Course codes : 51423362
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สารกึ่งตัวนา ไดโอด การไบอัสไฟฟ้ากระแสตรง ดีซีโหลดไลน์และสัญญาณขนาดเล็กของทรานซีสเตอร์ การขยายคลาสเอ การขยายคลาสบี การขยายคลาสเอบี ออปแอมป์ การขยายกลับเฟส การขยายไม่กลับเฟส การขยายการรวมสัญญาณ การขยายผลต่างสัญญาณ วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ ทฤษฏีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลชั่วขณะ การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก

Course codes : 51423462
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสาหรับระบบสมองกลฝังตัว

วงจรแม่เหล็ก หลักการของการอนุรักษ์พลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและ พลังงานรวม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส หลักการหมุนของเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรแบบสมวาร เครื่องจักรเหนี่ยวนาไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรไฟฟ้า

Course codes : 51423562
Credit : 1(0-3-1)
ปฎิบัติการออกแบบแผงวงจรพิมพ์และส่วนประกอบ

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ กระบวณการผลิตแผงวงจรพิมพ์ในห้องปฏิบัติการ การประกอบแผงวงจรพิมพ์

Course codes : 51423662
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบ

การแนะนาเรื่องสัญญาณและระบบ พื้นฐานและประเภทของสัญญาณ คุณสมบัติของระบบ ระบบไทม์อินแวเรียนท์ คอนโวลูชั่น การวิเคราะห์เชิงความถี่ของระบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง พลังงานของสัญญาณและความหนาแน่นของพลังงานสัญญาณ กาลังของสัญญาณและความหนาแน่นของกาลังสัญญาณ คอร์รีเลชั่น การสุ่มสัญญาณและการสร้างสัญญาณกลับ

Course codes : 51433162
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุม

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การควบคุมระบบปิด การควบคุมระบบเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงเวลา การวิเคราะห์สัญญาณเชิงความถี่และการออกแบบระบบควบคุม รูทโลกัส การพล็อตไนควิสท์ การพล็อตโบด เสถียรภาพของระบบ

Course codes : 51433262
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและการดึงข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์ และการออกแบบเชิงวัตถุภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป เทคนิคการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Course codes : 51433362
Credit : 3(3-0-6)
ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจา ซีพียู หน่วยรับข้อมูลและส่งออกข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ เทคนิคการอินเตอร์เฟสและการเขียนโปรแกรมควบคุม การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบเวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์

Course codes : 51433462
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการข้อมูล

วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงธุรกิจ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การทาให้เห็นภาพของข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล การสกัดข่าวสารและความรู้จากข้อมูล การสืบค้นข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น การประมวลผลข้อความและเสียง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 51433562
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการ

ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ องค์ความรู้สาหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การประมาณการโครงการ การจัดการตารางเวลาการจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ

Course codes : 51449162
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1

การกาหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกาหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 51449262
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2

การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

Course codes : 51433662
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ไดโอดกาลัง ไทรีสเตอร์ ไบโพลาร์ทรานซีสเตอร์กาลัง มอสเฟต ไอจีบีที คุณสมบัติของวัสุดแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกาลัง แกนเฟอร์ไรต์

Course codes : 51433762
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ระบบเครือข่ายสมองกลฝังตัว เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบสมาร์ต เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบตระหนักพลังงาน การจัดการเชื่อมต่อ โพรโทคอลสาหรับสื่อสารที่ระดับขั้นการสื่อสารต่างๆ การเก็บเกี่ยวข้อมูลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การจัดเส้นทางในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ถูกกระจาย การรวมและประมวลผลข้อมูลระหว่างส่ง ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายสนับสนุนสาหรับการประยุกต์ทางสมองกลฝังตัว การพัฒนาซอฟต์แวร์บนเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การประยุกต์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

Course codes : 51433862
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

ระบบกลไก ระบบไดนามิก และระบบควบคุมชาญฉลาดภายในหุ่นยนต์ ทฤษฏี spatial kinematics การกาหนดการเคลื่อนไหว การออกแบบกลไกสาหรับหุ่นยนต์ แบบจาลองสามมิติ การอินเทอร์เฟตระหว่างคนกับเครื่อง

Course codes : 51433962
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล การวนซ้า การค้นหา การจัดเรียงข้อมูล รายการเชื่อมโยงข้อมูล แถวคอย สแตค ทรี และกราฟ

Course codes : 51434062
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบไอซี เอฟพีจีเอ และ ภาษาวีเอชดีแอล

ขั้นตอนการออกแบบวงจรรวม กระบวณการผลิตและการทดสอบวงจรรวม ภาษาวีเอชดีแอลและชิปเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรเชิงผสมไร้หน่วยความจำ การออกแบบวงจรเชิงผสมด้วยภาษาวีเอชดีแอล การสร้างบล็อกของวงจรเชิงผสม การออกแบบวงจรเข้าจังหวะเชิงลำดับ แบบจาลองวีเอชดีแอลของวงจรเข้าจังหวะเชิงลาดับ การจำลองและสังเคราะห์วงจรด้วยวีเอชดีแอล การทดสอบระบบดิจิทัล การอินเตอร์เฟสด้วยโลกของแอนะล็อก

Course codes : 51434162
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบ ระบบโครงสร้างไฟล์และโปรแกรมใช้งานในระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส และการทำงานประสานระหว่างกัน พื้นฐานหน่วยความจำ การจัดการและจัดสรรหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำเสริม พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของระบบ ได้แก่ ระบบไฟล์ หน่วยสำรองข้อมูล ระบบอินพ์พุท/เอาท์พุท ระบบการป้องกัน ระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการโปรเซส การจัดการทรัพยากรระบบ

Course codes : 51434262
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและคุณสมบัติของระบบ การชักตัวอย่าง การควอนไทซ์ การสร้างสัญญาณแอนะล็อกขึ้นใหม่จากสัญญาณดิจิทัล การแปลงแซด การแปลงฟูเรียร์แบบดิสครีต และการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบ FIR และ IIR โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ฟังก์ชั่นหน้าต่าง การชักตัวอย่างจากโดเมนความถี่ การแปลงแบบไม่เปลี่ยนผลตอบสนองอิมพัลส์ และการแปลงแบบไบลิเนียร์ ตลอดจนการสร้างตัวกรองสัญญาณในทางปฏิบัติ

Course codes : 51434362
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพ

ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้น เอ็นโทรปี กระบวนการมาร์คอฟ การควอนไทซ์แบบสเกลาร์และแบบเวคเตอร์ การเข้ารหัสแบบไม่สูญเสียข้อมูล เช่น แบบฮัฟแมน แบบเลขคณิต ซิฟ-เลมเพล และคาลิค การรับรู้โดยการมองเห็นของมนุษย์ การเข้ารหัสโดยใช้การแปลง มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพนิ่ง เช่น JPEG หรือ JPEG 2000 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับแบบบีบอัด

Course codes : 51434462
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบวงจรรวม การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความกว้างของสัญญาณพัลส์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ การควบคุมแบบป้อนกลับ วงจรขับกระแส การควบคุมดีซีมอเตอร์ การควบคุมเอซีมอเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น เอสซีอาร์ ไตรแอค ดิจิตอลมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป

Course codes : 51443162
Credit : 3(3-0-6)
ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

พื้นฐานการออกแบบ ตรวจสอบ ป้องกัน และจัดการระบบความปลอดภัย ของโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย เพื่อให้สะดวก ในการตรวจ การออกแบบระบบเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

Course codes : 51443262
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความถี่วิทยุและไมโครเวฟ

พื้นฐานความถี่วิทยุ พื้นฐานสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น สายส่งไมโครเวฟ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ การแมตซ์อิมพีแดนซ์และการปรับจูน ไมโครเวฟรีโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกำลังงานและไดเรคชันแนลคลัปเปอร์ ไมโครเวฟฟิลเตอร์ แนะนำระบบไมโครเวฟ การวัดทดสอบทางความถี่วิทยุและไมโครเวฟ

Course codes : 51443362
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีสารสนเทศและการเข้ารหัส

ทฤษฎีความน่าจะเป็น เอ็นโทรปีและสารสนเทศร่วม แหล่งต้นทางและทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งต้นทาง ช่องสัญญาณแบบดิสครีตและทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณแบบเกาส์และช่องสัญญาณแบบจากัดช่วงความถี่ แนะนาพีชคณิตแบบดิสครีต รหัสบล็อกฐานสอง รหัสที่มีการตรวจสอบพาริตี การถอดรหัสแบบ ML และ MAP รหัสบล็อกเชิงเส้น ปริภูมิแฮมมิ่ง การถอดรหัสโดยใช้ซินโดรม ชนิดของรหัสที่ใช้โดยทั่วไป ผลการทางานและขีดจากัดของระยะห่างต่าที่สุด

Course codes : 51443462
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน

การเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บเกี่ยวพลังงาน piezoelectric การเก็บเกี่ยวพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การเก็บเกี่ยวพลังงานไบโอนิค การเก็บเกี่ยวพลังงานสั่นสะเทือน การสร้างแบบจาลองระบบการเก็บเกี่ยวพลังงาน

Course codes : 51443562
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสมองกลฝังตัวยานยนต์

ระบบสมองกลฝังตัวที่เกี่ยวกับรถยนต์ โครงสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ โครงสร้างระบบเปิดเกี่ยวกับรถยนต์ โครงข่ายและโปรโตคอลเกี่ยวกับรถยนต์ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง

Course codes : 51443662
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบผลิตภัณฑ์

ขบวนการกาหนดความต้องการของลูกค้า หลักการแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบทางวิศวกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการพัฒนาและทาตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์

Course codes : 51443762
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารใต้ทะเล

สภาพสิ่งแวดล้อมของทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทะเลที่มีต่อโลก ความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารใต้น้ำ การสื่อสารโดยใช้เสียง การสื่อสารโดยใช้แสง และการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ ทิศทางของเทคนิคการสื่อสารใต้น้าในอนาคต

Course codes : 51443862
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในอุปกรณ์

เทคโนโลยีสาหรับอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ หน่วยประมวลผลชนิดมีชิพรวมอยู่ภายใน ระบบสื่อสารแบบไร้สาย เซนเซอร์ ไอพีเวอร์ชั่นหก เทคโนโลยีการประมวลผล

Course codes : 51443962
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลระบบอินเทอร์เน็ต

สถาปัตยกรรมระบบเว็ปเซอร์วิส สถาปัตยกรรมระบบบริการแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกระจายผ่านเว๊ปเซอร์วิส การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การเขียนโปรแกรมสาหรับการประมวลผลแบบกระจาย ระบบเอ็กเอ็มแอลเซอร์วิส การประมวลผลสาหรับเครือข่ายแบบเพียทูเพีย ระบบไฟล์ระยะไกล ความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ต

3.3 ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา

Course codes : 51429162
Credit : 3(3-0-6)
เตรียมสหกิจศึกษา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน

Course codes : 51429462
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เวลาในการฝึกงาน ณ สถานประกอบไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ

Course codes : 51439362
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาแก้ปัญหา ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เวลาในการฝึกงาน ณ สถานประกอบไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ มีการทำข้อเสนอ รายงานสรุปผล และนาเสนอโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ

Course codes : 51449362
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษา

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เวลาในการฝึกงาน ณ สถานประกอบไม่น้อยกว่า 75 วันทำการ