ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.ด. (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธีทัต ตรีศิริโชติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ธนทวี *
อาจารย์ ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน *
อาจารย์ นนท์ สหายา
อาจารย์ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 45489861
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าข้อมูล การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลงานวิจัยทางธุรกิจ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนองานวิจัยในเวทีสัมมนาทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45451261
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง

การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ตัวแปรหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแตกต่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามหลายตัว การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

Course codes : 45451361
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐมิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยโดยใช้ตัวแปร 2 ตัวแปร การวิเคราะห์สมการถดถอยโดยมีตัวแปรหลายตัว วิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรไม่เป็นไปตามสมมติฐานเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน คลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง และความคลาดเคลื่อนของตัววัด ตัวแปรหุ่น ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ แบบจำลองตัวแปรไม่ต่อเนื่อง แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์ การวิเคราะห์สมการเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอย 2 ขั้น การวิเคราะห์ข้อมูลภาพตัดขวาง อนุกรมเวลา

Course codes : 45451461
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

กระบวนการสร้างทฤษฎีการจัดการ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงทดลอง วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ การแปรผลการวิจัยและการนำเสนองานวิจัย

Course codes : 45451561
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีทางการจัดการองค์การขั้นสูง

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการองค์การในรูปแบบของการบูรณาการ การจัดการชั้นสูงด้านต่าง ๆ ขององค์การ การแก้ปัญหาขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและท้าทายในการจัดการ

Course codes : 45451661
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการกลยุทธ์ขั้นสูง

แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร การคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การวางแผนธุรกิจระดับองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การแปลงกลยุทธ์ธุรกิจสู่การปฏิบัติ

Course codes : 45451761
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจ

สัมมนาการบริหารธุรกิจขั้นสูง ทฤษฎีการจัดการ บูรณาการทางทฤษฎีการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการวัฒนธรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 45251361
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและตลาดผู้บริโภค การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการการตลาดสินค้าและบริการ การวิจัยตลาด การสร้างและการบริหารตราสินค้า จรรยาบรรณทางการตลาดสำหรับธุรกิจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 45251461
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาดขั้นสูง

ประเด็นปัญหาทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ การวิพากษ์และวิจารณ์บทความวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด เทคนิคการทำงานวิจัยทางการตลาด การนำเสนอบทความวิชาการทางการตลาด

Course codes : 45251561
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมทางการตลาด

การอภิปรายและการนำเสนอกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ความท้าทายและโอกาสใหม่ ประเด็นการตลาดในปัจจุบัน การสร้างสรรค์ตลาดสินค้าใหม่ของระบบเครือข่าย การพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมทางการตลาด การประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลสำหรับการตลาด

Course codes : 45351761
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการการจัดการและการบัญชีบริหารยุคใหม่

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการสมัยใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี ระบบบัญชี และการจัดทำรายงานทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

Course codes : 45351861
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนางานวิจัยการบัญชีการเงิน

การอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาตรฐานทางบัญชีการเงิน โดยใช้กรณีศึกษา บทความวิชาการ และงานวิจัยทางบัญชีการเงิน

Course codes : 45451861
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจขั้นสูง

เศรษฐศาสตร์องค์กร การตัดสินใจของผู้บริหารที่เหมาะสมภายใต้สิ่งแวดล้อมและข้อมูลที่แตกต่าง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการวิเคราะห์สมการอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสมในกรณีที่มีระบบการผลิตแตกต่างกัน โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ กลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับบริษัทที่เป็นผู้นำตลาด วิธีการวัดอำนาจครอบงำตลาด การประเมินการใช้อำนาจครอบงำตลาดในการควบรวมกิจการ

Course codes : 45451961
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

การอภิปรายและการวิจารณ์งานวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการดำเนินงาน ประเด็นและแนวโน้มที่สำคัญที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์สำหรับการผลิตและการบริการ

Course codes : 45452061
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน

Course codes : 45452161
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ความหมาย ประเภทนวัตกรรม ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ มิติของการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ทฤษฎีคุณลักษณะ การเผชิญความเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 45452261
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีภาวะผู้นำ

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคคล การพัฒนาทักษะของการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง คุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการที่ดี

Course codes : 45452361
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงประยุกต์

การวิเคราะห์ การอภิปรายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคล การสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับกลุ่มคนงานที่อยู่ในระดับต่างๆ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

Course codes : 45452461
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การอภิปรายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผ่านงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ

Course codes : 45961461
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเน้นความสนใจในการใช้เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง, ทฤษฏีการเติบโต

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 45499861
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าข้อมูล การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปรผลงานวิจัยทางธุรกิจ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนองานวิจัยในเวทีสัมมนาทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ