ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) (กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 137 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมนต์ คมขำ *
อาจารย์ ธนภร อินต๊ะสิน *
อาจารย์ วรรธนา นันตาเขียน *
อาจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 40010162
Credit : 3(2-2-5)
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

ปฐมบทสู่การศึกษาและความเข้าใจในวิชาชีพครู การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การเข้าใจสภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การมีหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การมีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

Course codes : 40010262
Credit : 3(2-2-5)
จิตวิทยาสำหรับครู

การสร้างความสามารถในการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา การเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนและประเมิน การส่งเสริมความถนัดความสนใจ การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนด้านการรู้คิด อารมณ์ การเรียนรู้ทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 40019162
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและงานครู การศึกษา และสังเกตงานครูในสถานศึกษา การร่วมกับสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน การศึกษาการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเขียนรายงานสรุปและสะท้อนคิดจากการศึกษาและสังเกตงานครู เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

Course codes : 40020162
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

บูรณาการแนวคิด ความรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษาหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียน แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง

Course codes : 40020262
Credit : 2(1-2-3)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถเลือกใช้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก โดยการศึกษาแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของเทคโนโลยีดิจิทัล หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝึกฝนการใช้และประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Course codes : 40020362
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาและวัฒนธรรม

การใช้ภาษา วัฒนธรรมไทย และ ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเป็นครู การฝึกใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก และปรับตัวให้เท่าทันสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ และสามารถนำแนวคิดปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน

Course codes : 40029162
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การช่วยงานครูวางแผน จัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อ เลือกใช้สื่อ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยเหลือดูแลพัฒนาเด็ก เป็นรายบุคคล วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเป็นระบบ การเขียนรายงานสรุปและสะท้อนคิดจากการช่วยงานครูเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานประสบการณ์วิชาชีพครู 2

Course codes : 40030162
Credit : 3(2-2-5)
การวัด การประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา

การสร้างความสามารถในการวัดและการประเมินผล การนำผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบวัดพุทธิพิสัย แบบวัดจิตพิสัย และแบบวัดทักษะพิสัย การประเมินตามสภาพจริง การประเมินแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างความสามารถในการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

Course codes : 40030662
Credit : 3(2-2-5)
การสอนทางการศึกษาปฐมวัย

บูรณาการความรู้ ธรรมชาติและเนื้อหา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย บูรณาการการเรียนการสอน จากศาสตร์การศึกษาปฐมวัยกับการปฏิบัติจริง การบูรณาการข้ามศาสตร์ การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม และการวิจัยเกี่ยวกับการสอนทางการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40039162
Credit : 6(0-18-9)
ปฏิบัติการสอน 1

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาจากหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การเขียนรายงานสรุปและสะท้อนคิดจากการปฏิบัติงานครู เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานปฏิบัติการสอน 1

Course codes : 40040162
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การสร้างความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การนำผลการวิจัยไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 40040262
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ทักษะเกี่ยวกับความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน มีทักษะการปฏิบัติในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเข้าถึงบริบทของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด ความหมายความร่วมมือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ด้วยการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานในบทเรียนจำลองการสร้างกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการทำหน้าที่เป็นนักชุมชนสัมพันธ์ที่หน่วยชุมชน

Course codes : 40049162
Credit : 6(0-18-9)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ เนื้อหาในสาขาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน การจัด การเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และ มีความเป็นนวัตกร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสร้างสื่อ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ การปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเขียนรายงานสรุปและสะท้อนคิดจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่แสดงถึงการพัฒนา ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำ แฟ้มสะสมผลงานปฏิบัติการสอน 2

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

Course codes : 40147462
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การดำเนินชีวิต และการจัดการเรียนการสอน

Course codes : 40247862
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาและพัฒนา

การวิเคราะห์วิกฤติของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ แนวคิด และรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ

Course codes : 40420262
Credit : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

Course codes : 40420362
Credit : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน และการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

Course codes : 40420462
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึง การร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40420562
Credit : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ในรูปของโครงงาน การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การสอนโครงงาน

Course codes : 40420662
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือ และวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

Course codes : 40420762
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็ก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน การศึกษางานวิจัย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40420962
Credit : 3(3-0-6)
ผู้นำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำ และผู้นำกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม และการจัดโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

Course codes : 40421062
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะสำหรับครู

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40430262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่ายวิทยาศาสตร์

Course codes : 40430462
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป การศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

Course codes : 40430562
Credit : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การฝึกปฏิบัติในโรงเรียน การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

Course codes : 40430862
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 40431062
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่ายภาพกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 40431162
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม แนวทางการพัฒนาสุนทรียภาพ ในสังคมไทย และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

Course codes : 40431262
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

Course codes : 40530962
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545562
Credit : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การประยุกต์ใช้ สาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก แนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41130262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

หลักการ ประเภท มาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม การประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41510462
Credit : 3(3-0-6)
การดูแลสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

โครงสร้างและการทำหน้าที่ของสมอง พัฒนาการของสมองทุกช่วงวัย วิธีการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ได้แก่ การเจริญสติ อาหาร น้ำ การนอนหลับ การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้

Course codes : 41520162
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาพัฒนาการ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัยทางด้านร่างกาย การรู้คิด อารมณ์ และสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ

Course codes : 41530262
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

Course codes : 41530362
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการสังคมประกิต การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การวางแผนการดำเนินชีวิต การปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 41530562
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิด

แนวคิดทฤษฎีของจิตวิทยาการรู้คิด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาและกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมอง กระบวนการคิด การรับรู้ ความสนใจจดจ่อ ความจำ อารมณ์ ภาษา ความจำ การลืม ความรู้ การคิดแก้ปัญหา การให้เหตุผล การตัดสินใจ การประยุกต์ในการจัดการศึกษาและชีวิตประจำวัน

Course codes : 41530662
Credit : 3(2-2-5)
จิตวิทยาการศึกษาแบบเรียนรวม

ปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้มี ความต้องการจำเป็นพิเศษ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การบริหารจัดการชั้นเรียนรวม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล การส่งเสริมวินัยเชิงบวก นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน การทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ปกครองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ จำเป็นพิเศษ

Course codes : 41530762
Credit : 3(2-2-5)
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ การวินิจฉัย คัดกรอง การประเมินเพื่อจัดการเรียนรู้ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่จำเป็น การจัดโปรแกรม/กิจกรรมที่ส่งเสริม ความสามารถพิเศษและความต้องการจำเป็นพิเศษ การแนะแนวและการปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

Course codes : 41531162
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

Course codes : 41531262
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

Course codes : 41531462
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

Course codes : 41531762
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์

Course codes : 41531962
Credit : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

Course codes : 41541262
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัว การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

Course codes : 41541362
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 41541462
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่างๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

Course codes : 42020162
Credit : 3(2-2-5)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ระบบการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคลในบริบทการศึกษาตลอดชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น บุคคลผู้มีความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวปฎิบัติในการสร้างเสริมการเป็นบุคคลผู้มีความรัก ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้แหล่งวิทยาการโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนแนวโน้มการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

Course codes : 42020262
Credit : 3(2-2-5)
งานอดิเรกและกิจกรรมกลุ่มสนใจ

ความหมาย ความสำคัญ และชนิดของงานอดิเรกกับกิจกรรมกลุ่มสนใจ การใช้เวลาว่าง เพื่อส่งเสริมการมีงานอดิเรกและกิจกรรมกลุ่มสนใจ การเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่เกิดจากงานอดิเรก ตลอดจนแนวทางการจัดและส่งเสริมการใช้เวลาว่างเพื่องานอดิเรก และ กิจกรรมกลุ่มสนใจให้ผู้อื่นและสังคม

Course codes : 42020362
Credit : 3(2-2-5)
กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์และ ประเภทของนันทนาการ แนวทาง การจัดกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมสังคม กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมในบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริม การใช้สมองในการคิดของผู้สูงอายุ โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 42435262
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตภาพยนตร์สั้น

กระบวนการสร้างสรรค์งานผลิตภาพยนตร์ องค์ประกอบในการออกแบบภาพยนตร์สั้น ทั้งประเภทใช้เสียงบรรยายและไม่ใช้เสียงบรรยาย การเขียนบท การแสดง การเลือกสถานที่ถ่ายทํา ฉาก งานศิลป์ การกํากับภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง และการตัดต่อ โดยเน้นการรับรู้ของผู้ชม ให้ตรงกับที่ผู้ผลิตต้องการ

Course codes : 42443562
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมาย และความสําคัญของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา รูปแบบรายการวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทํา และการประเมินสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แนวโน้มของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประยุกต์หลักการวิจัย และพัฒนาสื่อสําหรับการผลิต สื่อวีดิทัศน์

Course codes : 42531162
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

กระบวนการพัฒนาระบบสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการผลิต ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย การฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดีย

Course codes : 42731462
Credit : 3(3-0-6)
นันทนาการ และการเป็นวิทยากรสําหรับการฝึกอบรม

แนวคิดและหลักการของกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การใช้เกม และเพลงในการฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัด walk rally และ mini walk rally การเป็นวิทยากรสําหรับโครงการฝึกอบรม

Course codes : 43330562
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดแบบอิงกลุ่ม การวัดแบบอิงเกณฑ์ การวางแผนการสร้างแบบสอบ การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบตอบสั้น แบบความเรียง เกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดมาตรฐานจุดตัด การตัดเกรด การรายงานผล

Course codes : 43330662
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับทฤษฎีการวัด ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การอ้างอิงสรุป การวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบและข้อสอบ

Course codes : 43330762
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินผลโครงการทางการศึกษา

หลักการและแนวคิดของการประเมินโครงการทางการศึกษา รูปแบบการประเมินโครงการ การออกแบบการประเมินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินโครงการ การเขียนรายงานการประเมินโครงการ

Course codes : 43430162
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

หลักการและแนวคิดการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพครู วิธีวิทยาการวิจัย ทางการศึกษา การออกแบบการวิจัย การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย สำหรับการบริหารและการจัดการการศึกษา การวิจัยสำหรับการพัฒนาองค์การทางการศึกษา การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู

Course codes : 43530162
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 1

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติทางการศึกษา การเลือกใช้สถิติ ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางการศึกษา สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหนึ่งประชากร การทดสอบค่าเฉลี่ยสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

Course codes : 43530262
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติทางการศึกษา การเลือกใช้สถิติ ที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

Course codes : 43630162
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบและแบบสอบ การแปลและการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43630262
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS STATA เป็นต้น การจัดการข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การแปลผลและการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43730362
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการการอาชีวศึกษา ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษา ของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ด้านอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 44140862
Credit : 3(3-0-6)
นันทนาการสำหรับครู

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์และ ประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการ โครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 44920162
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง กับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 40510162
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย

ขอบข่ายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อม การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40511162
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเฝ้าดู สังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40511262
Credit : 2(1-2-3)
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การออกกำลังกาย การพักผ่อน โภชนาการ ความปลอดภัยในชีวิต การเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40512262
Credit : 2(1-2-3)
การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตและการใช้เครื่องประกอบจังหวะ แนวการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อส่งเสริมการคิดและจินตนาการสำหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40521462
Credit : 2(1-2-3)
การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรวม การวินิจฉัย คัดกรอง เทคนิคกลยุทธ์การจัดชั้นเรียน การจัดบริการพิเศษ การปรับหลักสูตร การปรับวิธีการสอน การปรับการประเมินผล การใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วยวิธีการที่หลากหลาย บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522162
Credit : 2(1-2-3)
การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย คุณค่าของการเล่น พัฒนาการทางการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเล่น การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านการจัดประสบการณ์การเล่น สภาพแวดล้อมและสื่อที่เหมาะสมต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการเล่น การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ การจัดประสบการณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40522362
Credit : 3(2-2-5)
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย ความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การวางแผนและการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การไตร่ตรอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522562
Credit : 2(1-2-3)
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522662
Credit : 2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40523162
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินกับจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สารนิทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินและการแปลความหมายผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การประเมินตามสภาพจริง การฝึกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40525262
Credit : 2(1-2-3)
ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย

ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทักษะทางสังคม การสร้างวินัยในตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรม ทักษะการคิดและทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะในศตวรรษที่ 21ของเด็กปฐมวัย การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ของครู ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40531362
Credit : 3(2-2-5)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสำหรับเด็กสามถึงหกปี แนวคิดพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสำหรับเด็กสามถึงหกปี การวิเคราะห์โครงสร้างและสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กสามถึงหกปี การจัดการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ การเลือกนวัตกรรมให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กสามถึงหกปีตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับเด็กสามถึงหกปี การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กสามถึงหกปี การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเชื่อมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40532462
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ภาษาแรกเริ่มและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา กระบวนการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาระดับปฐมวัย บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40542762
Credit : 3(2-2-5)
นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง บริบทวัฒนธรรม ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัยรูปแบบต่างๆ ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพการใช้และสรุปการพัฒนานวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545162
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

สภาพ ปัญหา และความสัมพันธ์ของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองกับการประสานงานกับสถานศึกษาปฐมวัย รูปแบบวิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง สาระความรู้สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก กิจกรรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง การสื่อสารกับครอบครัวและชุมชน การจัดโครงการการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40549162
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาปฐมวัย การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 40521562
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการศึกษาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย สาเหตุและปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย การปรับพฤติกรรม การเก็บข้อมูลเด็ก การศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล การเขียนบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรม การสะท้อนตนเอง การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การปฏิบัติศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40521662
Credit : 2(1-2-3)
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันและแนวทางแก้ไข การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522862
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีและเพลง พัฒนาการของเพลงและดนตรี การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การแต่งเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การประดิษฐ์และผลิตเครื่องดนตรี รูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การเล่นเครื่องดนตรี การฝึกจัดประสบการณ์ทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40527162
Credit : 2(1-2-3)
นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทาน การประดิษฐ์หุ่น เทคนิคการเล่านิทานและการแสดงหุ่น การใช้นิทานและหุ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40527262
Credit : 2(1-2-3)
การละครและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลาที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ละครและนาฏลีลาเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์ การละครและนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40534162
Credit : 2(1-2-3)
การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบ ในการจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย เทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน แนวทางการจัดการชั้นเรียน ผลจากการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย บทบาทครูในการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40535262
Credit : 2(1-2-3)
สิทธิเด็ก

แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การประยุกต์ใช้สาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40535362
Credit : 2(1-2-3)
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสำหรับการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฎีทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เกี่ยวกับนิยามของความเป็นไทย วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ข้อดีและข้อจำกัดของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิสัยทัศน์ของสังคมไทยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติศึกษาประวัติชีวิตโดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นฐาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40535462
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาพหุวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของพหุวัฒนธรรม ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษา การใช้ภาษาท่าทางและภาษาถิ่นสื่อความหมายใน การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การจัดการชั้นเรียน วัฒนธรรมอาเซียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40537362
Credit : 2(1-2-3)
การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ

แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัย แรกเกิดถึง 3 ปี การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ อุบัติเหตุและการป้องกันแก้ไข หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี การจัดสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การสร้างและการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ บทบาทของผู้เลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องในการสร้างและจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การจัดการสถานบริบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็ก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40537462
Credit : 2(1-2-3)
การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเลือกใช้และผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดสภาพแวดล้อมและผลิตสื่อสร้างสรรค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40537562
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40542962
Credit : 2(1-2-3)
การคิดของเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40544262
Credit : 2(1-2-3)
การบริหารและการจัดการการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการการศึกษาปฐมวัย การบริหารงานโรงเรียนอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทและรูปแบบสถานบริการเด็กปฐมวัย กระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่และภาระงานของผู้บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40546162
Credit : 2(1-2-3)
การเสริมสร้างสมรรถภาพสำหรับครูปฐมวัย

สมรรถภาพของครูปฐมวัยด้านความรู้ ความเข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก ทักษะด้านการสอน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เจตคติ และคุณลักษณะของครูปฐมวัย บทบาทความรับผิดชอบและภาวะผู้นำของครูปฐมวัย การพัฒนาตน พัฒนางานทางการศึกษาปฐมวัย โดยการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ การประเมินตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพครูปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและภาวะผู้นำสำหรับครูปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40548162
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

หลักการสัมมนา การสัมมนาในชั้นเรียน รูปแบบการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การเขียนรายงานการสัมมนา สัมมนาในชั้นเรียนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40549262
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย

การค้นคว้าและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง