ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) (วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 127 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน * ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2561)
อาจารย์ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ * วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2546)
อาจารย์ พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม * Ph.D. (Computing and Electronic Systems)
University of Essex, UK (2558)
อาจารย์ พัชรวดี พูลสำราญ * ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2555)
อาจารย์ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร * ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2558)
อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์ * วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 กลุ่มวิชาแกน

Course codes : 75210062
Credit : 3(3-0-6)
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการนำระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

Course codes : 75210162
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์โดยเน้นอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการเพิ่มเข้าตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟและต้นไม้ การประยุกต์คณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Course codes : 75210362
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การใช้สถิติเพื่อประยุกต์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Course codes : 75226662
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงนวัตกรรม

การคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรต้นแบบ กระบวนการของการคิดเชิง นวัตกรรม ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม จริยธรรมของนวัตกร

2.2.1.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

Course codes : 75210262
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและสังคมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมองค์กร ความเป็นมืออาชีพ หลักปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและความลับ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

Course codes : 75231362
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ

พื้นฐานด้านความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ เทคนิคการเข้ารหัสแบบเดิมและแบบสมัยใหม่ การวิเคราะห์รูปแบบภัยคุกคาม การโจมตีและการป้องกันช่องโหว่ นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ตัวตน การประกันสารสนเทศ ระบบความมั่นคง การบริการความมั่นคง การเลือกเทคโนโลยีความมั่นคงที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์โดยเฉพาะ การวิเคราะห์การประกันสารสนเทศ การกู้ระบบกลับคืน นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

Course codes : 75232362
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำหนดโครงสร้างและการกำหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการผู้ใช้ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ การบริหารงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตาม การประเมินผลโครงการ การนำเสนอโครงกา

2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

Course codes : 75221162
Credit : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล

แนวคิดระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การนอร์มัลไลซ์เซชัน แบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี พจนานุกรมข้อมูล หลักการและเทคนิคการออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นของระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล วงจรการพัฒนาฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล การติดตั้งและการบริหารจัดการฐานข้อมูล

Course codes : 75231462
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเอง ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ ขอบเขตของการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบ การปรับปรุงระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยระบบ

Course codes : 75234062
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

แนวคิดและหลักการในการพัฒนาโปรแกรมระบบเว็บ ภาษาการพัฒนาเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายและฝั่งลูกข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การสร้างเว็บ แอพพลิเคชันร่วมกับฐานข้อมูล และข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

Course codes : 75239062
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ

กฎและเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะที่จำเป็น

Course codes : 75239162
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากวิทยากร และหรือการปฏิบัติงานจริงในองค์การ

Course codes : 75249262
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ การพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

Course codes : 75249362
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดทำเอกสาร การนำเสนอโครงงาน

Course codes : 75249462
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการจัดทำโครงงานต่อจากโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 การพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ การประเมิน การจัดทำเอกสาร การนำเสนอโครงงาน

2.2.1.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

Course codes : 75212062
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1

องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม แนวคิดของโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างและใช้งานคลาส ออปเจ็ค แอตทริบิวต์ และเมธอด รูปแบบของคำสั่ง ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน การกำหนดค่าตัวแปร การส่งค่าเข้าเมธอด การคืนค่าจากเมธอด นิพจน์และการดำเนินการ ข้อมูลประเภทแถวลำดับ คำสั่งทำงานแบบเงื่อนไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ และการจัดการไฟล์

Course codes : 75221062
Credit : 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หลักการพื้นฐานของอัลกอริทึม อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแต็ก คิว ต้นไม้ กราฟ การเวียนบังเกิด อัลกอริทึมการจัดเรียง อัลกอริทึมการค้นหา การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึมอย่างง่าย การฝึกปฏิบัติการการประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหา

Course codes : 75222262
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หลักการของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบส่วนต่อประสาน การสร้างและนำไปใช้ การบำรุงรักษา การนำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Course codes : 75227062
Credit : 3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

หลักการพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการรับรู้และจดจำของมนุษย์ รูปแบบของส่วนต่อประสาน หลักการออกแบบและการพัฒนาส่วนต่อประสานกับมนุษย์ ทักษะของผู้ใช้งาน นวัตกรรมส่วนต่อประสานและการปฏิสัมพันธ์ คุณค่าทางธุรกิจและสังคมของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (ยูเอ็กซ์) พื้นฐานของยูเอ็กซ์ ความหมายและความสัมพันธ์ของแนวคิดหลัก ปัจจัยด้านมนุษย์ต่อการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ กระบวนการออกแบบแบบมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การสร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็วและการทดสอบของผู้ใช้ ขั้นตอนและกลยุทธ์การประเมินผล การตีความข้อมูลจากผลการทดสอบผู้ใช้ การบูรณาการกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการออกแบบ ยูเอ็กซ์ แนวโน้มและความท้าทาย บทบาทของนักออกแบบยูเอ็กซ์ในองค์การ

2.2.1.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

Course codes : 75210462
Credit : 3(3-0-6)
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี

หลักเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การแทนข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่อและการสื่อสาร หลักการของ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยีความ เป็นเสมือน การประมวลผลแบบคลาวด์การฝึกปฏิบัติการฝึกติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 75223062
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โอเอสไอโมเดลเทียบกับทีซีพี/ไอพีโมเดล โพรโทคอลในแต่ละระดับชั้น สื่อสัญญาณ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย หมายเลขไอพีและการจัดการ การให้บริการบนเครือข่าย ชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย การออกแบบและจัดการเครือข่ายตามความต้องการ

2.2.2.1.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์

Course codes : 75222162
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้มข้อมูล ระดับการเข้าถึงข้อมูล การสืบทอดคุณสมบัติ คอนสตรัคเตอร์ เมธอดโอเวอร์โหลดดิง เมธอดโอเวอร์ไรด์ดิง โพลีมอร์ฟิซึม แอปสแตรกคลาส แอปสแตรกเมธอด อินเตอร์เฟส อินเนอร์คลาส การจัดการความผิดปกติ คอลเลคชัน แพ็คเก็ต พัฒนาโปรแกรมแบบ GUI

Course codes : 75227162
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อผสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับผลิตสื่อผสม พื้นฐานและเทคนิคในการออกแบบและสร้างผลงานดิจิทัลโดยใช้เสียง ข้อความ วีดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างสื่อประสม

Course codes : 75231262
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่

ระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ฐานข้อมูล XML ฐานข้อมูล NoSQL ฐานข้อมูล NewSQL การบริการฐานข้อมูลรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีการแปลงฐานข้อมูล แนวโน้มเทคโนโลยีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีฐานข้อมูลกับการประยุกต์ใช้งาน

Course codes : 75233162
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ความรู้พื้นฐานของการให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลค้นหาเส้นทาง เทลเน็ต เอฟทีพี ระบบดีเอ็นเอส ระบบดีเอ็ชซีพี ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรโทคอลเอสเอ็มทีพี พีโอพี ไอเอ็มเอพี ระบบเว็บด้วยโพรโทคอลเอชทีทีพี ไฟร์วอลล์ การแปลงที่อยู่เครือข่าย การประมวลผลแบบคลาวด์ แนวโน้มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต กรณีศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย (NOS) หรืออุปกรณ์เครือข่ายประยุกต์

Course codes : 75234162
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาเว็บ

หลักการพัฒนาโปรแกรมเว็บ เทคโนโลยีใหม่ ระเบียบแบบแผน มาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเว็บแบบร่วมสมัย

Course codes : 75234262
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม

สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน แอคทิวิตี้ การออกแบบและควบคุมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การรับส่งค่าระหว่างแอคทิวิตี้ ไดอะล็อก แถบเครื่องมือ เมนู ฐานข้อมูลเอสคิวไลท์ เคอร์เซอร์ ลิสต์วิว เรทฟูล การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบไคลเอ็นท์-เซิร์ฟเวอร์ แฟรกเมนต์ พื้นฐานการโปรแกรมแบบกอตลิน

2.2.2.1.2 กลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

Course codes : 75225062
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย วิธีทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 75225162
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดดิจิทัล

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาเอสอีโอ ความน่าเชื่อถือการตลาดดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนำการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ การตลาดบนเครือข่ายสังคม ประเด็นปัญหาของการทำการตลาดดิจิทัล การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล แนวโน้มของการตลาดดิจิทัล

Course codes : 75235362
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟินเทค

หลักการพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แม่บททางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ สารสนเทศที่จำเป็นของนักบัญชีที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการเงินและการบัญชี กระบวนการออกแบบ และกระบวนการพัฒนา ความหมายและแปลความหมายของรายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรายงานทางการเงิน

Course codes : 75235462
Credit : 3(3-0-6)
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

พื้นฐานของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี กระบวนการเริ่มต้นของกิจการใหม่ หลักการสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การระบุและประเมินโอกาสในการสร้างนวัตกรรม การประเมินอุตสาหกรรม การตรวจสอบความถูกต้องของตลาด กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวางรากฐานของทีมผู้ก่อตั้ง รูปแบบธุรกิจ การระดมทุนใหม่ กฎหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75236162
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น

หลักการตัดสินใจและทางเลือกขององค์การเพื่อการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจุบัน กระบวนการธุรกิจ ความต้องการสารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้นวัตกรรมในการจัดการกระบวนการธุรกิจ

Course codes : 75238162
Credit : 3(2-2-5)
คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ

บทบาทของคลังข้อมูลสำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองและการสร้างคลังข้อมูล ขั้นตอนการสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการโหลดข้อมูล ความสำคัญและประโยชน์ของคลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการสำรวจและเสาะหาข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล แนวโน้มของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

2.2.2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์

Course codes : 75231562
Credit : 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล

พื้นฐานงานผู้ดูแลฐานข้อมูล และประเด็นต่างๆ ด้านการบริหารฐานข้อมูล โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล การติดตั้งเครื่องบริการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การบำรุงรักษาฐานข้อมูล กระบวนการดูแลติดตาม การจัดเก็บและการบริหารข้อมูล การสำรองและการกู้คืนฐานข้อมูล การจัดการตารางข้อมูล ระบบดรรชนี ผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน บทบาทและการเรียกคืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การปรับแต่งการปฏิบัติงานของฐานข้อมูล

Course codes : 75232462
Credit : 3(2-2-5)
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ การวางแผนการทดสอบ การจัดทำเอกสารของการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การทดสอบอัตโนมัติ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

Course codes : 75232762
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมภาษาโก

แนะนำโปรแกรมภาษาโก ตัวแปร ค่าคงที่ การแปลงชนิดข้อมูล การกำหนดสภาวะแวดล้อม โครงสร้าง ฟังก์ชันแวเรียดดิค ฟังก์ชันเดฟเฟอร์ พอยน์เตอร์ ตัวดำเนินการ เงื่อนไข อาร์เรย์สไลค์ การเชื่อมโยงค่ากับคีย์(แมพ) รอบการวนซ้ำแบบอาร์เรย์สไลค์ รอบการวนซ้ำแบบแมพ ส่วนเชื่อมต่อ ความสัมพันธ์เชิงวัตถุ การกำหนดชนิดข้อมูลเอง คอนสตัคเตอร์ฟังก์ชัน โพลีโมร์ฟิซึม โครงงานแบบหลายแฟ้ม การอ่านและเขียนไฟล์ การเข้ารหัสและถอดรหัส การควบคุมเว็บ การสื่อสารแบบเจสัน การใช้งานเจสัน การซ่อนคอนเทนส์ แนะนำการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกัน การโปรแกรมแบบอะซิงโครนัส งานประจำของภาษาโก

Course codes : 75232862
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ

แนะนำภาษาจาวา ไวยากรณ์เชิงอ็อบเจกต์ของภาษาจาวา การสร้างส่วนยกเว้น การรับและส่งออกข้อมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใช้อินเทอร์เฟซ การห่อหุ้มคลาส แนะนำคลาสประเภทต่าง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสร้างแพกเกจ ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรองรับเหตุการณ์ โปรแกรมประยุกต์แอพเพล็ต เอพีไอด้านเครือข่าย กรอบการทำงานแบบต่าง ๆ และประยุกต์กรอบการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์

Course codes : 75233262
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดชนิดเอกสารและการกำหนดโครงสร้าง ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส สภาพแวดล้อมระบบบริการ มาตรฐานเว็บเซอร์วิส หัวข้อด้านความมั่นคง สถาปัตยกรรมเชิงบริการ แหล่งศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเว็บเซอร์วิส

Course codes : 75234362
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับไอโอเอสแพลตฟอร์ม

การพัฒนาด้วยภาษาสวิปและอ็อบเจกทีฟ-ซี การใช้งานเอ็กซ์โค้ดร่วมกับภาษาสวิป เครื่องมือจัดการไลบรารี่ การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส ฐานข้อมูล การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้มุมมองแบบตาราง เรทฟูล เทรด การนำเข้าภาพ การใช้งานร่วมกันระหว่างกล้อง-อัลบั้ม การนำเข้าไฟล์ การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบไคลเอ็นท์-เซิร์ฟเวอร์

Course codes : 75234462
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบสคริปต์

หลักการออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย การเขียนโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมไคลแอนท์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ภาษาสคริปต์

Course codes : 75237262
Credit : 3(2-2-5)
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

คุณสมบัติของภาพดิจิทัล การแปลงสัญญาณภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การบีบอัดภาพ การแบ่งส่วนภาพ ระบบการมองเห็นของมนุษย์ โมเดลและมุมมองของกล้อง การจำลองการมองเห็น การวิเคราะห์ลักษณะวัตถุ การเข้าใจภาพ การคัดแยกภาพ การตรวจจับและประเมินการเคลื่อนไหวของวัตถุ

Course codes : 75237462
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาเกม

หลักการออกแบบเกม ส่วนประกอบของเกม การออกแบบหน้าจอ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม ส่วนประกอบของตัวควบคุมเกม ทฤษฎีความต่อเนื่องของเกม ธรรมชาติของความสนุก การสร้างดุลยภาพของเกม การพัฒนาเกม

Course codes : 75241662
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล

การจัดการอินสแตนซ์ การสร้าง การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานข้อมูล เข้าใจองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม การเริ่มต้นการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูลและแพ็คเกจมาตรฐาน การบำรุงรักษาไฟล์ควบคุม ไฟล์รีดูล็อก การกำหนดค่าการสำรองข้อมูล การบริหารพื้นที่การจัดเก็บในลักษณะตารางและไฟล์ข้อมูล โครงสร้างการจัดเก็บและความสัมพันธ์ การจัดการโรลแบ็คเซ็กเมนต์ การจัดการตาราง ดัชนี การจัดการความถูกต้องของข้อมูล การจัดการความปลอดภัยของรหัสผ่านและทรัพยากร การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์ บทบาท

Course codes : 75242562
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน กฎการประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ ขอบเขตของตัวแปร การควบคุมการไหลของข้อมูล คำสั่งทำงานแบบเงื่อนไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ การใช้งานฟังก์ชัน การดำเนินการกับไฟล์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในลิสต์ ทูเพิล ดิกชินนารี เซ็ต การสร้างคลาสและอ็อปเจ็ค

Course codes : 75243362
Credit : 3(2-2-5)
การรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภัยคุกคามและช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การตรวจสอบเว็บ การพิสูจน์ตัวตน การจัดการเซสชัน การควบคุมการเข้าถึง การโจมตีฝั่งผู้ใช้งาน การโจมตีฝั่งเครืองแม่ข่าย ช่องโหว่ของบริการบนเว็บ กรณีศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือโปรแกรมแม่ข่ายเว็บ

Course codes : 75243462
Credit : 3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตออฟติง

แนะนำเกี่ยวกับไอโอที อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและการตรวจจับสัญญาณ หัวขับวาวล์ พื้นฐานเครือข่ายเบื้องต้น การสื่อสารแบบเอชทีทีพี การสื่อสารแบบเอฟทีพี การสื่อสารไร้สาย อีเอสพี8266 ไวไฟ-802.11 การสื่อสารเครื่องกับเครื่อง แนะนำอาร์ดูโน่ การบูรณาการเซนเซอร์กับอาร์ดูโน่ เซนเซอร์ความร้อน เซนเซอร์การเคลื่อนไหว เซนเซอร์แก๊ส การติดตั้งนูบส์ พื้นฐานการโปรแกรมไพธอน/จาวา พื้นฐานการโปรแกรมไพธอน/จาวาไอโอทีกับราสเบอรี่พาย การเชื่อมต่อจีพีไอโอ เอสดีเอ็นสำหรับไอโอที การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ แนะนำระบบคลาว์ดคอมพิวติ้ง เอสเอเอเอส พีเอเอเอส ไอเอเอเอส การสื่อสารกับระบบคลาว์ด

Course codes : 75243562
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง

สถาปัตยกรรมการประมวลผลกลุ่มเมฆ โมเดลโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนบริการ ฮาร์ดแวร์เสมือน การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ การจัดการทรานแซกชั่นบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

Course codes : 75243662
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ

การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลไอพี การกำหนดทิศทางของอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ส่วนติดต่อแบบอนุกรมของตัวชี้เส้นทาง โพรโทคอลเพื่อกำหนดเส้นทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เส้นทาง การชี้เส้นทางตายตัว การชี้เส้นทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย์ วีพีเอ็น การชี้เส้นทางโดยเอ็มพีแอลเอส โอเอสพีเอฟ การบริหารเครือข่ายระยะไกล

Course codes : 75243762
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีการโทรศัพท์ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง เครื่องโทรศัพท์ VoIP และโปรโตคอลต่าง ๆ ความล่าช้าแบบปลายทางต่อปลายทาง โปรโตคอลส่งสัญญาณการโทรศัพท์ต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์อื่น ๆ อุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ การจัดการกับหมายเลขโทรศัพท์ การเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์สาธารณะ คุณภาพในการบริการ ตลาดปัจจุบัน นโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการใช้บริการ เทคโนโลยีการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม

Course codes : 75244562
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีดอทเน็ต

แนะนำดอทเน็ต ภาษาแอสเซมบลีในดอทเน็ต กรอบการทำงานคอลเลคชัน การสือทอด การโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป การโปรแกรมวินโดว์ด้วยซีชาร์ป การโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการข้อยกเว้นในซีซาร์ป ตัวแทนและเหตุการณ์ในภาษาซีชาร์ป เอเอสพีดอทเน็ต การควบคุมเอเอสพีดอทเน็ต กราฟฟิคในเอเอสพีดอทเน็ต เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอสและจาวาสคริปเบื้องต้น พื้นฐานเครือข่าย มาสเตอร์และคอนเทนท์เพจในเอเอสพีดอทเน็ต การจัดการสถานะในเอเอสพีดอทเน็ต การจัดการหลายเทรด เอดีโอดอทเน็ต แนะนำลิงก์ เอแจ๊กซ์เทคโนโลยี เจคิวรี่ เอไจล์สกรัมเบื้องต้น การทำงานร่วมกับเอ็มวีซี ความมั่นคง การรองรับภาษาถิ่น การรองรับหลายภาษา การรองรับภาษาส่วนบุคคล การให้บริการเว็บ

Course codes : 75244662
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะฟอร์ม ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูล เครื่องมือ สภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้งาน เรียนรู้การสร้างและปรับแต่งฟอร์ม บล็อกข้อมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใช้ติดต่อผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ การสร้างส่วนประกอบสำหรับการนำเข้าข้อมูล และส่วนประกอบอื่น การสร้างวินโดว์และพื้นที่แสดงผลข้อมูล การสร้างและหาข้อผิดพลาดของทริกเกอร์ และเพิ่มเติมความสามารถให้กับส่วนต่างๆ

Course codes : 75248262
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร

หลักการการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจำแนก การจัดกลุ่ม การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรและแอปพลิเคชันที่นำมาใช้งาน

Course codes : 75248662
Credit : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ข้อมูล

แนะนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียนรู้ทางสถิติและการใช้งานโปรแกรมอาร์เบื้องต้น กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและข้อมูลวิทยาศาสตร์ การถดถอยเชิงเส้น การจัดหมวดหมู่ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การทะเลาะกับข้อมูล การแสดงข้อมูล ข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ระบบแนะนำ การทำเหมืองข้อมูลเครือข่ายสังคม แนะนำการเรียนรู้เชิงลึก ประเด็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆ และจริยธรรม

Course codes : 75249562
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 1

หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม

Course codes : 75249662
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 2

หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติจริง

2.2.2.2.2 กลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

Course codes : 75227562
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้สื่อและสื่อประสม ทักษะการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ

Course codes : 75232662
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

หลักการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อน ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู อ็อปเจ็คต่างๆ ของหน้าจอวินโดวส์ คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน การประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล

Course codes : 75235262
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศองค์กรแบบกว้าง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ปัญหาของการแบ่งฟังก์ชันการทำงาน การปรับกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบกระบวนการใหม่และการเชื่อมโยง การพัฒนากระบวนการ ภาพรวมของการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ ภาพรวมของระบบการเงินและบัญชี การผลิต การขายและการกระจายสินค้า ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์ผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การกำกับดูแลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการจากภายนอกองค์การ แนวทางการผสานรวมระบบ

Course codes : 75235562
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Course codes : 75235662
Credit : 3(2-2-5)
การใช้งานสเปรดชีตสำหรับแบบจำลองทางธุรกิจ

การเตรียมข้อมูล พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนสเปรดชีต การประยุกต์ใช้เครื่องมือบนสเปรดชีตเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจ วิธีสร้างและนำเสนอแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ

Course codes : 75235762
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์การและการบริหารองค์การ ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความสำเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 75236062
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจำหน่าย การขนส่งแบบทันเวลา และการรีเอนจิเนียริ่งโดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน วิธีการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 75236262
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแค็ตตาล็อกออนไลน์ ตะกร้าและรถเข็น ระบบการชำระเงิน การจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมเว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การรับรองความปลอดภัยทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 75236362
Credit : 3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุและกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการออกแบบที่มีอยู่หรือการเสนอการออกแบบเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การฝึกใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Course codes : 75237362
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชัน

หลักการออกแบบแอพพลิเคชันกราฟฟิกในรูปแบบ 3 มิติ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อออกแบบกราฟฟิก สร้างแสงและแสงเงาพื้นฐานให้กับวัตถุ หลักการสร้างแอนิเมชัน การเขียนสตอรีบอร์ด การใช้เทคนิคต่างๆ ผลิตแอนิเมชันอย่างเป็นเรื่องราว

Course codes : 75238062
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอย่างง่ายในการบันทึกข้อมูล การสรุปข้อมูลเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและกราฟ การเปรียบเทียบข้อมูลสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

Course codes : 75238562
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสร้างภาพข้อมูล

ภาพรวมของการสร้างภาพข้อมูล ข้อมูลและตาราง แผนภูมิเบื้องต้น การสร้างภาพสหสัมพันธ์และหลายตัวแปร แผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายและแผนที่ การรับรู้ทางสายตา ปฏิสัมพันธ์และการประเมินภาพข้อมูล การฝึกปฏิบัติการสร้างภาพ การนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การออกแบบบนพื้นฐานหลักการทางจิตวิทยา เครื่องมือและแนวโน้มของการสร้างภาพข้อมูล การประยุกต์การสร้างภาพข้อมูล

Course codes : 75241762
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการความรู้

หลักการของการจัดการความรู้ เทคนิคที่ใช้ในการสำรวจแบ่งประเภทความรู้ วิเคราะห์ความรู้ การประเมินค่าความรู้ การสังเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการถอดรหัสความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการวัดองค์การการเรียนรู้และชุมชนเชิงปฏิบัติการ

Course codes : 75246462
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อกลุ่มธุรกิจใหม่

หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การออกแบบ การใช้และการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ สำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่

Course codes : 75248362
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พัฒนาการ การนำไปปฏิบัติและหน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการสนับสนุนการตัดสินใจ

Course codes : 75248462
Credit : 3(2-2-5)
เหมืองข้อมูล

หลักการพื้นฐานเหมืองข้อมูล เครื่องมือการเรียนรู้และสถิติ การแทนความรู้ อัลกอริทึม การประเมินผลการเรียนรู้จากชุดข้อมูลฝึกสอน แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ การจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกคุณสมบัติของข้อมูล เหมืองข้อมูลบนเว็บ เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจ

Course codes : 75249762
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 1

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Course codes : 75249862
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 2

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยการฝึกปฏิบัติจริง