ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ณกร อินทร์พยุง *
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ *
อาจารย์ พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ *
อาจารย์ ฐิติมา วงศ์อินตา
อาจารย์ ธัญภัส เมืองปัน
อาจารย์ ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เชาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 91781161
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 1

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดหา การขนส่งและกระจายสินค้า คลังสินค้า การบริหารจัดการ การอภิปรายวารสารและเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 91781261
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีบัณฑิต 2

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยและแนวคิดขั้นสูงด้านจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การอภิปรายวารสารและเอกสารทางวิชาการเชิงลึก

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 91653161
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงถดถอยอนุกรมเวลา การจัดการปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีการควบคุมการไหลของสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด แบบจำลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทฤษฎีการจัดตารางเวลาและขบวนพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการขนส่ง กรณีศึกษา

Course codes : 91655361
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า การวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า

Course codes : 91655461
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่ง

ระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ การบริหารและการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การวางแผนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารระบบการขนส่ง การวางแผนการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ นโยบายในการขนส่งระหว่างประเทศ กลไกของการกำหนดราคาค่าขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและการบริการ การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ในการขนส่ง

Course codes : 91664161
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

บทบาทความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง การควบคุมขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบเอกสารและเทอมของการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 91664461
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการนำไปใช้จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เทคนิคการจัดการและการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับผู้บริหารและการนำมาใช้งานในระบบโลจิสติกส์ การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการประยุกต์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กโทรนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

Course codes : 91665461
Credit : 3(2-2-5)
การจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ความรู้ความเข้าใจเรื่องของแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองสถานการณ์ องค์ประกอบของแบบจำลองสถานการณ์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ MATLAB: SimEvents ในการจำลองและวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 91789861
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) และส่วนหนึ่งของผลงานได้มีการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)