ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) (วท.ม. (ชีวเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณตา เอี้ยวซิโป *
อาจารย์ พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย *
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 31650162
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และการควบคุม การส่งสัญญาณของเซลล์ การแปรสภาพของเซลล์ การจำลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน

Course codes : 31650262
Credit : 3(3-0-6)
เมแทบอลิซึมและการควบคุม

เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และสารประกอบไนโตรเจน การผสมผสานเมแทบอลิซึม ผลของฮอรโมนต่อวิถีเมแทบอลิซึม

Course codes : 31652162
Credit : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล

เทคนิคต่างๆ ทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคการตัดต่อ การเพิ่มปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ

Course codes : 31658462
Credit : 1(0-2-1)
ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเคมี

การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการทดลองทาง ชีวเคมีเพื่อการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

Course codes : 31658562
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม

ความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ความรู้พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษาและการกำจัดวัตถุและสารเคมีที่เป็นอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4 และชีวจริยธรรม

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 31651162
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของลิพิดและเยื่อหุ้มชีวภาพ

ชีวเคมีของกรดไขมัน เอซิลกลีเซอรอล ฟอสโฟลิพิด สฟิงโกลิพิด สเตอรอล สเตอรอยด์ฮอร์โมน วิตามินที่ละลายในไขมัน โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มชีวภาพ หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับลิพิด

Course codes : 31651262
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้าง การทำงาน และการเร่งปฏิกิริยาของโปรตีน

การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนในระดับต่างๆ โครงรูปของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน หน้าที่ของโปรตีน และการทำงานของเอนไซม์

Course codes : 31651362
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของคาร์โบไฮเดรต

โครงสร้าง การจัดประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี เมแทบอลิซึม หน้าที่ทางชีวภาพ ของคาร์โบไฮเดรต การประยุกต์คาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม

Course codes : 31651462
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาณทางชีวภาพ

หลักการของการสื่อสารของเซลล์ ระบบตัวรับสัญญาณ การสื่อสัญญาณ การควบคุมความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ การส่งสัญญาณของเซลล์ในระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และมะเร็ง

Course codes : 31652262
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์สำหรับการวิจัยทางชีวเคมี

เทคนิคสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในหลอดทดลอง การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อ การเจริญของเซลล์ไลน์ การเก็บรักษาเซลล์ การวิเคราะห์การรอดชีวิต การประยุกต์ในการวิจัยทางชีวเคมี

Course codes : 31652362
Credit : 3(0-9-3)
ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี

การทำวิจัยระยะสั้นด้านชีวเคมี การเขียนรายงาน จริยธรรมนักวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 31653162
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีเชิงโภชนาการและการป้องกันโรค

บทบาทของสารอาหารที่มีต่อร่างกายมนุษย์ เมแทบอลิซึมของสารอาหารในมนุษย์ ภาวะ ทุพโภชนาการ การประยุกต์โภชนาการในด้านสุขภาพ หัวข้อปัจจุบันทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้สารป้องกันทางด้านโภชนาการ

Course codes : 31653262
Credit : 3(3-0-6)
อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย์

ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ บทบาทของเหล็กและโลหะอื่นๆ ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความเสียหายจากออกซิเดชันต่อลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิกรวมทั้งกระบวนการซ่อมแซม ระบบป้องกันการออกซิเดชัน การเหนี่ยวนำสัญญาณชีวภาพและการกระตุ้นยีนจากตัวออกซิแดนท์ เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบอนุมูลอิสระ

Course codes : 31653362
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาทางชีวเคมีและโมเลกุล

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยา อันตรกิริยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของยา สารก่อ มะเร็งและสารแปลกปลอมในสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดพิษและการขจัดพิษของสิ่งมีชีวิตต่อสารพิษ ผลการก่อกลายพันธุ์ การก่อมะเร็ง และการตายของเซลล์ หลักการของเทคนิคทางชีวเคมีและโมเลกุลในการศึกษาทางพิษวิทยา

Course codes : 31654162
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อมและการบำบัดทางชีวภาพ

สารตกค้างในสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคนิคทางชีวเคมีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้จุลินทรีย์บำบัด

Course codes : 31655162
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีนขั้นสูง

โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน เทคนิคทางวิศวกรรมโปรตีนในการดัดแปลงสมบัติของโปรตีน ให้ได้โปรตีนชนิดใหม่หรือโปรตีนที่มีสมบัติดีขึ้น

Course codes : 31655262
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมการแสดงออกของยีน

กลไกทางชีวเคมี และตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน

Course codes : 31656162
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีประยุกต์

การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีเพื่อบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 31656262
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์กรดนิวคลีอิก

โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก หน้าที่นอกเหนือจากการเป็นสารพันธุกรรม เทคโนโลยีทางด้านกรดนิวคลีอิก ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์ การสังเคราะห์ทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์

Course codes : 31656362
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์โปรตีโอมิกส์

เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ การสกัดแยกโปรตีนที่สนใจออกจากสารตัวอย่างทางชีวภาพ การแยกองค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งแยกโปรตีนหรือเปปไทด์โดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเชื่อมโยงกับแมสสเปคโทรมิเตอร์ การใช้สารไอโซโทปแบบเสถียรเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยไม่ใช้สารไอโซโทป การใช้ชีวสารสนเทศในทางโปรตีโอมิกส์

Course codes : 31656462
Credit : 3(3-0-6)
แมสสเปคโทรเมทรีสำหรับศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแมสสเปคโทรเมทรีและเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางด้านชีวเคมีและชีววิทยา หลักการของการวิเคราะห์มวลโดยเครื่องมือต่างประเภท กระบวนการแตกเป็นส่วนย่อย และกระบวนการแตกตัวของไอออนสำหรับวิเคราะห์สารทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้แมสสเปคโทรเมทรีและแทนเดมแมสสเปคโทรเมทรี สำหรับวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเมทาบอไลต์

Course codes : 31656562
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคทางจุลทรรศนศาสตร์แบบใช้แสงขั้นสูง

โครงสร้างพื้นฐานและหลักการของกล้องจุลทรรศน์ เลนส์และการหักเหแสง การ เปล่งแสงแบบโคห์เลอร์ กล?องจุลทรรศน?พื้นหลังสว?าง โพลาไรเซชันและกล้องจุลทรรศน์ดิฟเฟอเรนเชียลอินเทอร์เฟียเรนซ์คอนทราสท์ สารเรืองแสงและกล?องจุลทรรศน?ฟลูออเรสเซนซ? เลเซอร์และกล?องจุลทรรศน์คอนโฟคอล กล?องจุลทรรศน์แบบมัลติโฟตอน เทคนิคการเก็บภาพเซลล์มีชีวิต และจุลทรรศนศาสตร์เชิงปริมาณ

Course codes : 31657162
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพ

พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวเคมี สำหรับการค้นหา การสร้าง การเรียนรู้ การเข้าใจ การวิเคราะห์ และการตีความหมายของข้อมูลทางชีวภาพ เพื่องานวิจัยทางชีวเคมี

Course codes : 31657262
Credit : 3(2-3-4)
ชีวสารสนเทศและเหมืองข้อมูลชีวภาพประยุกต์

การประยุกต์เทคนิค และวิธีการทางชีวสารสนเทศ และเหมืองข้อมูลชีวภาพเพื่องานวิจัย ทางชีวเคมี

Course codes : 31658162
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี

หัวข้อที่น่าสนใจทางชีวเคมีในปัจจุบัน หรืองานวิจัยทางชีวเคมี

Course codes : 31658262
Credit : 1(0-2-1)
การเขียนทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์

การเตรียมร่างต้นฉบับ การเขียนและปรับปรุงแก้ไขร่างต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์

Course codes : 31658362
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกฝนการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์

การฝึกฝนการอธิบายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 31669962
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวเคมีในระดับปริญญาโท การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การ ทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม

4 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 31659162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

การนำเสนอและการอภิปรายบทความวิจัยทางชีวเคมีที่ทันสมัย ที่มีการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Course codes : 31659262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

การนำเสนอและการอภิปรายแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงวิทยานิพนธ์