ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) (วท.ม. (วิทยาการข้อมูล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา รัศมีขวัญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมศ อัมพวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
อาจารย์ ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 88959162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 88959262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 88969762
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 88950162
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล

ภาษาสำหรับการโปรแกรมทางด้านวิทยาการข้อมูล หลักการ แนวคิด เครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ การสำรวจ และการทำให้เห็นภาพ เครื่องมือสำหรับการวาดกราฟและสรุปข้อมูลทางสถิติ ไลบราลีสำคัญสำหรับวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88951162
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีสำหรับวิทยาการข้อมูล

ขั้นตอนวิธีในการค้นข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล ขั้นตอนวิธีการรวมข้อมูล ขั้นตอนวิธีการทำอินเด็กซ์ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร เช่น การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ เคเนียร์เรสเนเบอร์ เคมีน แรนดอมฟอเรส การเรียนรู้แบบลึก ขั้นตอนวิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบทันที หลักการทำแมพรีดิวส์ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีในชุดข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955162
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล

แนะนำเกี่ยวกับสถิติข้อมูลและสถิติข้อมูลขนาดใหญ่ คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลขนาดใหญ่ ความเข้าใจความน่าจะเป็น การเตรียมและการทำความสะอาดข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ สถิติแบบเบย์, วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีบูทสแทรปปิ้ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย เน้นการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการประยุกต์วิทยาการข้อมูลกับข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955262
Credit : 3(2-2-5)
การเตรียมข้อมูล

ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลสกปรกและไม่เป็นระเบียบ การทำความสะอาดข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การรวมข้อมูล การจัดการกับค่าที่หายไปและข้อมูลที่มีความผิดปกติ การลดทอนข้อมูล การเลือกคุณสมบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการเตรียมข้อมูล

Course codes : 88958162
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

กระบวนการการดำเนินการทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ การบวนการสนับสนุน การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88959162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 88959262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 88950262
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการข้อมูลสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล การสกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ การปรับโมเดลให้เหมาะสมกับข้อมูล โมเดลการทำนาย การใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ พื้นฐานความสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน เทคนิคการฝึกคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

Course codes : 88952162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ทิศทางงานวิจัยในด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

Course codes : 88952262
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเชิงดิจิทัล

คำนิยามของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรชีวิตของกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การเปลี่ยนองค์กรแบบแยกส่วนฟังก์ชันเป็นแบบองค์กรที่ใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างวิธีการแก้ปัญหาของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การรายงานและเฝ้าระวังกระบวนการธุรกิจ การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจและแอพลิเคชัน กระบวนการทางธุรกิจกับการใช้งานกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ การตั้งค่าวิธีการแก้ปัญหากระบวนการทางธุรกิจ การประเมินและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ด้านกระบวนการทางธุรกิจ มาตรฐานการจำลองกระบวนการชื่อ Business Process Modeling Notification (BPMN) ตัวแบบทางธุรกิจแบบพลิกผัน คลังกระบวนการและระบบกฎข้อกำหนดทางธุรกิจ

Course codes : 88952362
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนรูปเชิงดิจิทัล

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องเปลี่ยน การหยุดชะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอล อุปสรรคของการเปลี่ยนเชิงดิจิทัล การออกแบบที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า กระบวนการแบบดิจิตอล (Lean and Agile) กลยุทธ์และการวางแผนโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์การดิจิทัล

Course codes : 88952462
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

Course codes : 88952562
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล

Course codes : 88952662
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ การวิเคราห์เชิงการแข่งขัน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

Course codes : 88954162
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คำนิยามของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการตลาดระหว่างลูกค้าองค์กรกับลูกค้าองค์กรและลูกค้าองค์กรกับลูกค้าปัจเจกบุคคล ยุทธศาสตร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการทำกำไรสูงสุดด้วยการระบุและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงการตลาด การขาย และการบริการ กรณีศึกษาบริษัทที่มีนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 88955362
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

Course codes : 88955462
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริงกับข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955562
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

Course codes : 88956162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การวิเคราะห์โครงสร้างคำ การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การ กำกับหน้าที่ของคำ การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 88956262
Credit : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำ

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

Course codes : 88956362
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์กร การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจ ระบบการตัดสินใจเป็นกลุ่ม เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ และแนวโน้มของระบบช่วยในการตัดสินใจ

Course codes : 88956462
Credit : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Course codes : 88959362
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 1

ศาสตร์และทักษะพื้นฐานสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการข้อมูลสมัยใหม่ สำหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ

Course codes : 88959462
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88959562
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88961162
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์

Course codes : 88962162
Credit : 3(2-2-5)
กลยุทธ์การออกแบบการคิดและการแก้ปัญหาขั้นสูง

ภาพรวมของแอไจล์ หลักการของแนวความคิดหลักและการปฏิบัติของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบแอไจล์ การวิเคราะห์ลักษณะของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานและสถานการณ์ของปัญหา การวิจัยผู้ใช้งาน การเขียนเรื่องราวของผู้ใช้งาน กลยุทธ์ในการขยายความเรื่องราวของผู้ใช้งาน การพัฒนาตัวต้นแบบและการสร้างวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจตามเรื่องราวที่รวบรวมไว้ การออกแบบการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูด เทคนิคการสื่อสารด้วยวัจนะและอวัจนภาษาอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ

Course codes : 88963162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ การประมวลผลแบบปลายขอบ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก ลำดับขั้นของการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก ตัวแบบทางธุรกิจ ความท้าทายในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก จัดลำดับความสำคัญของประเภทข้อมูลที่ผ่านเครือข่าย ด้านความปลอดภัย การจักการและการประสานกันของรูปแบบเครือข่ายเสมือน ปัญหาของการเพิ่มคุณภาพในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก การจัดการข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รองรับกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบกลุ่มหมอก แอปพลิเคชั่นและการวิเคราะห์ทิศทางการทำวิจัยในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

Course codes : 88965162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการจัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาวะประมวลผลแบบกลุ่มและภาวะประมวลผลแบบเวลาจริง กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ อาปาเช-สปาร์ค กระบวนการวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ทิศทางงานวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88965262
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

การแนะนำโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบอัลกอริทึมโดยคำนึงถึงขนาด ประยุกต์วิธีเหมืองข้อมูล และ การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับ ข้อความ กราฟ และข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกันของแม็ปรีดิ้วและสเป็คสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แนะนำแบบจำลองแบบขนาน บล็อคซิงโคนัสและสตรีมมิ่ง ทิศทางงานวิจัยในด้านโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88967162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติ

การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง กระบวนการและเทคโนลียีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันกาล อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และ เซนต์เซอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง

Course codes : 88969162
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 2

ศาสตร์และทักษะสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสมัยใหม่ โดยรวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ชีวสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88969262
Credit : 3(2-2-5)
ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูล

ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูลที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การสังเคราะห์ความรู้และความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการวางแผนสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจอัจฉริยะ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 88969962
Credit : 18(0-0-54)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 88950162
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องมือสำหรับวิทยาการข้อมูล

ภาษาสำหรับการโปรแกรมทางด้านวิทยาการข้อมูล หลักการ แนวคิด เครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ การสำรวจ และการทำให้เห็นภาพ เครื่องมือสำหรับการวาดกราฟและสรุปข้อมูลทางสถิติ ไลบราลีสำคัญสำหรับวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88951162
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีสำหรับวิทยาการข้อมูล

ขั้นตอนวิธีในการค้นข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล ขั้นตอนวิธีการรวมข้อมูล ขั้นตอนวิธีการทำอินเด็กซ์ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร เช่น การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ เคเนียร์เรสเนเบอร์ เคมีน แรนดอมฟอเรส การเรียนรู้แบบลึก ขั้นตอนวิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบทันที หลักการทำแมพรีดิวส์ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีในชุดข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955162
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล

แนะนำเกี่ยวกับสถิติข้อมูลและสถิติข้อมูลขนาดใหญ่ คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลขนาดใหญ่ ความเข้าใจความน่าจะเป็น การเตรียมและการทำความสะอาดข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ สถิติแบบเบย์, วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีบูทสแทรปปิ้ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย เน้นการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการประยุกต์วิทยาการข้อมูลกับข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955262
Credit : 3(2-2-5)
การเตรียมข้อมูล

ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลสกปรกและไม่เป็นระเบียบ การทำความสะอาดข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การรวมข้อมูล การจัดการกับค่าที่หายไปและข้อมูลที่มีความผิดปกติ การลดทอนข้อมูล การเลือกคุณสมบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการเตรียมข้อมูล

Course codes : 88958162
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

กระบวนการการดำเนินการทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ การบวนการสนับสนุน การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88959162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1

วิธีการและขั้นตอนในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 88959262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การนำเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 88950262
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการข้อมูลสำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล การสกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ การปรับโมเดลให้เหมาะสมกับข้อมูล โมเดลการทำนาย การใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ พื้นฐานความสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน เทคนิคการฝึกคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

Course codes : 88952162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ทิศทางงานวิจัยในด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

Course codes : 88952262
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเชิงดิจิทัล

คำนิยามของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรชีวิตของกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การเปลี่ยนองค์กรแบบแยกส่วนฟังก์ชันเป็นแบบองค์กรที่ใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างวิธีการแก้ปัญหาของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การรายงานและเฝ้าระวังกระบวนการธุรกิจ การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจและแอพลิเคชัน กระบวนการทางธุรกิจกับการใช้งานกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ การตั้งค่าวิธีการแก้ปัญหากระบวนการทางธุรกิจ การประเมินและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ด้านกระบวนการทางธุรกิจ มาตรฐานการจำลองกระบวนการชื่อ Business Process Modeling Notification (BPMN) ตัวแบบทางธุรกิจแบบพลิกผัน คลังกระบวนการและระบบกฎข้อกำหนดทางธุรกิจ

Course codes : 88952362
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนรูปเชิงดิจิทัล

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องเปลี่ยน การหยุดชะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอล อุปสรรคของการเปลี่ยนเชิงดิจิทัล การออกแบบที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า กระบวนการแบบดิจิตอล (Lean and Agile) กลยุทธ์และการวางแผนโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์การดิจิทัล

Course codes : 88952462
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

Course codes : 88952562
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล

Course codes : 88952662
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ การวิเคราห์เชิงการแข่งขัน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

Course codes : 88954162
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คำนิยามของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการตลาดระหว่างลูกค้าองค์กรกับลูกค้าองค์กรและลูกค้าองค์กรกับลูกค้าปัจเจกบุคคล ยุทธศาสตร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการทำกำไรสูงสุดด้วยการระบุและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงการตลาด การขาย และการบริการ กรณีศึกษาบริษัทที่มีนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 88955362
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

Course codes : 88955462
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริงกับข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88955562
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

Course codes : 88956162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การวิเคราะห์โครงสร้างคำ การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การ กำกับหน้าที่ของคำ การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 88956262
Credit : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำ

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

Course codes : 88956362
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์กร การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจ ระบบการตัดสินใจเป็นกลุ่ม เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ และแนวโน้มของระบบช่วยในการตัดสินใจ

Course codes : 88956462
Credit : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Course codes : 88959362
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 1

ศาสตร์และทักษะพื้นฐานสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการข้อมูลสมัยใหม่ สำหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ

Course codes : 88959462
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88959562
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88961162
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์

Course codes : 88962162
Credit : 3(2-2-5)
กลยุทธ์การออกแบบการคิดและการแก้ปัญหาขั้นสูง

ภาพรวมของแอไจล์ หลักการของแนวความคิดหลักและการปฏิบัติของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบแอไจล์ การวิเคราะห์ลักษณะของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานและสถานการณ์ของปัญหา การวิจัยผู้ใช้งาน การเขียนเรื่องราวของผู้ใช้งาน กลยุทธ์ในการขยายความเรื่องราวของผู้ใช้งาน การพัฒนาตัวต้นแบบและการสร้างวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจตามเรื่องราวที่รวบรวมไว้ การออกแบบการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูด เทคนิคการสื่อสารด้วยวัจนะและอวัจนภาษาอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ

Course codes : 88963162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ การประมวลผลแบบปลายขอบ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก ลำดับขั้นของการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก ตัวแบบทางธุรกิจ ความท้าทายในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก จัดลำดับความสำคัญของประเภทข้อมูลที่ผ่านเครือข่าย ด้านความปลอดภัย การจักการและการประสานกันของรูปแบบเครือข่ายเสมือน ปัญหาของการเพิ่มคุณภาพในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก การจัดการข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รองรับกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบกลุ่มหมอก แอปพลิเคชั่นและการวิเคราะห์ทิศทางการทำวิจัยในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

Course codes : 88965162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดการจัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาวะประมวลผลแบบกลุ่มและภาวะประมวลผลแบบเวลาจริง กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ อาปาเช-สปาร์ค กระบวนการวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ทิศทางงานวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88965262
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

การแนะนำโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบอัลกอริทึมโดยคำนึงถึงขนาด ประยุกต์วิธีเหมืองข้อมูล และ การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับ ข้อความ กราฟ และข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกันของแม็ปรีดิ้วและสเป็คสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แนะนำแบบจำลองแบบขนาน บล็อคซิงโคนัสและสตรีมมิ่ง ทิศทางงานวิจัยในด้านโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88967162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติ

การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง กระบวนการและเทคโนลียีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันกาล อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และ เซนต์เซอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง

Course codes : 88969162
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 2

ศาสตร์และทักษะสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสมัยใหม่ โดยรวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ชีวสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88969262
Credit : 3(2-2-5)
ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูล

ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูลที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การสังเคราะห์ความรู้และความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการวางแผนสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจอัจฉริยะ

Course codes : 88969362
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 3

การประยุกต์วิทยาการข้อมูลกับงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88969462
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 4

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการข้อมูลและหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

3 งานค้นคว้าอิสระ

Course codes : 88969862
Credit : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล

การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ