ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 255 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 6 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ กรุงไกรเพชร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศศักดิ์ สกุลไชยกร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รมร แย้มประทุม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรสุภา ลิ้มเจริญ *
รองศาสตราจารย์ สมชาย ยงศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ อรุณจรัสธรรม
อาจารย์ จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
อาจารย์ จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนศักดิ์ ยะคำป้อ
อาจารย์ ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ
อาจารย์ พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
อาจารย์ เพ็ชรงาม ไชยวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี พิทักษ์ศิลป์
อาจารย์ รัชนีพร ชื่นสุวรรณ
อาจารย์ สุริยา โปร่งน้ำใจ
อาจารย์ อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 17010259
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 87519659
Credit : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 30310963
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไปสำหรับนิสิตแพทย์

ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีนิวเคลียร์

Course codes : 30311063
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับนิสิตแพทย์

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฏของแก๊ส การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30312763
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์สำหรับนิสิตแพทย์

การเกิดพันธะเคมีของสารอินทรีย์ โครงสร้างสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ประเภทของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลคิลเฮไลด์ อะโรมาติก แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน พอลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล

Course codes : 30312863
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับนิสิตแพทย์

เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟี่ การตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย์

Course codes : 30610363
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาสำหรับแพทย์

องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ ความหลากหลายและหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และ นิเวศวิทยา

Course codes : 30610463
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับแพทย์

ปฏิบัติการและศึกษาทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมและงานวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อาณาจักรโมเนอรา โปรตีสตา ฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน และ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์

Course codes : 30810863
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์

ฟิสิกส์ทั่วไปที่ประยุกต์ได้กับทางการแพทย์ กลศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกลศาสตร์ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร์กับความร้อนในร่างกาย เสียงกับการได้ยิน แสงกับการมองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กกับปรากฎการณ์ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟิสิกส์ในทางการแพทย์กับอุปกรณ์ต่างๆ

Course codes : 30810963
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

Course codes : 31620363
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ

ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม โรคทางเมแทบอลิซึมที่มีมาแต่กำเนิด ชีวเคมีของวิตามินและเกลือแร่ โภชนาการตามวัย

Course codes : 55060163
Credit : 1(0-3-1)
ศึกษาและดูงานทางคลินิก

ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

Course codes : 55060263
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิก

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หรือสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 55060363
Credit : 3(0-9-3)
ประสบการณ์ทางคลินิกและชุมชน

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หรือสถาบันอื่น รวมไปถึงปฏิบัติงานในชุมชน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 55060463
Credit : 4(0-12-4)
ประสบการณ์ทางคลินิกในสถาบันต่างประเทศ

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

Course codes : 55220163
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การตรวจและรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์

Course codes : 56010163
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ชุมชน

แนวคิด หลักการและวิธีการทางเวชศาสตร์ชุมชน การค้นหาปัญหาและวินิจฉัยชุมชน การนำหลักการทางวิทยาการระบาดพื้นฐานมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการระดับต่างๆ ที่สูงขึ้นไป แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน

Course codes : 56030263
Credit : 1(1-0-2)
เวชศาสตร์ชุมชน 1

สุขภาพ ปัจจัยเชิงสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม หลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัว

Course codes : 56040363
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ครอบครัว 2

หลักการเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยแบบปฐมภูมิในทุกระดับ ทุกมิติ การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การบริบาลสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ สาธารณสุขมูลฐานจากบุคคลไปยังครอบครัวและชุมชน บูรณาการการแพทย์ตะวันตกผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือก ทักษะในวางแผนเข้าเยี่ยมบ้าน กระบวนการขณะเยี่ยมบ้าน การสรุปหลังการเยี่ยมบ้าน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพของครอบครัว การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลทางเวชศาสตร์ครอบครัว การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การรวบรวมผลชันสูตร การสรุปปัญหาในลักษณะองค์รวมทุกมิติ รายงานครอบครัว การทำแฟ้มครอบครัว ทักษะการสื่อสารและมารยาท จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56050463
Credit : 3(1-6-2)
เวชศาสตร์ครอบครัว 3

ทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบปฐมภูมิที่ซับซ้อนขึ้นทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน สภาพจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพ อาชีพที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในทุกระดับ ทุกมิติ การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคล การใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในด้านจิตใจสังคมร่างกายครบทั้งสี่ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพในทุกระดับต่อเนื่องจากบุคคลไปยังครอบครัวและชุมชน การประยุกต์การแพทย์ตะวันตก และการแพทย์ทางเลือก การสรุปวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดูแลครอบครัว การบันทึกต่อเนื่องในแฟ้มครอบครัว ทักษะการสื่อสารและมารยาท การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัว จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56050563
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักเวชศาสตร์ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ต่อเนื่องถึงชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทักษะในทำโครงการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคในชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หลักการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดเวชศาสตร์ป้องกัน การควบคุมและการป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อเขตร้อนที่พบบ่อยในประเทศไทย การสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนบุคคล ครอบครัวและในชุมชน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทักษะในการทำโครงการและจัดกิจกรรมป้องกันโรคและหรือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การปฏิบัติตนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและในหมู่นิสิต ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56050663
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ผู้สุงอายุและการดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคอื่นๆ ที่สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต นิยามที่เกี่ยวข้องกับความปวด ชนิด กลไกการเกิด วิธีประเมิน วิธีต่าง ๆ ในการระงับความปวด ตลอดจนการบรรเทาอาการอื่น ๆ ที่สร้างความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว เวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การุณฆาต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจตนาในวาระสุดท้ายของชีวิต ทักษะในการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย การดูแลผู้ป่วยและญาติแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและญาติ เจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ของวัยชรา ปัญหาสุขภาพกาย จิต และสังคมที่พบในวัยชรา โรคและการบาดเจ็บทางกายที่พบบ่อยในวัยชรา การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลแบบองค์รวม การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

Course codes : 56060763
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัว

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยบริการการแพทย์ขั้นปฐมภูมิ การสื่อสาร การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ที่มารับบริการ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้การดูแลอย่างบูรณาการและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของสถานพยาบาลที่ไปฝึกปฏิบัติ ทักษะการเก็บข้อมูลและการนำเสนอ การบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 56060863
Credit : 2(1-3-2)
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก

ทักษะเวชปฏิบัติในคลินิกผู้ป่วยนอก ทั้งคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป คลินิกปฐมภูมิ หรือคลินิกเฉพาะโรค การฝึกทักษะ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำหัตถการที่จำเป็นสำหรับอาการสำคัญหรือโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอกเวชปฏิบัติทั่วไป ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56060963
Credit : 2(1-3-2)
ระบบสุขภาพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างและการบริหารงานในหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐานและอนามัยชุมชน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การใช้ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม หลักการบริหารพื้นฐาน ภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหาร การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดทำและการนำเสนอโครงการ ระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการและการบริหารโรงพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56061063
Credit : 2(1-3-2)
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว เวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การุณฆาต ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการให้การวินิจฉัยให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย ดูแลจิตใจแก่ครอบครัว พัฒนาเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Course codes : 56250163
Credit : 4(2-6-4)
จิตเวชศาสตร์

โรค กลุ่มอาการ ภาวะทางจิตเวชศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรคหรือปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป การดูแลภาวะฉุกเฉินทาง จิตเวช แนวทางการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การใช้ยาจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป การรักษาผู้ป่วยสารเสพติด การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาและดูแลแบบประคับประคอง การตัดสินใจส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56250263
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการจิตเวชศาสตร์ในการบริบาลปฐมภูมิ

ฝึกประสบการณ์การรับคำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายที่มีปัญหาทางจิตเวชในผู้ป่วยแผนกต่าง ๆและผู้ป่วยนอก ทักษะการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกาย ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่มีปัญหายุ่งยาก การให้คำปรึกษาปัญหาการปรับตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ หลักทักษะการให้คำปรึกษาทั่วไปทางจิตเวชผู้ป่วยเฮชไอวี (HIV) ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย

Course codes : 56250363
Credit : 2(1-3-2)
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของจิตใจและบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็ก การส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยหรือมีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ฝึกการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การเลี้ยงดู การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กแก่พ่อแม่ การรับปรึกษาปัญหาทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทางกาย

Course codes : 56450163
Credit : 2(1-3-2)
อาชีวเวชศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านงานอาชีวเวชศาสตร์ แนวทางการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ทำงาน กฎหมายและความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ สถานที่ทำงาน การดูแลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงาน แนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือสิ่งแวดล้อมที่พบบ่อยในประเทศไทยและในภูมิภาค การตรวจรักษา การส่งเสริม ป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพ การใช้เครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ การสำรวจโรงงานหรือชุมชนที่ประกอบอาชีพที่พบบ่อยในภูมิภาค รวมไปถึงสถานพยาบาล การค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ แนวทางป้องกัน ทักษะในการเขียนรายงานการเยี่ยมสำรวจ การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจ ทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ สถานที่ทำงาน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56650163
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความหมาย ความสำคัญ การประเมินการตรวจ หลักการสำคัญของการฟื้นฟูสภาพ ทักษะในการ ซักประวัติ ตรวจวินิจฉัย การประเมินความสามารถการทำงานของร่างกาย การรักษาและฟื้นฟูสภาพในโรคหรือภาวะต่างๆ ที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การส่งตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การออกกำลังกายเพื่อการรักษา อุปกรณ์ช่วยเดิน กายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะโรค การฟื้นฟูหัวใจและปอด ทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย การรักษาทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ความปลอดภัยของผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 56650263
Credit : 2(0-6-2)
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท

ทักษะการตรวจประเมิน วินิจฉัยปัญหาความพิการในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางระบบประสาทโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังและสภาวะสมองพิการ ป้องกันและให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเบื้องต้น ติดตามดูขั้นตอนการรักษาด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างต่อเนื่อง

Course codes : 56660363
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์

วิธีการออกกำลังเพื่อสุขภาพ การแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่อยู่ในความดูแลการป้องกันภยันตรายจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย การเพิ่มสมรรถนะของร่างกายในมิติต่าง ๆ การดูแลผู้ได้รับการบาดเจ็บจากกีฬาแบบองค์รวม

Course codes : 56850163
Credit : 3(2-3-4)
นิติเวชศาสตร์

แนวคิดนิติเวชศาสตร์ หลักการดำเนินการและการดูแลผู้ป่วยคดี การชันสูตรบาดแผล การชันสูตร พลิกศพ การเก็บวัตถุพยานทางการแพทย์ การตรวจพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการตาย การพิสูจน์บุคคล ศพ และโครงกระดูก การหาเวลาตาย การตายผิดธรรมชาติอย่างกะทันหันการตายจากการขาดอากาศ บาดแผลต่าง ๆ การพิสูจน์ พ่อ แม่ ลูก และหมู่เลือด นิติพิษวิทยาที่เกี่ยวกับสารพิษต่าง ๆ ยาบ้า ยาเสพติด แอลกอฮอล์ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ทักษะการดูแลผู้ป่วยคดี ทักษะการชันสูตรบาดแผล ทักษะการชันสูตรพลิกศพ การเก็บวัตถุพยานจากศพและการตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย์ ทักษะการตรวจการกระทำชำเรา การบันทึกเวชระเบียน การให้ความเห็นและการทำหนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาและจำเลย การเป็นพยานในศาล การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57030163
Credit : 2(1-3-2)
พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์

วิวัฒนาการทางการแพทย์และวิชาชีพเวชกรรม การธำรงตนในวิชาชีพ ขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก บรรยากาศของการทำงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรในทีม หลักการเบื้องต้นของเวชจริยศาสตร์และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม ทักษะเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสาร หลักการเรียนรู้ทางคลินิก

Course codes : 57030263
Credit : 1(1-0-2)
พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

พัฒนาการของมนุษย์ ประสาทวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรม ความคิดกับพฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วย การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมทางการแพทย์

Course codes : 57030363
Credit : 4(2-6-4)
บทนำทางคลินิก

วิธีการซักประวัติตรวจร่างกาย อาการวิทยาในระบบต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัย แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลเบื้องต้น การวินิจฉัยเบื้องต้น การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก ปัญหาแกนทางคลินิก ทักษะในการประเมินและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การบันทึกและการเขียนรายงานผู้ป่วย ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและตรวจร่างกาย หัตถการพื้นฐานก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57050563
Credit : 2(1-3-2)
การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาตนเอง

หลักการจัดการกับความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมการเข้าถึงสุขภาวะทางจิต การฝึกปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผ่อนคลายความเครียด การพิจารณาและทำความเข้าใจตนเอง การทำความเข้าใจผู้อื่น การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวางแผนพัฒนาตนเอง

Course codes : 57060463
Credit : 2(1-3-2)
เวชจริยศาสตร์และทักษะการสื่อสารในเวชปฏิบัติ

จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์ที่พบในเวชปฏิบัติ หลักการวิเคราะห์ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา ทักษะในการวางตัวในสังคมปัจจุบัน ทักษะในการสื่อสารทั้งในการประกอบวิชาชีพและในด้านวิชาการ

Course codes : 57230163
Credit : 2(1-3-2)
ระเบียบวิธีวิจัยและวิจัยชุมชน 1

หลักการเบื้องต้นเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ชีวสถิติพรรณนาเชิงอนุมาน สมมติฐานและการทดสอบ กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างการวิจัยในชุมชน การสร้างเครื่องมือวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 57230263
Credit : 1(0-3-1)
ระเบียบวิธีวิจัยและวิจัยชุมชน 2

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจด้านปัญหาสุขภาพ การทำวิจัยในชุมชน จริยธรรมการวิจัยในชุมชน

Course codes : 57250363
Credit : 1(0-3-1)
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์

การค้นหาข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ การทบทวนวรรณกรรม หลักการอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 57250463
Credit : 2(1-3-2)
วิทยาการระบาดและการวิจัยทางคลินิก

วิทยาการระบาดทางคลินิก ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยทางคลินิก การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 57260563
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ตั้งแต่การตั้งคำถามทางคลินิก การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลงาน การนำเสนอและการลงตีพิมพ์

Course codes : 57450163
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หลักการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการห้องฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ ความรู้ด้านสัตว์ พืช อาหารที่มีพิษ และพิษวิทยาที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน โรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉินหรือเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว แนวทางการดูแลรักษา การช่วยฟื้นกู้ชีวิต การแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ ทักษะในการคัดแยกผู้ป่วยตามความเร่งด่วน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ทักษะในการฟื้นกู้ชีพชั้นสูง การดูแลระบบหายใจ ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้ป่วยทุกวัย ทุกระบบ ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ทักษะในการดูแลด้านพิษวิทยาที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน ทักษะในการดูแลภาวะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในทุกระบบรวมถึงอุบัติภัยหมู่ หัตถการที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน ทักษะในการทำอัลตราซาวน์เบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ทักษะในการตัดสินใจขอคำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วย ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤติหรือในภาวะที่มีความขัดแย้ง ทักษะในการแจ้งข่าวร้าย ทักษะในการดูแลผู้ป่วยคดี การบันทึกบาดแผล การบันทึกเวชระเบียน การเขียนใบมรณบัตร ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57460263
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชปฏิบัติในห้องฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤติหรือในภาวะที่มีความขัดแย้ง การแจ้งข่าวร้าย การดูแลผู้ป่วยคดี การบันทึกบาดแผล การบันทึกเวชระเบียน การเขียนใบมรณบัตร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57460363
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่

ปฏิบัติการออกหน่วยปฐมพยาบาล การรับผู้ป่วยหนัก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักอย่างปลอดภัย การให้ การดูแลฉุกเฉินก่อนมาถึงโรงพยาบาล การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรในระบบฉุกเฉิน การจัดการบรรเทา สาธารณภัยในฐานะแพทย์

Course codes : 57650163
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน

หลักการวิสัญญีวิทยา ยาที่ใช้ การเลือกเทคนิคในการระงับความรู้สึก เครื่องมือให้ยาสลบ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยและแก้ไขอาการแทรกซ้อนก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ทักษะในการใช้ยาชาเฉพาะที่ ทักษะในการใส่ท่อช่วยหายใจ การให้สารน้ำและเลือด การดูแลผู้ป่วยที่ได้ยาระงับประสาทและระงับปวด ปัญหาทางกฎหมาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57650263
Credit : 2(0-6-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : วิสัญญีซับซ้อน

ทักษะระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดคลอด การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว การระงับความรู้สึกเด็ก ผ่าตัดฉุกเฉิน การระงับความรู้สึกโดยการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย การบำบัดความปวดหลังผ่าตัด การแก้ปัญหาทางเดินหายใจลำบาก การสอดสายสวนหลอดเลือดแดง การสอดสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

Course codes : 57650363
Credit : 2(0-6-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การบำบัดทางระบบหายใจ

ทักษะการบำบัดทางระบบหายใจ การดูแลทางเดินหายใจ การใช้ทางเดินหายใจเทียมชนิดต่าง ๆ การรักษาอนามัยหลอดลม การบำบัดด้วยความชื้นและฝอยละออง การบำบัดเพื่อขยายปอด กายภาพบำบัดส่วนทรวงอก การดูดเสมหะในหลอดลม การบำบัดด้วยออกซิเจน การบำบัดโดยปรับความดันในทางเดินหายใจ หลักการช่วยหายใจ เทคนิคการช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจ การบำบัดทางระบบหายใจในโรคและสภาวะเฉพาะที่พบบ่อย

Course codes : 57660463
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การดูแลผู้ป่วยหนัก

หลักการและทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก การประคับประคองผู้ป่วยช็อก หัวใจวาย เต้นผิดจังหวะ ไตวายอุบัติเหตุรุนแรง ไม่รู้สึกตัว การสอดสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง การวัดความดันเลือดดำส่วนกลาง การวัดความดันเลือดแดงโดยตรง การเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเฝ้าระวังระบบหายใจ การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง จริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยหนัก

Course codes : 57660563
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การระงับปวด

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความปวด กลไกการเกิด วิธีประเมิน ชนิดของการปวดที่พบทางคลินิกวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการระงับปวด การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการปวดแบบองค์รวม ภาวะแทรกซ้อนของการระงับปวด การระงับปวดหลังผ่าตัด และการระงับปวดในการคลอด

Course codes : 57840163
Credit : 2(1-3-2)
รังสีวิทยา

หลักการพื้นฐานทางรังสีวิทยา ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานทางรังสีวิทยา การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจด้วยภาพที่เกิดจากคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชรังสี การถ่ายภาพสารทึบแสงทางรังสี เอกซเรย์เต้านม รังสีร่วมรักษา รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจำกัด วิธีการ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการรักษา การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีที่พบบ่อย อันตรายที่เกิดจากรังสีและการป้องกัน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 57850363
Credit : 2(0-6-2)
รังสีวิทยาคลินิก

การปฏิบัติการทางรังสีวิทยาทั้งทางด้านการวินิจฉัยและรักษา และประสบการณ์ทางคลินิก ด้านรังสีวิทยาเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย หัตถการทางรังสีวิทยา ข้อบ่งชี้ข้อแทรกซ้อน

Course codes : 57860263
Credit : 2(1-3-2)
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

แนวคิดและหลักการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย หลักการรักษาโรคด้วยสารกัมมันตภาพรังสีวิธีการให้รังสีรักษา เครื่องมือทางรังสีรักษาชนิดต่าง ๆ การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสีและหลังการฉายรังสี การรักษาเบื้องต้นสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉายรังสี หลักการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค แนะนำเครื่องมือและวิธีการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ การแปลผลการตรวจของอวัยวะต่าง ๆ

Course codes : 58040163
Credit : 4(3-3-6)
อายุรศาสตร์ 1

ความหมาย ความสำคัญของโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้าสมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58040263
Credit : 3(1-6-2)
อายุรศาสตร์ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและการสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58040363
Credit : 3(1-6-2)
อายุรศาสตร์ 3

หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจพิเศษทางอายุรกรรมอื่นๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58050463
Credit : 3(2-3-4)
อายุรศาสตร์ 4

ความหมาย ความสำคัญของโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์เฉพาะทาง ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้าสมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58050563
Credit : 3(2-3-4)
อายุรศาสตร์ 5

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางอายุศาสตร์เฉพาะทาง การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58060663
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 58060763
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมความปลอดภัยของผู้ป่วย การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 58060863
Credit : 2(1-3-2)
พฤฒิวิทยา

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ภาวะโรคที่พบบ่อย การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ความสำคัญของสุขภาพผู้สูงอายุต่อประเทศ หลักการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

Course codes : 58060963
Credit : 2(0-6-2)
หทัยวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม

Course codes : 58061063
Credit : 2(0-6-2)
ประสาทวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญทางประสาทวิทยา การดูแลผู้ป่วยประสาทวิทยาแบบองค์รวม

Course codes : 58061163
Credit : 2(0-6-2)
โลหิตวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบโลหิตวิทยา การดูแลผู้ป่วยโรคเลือดแบบองค์รวม

Course codes : 58061263
Credit : 2(0-6-2)
วิทยาทางเดินอาหาร

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร การดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารแบบองค์รวม

Course codes : 58061363
Credit : 2(0-6-2)
วักกวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในโรคไต ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ สมดุลกรดด่างและ เกลือแร่ การฟอกเลือดในการรักษาไตวาย การดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม

Course codes : 58061463
Credit : 2(0-6-2)
โรคระบบหายใจ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบหายใจ การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจแบบองค์รวม

Course codes : 58061563
Credit : 2(0-6-2)
วิทยาต่อมไร้ท่อ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมแบบองค์รวม การจัดการภาวะฉุกเฉินทางต่อมไร้ท่อที่สำคัญ

Course codes : 58061663
Credit : 2(0-6-2)
โรคติดเชื้อ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบบองค์รวม การดูแลรักษาให้คำแนะนำ การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร

Course codes : 58061763
Credit : 2(0-6-2)
โรคภูมิแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน และวิทยารูมาติก

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน โรคข้อ การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันและโรคข้อแบบองค์รวม

Course codes : 58240163
Credit : 4(4-0-8)
กุมารเวชศาสตร์ 1

แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์ ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการในเด็ก วิธีการซักประวัติ การตรวจร่างกายในเด็ก นิยามโรคในเด็ก วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการส่งตรวจทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้า สมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การรักษาอย่างสมเหตุผล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา

Course codes : 58240263
Credit : 1(1-0-2)
กุมารเวชศาสตร์ 2

แนวทางการแก้ปัญหาฉุกเฉินที่พบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์ การกู้ชีพ วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการส่งตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้าสมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล

Course codes : 58240363
Credit : 4(0-12-4)
กุมารเวชศาสตร์ 3

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ คลินิกผู้ป่วยนอก การฝึกช่วยหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจ การฟื้นกู้ชีพ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษทางกุมารเวชกรรมอื่นๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58250663
Credit : 2(0-6-2)
ทารกแรกเกิด

ประสบการณ์การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทั้งการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนและวิธีการทำหัตถการที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อน

Course codes : 58250763
Credit : 2(1-3-2)
โรคภูมิแพ้ในเด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็กที่พบบ่อย การวินิจฉัย การทดสอบสมรรถภาพปอด การตรวจพิเศษทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค

Course codes : 58250863
Credit : 2(1-3-2)
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมแบบองค์รวม

Course codes : 58260463
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58260563
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม ?

Course codes : 58820163
Credit : 2(1-3-2)
สุขภาพการเดินทางและท่องเที่ยว

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การเตรียมตัวก่อนการเดินทางและการปฐมพยาบาล การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

Course codes : 58860263
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว

พื้นฐานของเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว แนวทางการดูแลบำบัดผู้ป่วยจากการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเดินทางหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยที่พบบ่อย โรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง โรคที่เกิดจากอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยว การตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 58860363
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ทางทะเล

หลักพื้นฐานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล โรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสัตว์ พืชบริเวณชายฝั่งทะเลหรือใต้ทะเล โรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเดินทาง การท่องเที่ยวและกีฬาทางทะเล อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเล พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ การรักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องปรับอากาศแรงดันสูง การบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยจากอุบัติภัยหมู่ทางทะเล การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเล โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59040163
Credit : 4(3-3-6)
ศัลยศาสตร์ 1

ความหมาย ความสำคัญ สำหรับโรคหรือภาวะทางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดทางคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การบาดเจ็บทางศัลยศาสตร์ทั่วไป หลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด หลักการพื้นฐานของรังสีวิทยาทางศัลยศาสตร์ การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การแปลผล การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59040263
Credit : 3(1-6-2)
ศัลยศาสตร์ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไป การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและการสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การช่วยผ่าตัดตลอดจนติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานที่จำเป็น หลักการพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การขอคำยินยอมการรักษาและการผ่าตัด การทำหัตถการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59040463
Credit : 3(0-9-3)
ศัลยศาสตร์หัตถการ 1

เทคนิคพื้นฐานของศัลยศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและห้องผ่าตัด หัตถการการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ การล้างมือให้ปราศจากเชื้อ การใส่เสื้อและถุงมือผ่าตัด การผูกเงื่อนและการเย็บแผลชนิดต่างๆ การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและในการทำผ่าตัดหรือทำหัตถการจริง หัตถการของศัลยศาสตร์ทั่วไปอื่นๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59050363
Credit : 2(1-3-2)
ศัลยศาสตร์ 3

นิยามโรค วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับโรคหรือภาวะหรือการบาดเจ็บทางศัลยศาสตร์เฉพาะทางตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด หลักการพื้นฐานของรังสีวิทยาทางศัลยศาสตร์ การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การแปลผล การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59050563
Credit : 2(0-6-2)
ศัลยศาสตร์หัตถการ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางบางสาขา การเขียนรายงานผู้ป่วยให้ถูกต้องตามวิธีการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยาการประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคการวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การช่วยผ่าตัด การติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด หลักการพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังผ่าตัด การขอคำยินยอมการรักษาและการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การทำผ่าตัดหรือทำหัตถการจริง หัตถการของศัลยศาสตร์เฉพาะทางอื่น ๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59050863
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกผู้ป่วยอุบัติเหตุ

ทักษะการดูแล วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุของทุกระบบ การดูแลแบบองค์รวม การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันความพิการ จริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ระบบการประกันอุบัติเหตุ การเขียนรายงานผู้ป่วยคดีที่ประสบอุบัติเหตุ

Course codes : 59050963
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59051063
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกกุมารศัลยศาสตร์

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารศัลยศาสตร์ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59051163
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59051263
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59051363
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกประสาทศัลยศาสตร์

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59060663
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การสั่งการรักษา การบันทึกความก้าวหน้าและ ความเปลี่ยนแปลงผลของการรักษา การอยู่เวรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน การช่วยทำผ่าตัด การทำผ่าตัดตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความสำคัญของการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย ทักษะการขอคำยินยอมผ่าตัด การแจ้งข่าวร้าย การจัดการกับผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการรักษา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 59060763
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การสั่งการรักษา การบันทึกความก้าวหน้าและ ความเปลี่ยนแปลง ผลของการรักษา การอยู่เวรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน การช่วยทำผ่าตัด การทำผ่าตัดตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความสำคัญของการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย ทักษะการขอคำยินยอมผ่าตัด การแจ้งข่าวร้าย การจัดการกับผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการรักษา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 59250163
Credit : 2(1-3-2)
จักษุวิทยา

โรคและอาการทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั้งผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางตา การดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินโดยเน้นใน เชิงป้องกันและกรณีฉุกเฉิน หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับตาจากโรคเรื้อรังหรือจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพและประเมินความพิการด้านสายตา การดูแลผู้ป่วยทางจักษุแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 59250263
Credit : 2(1-3-2)
โสต ศอ นาสิกวิทยา

โรคและอาการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก การดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินโดยเน้นในเชิงป้องกันและกรณีฉุกเฉิน หัตถการพื้นฐานที่จำเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทักษะในการตัดสินใจส่งปรึกษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคเรื้อรังหรือจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพและประเมินการได้ยิน การดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูกแบบองค์รวม หลักการดูแลผู้มีปัญหาหรือพิการทางการได้ยิน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59260363
Credit : 2(0-6-2)
จักษุวิทยาประยุกต์

หลักการและการประยุกต์ การตรวจพิเศษโรคที่พบบ่อยทางตา การดูแลรักษา หลักการผ่าตัด ประสบการณ์การผ่าตัดต้อเนื้อและหัตถการที่สำคัญ จักษุสาธารณสุขประยุกต์

Course codes : 59260463
Credit : 2(0-6-2)
โสต ศอ นาสิก วิทยาประยุกต์

หลักการและการประยุกต์ การตรวจพิเศษ โรคที่พบบ่อยทางหูคอจมูกการดูแลรักษา หลักการผ่าตัด ประสบการณ์การผ่าตัดทอนซิล สิ่งแปลกปลอม เจาะคอ และหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 59450163
Credit : 2(1-3-2)
ออร์โธปิดิกส์

ทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษา ภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดและโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทักษะในการแปลผลภาพรังสีของกระดูกและข้อทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน การวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การผ่าตัดและหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การใส่เฝือกและดึงถ่วงน้ำหนัก การฉีดยาเข้าข้อและรอบเอ็น การจัดดึงกระดูกให้เข้าที่ เทคนิคต่าง ๆ ของห้องผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน วิธีการผ่าตัดและการผ่าตัดเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา ยาที่ใช้ในออร์โธปิดิกส์ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การให้การบำบัดอาการปวดเรื้อรัง การบาดเจ็บและความพิการทางออร์โธปิดิกส์ที่เป็นปัญหาของประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 59460263
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์

การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การบำบัดโรคหรือภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก และห้องฉุกเฉิน การดูแลภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด การเข้าช่วยในห้องผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก การทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ที่จำเป็น การจัดดึงกระดูกให้เข้าที่ การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์แบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59460363
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์

หลักการและทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การดูแลรักษากระดูกหัก ข้อเคลื่อน การใส่เฝือก และเครื่องพยุง กลุ่มอาการที่พบบ่อย การดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบองค์รวม การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความวิกลรูปและความพิการ ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ การดึงกระดูกให้เข้าที่ การผ่าตัดเล็กทางออร์โธปิดิกส์

Course codes : 59640163
Credit : 4(3-3-6)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1

ความหมาย ความสำคัญ กลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค หลักการรักษาผู้ป่วย การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ สรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ กระบวนการเจ็บครรภ์คลอด ระยะหลังคลอด การตั้งครรภ์และการคลอดผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ โรคกลุ่มอาการ/ภาวะทางนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สมัยใหม่

Course codes : 59640263
Credit : 3(1-6-2)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและให้การรักษา ตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา หาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในหอผู้ป่วย การปฏิบัติงานในห้องคลอด ห้องผ่าตัด การให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผน ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Course codes : 59640363
Credit : 2(0-6-2)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาหัตถการ

หัตถการพื้นฐานทางสูติศาสตร์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา การทำคลอดปกติ การเจาะถุงน้ำคร่ำ การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ระหว่างการคลอดทางช่องคลอด การฝึกช่วยทำคลอดผิดปกติในหุ่นจำลองทางการแพทย์ อาทิ การช่วยคลอดด้วยคีม การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ การใช้คลอดท่าก้น รวมทั้งการช่วยผ่าตัดทางสูตินรี-เวชวิทยา หัตถการด้านนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์ของแพทยสภา เช่น การช่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การทำหมันหลังคลอด การขูดมดลูก การใส่และถอดห่วงอนามัย การฝังยาคุมกำเนิด เป็นต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59660463
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป การวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59660563
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง การวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59660663
Credit : 2(1-3-2)
การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา

หลักการของการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงที่ใช้ทางเวชปฏิบัติสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาข้อบ่งชี้ ทักษะการปฏิบัติ การอ่านแปลผล

Course codes : 59660763
Credit : 2(1-3-2)
วิทยามะเร็งทางนรีเวชวิทยา

หลักการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งทางนรีเวชวิทยา การดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชวิทยาแบบองค์รวม

Course codes : 59930163
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันและจุลชีววิทยาทางคลินิก

ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ภูมิคุ้มกันต่อโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา การปลุกถ่ายอวัยวะ การรักษาโดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อาการทางคลินิก กลไกการก่อโรค การติดต่อ ระบาดวิทยาและการป้องกัน การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาผู้ป่วย

Course codes : 59930263
Credit : 3(2-3-4)
โลหิตวิทยา ระบบท่อน้ำเหลืองและการติดเชื้อทางกระแสเลือด

พัฒนาการ โครงสร้างและลักษณะปกติของเม็ดเลือด ความรู้พื้นฐานของวิธีการตรวจและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบโลหิตวิทยาและการติดเชื้อทั่วร่างกายที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930363
Credit : 2(1-3-2)
ระบบประสามส่วนกลางและส่วนปลาย

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930463
Credit : 2(1-3-2)
ระบบทางเดินหายใจ 2

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930563
Credit : 2(1-3-2)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930663
Credit : 3(2-3-4)
ระบบทางเดินอาหาร 2

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930763
Credit : 2(1-3-2)
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินปัสสาวะ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59930863
Credit : 2(1-3-2)
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย การติดเชื้อ กระบวนการอักเสบ กระบวนการทางภูมิคุ้มกัน กลไกการบาดเจ็บ เนื้องอก โรคหลอดเลือด กลุ่มอาการหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง หลักการรักษา หลักการใช้ยา พฤติกรรมสุขภาพ เพศ วัย เชื้อชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ไข้ออกผื่น

Course codes : 59930963
Credit : 1(1-0-2)
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาทของการเคลื่อนไหว จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59931063
Credit : 2(1-3-2)
ระบบสืบพันธุ์และปริกำเนิด

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบเจริญพันธุ์และปริกำเนิดจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 59931163
Credit : 2(1-3-2)
ระบบต่อมไร้ท่อ

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และคัพภวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมสำหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 68020163
Credit : 1(1-0-2)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล

การสื่อสารระหว่างเซลล์ สารพันธุกรรม การแสดงออกของยีนส์ โครงร่างของเซลล์และการเคลื่อนที่ การขนส่งโปรตีน วัฏจักรและการแบ่งตัวของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

Course codes : 68020263
Credit : 1(1-0-2)
บทนำและระบบปกคลุมร่างกาย

บทนำทางกายวิภาคศาสตร์ การเตรียมเนื้อเยื่อและกล้องจุลทรรศน์ บทนำทางสรีรวิทยาและสรีรวิทยาของเซลล์ เยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและผิวหนัง

Course codes : 68020363
Credit : 3(2-3-1)
พันธุศาสตร์และพัฒนาการของมนุษย์

หลักมนุษยพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การทำงานของยีนและการกลายพันธุ์ ความผิดปกติของโครโมโซม ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของการเจริญเติบโตของพัฒนาการตัวอ่อนมนุษย์

Course codes : 68020463
Credit : 4(3-3-6)
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกระดูกและกล้ามเนื้อ และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68020563
Credit : 3(2-3-4)
ประสาทวิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาท ทั้งด้านประสาทกายวิภาค ประสาทสรีรวิทยา ประสาทเคมี การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมและลักษณะทางคลินิก

Course codes : 68020663
Credit : 2(1-3-2)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบหัวใจหลอดเลือด และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68020763
Credit : 2(1-3-2)
ระบบทางเดินหายใจ 1

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68020863
Credit : 2(1-3-2)
ระบบทางเดินอาหาร 1

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบการย่อยอาหาร และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68020963
Credit : 2(1-3-2)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68021063
Credit : 1(1-0-2)
ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ เมตาบอลิสม และการประยุกต์พื้นฐานทางคลินิก

Course codes : 68021163
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยาและปรสิตวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราและปรสิต โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราและปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

Course codes : 68021263
Credit : 2(1-3-2)
ภูมิคุ้มกันวิทยา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์และอวัยวะทางภูมิคุ้มกัน ระบบไหลเวียนน้ำเหลือง องค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อโมเลกุลและเซลล์แปลกปลอม จุลชีพและปรสิต และเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา

Course codes : 68021363
Credit : 2(1-3-2)
พยาธิวิทยาทั่วไป

สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของการเสื่อมสภาพและการตายของเซลล์ การอักเสบ การซ่อมแซม ความผิดปกติของการไหลเวียน ความผิดปกติของโลหะและรงควัตถุ พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการเจริญเติบโตและเนื้องอก การศึกษาพยาธิสภาพด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์

Course codes : 79220163
Credit : 2(1-3-2)
เภสัชวิทยา

แหล่งที่มาของยา รูปแบบของยา วิธีการบริหารยา การเรียกชื่อยา กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์และการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา หลักการทางเภสัชวิทยาของยาออตาคอยด์ ยาระบบประสาทอัตโนมัติ ยาต้านจุลชีพ สารระงับเชื้อและสารฆ่าเชื้อ ยารักษามะเร็ง เภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เด็กและผู้สูงอายุ พิษวิทยาและสารแก้พิษจากโลหะหนัก หลักการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล นโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ