ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) (ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชัยณรงค์ ศรีมันตะ * Ph.D. (Philosophy)
Panjab University, India (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรอด บุญเกิด * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras, India (2547)
อาจารย์ สกุล อ้นมา * Ph.D. (Philosophy)
University of Madras, India (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทพพร มังธานี ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2559)
อาจารย์ ธนิต โตอดิเทพย์ ปร.ด. (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
อาจารย์ บุญเลิศ ยองเพ็ชร Ph.D. (Philosophy)
University of Madras, India (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี วิวาห์สุข Ph.D. (Southeast Asian and Southwest Pacific Studies)
Jawaharlal Nehru University, India (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 26554063
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเบื้องต้น

ความคิดพื้นฐานในปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต ที่มาของความรู้ อุดมคติของชีวิต และเกณฑ์ตัดสินการกระทำของมนุษย์

Course codes : 26554163
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาเบื้องต้น

ความคิดสำคัญในศาสนาแบบเทวนิยม และอเทวนิยม พัฒนาการและความเชื่อพื้นฐานของศาสนากระแสหลัก บทบาทและความสำคัญของศาสนาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26554263
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์

การใช้เหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และการใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 26555063
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์คัมภีร์ทางศาสนา

บ่อเกิด และองค์ประกอบคัมภีร์ศาสนาด้านการตีความของนักปราชญ์ทางศาสนา เน้นศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาเต๋า

Course codes : 26556063
Credit : 3(3-0-6)
อภิปรัชญา

บ่อเกิดและพัฒนาการของอภิปรัชญา ความเป็นจริง ความเปลี่ยนแปลง ความเป็นสาเหตุ เจตจำนงเสรี ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต ปัญหาเรื่องเวลา มนุษย์กับหุ่นยนต์ และข้อโต้แย้งอภิปรัชญา

Course codes : 26556163
Credit : 3(3-0-6)
ญาณวิทยา

บ่อเกิดและพัฒนาการของญาณวิทยา ความสงสัยกับความรู้ ทฤษฎีภายในนิยม ทฤษฎีภายนอกนิยม ทฤษฎีสหนัยนิยมและทฤษฎีพื้นฐานนิยม

Course codes : 26556263
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์

ความหมายและความสำคัญของจริยศาสตร์ สัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม หน้าที่นิยม ประโยชน์นิยม จริยศาสตร์คุณธรรมและจริยศาสตร์เอื้ออาทร

Course codes : 26558063
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางศาสนาและปรัชญา

ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและปรัชญา การเขียนเค้าโครงการทำวิจัย และการวิพากษ์งานวิจัย

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 26555263
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์ศาสนาและปรัชญาอินเดีย

หลักคำสอนและแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาของศาสนาอินเดียเกี่ยวกับ อาตมัน พรหมัน กรรมะ โมกษะ และของนักการศาสนาและนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยโดยเน้นที่ สวามี วิเวกานันทะ รพินทรนาถ ฐากูร ศรีอรพินโท มหาตมะ คานธี

Course codes : 26565163
Credit : 3(3-0-6)
ขบวนการทางศาสนาใหม่

แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับขบวนการทางศาสนาใหม่ ในด้านประวัติ พัฒนาการ ความเชื่อ การปฏิบัติ และองค์กร

Course codes : 26565363
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น

หลักคำสอนและแนวคิดทางปรัชญาของจีนและของญี่ปุ่น เน้นความคิดของขงจื่อ เหล่าจื่อ เม่งจื่อ หานเฟยจื่อ เหมาเจ๋อตุง แนวความคิดสำคัญของเซ็นและชินโต

Course codes : 26565463
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนายิว คริสต์และอิสลาม

หลักคำสอนสำคัญของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม ผ่านคัมภีร์หลักของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม

Course codes : 26565563
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาศาสนากับการพัฒนาสังคม

หลักคำสอน บทบาทของศาสนาและขบวนการทางศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคม ในด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

Course codes : 26565663
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนากับสันติภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง สันติภาพและการสร้างสันติภาพ โดยอ้างถึงศาสนาหลักของโลก

Course codes : 26565763
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาเถรวาท

หลักธรรมของพุทธศาสนาเถรวาท เบญจขันธ์ อริยสัจ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน และบทบาทของพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 26565863
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนามหายาน

หลักธรรมของพุทธศาสนามหายาน มาธยามิกะ โยคาจาระ สัทธรรมปุณฑริกะ อวตังสกะ สุขาวดี วัชรยาน เซ็น และบทบาทของพุทธศาสนามหายานในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 26566363
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

แนวคิดหลักทางสุนทรียศาสตร์ ความงามกับศิลปะ ศิลปะกับศีลธรรม และศิลปะกับอารมณ์ความรู้สึก การประเมินค่าและการตีความผลงานทางศิลปะ

Course codes : 26566463
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาปฏิบัตินิยม

แนวคิดหลักของปรัชญาปฏิบัตินิยม ความเชื่อกับความรู้ ท่าทีแบบวิทยาศาสตร์และแนวคิดผิดพลาดนิยม เจตจำนงและเสรีภาพ ความจริงและผลที่ตามมา ปฏิบัตินิยมกับศาสนา ปฏิบัตินิยมกับการศึกษา ปฏิบัตินิยมกับประชาธิปไตย

Course codes : 26566563
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม

แนวคิดหลักของปรัชญาอัตถิภาวนิยม สาระและความมีอยู่ ความหมาย โลก และชีวิต เสรีภาพและความรับผิดชอบ ความกังวลและความแปลกแยก ความจริงใจและการหลอกตัวเอง พระเจ้าและความไร้ความหมาย

Course codes : 26567063
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาศาสนา

แนวคิดหลักของปรัชญาศาสนา การมีอยู่ของพระเจ้า ความชั่วร้าย ศรัทธากับเหตุผล ความยุติธรรมทางศาสนา ประสบการณ์ทางศาสนา และเป้าหมายสูงสุดทางศาสนา

Course codes : 26567163
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการศึกษา

แนวคิดสำคัญของปรัชญาการศึกษา แนวคิดนิรันตรนิยม สารัตถนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิรูปนิยม อัตถิภาวนิยม พุทธศาสนา ขงจื่อ กฤษณมูรติ

Course codes : 26567263
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดสำคัญของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม แนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวคิดมนุษย์เป็นผู้อภิบาล แนวคิดชีวิตเป็นศูนย์กลาง นิเวศวิทยาเชิงลึก นิเวศวิทยาสังคม พุทธนิเวศวิทยา

Course codes : 26567363
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปรัชญาสังคมและการเมือง

ปัญหาพื้นฐานและปัญหาร่วมสมัยในปรัชญาสังคมและการเมือง การจัดการความขัดแย้งในทางสังคมและการเมือง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมและการเมือง เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม อำนาจทางสังคมและการเมือง การครองอำนาจนำ และพื้นที่สาธารณะ

Course codes : 26567463
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา

ความหมายของข้อความ โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ความคิดกับความหมาย ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโลก

Course codes : 26567563
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาวิทยาศาสตร์

แนวคิดทางปรัชญาที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สำนักประสบการณ์นิยม สำนักปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ และปรัชญาฟิสิกส์ใหม่ วิทยาศาสตร์กับสังคม วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา

Course codes : 26567663
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาหลังสมัยใหม่

แนวคิดและประเด็นปัญหาปรัชญาในยุคหลังสมัยใหม่ โครงสร้างนิยม มูลฐานนิยม วจนศูนย์นิยม วิมัตินิยม หลังโครงสร้างนิยม ต่อต้านมูลฐานนิยม การรื้อสร้าง สตรีนิยม พหุนิยมทางวัฒนธรรม

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 26568163
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ