ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ทวีชัย สำราญวานิช *
อาจารย์ เที่ยง ชีวะเกตุ *
อาจารย์ ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ *
รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชาลี *
อาจารย์ จรัญ ศรีชัย
อาจารย์ ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
อาจารย์ นพคุณ บุญกระพือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
อาจารย์ พัทรพงษ์ อาสนจินดา
อาจารย์ เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
อาจารย์ วรรณวรางค์ รัตนานิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรพร พงศ์ติณบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ยิ้มศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
อาจารย์ อมรชัย ใจยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ วงษ์แก้ว
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมดววิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต

Course codes : 50585162
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การนำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย

Course codes : 50585262
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2

การนำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการ งานวิจัย และงานที่ปรึกษา

1.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50569762
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้าและวิจัยขั้นสูงด้านวิศวกรรมโยธา การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 50560062
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง

ทฤษฎีพลังงานและการประยุกต์ การเสียรูปของคานด้วยแรงเฉือน การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างด้วยวิธีสติฟเนสและเฟลกซิบิลิตีเมตริกซ์ ผลของอุณหภูมิ พฤติกรรมของโครงสร้างเฟรม การใช้วิธีประมาณในการวิเคราะห์

Course codes : 50560162
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง

การประยุกต์คณิตศาสตร์ขั้นสูงในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์และลาปลาซเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ในการแก้ปัญหาค่าขอบเขต การวิเคราะห์เวกเตอร์ การหาค่า ที่เหมาะสมที่สุด

Course codes : 50560262
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต แผ่นพื้น 2 ทาง เสาชลูด โครงสร้างรับแรงบิด โครงสร้างกำแพงและรอยต่อ แบบจำลองสตัดและไทด์ การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบ การออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรืออื่นๆ โครงงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 50565062
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง

การกําเนิดของดิน คุณสมบัติชี้วัดและการจําแนกประเภทของดิน คุณสมบัติ ทางวิศวกรรมของดิน ความเค้นในมวลดิน แนวคิดของความเค้นประสิทธิผล ความเค้น-ความเครียด และความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติความซึมน้ำของดิน การไหลของน้ำผ่านดินในหนึ่งมิติและสองมิติ ทฤษฎีการยุบตัวและการทรุดตัว พฤติกรรมเกี่ยวกับความเค้น-ความเครียด และเส้นทางเดินของความเค้น ความล้าในดินอ่อน

Course codes : 50565162
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง

การสำรวจชั้นดินเพื่อการก่อสร้าง การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน เพื่อการวิเคราะห์ฐานราก การกระจายตัวของหน่วยแรงในดิน ความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ฐานรากตื้น พฤติกรรมและการออกแบบเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม พฤติกรรมของฐานรากลึกต่อแรงกระทำในแนวดิ่งและแนวราบ การวิเคราะห์การทรุดตัวและการอัดตัวคายน้ำ ความดันด้านข้างของดิน พฤติกรรมและการออกแบบกำแพงกันดิน ค้ำยันของงานขุด สมอยึด คอฟเฟอร์แดม เคซอง และ โครงสร้างใต้ดิน

Course codes : 50565262
Credit : 3(2-3-4)
การสำรวจและทดสอบดิน

การสำรวจดินสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสำรวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การจำแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีต่างๆ การทดสอบดินในสนามด้วยวิธีต่างๆ ข้อจำกัดในการใช้คุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสองแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ ทางวิศวกรรมปฐพี ทฤษฎีและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างดิน

Course codes : 50570062
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำขั้นสูง

การจัดการทรัพยากรน้ำด้วยองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสังคม สำหรับแหล่งน้ำระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค ภายใต้หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบูรณาการ การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำโดยอาศัยกรณีศึกษา

Course codes : 50570162
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาลุ่มน้ำ

ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของน้ำ การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการ ทางสถิติในอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทำนายและการออกแบบทางอุทกวิทยา การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านอุทกวิทยา

Course codes : 50570262
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล

ลักษณะของคลื่น และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น ปฏิกิริยาต่อกันของคลื่นและตะกอนรวมทั้งสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง น้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำขึ้นน้ำลง การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน การรุกรานของน้ำเค็มและการทับถมของตะกอน

Course codes : 50575062
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและนโยบายการขนส่งอย่างยั่งยืน

นโยบายการขนส่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบขนส่งเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง

Course codes : 50575162
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของการจราจรและการจำลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจรระดับมหภาคและระดับจุลภาค การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบนถนนหนึ่งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรม การจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรมการจราจรบริเวณแยกสัญญาไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร ทฤษฎีแถวคอย การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร การสร้างแบบจำลองการจราจร

Course codes : 50575262
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

Course codes : 50580062
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

Course codes : 50580162
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานดิน งานคอนกรีต งานถนน เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ลำเลียงดิน เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม

Course codes : 50580262
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาก่อสร้างและประเด็นทางกฎหมาย

กฎหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทาง การแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50560362
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ระบบที่มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นผิวบาง

Course codes : 50560462
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสด ความสามารถ ในการทำงาน การป้องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื่อนที่ของความชื้นในคอนกรีต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ

Course codes : 50560562
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กรอยต่อในอาคารและสะพาน การออกแบบคานประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที่ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที่เป็นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีความยืดหยุ่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Course codes : 50560662
Credit : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับวิศวกรโครงสร้าง

การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้าง เอลิเมนต์จากหลักการต่างๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ การแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 50560762
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีว่าด้วยพลังงาน หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื่อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหา ความเค้นและความเครียดเมื่อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที่มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉือนและการไหลของแรงเฉือน

Course codes : 50560862
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

Course codes : 50560962
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 50561062
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 50561162
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโดยวิธีประมาณและเชิงตัวเลข

สัญลักษณ์และเทคนิคการใช้เวคเตอร์ เทนเซอร์ เมตริกซ์ กับปัญหาทางกลศาสตร์ ความหมายและการปฎิบัติการเชิงกายภาพของปัญหาทางด้านกลศาสตร์ การประยุกต์เทคนิค ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากลศาสตร์โครงสร้าง

Course codes : 50561262
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

วิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว การวิเคราะห์สเปคตัม การตอบสนอง การสั่นสะเทือนเชิงสุ่ม การจําลองแรงแผ่นดินไหว การออกแบบและการให้รายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว โครงสร้างพิเศษ สะพาน

Course codes : 50561362
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีของความยืดหยุ่น

ระบบคาร์ทีเซียนเทนเซอร์ การสร้างสมการทฤษฎีของความยืดหยุ่น ปัญหา ความยืดหยุ่นในระนาบ การบิดของหน้าตัดที่ไม่ใช่วงกลม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ปัญหา อิลาสติกเพื่อหาคำตอบโดยประมาณ เทอร์โมอิลาสติกซิตี้

Course codes : 50561462
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงอินอิลาสติกของคาน เสา และข้อต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การร่วมกันของแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิดในคาน แบบจำลองสตัด และไทด์ พฤติกรรมภายใต้น้ำหนัก Reversals และการพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมกับ hysteresis

Course codes : 50561562
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทดลองทางวิศวกรรมโครงสร้าง

เทคนิคการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การสำรวจภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือวัดความเครียด อุปกรณ์เชิงกลและเชิงไฟฟ้า อุปกรณ์ที่วัดแบบเชิงศักย์และเชิงจลน์

Course codes : 50561662
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

การประยุกต์แบบจำลองความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของความไม่แน่นอนและการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นและความสัมพันธ์กัน และการทดสอบแบบจำลองด้วยวิธี Monte Carlo การวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่อิงกับความน่าเชื่อถือโดยการมุ่งเน้นในปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Course codes : 50561762
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก

พฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นของคานและเสา แรงบิดในชิ้นส่วนโครงสร้างแบบกล่อง การร่วมกันของแรงดัดและแรงบิด การโก่งของคานและคาน-เสา การโก่งของโครงสร้างข้อแข็ง พฤติกรรมของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียมที่อ้างอิงกับขั้นตอนการออกแบบตามมาตรฐาน

Course codes : 50565362
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมของดิน

พฤติกรรมของดินในทางกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับ ความเค้น-ความเครียด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด การทดสอบต่างๆเพื่อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การเลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ

Course codes : 50565462
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน ฟังชั่น การประมาณและสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคำนวณการเคลื่อนตัวของดินเมื่อถูกแรงกระทำ การคำนวณสำหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอัดตัวคายน้ำของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของน้ำและการเปลี่ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคำนวณย้อนกลับของปัญหาจริง การใช้วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 50565562
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงคุณภาพดิน

การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้า และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้า การใช้วิธีการอัดตัวคายน้ำโดยใช้แผ่นระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อเร่งการทรุดตัวของดิน การใช้สุญญากาศเพื่อเร่ง การทรุดตัวของดิน การเสริมกำลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุงดินด้วยการผสมปูนขาว ซีเมนต์ และสารเคมีอื่นๆ การอัดฉีดสารเคมีเข้าไปในชั้นดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้วัสดุถมมวลเบา และการวิเคราะห์และเทคนิคการก่อสร้างของแต่ละวิธี

Course codes : 50565662
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสามมิติ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตั้งฉากและความเครียดในระนาบตั้งฉาก แบบจําลองพฤติกรรมของดิน แบบจําลองแบบอิลาสติกและพลาสติกแบบไม่เป็นเส้นตรง สภาวะคราก ทฤษฎีสถานะวิกฤต การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสถานะวิกฤต

Course codes : 50565762
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม

สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน ความซึมผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่งของสารปนเปื้อนในดิน ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปื้อนต่อดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำ การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชั้นทึบน้ำ ระบบการระบายน้ำในดิน ของเหลวที่เกิดจากการผังกลบและการควบคุม การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

Course codes : 50565862
Credit : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติก และอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่ออุโมงค์ การสำรวจ การเก็บข้อมูล และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

Course codes : 50565962
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 50566062
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 50566162
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิน

ปัญหาชั้นมูลฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตัวและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน การซึมผ่านของน้ำในดินซึ่งเป็นหน้าตัดประกอบและดินที่มีคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิค วิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเสถียรภาพของลาดดิน กลไกการเกิดพิบัติของลาดดินตามธรรมชาติและลาดดินที่สร้างขึ้น การบดอัดและการตรวจสอบการบดอัดดินให้ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของลาดดิน

Course codes : 50566262
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว

พฤติกรรมของการเกิดแผ่นดินไหว เพลทเทคโทนิค รอยแยกของดิน ขนาดของแผ่นดินไหว การสั่นของผิวดิน ทฤษฎีการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและโครงสร้างของดินเมื่อรับแรงกระแทกและเขย่า การเปลี่ยนรูปของดินจากของแข็งเป็นของเหลวและการเกิดแรงดันน้ำภายในดิน การทดสอบพฤติกรรมของดินภายใต้การสั่นสะเทือน การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดิน ฐานราก และกำแพงกันดินเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน การประยุกต์งานวิศวกรรมด้านการออกแบบฐานรากรองรับการถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนต่างๆ

Course codes : 50566362
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์

ทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการธรณีฟิสิกส์ในงานวิศวกรรมโยธา การศึกษาเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ความโน้มถ่วง และการแผ่รังสี การใช้วิธีการธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของชั้นดิน และเพื่อการจำแนกชนิดของดินในแต่ละชั้น ข้อจำกัดต่างๆ ปัญหาในการแปลผลการทดสอบ

Course codes : 50566462
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของหิน

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติของหินสด มวลหินและความไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติชี้วัดของหินและการจำแนกชนิดของหิน คุณสมบัติเกี่ยวกับความแข็งแรงและการเสียรูป การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหินกับความชื้นและเวลา ความสามารถในการรับแรงเฉือนของระนาบที่ไม่ต่อเนื่อง เสถียรภาพความลาดชันของหินและการป้องกันการพังทลาย งานขุดในหิน ฐานรากของเขื่อนและโครงสร้างต่างๆ การไหลของของไหลผ่านรอยแตกของหิน

Course codes : 50566562
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม

การบรรยายและจำแนกชนิดของดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของหิน การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินและหินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่ก่อสร้างโดยวิธีทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัสดุเพื่อการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา อุบัติภัยทางวิศวกรรมธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ แผ่นดินไหว

Course codes : 50566662
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์แผ่นใยสังเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี

วัสดุของแผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์แบบต่างๆ สำหรับงานลาดดิน กำแพงกันน้ำ ตัวกรอง ถนน และการผังกลบ การเสริมกำลังด้วยวิธีทางชีววิทยา

Course codes : 50566762
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมของดิน

ทฤษฎีของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความเค้น ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสถานะวิกฤติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนำไปใช้ของแบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหา ทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 50566862
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

การวิเคราะห์และประมาณความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบเสาเข็มและเสาเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์และการออกแบบของกรณีศึกษาต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี การทัศนศึกษา

Course codes : 50566962
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน

น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำผ่านวัสดุพรุนทั้งในสภาวะอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินผ่านบ่อน้ำใต้ดินสำหรับชั้นน้ำใต้ดินที่อยู่ภายใต้ความดันและไม่อยู่ภายใต้ความดัน การประเมินและพัฒนาทรัพยากรน้ำใต้ดิน ทฤษฎีพลศาสตร์ของน้ำใต้ดินในวัสดุพรุน การจำลอง ทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่ ปัญหาขอบเขตและสภาวะเริ่มต้น การไหลของของไหลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ การแพร่ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน

Course codes : 50570362
Credit : 3(3-0-6)
วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านกลศาสตร์ของของไหล การไหลในทางน้ำเปิด ระบบท่อปิด ดินและตัวกลางพรุน โดยเน้นการประยุกต์กับคอมพิวเตอร์

Course codes : 50570462
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการ แหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำใต้ดิน และบริเวณชายฝั่งทะเล หลักการจำลองน้ำท่า คุณภาพน้ำ การกระจายตัวของสิ่งปนเปื้อนทั้งน้ำผิวดิน และใต้ดิน การจำลองคลื่นและกระแสน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล

Course codes : 50570562
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ

กลไกภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำท่วมชายฝั่งทะเล ดินโคลนถล่ม การพยากรณ์ภัยพิบัติ การรับมือภัยพิบัติ การวางแผนและการดำเนินการอพยพ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

Course codes : 50570662
Credit : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์

คุณสมบัติของไหล ความดันของไหล แรงจากของไหล ทฤษฎีและการประยุกต์พลศาสตร์ของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง โมเมนตัมและพลังงาน การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน ทฤษฎีชั้นชิดขอบ การไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การไหลไม่คงตัว การเคลื่อนที่ของคลื่น การเคลื่อนที่ของน้ำหลากและการจำลอง

Course codes : 50570762
Credit : 3(3-0-6)
การไหลทางน้ำเปิด

ทางน้ำเปิดและการไหลในทางน้ำเปิด กฎอนุรักษ์การไหล การแบ่งประเภท การไหลทางน้ำเปิด การไหลวิกฤติ การไหลแบบแปรเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคำนวณการไหลทางน้ำเปิด

Course codes : 50570862
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ

วิเคราะห์การเกิดน้ำท่วม การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม การระบายน้ำ การออกแบบทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์สำหรับน้ำท่วมเพื่อออกแบบระบบควบคุมน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่วม การประยุกต์ใช้แบบจำลองต่างๆ ที่เกี่ยวก้อง

Course codes : 50570962
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบอาคารชลศาสตร์

การไหลในทางน้ำเปิดและในท่อปิด การไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ การออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ รวมทั้งอาคารส่งน้ำ อาคารบังคับน้ำ อาคารวัดน้ำ การวิเคราะห์มิติ และความคล้ายคลึงทางอุทกพลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของตะกอน

Course codes : 50571062
Credit : 3(3-0-6)
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง

การไหลของน้ำในตัวกลางพรุน ตาข่ายการไหล ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์ และใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน โดยวิธีผลต่างอันตะ วิธีสมาชิกจำกัด และวิธีสมาชิกตามขอบ

Course codes : 50571162
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาของน้ำใต้ดินปนเปื้อน

หลักการทางฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการสะสม และเคลื่อนย้ายของน้ำและสารละลายในตัวกลางพรุนทั้งไม่อิ่มตัวและอิ่มตัวด้วยน้ำ การประยุกต์กับแนวความคิดด้านสิ่งแวดล้อมของดิน และการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน

Course codes : 50571262
Credit : 3(3-0-6)
อุทกพลศาสตร์ชายฝั่งทะเล

กลศาสตร์ของคลื่นทะเล การกำเนิดคลื่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลื่น อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งทะเล กระบวนการชายฝั่งและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

Course codes : 50571362
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเล

กระบวนการชายฝั่งทะเลและธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล การกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมชายฝั่ง โครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพชายฝั่งทะเล โครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์การเดินเรือ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่ใช้โครงสร้าง

Course codes : 50571462
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเล

ความจำเป็นในการจัดการเขตชายฝั่งทะเล วัตถุประสงค์และการดำเนินการ รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรชายฝั่งทะเล คุณภาพน้ำและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจำแนกปัญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

Course codes : 50571562
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเขตชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ

วิศวกรรมชายฝั่งทะเลเพื่อการจัดการ โครงสร้างชายฝั่งทะเลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัญหาและการแก้ปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเล หลักการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนและบูรณาการ วิศวกรรมชายฝั่งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50571662
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Course codes : 50571762
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Course codes : 50575362
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง

ขั้นตอนการทำงานวิจัย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสำรวจข้อมูล การดำเนินการกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 50575462
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง

องค์ประกอบและลักษณะของการเดินทางในเขตเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง การออกแบบแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง

Course codes : 50575562
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและดำเนินการการขนส่งสาธารณะ

การวางแผนและดำเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาการของการขนส่งสาธารณะ ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การเลือกรูปแบบการขนส่ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเดินรถและการดำเนินงาน การวางแผน ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการดำเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายการกำหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงินของการขนส่งสาธารณะ

Course codes : 50575662
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมจราจรและการบริหารจัดการ

หลักการพื้นฐานและองค์ประกอบต่างๆ ด้านการจราจร คุณลักษณะของกระแสจราจร การประยุกต์ใช้หลักสถิติ การเก็บและสำรวจข้อมูลด้านการจราจร ได้แก่ ปริมาณจราจร ความเร็ว เวลาและความล่าช้า การวิเคราะห์ความจุของถนน การออกแบบสัญญาณไฟจราจร ระบบการบริหารจัดการด้านการขนส่งชั้นสูง การบริหารสายทาง และการบริหารจัดการอุบัติการณ์

Course codes : 50575762
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสำคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อหลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เวลาในการเดินทาง ความปลอดภัย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประเมินโครงการด้านขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางการขนส่ง

Course codes : 50575862
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 50575962
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร

Course codes : 50576062
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบผิวทางขั้นสูง

โครงสร้างของชั้นทาง ทฤษฏีชั้นสูงในการออกแบบผิวจราจรทั้งผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ การออกแบบผิวทางชนิดพิเศษ ลักษณะการชำรุดของผิวทาง การประเมิน ความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุกเกิน การปรับปรุงสภาพของชั้นทางและการบำรุงรักษาผิวทาง

Course codes : 50576162
Credit : 3(3-0-6)
วิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง

วิธีการดำเนินการขั้นสูงและเครื่องมือในการวิจัยการดำเนินการเพื่อช่วย ในการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของสภาวะที่คล้ายคลึงกับสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การประเมิน การแปลและนำเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบรางเป็นสำคัญ

Course codes : 50576262
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทำให้ระบบเหมาะสมที่สุด รวมไปถึงวิธีการเพื่อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที่และแบบผันแปรโครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง

Course codes : 50576362
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่งรูปแบบราง

Course codes : 50576462
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง

นิยามของโครงการและการประเมิน การทำตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุมต้นทุน การบริหารจัดการหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี่ยง

Course codes : 50576562
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการและนโยบายขนส่ง

ขั้นตอนการวางแผนการขนส่ง การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ง การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจำลองต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง และการประเมินโครงการขนส่ง การวิเคราะห์นโยบายการขนส่ง การกำหนดนโยบายการขนส่ง การประยุกต์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง ความสัมพันธ์ของปัจจัยมนุษย์และสังคมและนโยบายการขนส่ง

Course codes : 50576662
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการขนส่งรูปแบบรางเขตเมืองและระหว่างเมือง

องค์ประกอบของการขนส่งรูปแบบราง รูปแบบเมืองและการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความสามารถรองรับความต้องการเดินทางของการขนส่งรูปแบบราง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งรูปแบบราง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ

Course codes : 50576762
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจรขั้นสูง

ลักษณะของตัวแปรการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร แบบจำลองการไหลของการจราจรทั้งระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมการจราจรในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งทางพิเศษ พฤติกรรมการจราจรบริเวณทางแยกทั้งแบบควบคุมด้วยป้ายจราจรและควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร พฤติกรรมของการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางพิเศษ การทำนายสถานะของการจราจรในอนาคต เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการจราจรแบบก้าวหน้า การบูรณาการทฤษฏีการไหลของการจราจรกับการพยากรณ์ปริมาณ การเผาผลาญเชื้อเพลิงและปลดปล่อยมลพิษ

Course codes : 50576862
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการด้านการขนส่ง

จุลเศรษฐศาสตร์และการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการด้านการขนส่ง การวิเคราะห์มูลค่าของเงินตามเวลา การประยุกต์การวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการประเมินโครงการ การประเมินโครงการโดยใช้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ค่าเสื่อมราคา และภาษี การวิเคราะห์ผลจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน การประเมินโครงการแบบหลายเกณฑ์

Course codes : 50580362
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ การนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ในการจัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 50580462
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้าง

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิธีการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้ง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่งชิ้นส่วน ข้อกำหนดในการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการบำรุงรักษา

Course codes : 50580562
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง

การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการคำนวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสินใจและบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร

Course codes : 50580662
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

Course codes : 50580762
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง

การเพิ่มอัตราการผลิตในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื่นประมูล รูปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคราะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง

Course codes : 50580862
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงาน การก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

Course codes : 50580962
Credit : 3(3-0-6)
การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง

เทคนิคการวัดผลผลิตการก่อสร้าง ปัจจัยที่กระทบต่อผลผลิตการก่อสร้าง การปรับปรุงผลิตภาพ การเตรียมการเพื่อการวางแผน การประเมินความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลผลิต โปรแกรมการเพิ่มผลผลิตงานก่อสร้าง การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานจริงและกรณีศึกษา หลักการลีน

Course codes : 50581062
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 1

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร

Course codes : 50581162
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 2

หัวข้อพิเศษอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร

2.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50569962
Credit : 15(0-0-54)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้าและวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย