ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) (บธ.บ. (การจัดการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 123 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ * บธ.ม. (การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ สิทธิ จิตติชานนท์ * M.Res (Business Management)
University of Strling (2560)
อาจารย์ อัจจิมา ศุภจริยาวัตร * บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2546)
อาจารย์ พิชญา ชิโนดม กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
อาจารย์ อนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง ร.น. บธ.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 78012162
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Course codes : 78012262
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 78012362
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Course codes : 78013162
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 78021162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 78021262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

การจัดการการวางแผนและการดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 78021362
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 78022162
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่าง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน

Course codes : 78022262
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสาหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 78023162
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบสมบูรณ์ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและ การเลือกสื่อสำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตล

Course codes : 78026162
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณา ความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 78028162
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านขีดสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

การเตรียมความพร้อมของนิสิตสำหรับการทำงานในสถานประกอบการทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการอารมณ์และความเครียด ทักษะการเขียนประวัติย่อการสมัคร และการสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 78031162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์

Course codes : 78031362
Credit : 3(2-2-5)
วิจัยธุรกิจเบื้องต้น

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและ ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน และ จริยธรรมในการทำวิจัย

Course codes : 78031462
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

ศึกษาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารกลุ่มรูปนัยและอรูปนัย การเป็นผู้นำ การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเข้าใจในองค์กร เครื่องมือ วิธีการ และรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการบริหารขององค์การภาครัฐ

Course codes : 78031662
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภายในบุคคล ระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่ม องค์การและสถานการณ์ปัจจุบันประเภทของความขัดแย้งและวิกฤต ผลกระทบของความขัดแย้งทั้งทางบวกและทางลบ แนวทางในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ตลอดจนวิธีในการป้องกันและขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ของความขัดแย้งภายในองค์การและทางสังคมในปัจจุบัน ประเภทของความขัดแย้ง และวิกฤตการณ์ ฐานคิดและแนวทางจัดการความขัดแย้ง กระบวนการและเทคนิคในการจัดการความขัดแย้ง ข้อจำกัดและโอกาสของวิกฤตการณ์ การจัดการความขัดแย้งในช่วงวิกฤติ แนวคิดของการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง

Course codes : 78033362
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

แนวคิดและวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุมองค์การเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้าง พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดในกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

Course codes : 78033662
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย

หน้าที่ของผู้บริหารงานขายในธุรกิจต่างๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและเขตการขาย การกำหนดโควต้าการขาย การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการประเมินผลงานของพนักงานขาย การวิเคราะห์การใช้เวลาของพนักงานขาย การควบคุมและประเมินผลงานของพนักงานขายและจรรยาบรรณของผู้บริหารงานขาย บทบาทและหน้าที่งานขายต่อความสำเร็จทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติกรรมลูกค้า บุคลิกภาพของพนักงานขาย กระบวนการขาย การขายสินค้าอุตสาหกรรม การขายสินค้าอุปโภคบริโภค การขายสินค้าบริการ การบริหารเวลา จรรยาบรรณของพนักงานขาย

Course codes : 78041462
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การสมัยใหม่

แนวความคิด การจัดโครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์สถานการณ์พลวัต กระบวนการวางแผนทางด้านกลยุทธ์และเทคนิค ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การควบคุม แรงจูงใจการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และเตรียมความพร้อมแผนดำเนินงานในอนาคตอย่างเป็นระบบ

Course codes : 78048162
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดและกระบวนการสหกิจศึกษาในระยะเวลา 16 สัปดาห์

2.2 วิชาเลือก

Course codes : 78023262
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิด หลักการขายสินค้าและรูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจสู่ผู้บริโภคธุรกิจสู่ธุรกิจ ปัจจัยทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การจัดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวางแผนและการตลาดบนเว็บไซด์ กลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนลูกค้าวิธีการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตให้ประสบผลสำเร็จ

Course codes : 78024162
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศ

ทฤษฎีทางการค้า นโยบายการค้า ข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี และพหุภาคี การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลชำระเงินของประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์การค้าโลก และสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อการค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 78024262
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการระหว่างประเทศ

ความหมายและลักษณะธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตลาดบริการพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ การกำหนดเครื่องทางการตลาด และการบริหารการสร้างผลผลิตสำหรับธุรกิจการบริการในตลาดต่างประเทศ

Course codes : 78024362
Credit : 3(2-2-5)
การปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ

ลักษณะและความสำคัญของการจัดการผลิต การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนจัดการความปลอดภัยในโรงงาน การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง และการขนส่ง

Course codes : 78025162
Credit : 2(1-2-4)
โปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการธุรกิจ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลค่า โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การจัดทำสารสนเทศประกอบการจัดการธุรกิจ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

Course codes : 78027162
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 78031262
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย และปัญหาต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 78031562
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของกิจการในด้านต่างๆ ความเสี่ยงด้านการตลาด ด้านสินเชื่อ ด้านกฎระเบียบ และการเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดประเภทความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร

Course codes : 78033162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดดิจิทัล

ความหมายและความสำคัญของการบริหารการตลาดในยุคการตลาดดิจิทัล วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง การจัดองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด

Course codes : 78033262
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่

Course codes : 78033462
Credit : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุม ระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทางการจำหน่าย

Course codes : 78033562
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระดับโลก

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรม การตลาดระดับโลก

Course codes : 78033762
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

การเลือกตลาดเป้าหมาย คำจำกัดความของตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้ากลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การจัดการตราสินค้า การบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินค่าตราสินค้า ความหมายของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ประเด็นปัญหาในการจัดการตราสินค้า

Course codes : 78033862
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการบรรจุภัณฑ์

แนวความคิดและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของการบรรจุภัณฑ์กับกิจกรรมตลาดอื่น ข้อบังคับการบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย การขนส่งและการส่งออก การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์

Course codes : 78033962
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าส่งสมัยใหม่

ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ รวมถึงความสำคัญของการจัดการค้าส่งสมัยใหม่ ประเภทร้านค้าส่ง การจัดหา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาดค้าส่งสมัยใหม่ รวมถึงการวางแผน กำหนดนโยบายตลาดการค้าส่ง การเงิน การควบคุม รวมถึงการประสานงานการค้าส่ง

Course codes : 78034162
Credit : 3(3-0-6)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะและผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ หลักและทฤษฎีการค้า การลงทุน กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิต การเงินและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ

Course codes : 78034262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสารและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม กระบวนการ แนวความคิด บริบทของประเทศต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการบริหารงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การสร้างทีมงาน การจูงใจ และการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความแตกต่าง

Course codes : 78034362
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ การกำหนดรูปแบบเข้าตลาดต่างประเทศและกลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างประเทศ ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 78034462
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของห่วงโซ่อุปทาน ต่อธุรกิจระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ เป็นห่วงโซ่อุปทานระดับโลก การวางแผน สร้างและการประยุกต์ใช้งานช่องทาง การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารความเสี่ยงจากการขนส่งข้ามประเทศ

Course codes : 78034562
Credit : 3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

รูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง การวางแผนธุรกิจ การจัดองค์กร การจัดการผลิตและการตลาด และการควบคุมสำหรับธุรกิจ

Course codes : 78034662
Credit : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ

ลักษณะ บทบาท หน้าที่และความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Course codes : 78034762
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและสิ่งแวดล้อมในตลาดต่างประเทศ ความแตกต่างทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ในด้านความจำเป็น บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆของโลก

Course codes : 78034862
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออกและนำเข้า การวิเคราะห์หน้าที่ทางการจัดการ และหน้าที่ทางการดำเนินงานในระดับต่างๆ ของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร องค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า

Course codes : 78034962
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์ประเด็นในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน ประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศแนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การประยุกต์ใช้กับธุรกิจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน

Course codes : 78036162
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศ

ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในทางระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน เขตอำนาจแห่งรัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติวิธี

Course codes : 78041162
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์การ (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์การ การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด

Course codes : 78041262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดซื้อ

หลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองค์การ หน่วยงานจัดซื้อ การเลือกแหล่งขาย บทบาทของมาตรฐานในการจัดซื้อ การกำหนดและตรวจสอบ จำนวนสั่งซื้อ การพิจารณาจังหวะ เวลาในการจัดซื้อ นโยบายการซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการบริหารพัสดุ

Course codes : 78041562
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแรงงานต่างชาติ

หลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยสัมพันธ์แรงงาน กฎหมายคุ้มครองของคนต่างด้าว การระงับข้อพิพาทแรงงาน การพิจารณาคดีเกี่ยวกับแรงงาน และการประกันสังคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มของตลาดแรงงาน

Course codes : 78043062
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่

ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ รวมถึงความสำคัญของการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาประเภทร้านค้าปลีก การจัดหา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาดค้าส่งสมัยใหม่ รวมถึงการวางแผน กำหนดนโยบายตลาดการค้าปลีก การเงิน การควบคุม รวมถึงการประสานงานการค้าปลีก

Course codes : 78043162
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการขายและการเจรจาต่อรองในการขาย

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง

Course codes : 78043262
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการตลาด

การเลือกศึกษาเฉพาะในหัวข้อทางการตลาด สถานการณ์ปัจจุบัน การวิจัย การนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานอย่างเป็นขั้นตอน

Course codes : 78043362
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันและการวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การพยากรณ์การขายและการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด โปรแกรมการตลาด งบประมาณ การนำแผนการตลาดไปใช้

Course codes : 78043462
Credit : 3(3-0-6)
การตั้งราคา

ความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา การตั้งราคาเชิงเศรษฐศาสตร์ การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคา ต้นทุน และกำไร จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 78043562
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและ ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

Course codes : 78043662
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการตลาด

การบูรณาการองค์ประกอบสำคัญทางการตลาด ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านการตลาดในปัจจุบัน การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ปัญหาการตลาดในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่อการตัดสินใจ ทางการตลาด โอกาสและทางเลือกใน การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ในการตัดสินใจ ตลอดจนการนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นนักการตลาดในอนาคต โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกไปปฏิบัติงานจริง

Course codes : 78043762
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิดและเครื่องมือต่างๆ ในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศ และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Course codes : 78043862
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมินความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร รวมทั้งศึกษาถึงการเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Course codes : 78043962
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการท่องเที่ยว

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำมากำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน องค์ประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว การพยากรณ์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการท่องเที่ยว การควบคุม และ การประเมินผลการตลาดการท่องเที่ยว

Course codes : 78044162
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค

รูปแบบและผลการรวบรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิค กฎระเบียบ ข้อบังคับและลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ และโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค

Course codes : 78044262
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ รวมถึงการจัดการระบบธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

Course codes : 78044362
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ

การกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ การวางแผน การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ และระดับหน้าที่ต่าง ๆ และการนำกลยุทธ์และแผนงานไปดำเนินการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 78044462
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณหลักการดำเนินงานทางธุรกิจออย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 78045162
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจชนิดต่างๆของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการแนวคิดและเครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศและ การพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านต่างๆ

Course codes : 78046162
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 78048262
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงาน

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านธุรกิจ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางานจริง

Course codes : 78048362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทางบริหารธุรกิจ

การบูรณาการองค์ประกอบสำคัญทางการบริหารธุรกิจ ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านการบริหารในปัจจุบัน การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ ปัญหาการบริหารธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่อการตัดสินใจ ทางการด้านการบริหารธุรกิจ โอกาสและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ในการตัดสินใจ โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกไปปฏิบัติงานจริง

Course codes : 78133162
Credit : 3(2-2-5)
การตลาดดิจิทัลเชิงพาณิชย์

ความหมาย หลักการ การพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดเชิงพาณิชย์โดยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับระบบอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารทางการตลาดโดยผ่านเครือข่ายทางสังคมช่องทางการทำตลาด อาทิ การตลาดบนโทรศัพท์มือถือ การตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิกส์

Course codes : 78133262
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ตราสินค้า

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 78133362
Credit : 3(3-0-6)
การพยากรณ์การขาย

บทบาทและความสำคัญของการพยากรณ์การขายต่อการวางแผนการตลาด ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์การขาย กระบวนการพยากรณ์ การขาย เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ ความผิดพลาดและสาเหตุของความผิดพลาดในการพยากรณ์ การหาข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยในการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ วัฏจักรธุรกิจกับการพยากรณ์

Course codes : 78133462
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับการประกอบการ

ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของการประกอบการภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและ การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

Course codes : 78133562
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดอุตสาหกรรม

ประเภทและลักษณะของลูกค้าอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของตลาดสินค้า อุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในส่วนประสมทางการตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโน้มการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

Course codes : 78133662
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการเกษตร

ระบบการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ลักษณะสินค้าเกษตร องค์การทางการตลาด หลักการตลาดสินค้าเกษตรกรรม การกำหนดราคาสินค้าเกษตรกรรม ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรม บทบาทและความช่วยเหลือของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม ปัจจัยต่างๆที่กระทบกระเทือนตลาดสินค้าเกษตรกรรม ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

1 กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930159
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

กำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 17010159
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต