ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน) (บธ.ม. (การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดนัย คริสธานินทร์ *
อาจารย์ ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ธนทวี *
อาจารย์ ชนิสรา แก้วสวรรค์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 453513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organization Behavior and Organization Development)

ลักษณะขององค์กรและแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การรับรู้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง จริยธรรม และข้อขัดแย้ง ศึกษาโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและอาชีพ

รหัสวิชา : 454504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

รหัสวิชา : 454615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 465601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (Principles of Public Relations and Mass Communication)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวางแผน กระบวนการและหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน คุณสมบัติ จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ปัจจัยที่มีผลต่องานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่มีผลต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

รหัสวิชา : 465602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (Public Relations and Mass Communication Administration)

หลักการ กระบวนการ การจัดทำแผน กลวิธีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จากกรณีศึกษา การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนตลอดจนการบริหารงบประมาณงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

รหัสวิชา : 465603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสื่อสารมวลชน (Mass Communication Management)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ กลยุทธ์ของการบริหารสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน อาทิ เทคนิคการจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น การวางแผนผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 465699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เสนอผลงานวิจัย โดยทำตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อกรรมการ ตามระเบียบเพื่อขอจบการศึกษา

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 453513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organization Behavior and Organization Development)

ลักษณะขององค์กรและแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การรับรู้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง จริยธรรม และข้อขัดแย้ง ศึกษาโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและอาชีพ

รหัสวิชา : 454504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ (Economics for Business)

เน้นการนำไปใช้ของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริโภค ตลาดและการกำหนด ราคาศึกษาผลกระทบของค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยปัญหาเงินเฟ้อและ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

รหัสวิชา : 454615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร (Research Methodology in Management)

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 465601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (Principles of Public Relations and Mass Communication)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวางแผน กระบวนการและหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน คุณสมบัติ จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ปัจจัยที่มีผลต่องานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาทของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่มีผลต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

รหัสวิชา : 465602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (Public Relations and Mass Communication Administration)

หลักการ กระบวนการ การจัดทำแผน กลวิธีในการดำเนินงานด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จากกรณีศึกษา การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนตลอดจนการบริหารงบประมาณงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

รหัสวิชา : 465603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสื่อสารมวลชน (Mass Communication Management)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ กลยุทธ์ของการบริหารสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน อาทิ เทคนิคการจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น การวางแผนผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 465604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาพลักษณ์องค์กร (Organization Image Management)

การบริหารเชิงวิเคราะห์ และการจัดการองค์กรเพื่อวางแผนในการกำหนดทิศทางการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร โดยเน้นการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กร โดยอาศัยปัจจัยทางจริยธรรม วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองและสื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมตลอดไป รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 452509
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงประยุกต์ (Integrated Studies in Marketing)

การใช้ความรู้ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การจัดการทางด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้านราคา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาถึงแนวทางในการวิเคราะห์ในการมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาด รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องการจัดการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 452602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Thinking and Competitive Advantage)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับสถานการณ์/ สถานที่จริงหรือกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 452609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

ระบบการพัฒนาและการจัดการงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกค้า การจัดการและการวัดคุณภาพของบริการรวมตลอดถึงอุปสงค์ของบริการ และโครงสร้างขององค์กรที่ทำธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 452614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

บทบาทความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาด วัตถุประสงค์ หน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และเป็นการผสมผสานของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

รหัสวิชา : 452618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)

การสัมมนาโดยนำกรณีศึกษามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีและแบบจำลองด้านการตลาด หัวข้อสัมมนา ได้แก่การตลาดสำหรับสินค้าเทคโนโลยี การตลาดเพื่อความบันเทิง การตลาดสำหรับสินค้านวัตกรรม เป็นต้น

รหัสวิชา : 453501
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ รวมถึงการเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ

รหัสวิชา : 454601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System)

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ทางธุรกิจ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 454603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ (Quality Service and Total Quality Management)

เพื่อความเข้าใจในทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ ( รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

รหัสวิชา : 454605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology Management and Innovation)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกบริษัทที่ทำการแข่งขันอย่างดุเดือดอยู่ในปัจจุบัน ใช้แนวคิดเชิง กลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการองค์กรเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทางนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเชิงเทคโนโลยี สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมาย และท้ายที่สุดสามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้องค์กรเดินหน้าจากเทคโนโลยีปัจจุบันไปยังเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้

รหัสวิชา : 454613
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
สัมมนาการจัดการ (Seminar in Management)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ รวมถึงการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 465605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับสากล (Global Public Relations and Mass Communication)

การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนระดับสากล รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ของนานาชาติ ฯลฯ ที่มีผลต่อการวางแผน การออกแบบ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนระดับสากลให้มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 465606
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Mass Communication and Public Relations Strategies)

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงบูรณาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าเชื่อถือในงานประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างประสบการณ์นักประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา : 465607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Management)

หลักการ รูปแบบ วิธีการของการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดประเภทหนึ่งที่เน้นด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การรักษาระบบฐานข้อมูลของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและบุคลากรอย่างเหมาะสม กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า การวางแผนและการประเมินผลการดำเนินงานลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 465608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ (Organizational Mass Communication Theory)

ภาพรวมขององค์ความรู้ทางสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับบุคคล องค์กร และปัจจัยอื่น ๆ อาทิ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เป็นต้น การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการสื่อสารองค์การ รวมถึงสิ่งแวดล้อมองค์การที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

รหัสวิชา : 465609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการเทคโนโลยีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (Production and Technology Management for Public Relation and Mass Communication)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการเขียนบทเพื่อผลิตสื่องานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ขั้นตอนการเขียนบท ตั้งแต่การวางแผน การกำหนดแนวคิด การวางเค้าโครงเรื่อง ทักษะการคิดภาพและการเขียนคำอธิบายตลอดจนฝึกทักษะในการเขียนบทเพื่อผลิตสไลด์โชว์และวีดีทัศน์ ศึกษาวิธีการนำเสนอ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการนำเสนอที่เพิ่มความชัดเจน โดดเด่น และน่าสนใจให้กับสื่อแต่ละชนิด เพื่อนำเสนอในการสัมมนา รวมทั้งเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของการจัดสัมมนา หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบเพื่อผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์และการผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ และจดหมายข่าวในหน่วยงาน ตลอดจนฝึกทักษะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน วิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 465698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การศึกษาค้นคว้าทางด้านการจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใดๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำส่งรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า