ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ประลอง ศิริภูล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี แตงอ่อน *
อาจารย์ อรรัมภา ไวยมุกข์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรมน สาตรักษ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 67950163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีและการขนส่งชั้นสูง

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเรือ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การชาเตอร์เรือ การประกันภัยทางทะเล ความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางถนน ทางราง ทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับพาณิชยนาวีและการขนส่งระหว่างประเทศ

Course codes : 67950263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรมชั้นสูง

แนวคิดกฎหมายแรงงานทั้งในระดับแรงงานระหว่างประเทศและภายในประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายแรงงาน รูปแบบของการจ้างงานทั้งแรงงานมีฝืมือและแรงงานไร้ฝีมือ การบริหารจัดการแรงงานยุคใหม่ ตลาดแรงงานยุคใหม่ การสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับตลาดแรงงานยุคใหม่ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม แรงงานทางทะเล รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสิ่งเป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Course codes : 67950363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

แนวคิดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน (ปัจเจกชน และกลุ่มบุคคล) ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่น ๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Course codes : 67950463
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางกฎหมาย

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การทำวิจัยประเมินผลเพื่อประเมินผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์ แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและการวิจัยทางกฎหมาย

Course codes : 67950563
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาชั้นสูง

ทฤษฎีกฎหมายอาญา พัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ ลักษณะของ กฎหมายอาญา บ่อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายอาญา

Course codes : 67950663
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ

นิยาม แนวคิดและรูปแบบของนิติกรรมและสัญญา ความสมบูรณ์ของนิติกรรมและสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ การเกิดขึ้นของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลแห่งสัญญา การเลิกสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ กฎหมายต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายสัญญา

2 วิชาเลือก

Course codes : 67951163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลอาญา การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ยึด และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร์ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา อุทธรณ์และฎีกา

Course codes : 67951263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูงและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา

Course codes : 67951363
Credit : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

Course codes : 67951463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์

หลักพื้นฐาน วิวัฒนาการ นิยามของอาชญากรรมทางธุรกิจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การลงโทษทางอาญา ฐานความผิด การดำเนินคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว

Course codes : 67952163
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ แนวคำพิพากษา และจารีตประเพณีแห่งกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและรูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

Course codes : 67952263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครองชั้นสูง

ทฤษฎีของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครองและสัญญาทางปกครอง การบริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ลักษณะของคดีปกครอง ศาลปกครองและเขตอำนาจของศาลปกครอง โครงสร้างและอำนาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง

Course codes : 67952363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ในระดับระหว่างประเทศ กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย และอาเซียน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา และการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของปัจเจกชน กลุ่มบุคคล ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเยียวยาสิทธิของตนในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย

Course codes : 67952463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศชั้นสูง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขคพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

Course codes : 67953163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ตามกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญ ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายละเมิด

Course codes : 67953263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการประกันภัยเพื่อธุรกิจ

ความหมายและพัฒนาการของการประกันภัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงลึกกฎหมายลักษณะประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคิดและหลักการสำคัญของการประกันภัยทางธุรกิจ การศึกษาเปรียบเทียบธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเลของไทยกับธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเลตามกฎหมายอังกฤษ กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสินค้าทางทะเล กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตัวเรือ เครื่องจักรและค่าระวาง กฎและข้อบังคับว่าด้วยการประกันภัยแบบสหการ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัยทางธุรกิจ

Course codes : 67953363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ

พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเขตอำนาจศาล สิทธิหน้าที่ของคู่ความในระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา การดำเนินคดีแบบกลุ่ม วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ

Course codes : 67953463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด ที่มา พลวัต และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาลตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ การทำให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การระงับข้อพิพาททางออนไลน์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67969963
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 67950163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีและการขนส่งชั้นสูง

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายในเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเรือ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การชาเตอร์เรือ การประกันภัยทางทะเล ความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางถนน ทางราง ทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับพาณิชยนาวีและการขนส่งระหว่างประเทศ

Course codes : 67950263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรมชั้นสูง

แนวคิดกฎหมายแรงงานทั้งในระดับแรงงานระหว่างประเทศและภายในประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายแรงงาน รูปแบบของการจ้างงานทั้งแรงงานมีฝืมือและแรงงานไร้ฝีมือ การบริหารจัดการแรงงานยุคใหม่ ตลาดแรงงานยุคใหม่ การสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับตลาดแรงงานยุคใหม่ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม นอกนิคมอุตสาหกรรม แรงงานทางทะเล รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสิ่งเป็นพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม กฎหมายโรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Course codes : 67950363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

แนวคิดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชน (ปัจเจกชน และกลุ่มบุคคล) ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่น ๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Course codes : 67950463
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศทางกฎหมาย

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การทำวิจัยประเมินผลเพื่อประเมินผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์ แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและการวิจัยทางกฎหมาย

Course codes : 67950563
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาชั้นสูง

ทฤษฎีกฎหมายอาญา พัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ ลักษณะของ กฎหมายอาญา บ่อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายอาญา

Course codes : 67950663
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ

นิยาม แนวคิดและรูปแบบของนิติกรรมและสัญญา ความสมบูรณ์ของนิติกรรมและสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ การเกิดขึ้นของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลแห่งสัญญา การเลิกสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ กฎหมายต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายสัญญา

2 วิชาเลือก

Course codes : 67951163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลอาญา การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ยึด และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร์ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา อุทธรณ์และฎีกา

Course codes : 67951263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูงและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา

Course codes : 67951363
Credit : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

Course codes : 67951463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์

หลักพื้นฐาน วิวัฒนาการ นิยามของอาชญากรรมทางธุรกิจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การลงโทษทางอาญา ฐานความผิด การดำเนินคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว

Course codes : 67952163
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ แนวคำพิพากษา และจารีตประเพณีแห่งกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและรูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

Course codes : 67952263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครองชั้นสูง

ทฤษฎีของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครองและสัญญาทางปกครอง การบริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ลักษณะของคดีปกครอง ศาลปกครองและเขตอำนาจของศาลปกครอง โครงสร้างและอำนาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง

Course codes : 67952363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ในระดับระหว่างประเทศ กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย และอาเซียน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา และการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของปัจเจกชน กลุ่มบุคคล ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเยียวยาสิทธิของตนในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย

Course codes : 67952463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศชั้นสูง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขคพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

Course codes : 67953163
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ตามกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญ ประเด็นร่วมสมัยในกฎหมายละเมิด

Course codes : 67953263
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการประกันภัยเพื่อธุรกิจ

ความหมายและพัฒนาการของการประกันภัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงลึกกฎหมายลักษณะประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคิดและหลักการสำคัญของการประกันภัยทางธุรกิจ การศึกษาเปรียบเทียบธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเลของไทยกับธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเลตามกฎหมายอังกฤษ กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยสินค้าทางทะเล กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยตัวเรือ เครื่องจักรและค่าระวาง กฎและข้อบังคับว่าด้วยการประกันภัยแบบสหการ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกันภัยทางธุรกิจ

Course codes : 67953363
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ

พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและเขตอำนาจศาล สิทธิหน้าที่ของคู่ความในระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา การดำเนินคดีแบบกลุ่ม วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญ

Course codes : 67953463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด ที่มา พลวัต และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาลตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ การทำให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การระงับข้อพิพาททางออนไลน์

3 งานนิพนธ์

Course codes : 67969863
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ