ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ * Docteur en Sciences de gestion
Universite' Paul Valery (Montpellier III), France (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี * Ph.D.(Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ * ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ Docteur en Sciences de gestion
Universite' Paul Valery (Montpellier III), France (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การุณ สุขสองห้อง Ph.D.(Applied Finance)
University of Malaya, Malaysia (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา พึ่งบางกรวย ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล ปร.ด.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)
อาจารย์ ธีระชินภัทร รามเดชะ Ph.D. (Development Administration))
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (2554)
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต Docteur en Sciences de gestion
Universite' Paul Valery (Montpellier III), France (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี Ph.D.(Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ Ph.D. (Development Administration))
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ลือกิตินันท์ ปร.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ วิชญาดา ถนอมชาติ ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย D.B.A.
Nova Southeastern University,USA (2544)
อาจารย์ ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร บธ.ด.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
อาจารย์ อารีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ ปร.ด.(การจัดการ)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (2561)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 66951563
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิเคราะห์เชิงตรรกะและสถิติ

หลักการวิเคราะห์เชิงตรรกะ พื้นฐานการคิดเชิงตรรกะ คิดเชิงวิเคราะห์ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างมีประสิทธิผล สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน ข้อมูลเกินนับ

Course codes : 66951663
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66451263
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 66551163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและแนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษา ในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 66851163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

Course codes : 66861263
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆ ของการจัดการ มิติต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 66951863
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66563163
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

Course codes : 66563263
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 66563363
Credit : 3(3-0-6)
การตั้งราคาและความสามารถทำกำไร

ความหมายและความสำคัญของการตั้งราคาและความสามารถในการทำกำไร การสร้างกลยุทธ์ราคาที่มีประสิทธิผล ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนและราคา โครงสร้างราคา นโยบายราคา และระดับการตั้งราคา การตั้งราคาในฐานะสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน เทคโนโลยีการตั้งราคาและการจัดการข้อมูล การดำเนินการกลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 66563463
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

Course codes : 66564163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 66564263
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ

แนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมของกิจการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และการจัดการสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม แนวทางในการจัดการธุรกิจให้เติบโตโดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Course codes : 66564363
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

Course codes : 66564463
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 66656163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล วางแผน พัฒนากลยุทธ์ กำหนดนโยบาย นำกลยุทธ์ไปใช้ ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศได้

Course codes : 66656263
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมโลจิสติกส์

วิเคราะห์กระบวนการการและวิธีปฏิบัติของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ บ่งชี้นวัตกรรมการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กำหนดกรอบแนวความคิดที่นำไปใช้ในนวัตกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ศึกษาผลกระทบจากกรอบแนวความคิดดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Course codes : 66666163
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

กำหนดบทบาท ที่สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก วิเคราะห์คุณลักษณะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก บ่งชี้โอกาสทางธุรกิจ ปัญหา ภัยคุกคามในการลงทุนธุรกิจใหม่ สามารถพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลกได้

Course codes : 66666263
Credit : 3(3-0-6)
การควบรวมและซื้อธุรกิจสำหรับตลาดต่างประเทศ

เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรูปแบบของการเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ โดยให้เข้าใจถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ การวางแผนการดำเนินการ การเสาะหาธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ การประเมินมูลค่าธุรกิจและการใช้เครื่องมือในการประเมินมูลค่าธุรกิจ การประสานงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน ทางเทคนิคและกฎหมาย การแสดงเจตจำนงในการขอเข้าศึกษาบริษัท การเข้าตรวจสอบรายละเอียดและการประเมินมูลค่าซื้อขายของธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ

Course codes : 66762163
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66762263
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66762363
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผลการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

Course codes : 66762563
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

Course codes : 66865163
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ เทคนิคต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

Course codes : 66865263
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

Course codes : 66865363
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

Course codes : 66865463
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

1.4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 66967963
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผลการวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 66951563
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิเคราะห์เชิงตรรกะและสถิติ

หลักการวิเคราะห์เชิงตรรกะ พื้นฐานการคิดเชิงตรรกะ คิดเชิงวิเคราะห์ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือช่วยในการคิดอย่างมีประสิทธิผล สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน ข้อมูลเกินนับ

Course codes : 66951663
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66451263
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 66551163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและแนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษา ในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Course codes : 66851163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

Course codes : 66861263
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆ ของการจัดการ มิติต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 66951863
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66563163
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

Course codes : 66563263
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 66563363
Credit : 3(3-0-6)
การตั้งราคาและความสามารถทำกำไร

ความหมายและความสำคัญของการตั้งราคาและความสามารถในการทำกำไร การสร้างกลยุทธ์ราคาที่มีประสิทธิผล ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนและราคา โครงสร้างราคา นโยบายราคา และระดับการตั้งราคา การตั้งราคาในฐานะสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน เทคโนโลยีการตั้งราคาและการจัดการข้อมูล การดำเนินการกลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 66563463
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

Course codes : 66563563
Credit : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการค้าปลีก

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทางการจำหน่าย ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

Course codes : 66563663
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ความหมายและความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดสัมพันธภาพและแนวคิดมูลค่าของลูกค้า การสร้างมูลค่าสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมรักษาลูกค้า การจัดการแคมเปญ การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการตอบสนองเชิงป้องกันต่อความเป็นส่วนตัว การดำเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 66563763
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ กระบวนการให้บริการในธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมินความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดและ การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Course codes : 66563863
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

ความหมายความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบสร้างปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงานเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

Course codes : 66564163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 66564263
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ

แนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมของกิจการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และการจัดการสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม แนวทางในการจัดการธุรกิจให้เติบโตโดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Course codes : 66564363
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

Course codes : 66564463
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 66564563
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชส์

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์าด

Course codes : 66564663
Credit : 3(3-0-6)
โลจิกส์ติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ระบบโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน การวัดต้นทุนและคุณค่าของโลจิกส์ติกส์ การจัดการโลจิกส์ติกส์ นานาชาติ การจัดการโซ่อุปทาน หุ้นส่วนในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและโรงเก็บสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจิกส์ติกส์การจัดการองค์การโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน

Course codes : 66656163
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิตอล วางแผน พัฒนากลยุทธ์ กำหนดนโยบาย นำกลยุทธ์ไปใช้ ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศได้

Course codes : 66656263
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมโลจิสติกส์

วิเคราะห์กระบวนการการและวิธีปฏิบัติของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ บ่งชี้นวัตกรรมการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กำหนดกรอบแนวความคิดที่นำไปใช้ในนวัตกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ศึกษาผลกระทบจากกรอบแนวความคิดดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Course codes : 66656363
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ทรัพยากร วางแผน กระบวนการจัดหา จัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสม และการคัดเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิตสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 66666163
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

กำหนดบทบาท ที่สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก วิเคราะห์คุณลักษณะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระดับโลก บ่งชี้โอกาสทางธุรกิจ ปัญหา ภัยคุกคามในการลงทุนธุรกิจใหม่ สามารถพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลกได้

Course codes : 66666263
Credit : 3(3-0-6)
การควบรวมและซื้อธุรกิจสำหรับตลาดต่างประเทศ

เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรูปแบบของการเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ โดยให้เข้าใจถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ การวางแผนการดำเนินการ การเสาะหาธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ การประเมินมูลค่าธุรกิจและการใช้เครื่องมือในการประเมินมูลค่าธุรกิจ การประสานงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน ทางเทคนิคและกฎหมาย การแสดงเจตจำนงในการขอเข้าศึกษาบริษัท การเข้าตรวจสอบรายละเอียดและการประเมินมูลค่าซื้อขายของธุรกิจ การเจรจาต่อรอง และกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเข้าซื้อและการเข้าควบรวมกิจการ

Course codes : 66666363
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

การศึกษา รวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ ทักษะที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพยากรและการจัดการงบประมาณสำหรับโครงการภายในองค์กรระหว่างประเทศ ศึกษาและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะทางเทคนิคการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การจัดการโครงการโดยมุ่งเน้นรายละเอียด การจัดการงานในเวลาเดียวกัน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

Course codes : 66666463
Credit : 3(3-0-6)
การค้าอาเซียน

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือในระดับต่างๆ ของประเทศสมาชิก ประวัติของการค้าที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มประเทศต่างๆ การค้าเสรีในอาเซียน และการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและกลุ่มประเทศต่าง ๆ และแนวโน้มของการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

Course codes : 66762163
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66762263
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66762363
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผลการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

Course codes : 66762463
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นๆ หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 66762563
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

Course codes : 66762663
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการอุตสาหกรรมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน การจัดการองค์การสุขภาวะ

Course codes : 66762763
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลากรในองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของกลุ่มเศรษฐกิจ

Course codes : 66762863
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง

ลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

Course codes : 66865163
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ เทคนิคต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

Course codes : 66865263
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

Course codes : 66865363
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

Course codes : 66865463
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

Course codes : 66865563
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการ กิจกรรมต่างๆในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงองค์การและเทคโนโลยี แบบฝีกการจัดการโครงการ

Course codes : 66865663
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน

แนวคิดของการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดำเนินงาน

Course codes : 66865763
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการสื่อสารและเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดเตรียม และการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรอง กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเจรจา ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างประเทศ หรือ องค์การข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

2.4 การค้นคว้าอิสระ

Course codes : 66967863
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ