ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโซ่อุปทาน) (วท.บ. (วิศวกรรมโซ่อุปทาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จีราดา อนุชิตนานนท์ *
อาจารย์ ผรณกษม อินทรทัต *
อาจารย์ พีรพล สิทธิวิจารณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล *
อาจารย์ เสาวนิตย์ เลขวัต *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา วงศ์อินตา
รองศาสตราจารย์ ณกร อินทร์พยุง
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99931259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30220159
Credit : 3(3-0-6)
วิยุตคณิต

สัมประสิทธิ์ทวินามและเอกลักษณ์การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิดและ การนับกราฟและการประยุกต์ ข่ายงาน พีชคณิตบูลีน วงจรเชิงการจัด ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิซ

Course codes : 30811063
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป

เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและกำลัง การสั่น คลื่นกล สมบัติของสสารกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุค

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 88621159
Credit : 3(2-3-4)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กองซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใข่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงลำดับอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการสำหรับการแก้ปัญหาและการประยุกต์โครงสร้างข้อมูล

Course codes : 91010159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

Course codes : 91530859
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า

การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 91530963
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์และการจัดการความต้องการ การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง จุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม การบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า อุปกรณ์ขนย้ายในคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์การไหลของสินค้าและการจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า

Course codes : 91920163
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนแบบวิศวกรรม

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาด การเขียนภาพตัด วิวช่วย หลักการเรขาบรรยายเบื้องต้น การหาแผ่นคลี่ การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

Course codes : 91922163
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์

2.2 วิชาบังคับ

Course codes : 88636159
Credit : 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ประวัติและความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาเชิงปรัชญาและนิยามที่สําคัญ ปริภูมิการค้นหา, วิธีการการค้นข้อมูลแบบศึกษาสํานึก, และปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การแทนความรู้และวิธีการหาเหตุผลแบบต่าง ๆ การหาคําตอบและการพิสูจน์ในระบบตรรกะ เครื่องจักรที่ใช้ในการอนุมานแบบต่าง ๆ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้กํากับดูแลและไม่มีผู้กํากับดูแล หลักและวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

Course codes : 91921163
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1

แนะนำการวิจัยดำเนินงาน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยการวาดกราฟและวิธีซิมเพล็กส์ แบบจำลองการกระจายสินค้า การแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าโดยวิธีการนอร์ทเวสท์คอร์เนอร์ วิธีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด วิธีสเตปปิงสโตน วิธีประมาณค่าโวเกล ปัญหาการมอบหมายงาน และวิธีฮังกาเรียน

Course codes : 91922263
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อุตสาหกรรม 4.0 และแนวโน้มของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน การทำงานเกี่ยวกับลิสและการนำเข้าไลบรารี่ การจัดการอาเรย์ ดิชันนารี่ข้อมูล ไฟล์ ค่าของฟังก์ชัน การจัดเรียงลำดับ การจัดรูปแบบข้อมูล ฟังก์ชันพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาไพธอนกับปัญหาในอุตสาหกรรม

Course codes : 91922363
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมภาษา R

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการใช้ภาษา R การประยุกต์ใช้ภาษา R ร่วมกับระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบต่าง ๆ การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการลดขนาดข้อมูล

Course codes : 91923163
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน วิธีการ วัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวมและการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม การประยุกต์การวิเคราะห์ ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษีเงินได้

Course codes : 91931163
Credit : 3(2-2-5)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 1

แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองสถานการณ์ ประเภทของแบบจำลองสถานการณ์ โปรแกรมประยุกต์ MATLAB: SimEvents การจำลองและวิเคราะห์ระบบ- จำนวนผลิตภัณฑ์/ นวัตกรรมที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และโซ่อุปทาน การจำลองการปฏิบัติการคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง

Course codes : 91932163
Credit : 3(2-2-5)
แบบจำลองบนสเปรดชีต

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA Excel โครงสร้างชุดคำสั่ง VBA การเขียนโปรแกรม VBA การเขียนโปรแกรมกำหนดสินค้าในช่องจัดเก็บสินค้า การเขียนโปรแกรมจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้า การหาคำตอบการตัดสินใจด้วยวิธีฮิวริสติก การเขียนโปรแกรมจัดลำดับงาน

Course codes : 91933263
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการรายได้

กระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาและในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า กฎพื้นฐานของการจัดการรายได้ การบริหารความจุ การควบคุมช่วงเวลา การพยากรณ์ความต้องการและรายได้ การลดราคา การจองเกินจำนวน การวิเคราะห์การทดแทน การบริหารช่องทางการตลาด และการกำหนดราคา

Course codes : 91933563
Credit : 3(2-2-5)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องวัดความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ระบบนิวแมติกและระบบนิวแมติกไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกและระบบนิวแมติกไฟฟ้า เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ระบบสมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในภาคอุตหสาหกรรม

Course codes : 91933763
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณภาพ

แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 91934363
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ

แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการของบล็อคเชน การประยุกต์ใช้บล็อคเชนในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธุรกรรม การศึกษาเรื่องความปลอดภัยและโปร่งใสของการจัดการข้อมูลโดยปราศจากคนกลาง การออกแบบและประยุกต์ใช้สัญญาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชนในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

Course codes : 91945163
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย

ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 91946163
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางโลจิสติกส์

งานวิจัยทางโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ความน่าเชื่อถือได้และการนำไปใช้ประโยชน์ของบทความวิจัย แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

Course codes : 91949163
Credit : 3(0-9-1)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 1

การทำโครงงานด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมโซ่อุปทาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีดำเนินโครงงาน การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำเสนอโครงงาน

Course codes : 91949263
Credit : 3(0-9-1)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 2

การทำโครงงานตามหัวข้อโครงงานที่ได้เสนอไว้ในวิชาโครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 1 ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมโซ่อุปทาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีดำเนินโครงงาน การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงาน และการนำเสนอโครงงาน

Course codes : 91949463
Credit : 9(0-30-2)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ การวางแผนโครงงาน การปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

Course codes : 92430459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีลำดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในลำดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวา กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอำนาจทางการตลาด การเล่นเกมส์ทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจำนวนครั้ง

2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 91931263
Credit : 3(2-2-5)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 2

การจําลองแบบต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบที่ต่อเนื่องโดยใช้วิธีการทางสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการจำลองสถานการณ์โดยใช้แบบจำลองภาคี การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์ในงานวิศกรรมโซ่อุปทาน

Course codes : 91931363
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 2

พื้นฐานแบบจำลองปัวซองส์เอกซ์โพเนนเชียล ตัวแบบจำลองมาร์คอฟเชน การวิเคราะห์และการจัดการระบบคิวแบบต่าง ๆ ตัวแบบแถวคอยที่มีผู้ให้บริการหลายคน ตัวแบบแถวคอยที่มีผู้ให้บริการจำกัด ตัวแบบแถวคอยที่มีระบบคิวจำกัด

Course codes : 91933163
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน

องค์ประกอบพื้นฐานและความสัมพันธ์ของโซ่อุปทาน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการกระจายสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานผลิต คลังสินค้า และลูกค้า การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าและคลังสินค้าที่เหมาะสม

Course codes : 91933363
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน

การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทาน ชนิดและการแบ่งประเภทของความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบการควบคุมความเสี่ยงภายใน การลดความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในโซ่อุปทาน

Course codes : 91933463
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค้าปลีก

การบริหารร้านค้าปลีก การตรวจสอบการกระจายและขายสินค้าให้กับผู้บริโภค การบริหารร้านค้า การบริหารร้านค้าในเครือ การบริหารตลาดและร้านค้าขนาดเล็ก การส่งเสริมการขายสินค้า การจัดการกับพนักงานร้าน การบริการลูกค้า และตรวจสอบสินค้าคงคลัง

Course codes : 91946263
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโซ่อุปทาน

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโซ่อุปทาน

Course codes : 92540859
Credit : 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี การวัดผลแบบสมดุล การเทียบเคียงสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะ การประยุกต์ตัวชี้วัดในการสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก