ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) (วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 120 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ John Gatewood Ham *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล *
อาจารย์ ไพฑูรย์ ศรีนิล *
อาจารย์ ศรชัย อุดมธนาพงศ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ฝอยทอง *
อาจารย์ สุคนทิพย์ เถาว์โมลา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ *
อาจารย์ สุภาวดี ศรีคำดี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
อาจารย์ ธนพล พุกเส็ง
อาจารย์ ธารารัตน์ พวงสุวรรณ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

2.1 วิชาแกน

Course codes : 88510459
Credit : 3(2-3-4)
หลักการโปรแกรม

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแม่นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกําหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผล โครงสร้างควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบมีการเลือกและแบบทําซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล

Course codes : 88511359
Credit : 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์

ระบบสมการเชิงเส้น แมทริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้นและการใช้งาน ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์ ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น เครื่องสถานะจํากัด มาคอฟเชนและการใช้งาน

Course codes : 88521159
Credit : 3(2-2-5)
ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร์

สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสําหรับงานเชิงคํานวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การสร้างมโนภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

Course codes : 89022063
Credit : 3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิปัญหาและวิธีการค้นหา ฮิวริสติก ตรรกะและการอนุมาน ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน

Course codes : 89034063
Credit : 3(2-2-5)
การจำลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อปัญญาประดิษฐ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจําลองแบบและตัวแบบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจําลองชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง คิวและการวิเคราะห์คิว การสร้างเลขสุ่ม การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจําลอง การโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน โมเดลการไหลของข่ายงาน การประยุกต์ใช้การจำลองและการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่องานทางปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน

Course codes : 89035063
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างแนวคิดและตัวแบบทางกระบวนการเชิงธุรกิจ

กระบวนการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ การตระหนักถึงและการประเมินโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์สําหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การระดมทุน

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 89011063
Credit : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม การบริหารความซับซ้อน การประยุกต์ระบบสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 89016063
Credit : 3(0-9-3)
การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตัวเอง ด้านวิชาการ ด้านการเข้าสังคมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ด้านการนำเสนอ และ ด้านความฉลาดทางอารมณ์

Course codes : 89022163
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมของการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ชนิดข้อมูล การอ่านเขียนแฟ้มข้อมูล เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพื่องานคํานวณทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ

Course codes : 89022263
Credit : 3(2-2-5)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบลอจิก

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติกระแส แรงดัน และ ความถี่ การวิเคราะห์วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์ โมดูลสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

Course codes : 89022363
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องมือและการดูแลระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ โครงสร้างระบบแฟ้มข้อมูล ส่วนต่อประสานบรรทัดคำสั่งและกราฟิก เชลล์สคริปต์ การเรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการ การดูแลรักษาระบบเบื้องต้น บทบาทของผู้ดูแลระบบ กระบวนการในการเปิดและปิดเครื่อง การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการกับโพรเซส การตั้งค่าเครือข่าย การสํารองข้อมูลในระบบ

Course codes : 89022463
Credit : 3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

ภาษาซี ระบบในชิบ ข้อมูลเข้า/ข้อมูลออกแบบแอนาล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์รับรู้ มาตรฐานและโพรโทคอลสำหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ส่วนเชื่อมต่อประสานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โพรโทคอลการรับ-ส่งข้อมูล บริการคลาวด์สําหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

Course codes : 89022663
Credit : 3(2-2-5)
วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น

ภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การรวมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล ระบบในการส่งข้อมูล การจัดการข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 89026063
Credit : 3(0-9-3)
การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 2

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภายนอก การเป็นผู้นำโดยผ่านการเป็นหัวหน้าทีม การทำงานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและทีม การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อแก้ปัญหา การนำเสนอ การตอบคำถาม การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

Course codes : 89033063
Credit : 3(2-2-5)
ฐานข้อมูล 1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล คำศัพท์เกี่ยวกับฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล

Course codes : 89033163
Credit : 3(2-2-5)
ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างมโนภาพข้อมูล หลักการออกแบบ เทคนิคการสร้างมโนภาพข้อมูล การออกแบบแผงควบคุม การเล่าเรื่องข้อมูล การค้นพบความรู้ แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริยะ กลยุทธ์ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใช้เครื่องมือประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะในองค์กร

Course codes : 89034163
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม

การรวมข้อมูลงานในอุตสาหกรรมด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง การวัดและประมวลผลข้อมูลสภาพแวดล้อม ระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตและการส่งมอบสินค้าและบริการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้คลาวด์เพื่อจัดการข้อมูล หลักการของเทคโนโลยีบล็อคเชน การสร้างระบบความปลอดภัยของข้อมูล

Course codes : 89034263
Credit : 3(2-2-5)
เหมืองข้อมูล

ภาพรวมการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลกับปัญหาจริง การเตรียมข้อมูล การทำความสะอาด การแปลงและการลดข้อมูล ลำดับชั้นมโนทัศน์ การทำเหมืองความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม

Course codes : 89035163
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและการบูรณาการระบบอัจฉริยะ

การออกแบบและการสร้างระบบอัจริยะ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ การเพิ่มความเร็วให้กับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์บนแฟลตฟอร์ม การทดสอบระบบอัจฉริยะ การบูรณาการระบบและการปรับใช้ระบบในองค์กร และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การประเมินผลตามมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ มุมมองที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านระบบอัจฉริยะ

Course codes : 89035263
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

แนวความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการจัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาวะประมวลผลเชิงกลุ่มและแบบเวลาจริง แนวความคิดแมพ-รีดิวซ์ กระบวนการวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ทิศทางงานวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 89036063
Credit : 3(0-9-3)
บูรณาการเรียนกับการทำงาน 1

การเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ

Course codes : 89046063
Credit : 6(0-18-6)
บูรณาการเรียนกับการทำงาน 2

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทักษะการประยุกต์ความรู้กับการทํางานจริง ภายใต้การกํากับดูแลของสถานประกอบการ

Course codes : 89046163
Credit : 3(0-9-3)
บูรณาการเรียนกับการทำงาน 3

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การเรียนรู้ร่วมกับการทำงานด้วยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก การลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 89046263
Credit : 2(0-4-2)
การแลกเปลี่ยนความรู้จากการทำงานเชิงบูรณาการ

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจ ระหว่างนักเรียน นักวิจัย และที่ปรึกษา กิจกรรมที่มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 89046363
Credit : 2(0-4-2)
การแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินและตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจ ทรัพยากรสำหรับการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ์สําหรับก่อตั้งและการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ การลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 89022563
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมต่อของแบบจําลอง OSI และ TCP/IP หน่วยงานที่กํากับดูแล สถาปัตยกรรมการทํางานแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โพรโทคอลและบริการบนอินเทอร์เน็ต การบริหารเครือข่าย การจัดที่อยู่ไอพี การกําหนดและการแปลงที่อยู่ การทําซับเน็ต การจําแนกโดเมน การกําหนดค่าการหาเส้นทาง การเข้ารหัสเบื้องต้น ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้เครือข่ายและบริการ การใช้ซอฟต์แวร์จําลองเครือข่าย การใช้เครื่องมือ การเฝ้าระวังเครือข่าย

Course codes : 89023063
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

หลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน การจัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

Course codes : 89033263
Credit : 3(2-2-5)
ฐานข้อมูล 2

แนวคิดหลักและลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL ความแตกต่างจากฐานข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชนิดของเครื่องจัดเก็บข้อมูล โมเดลการรวมข้อมูล ฐานข้อมูลแบบคีย์แวลู ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลแบบสดมภ์ ฐานข้อมูลแบบกราฟ การโยกย้ายเค้าร่าง สิ่งที่ควรคำนึงถึงนอกเหนือจาก NoSQL การประยุกต์และการเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสม

Course codes : 89033363
Credit : 3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ

การประยุกต์ใช้งานสเปรดชีตในงานธุรกิจ สูตรคำนวณ แผนภูมิ ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมออนไลน์ ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารงานโครงการ

Course codes : 89035363
Credit : 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

แนวคิดและหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ วงจรชีวิตสถาปัตยกรรมเชิงบริการ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสำหรับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การโปรแกรมบริการ การอธิบายบริการ การวางองค์ประกอบการบริการและทำงานร่วมกันของบริการต่าง ๆ เครื่องมือสถาปัตยกรรมเชิงบริการโดยใช้เครื่องมือเปิดเผยรหัส การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในโดเมนที่หลากหลาย

Course codes : 89035463
Credit : 3(2-2-5)
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การขับเคลื่อนและผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัล คุณลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ประโยชน์ต่อองค์กร กรณีศึกษา

Course codes : 89036163
Credit : 3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านธุรกิจและการเงิน ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ในโลกธุรกิจจริง การปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะ การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ในด้านการเงิน การจัดการหลอกลวง การให้คะแนนเครดิต การเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติ

Course codes : 89036263
Credit : 3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ

หลักการและการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ฟาร์มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การบริการอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ โลจิสติกส์อัจฉริยะ

Course codes : 89036363
Credit : 3(2-2-5)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

หลักการของประมวลผลภาษาธรรมชาติ การตัดคำและการแบ่งประโยค การจำแนกประเภทข้อความ การวิเคราะห์เชิงความหมายและอารมณ์ การสกัดข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 89036463
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์

การเกิดภาพ การตรวจหาลักษณะเด่น สี ลักษณะพื้นผิว การตัดแยกและการแทนบริเวณส่วนภาพ การรู้จำวัตถุ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงพลวัต วิทัศน์สามมิติ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู้จำบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง

Course codes : 89037063
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์

โปรแกรมประยุกต์ที่เกิดขึ้นใหม่ทางปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร การประยุกต์วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย

Course codes : 89037163
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่น่าสนใจ การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย