ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 123 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชาญชัย พลตรี *
อาจารย์ เที่ยง ชีวะเกตุ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรรัตน์ วัฒนมงคล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ *
อาจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2 วิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 306106
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 308150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 308150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

รหัสวิชา : 107108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข (Art of Working for Happiness)

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 241102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 241102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 245108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Knowledge Management for Sustainable Learning)

ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 257102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 257102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 402403
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402404
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 402405
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Thinking for Society)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402405
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Thinking for Society)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 414202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 414202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 700110
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Health, Environment and Safety)

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 700110
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Health, Environment and Safety)

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 700111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ (Happiness and Creative Health)

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 520101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Fundamental of Mathematics for Industrial Technology)

พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม พื้นฐานฟังก์ชันตรีโกณมิติและอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ เศษส่วนย่อย พื้นฐานเมทริกซ์ พื้นฐานระบบสมการเชิงเส้น ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใด ๆ ในระนาบ

รหัสวิชา : 520102
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Computer Package for Industrial Technology)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 520103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Safety Engineering for Industrial Technology)

ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อม และการวังผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ อันตรายจากความร้อน การป้องกันอัคคีภัย การออกแบบระบบระบายอากาศ งานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

รหัสวิชา : 520104
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality Management and Productivity Enhancement Systems)

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและการพัฒนางาน

รหัสวิชา : 520201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Applied Mathematics for Industrial Technology)

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทฤษฏีบททวินาม เมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ค่าขอบเขตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อนุพันธ์ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม กฏของลูกโซ่ การประยุกต์ของอนุพันธ์ เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 520202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเบื้องต้น (Introduction to Metrology and Calibration)

หลักการมาตรวิทยา มาตรฐานการวัด ระบบการวัดภายในประเทศ ระบบการวัดระหว่างประเทศ ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานสากล การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด ค่าความไม่แน่นอนในการวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด และ การเลือกบริภัณฑ์การวัด ตามวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วิธีการสอบเทียบ ความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การยอมรับได้ของผลการสอบเทียบ และ การนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่าง อาทิเช่น เครื่องมือวัดด้านมิติ และ เครื่องมือวัดด้านมวล เป็นต้น

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์ (Material Science)

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

รหัสวิชา : 521151
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ปฏิบัติการการผลิต 1 (Production Workshop I)

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆเพื่อให้เหมาะสมกับงานและมีความปลอดภัย ฝึกการปฏิบัติงานในด้านการวัดละเอียด การตะไบ การกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว การกลึงตกบ่า การลับเครื่องมือตัด การเชื่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

รหัสวิชา : 521210
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (Statistics for Industrial Technology 1)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

รหัสวิชา : 521211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Work Study for Industrial Technology)

หลักการและแนวคิดขององค์ประกอบการทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน รวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่ เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ

รหัสวิชา : 521212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Engineering Economy for Industrial Technology)

การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การคำนวณค่าเทียบเท่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

รหัสวิชา : 521213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น (Introduction to Operations Research)

การวิจัยดําเนินการเบื้องต้นสําหรับปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาเครือข่าย ปัญหาการบริหารโครงการ PERT/CPM ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ทฤษฎีเกมส์

รหัสวิชา : 521240
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

รหัสวิชา : 521260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

รหัสวิชา : 521310
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (Statistics for Industrial Technology 2)

ทฤษฎีทางสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบการแจกแจงของข้อมูลและการทดสอบความอิสระของปัจจัย การทดสอบนอนพาราเมตริก

รหัสวิชา : 521311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Quality Control for Industrial Technology)

แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 521312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Planning and Control for Industrial Technology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน และหลักการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิคการวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทํากำหนดการผลิตหลัก

รหัสวิชา : 521313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

รหัสวิชา : 521340
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology Practical Training)

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 521410
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบผังโรงงานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design for Industrial Technology)

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการนำเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดเก็บตลอดจนสภาพแวดล้อม

รหัสวิชา : 521411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Maintenance Engineering for Industrial Technology)

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 521440
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 (Industrial Management Technology Project I)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 521441
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2 (Industrial Management Technology Project II)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการต่อจากโครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต

รหัสวิชา : 521150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์ (Material Science)

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

รหัสวิชา : 521151
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ปฏิบัติการการผลิต 1 (Production Workshop I)

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆเพื่อให้เหมาะสมกับงานและมีความปลอดภัย ฝึกการปฏิบัติงานในด้านการวัดละเอียด การตะไบ การกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว การกลึงตกบ่า การลับเครื่องมือตัด การเชื่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

รหัสวิชา : 521210
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (Statistics for Industrial Technology 1)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

รหัสวิชา : 521211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Work Study for Industrial Technology)

หลักการและแนวคิดขององค์ประกอบการทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน รวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่ เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ

รหัสวิชา : 521212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Engineering Economy for Industrial Technology)

การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การคำนวณค่าเทียบเท่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

รหัสวิชา : 521213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น (Introduction to Operations Research)

การวิจัยดําเนินการเบื้องต้นสําหรับปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาเครือข่าย ปัญหาการบริหารโครงการ PERT/CPM ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ทฤษฎีเกมส์

รหัสวิชา : 521260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

รหัสวิชา : 521290
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

รหัสวิชา : 521310
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (Statistics for Industrial Technology 2)

ทฤษฎีทางสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบการแจกแจงของข้อมูลและการทดสอบความอิสระของปัจจัย การทดสอบนอนพาราเมตริก

รหัสวิชา : 521311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Quality Control for Industrial Technology)

แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 521312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Planning and Control for Industrial Technology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน และหลักการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิคการวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทํากำหนดการผลิตหลัก

รหัสวิชา : 521313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

รหัสวิชา : 521390
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Practical Training)

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 521410
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบผังโรงงานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design for Industrial Technology)

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการนำเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดเก็บตลอดจนสภาพแวดล้อม

รหัสวิชา : 521460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีการผลิต (Tool Engineering for Production Technology)

การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ ประกอบด้วย ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ หลักการการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน หลักการของการยึดจับชิ้นงาน ชิ้นส่วนประกอบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ แบบทำงาน การพัฒนาและการวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ กรณีศึกษาและการออกแบบเบื้องต้น การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ประกอบด้วย ประเภทของงานปั๊ม ทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานพับ ประเภทของงานขึ้นรูป ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์

รหัสวิชา : 521490
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการผลิต 1 (Production Technology Project I)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 521491
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการผลิต 2 (Production Technology Project II)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงงานเทคโนโลยีการผลิต 1 นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 523150
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial Technology)

การเขียนตัวอักษร ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาด การเขียนภาคตัด การสเกตภาพ

รหัสวิชา : 523251
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics for Industrial Technology)

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีเคมี

รหัสวิชา : 522111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีเคมี (General Chemistry for Chemical Technology)

ศึกษาสมบัติสสาร ธาตุตามตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ โมล สมการเคมี พันธะเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส สมบัติของสารละลาย

รหัสวิชา : 522112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์สำหรับเทคโนโลยีเคมี (Organic Chemistry for Chemical Technology)

ศึกษาพันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน การเขียนสูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาอินทรีย์และกลไกของปฏิกิริยาการเติมในสารประกอบที่มีหมู่พันธะที่ไม่อิ่มตัว การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก การกลั่น การสกัด การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟี

รหัสวิชา : 522211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ (Analytical and Instrumental Chemistry)

หลักการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นของการแยกสารโครมาโทกราฟี, โพเทนชิโอเมตรี, สเปกโทรโฟโตมิตรี

รหัสวิชา : 522212
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ (Analytical and Instrumental Chemistry Laboratory)

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับรายวิชา

รหัสวิชา : 522213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้นและการคำนวณในวิชาเทคโนโลยีเคมี 1 (Chemical Technology Principles and Calculations I)

หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น หน่วยและการแปลงหน่วย ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ และการคำนวณสมดุลมวลสารสำหรับกระบวนการที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมี และกระบวนการที่มีปฏิกิริยาเคมี การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้ง

รหัสวิชา : 522214
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้นและการคำนวณในวิชาเทคโนโลยีเคมี 2 (Chemical Technology Principles and Calculations II)

ความจุความร้อนจำเพาะ สมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง สำหรับกระบวนการที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมี และการคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 522215
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีเคมี (Applied Mathematics for Chemical Technology)

ทฤษฎีต่างๆ สำหรับสมการอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอนุพันธ์ชั้นสูง สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของสมการ สมการอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น การหาผลเฉลยโดยการแยกตัวแปร ปัญหาทางค่าขอบเขต การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีเคมี

รหัสวิชา : 522216
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 1 (Unit Operations in Chemical Industry I)

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหลและเครื่องมือ การไหลในท่อปิด การขนถ่ายของไหลและการวัดอัตราการไหล หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี อาทิเช่นไซโคลน การกรอง การตกตะกอนและการรวมตะกอน ฟลูอิไดซ์เซชั่น เป็นต้น

รหัสวิชา : 522311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีเคมี (Thermodynamics for Chemical Technology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและวัฏภาค พลังงานและการแปลงรูปของพลังงาน สมการสภาวะ วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 522312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 2 (Unit Operations in Chemical Industry II)

หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายเทความร้อน การนำและการพาความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องควบแน่น หม้อระเหย

รหัสวิชา : 522313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 3 (Unit Operations in Chemical Industry III)

หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายมวล การแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลสารระหว่างวัฎภาค การกลั่น การสกัด การดูดซึม การดูดซับ

รหัสวิชา : 522314
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานจลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ในเทคโนโลยีเคมี (Basic Kinetics and Reactor Design in Chemical Technology)

ความรู้พื้นฐานทางจลนพลศาสตร์เคมี ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบปฏิกิริยาเอกพันธุ์ เครื่องปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่

รหัสวิชา : 522315
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 1 (Chemical Technology Laboratory I)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน อุณหพลศาสตร์ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์โดยใช้หลักทฤษฎี

รหัสวิชา : 522316
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 2 (Chemical Technology Laboratory II)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทมวล การแพร่ จลนพลศาสตร์ เครื่องปฏิกรณ์ การควบคุมกระบวนการ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์โดยใช้หลักทฤษฎี

รหัสวิชา : 522411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเคมี (Economics and Cost Estimation in Chemical Industry)

แนะนำการอ่านข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประเมินต้นทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือกกระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี

รหัสวิชา : 522412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้เครื่องมือเพื่อการวัดและควบคุมกระบวนการเคมี (Instrumentation for Chemical Process Measurement and Control)

การแนะนำการควบคุมแบบป้อนกลับ เครื่องมือสำหรับการวัดกระบวนการ อาทิ ความดัน ระดับ และความหนาแน่น การไหล อุณหภูมิและความชื้น รวมทั้งอุปกรณ์ทางการวิเคราะห์ต่างๆ และการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควยคุมด้วยลมและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 522413
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Industries)

อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมีเบื้องต้น แผนภาพกระบวนการที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคของกระบวนการ การแสดงกระบวนการผลิต เช่น ผลิตน้ำตาล กระดาษ ซีเมนต์ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร และการเยี่ยมชมโรงงาน

รหัสวิชา : 522491
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีเคมี 1 (Chemical Technology Project I)

การทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 522492
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีเคมี 2 (Chemical Technology Project II)

การทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่มที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการทำโครงงานเทคโนโลยีเคมี I ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์และการอภิปราย ก่อนสิ้นภาคการศึกษา และมีการสอบปากเปล่า

2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

รหัสวิชา : 523310
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเขียนแบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Parts Drawing)

แบบและกระบวนการผลิต การกำหนดขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด ตำแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้ำ การเชื่อม เฟือง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น

รหัสวิชา : 523311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยียานยนต์ (Engineering Statistics for Automotive Technology)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การพยากรณ์

รหัสวิชา : 523312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์ (Engineering Economy for Automotive Technology)

หลักการมูลค่าของเงินแปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร์ การหาอัตราผลตอบแทน อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิธีคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย์สิน วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระแสเงินหลังหักภาษี

รหัสวิชา : 523313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ (Quality Control in Automotive Parts)

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือโดยใช้หลักสถิติ เช่นการวัดความผันแปรของสินค้าและกระบวนการ การประเมินสถานะและความสามารถของกระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการติดตาม การประยุกต์ใช้ 7 QC tools เทคนิคในการออกแบบการทดลองเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

รหัสวิชา : 523314
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Production Planning and Automotive Parts Control)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิต ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีนและหลักการของการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิค การวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทำ กำหนดการผลิตหลัก โดยเน้นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รหัสวิชา : 523315
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุยานยนต์ (Automotive Materials)

ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ โลหะอัลลอยด์ วัสดุผสม วัสดุเซรามิกที่ใช้ในยานยนต์ทั้งด้านคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติเชิงเคมี การขึ้นรูปวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้ในยานยนต์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการขึ้นรูปวัสดุยานยนต์

รหัสวิชา : 523316
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิตยานยนต์ (Automotive Manufacturing Process)

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร์ หลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โครงสร้างการจัดการผลิต การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิต การขนถ่ายวัสดุ เทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบการผลิตแบบหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคโครงงาน แผนภูมิสายงาน แผนภูมิกระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมสต๊อก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 523317
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมสำหรับยานยนต์ (Automotive Control Systems)

ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น พื้นฐานของการควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การประยุกต์การควบคุมด้านเทคโนโลยียานยนต์ เช่น ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบต่างๆ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันล้อล๊อก, ระบบถุงลมนิรภัย, ระบบควบคุมเส้นทาง, ระบบป้องกันการลื่นไถล เป็นต้น

รหัสวิชา : 523318
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับเทคโนโลยียานยนต์ (Internal Combustion Engines for Automotive Technology)

ประวัติและความเป็นมาของเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ในยานยนต์ทั่วไป วัฏจักรอากาศ เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเชื้อเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในสมัยใหม่

รหัสวิชา : 523410
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ 1 (Automotive Technology I)

ศึกษาหลักการพื้นฐานของยานยนต์และการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ศึกษาระบบกันสะเทือน ตัวถังและโครงรถ ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว กลศาสตร์พื้นฐานของยานยนต์ การเคลื่อนที่และแรงกระทำในขณะที่ยานยนต์มีการเคลื่อนที่ ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์

รหัสวิชา : 523411
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 1 (Automotive Technology Laboratory I)

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบทางกลต่างๆ ในยานยนต์ การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล-ไฟฟ้า ที่ใช้ในยานยนต์ ปฏิบัติการการทดสอบระบบพื้นฐาน เช่น ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าพื้นฐานในยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้มีทักษะเบื้องต้น และมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานตลอดจนชิ้นส่วนที่ตนเองสนใจ

รหัสวิชา : 523412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ 2 (Automotive Technology II)

ศึกษาระบบส่งกำลัง ระบบเฟืองส่งกำลังทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งกำลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อน

รหัสวิชา : 523413
หน่วยกิต : 1(0-0-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 2 (Automotive Technology Laboratory II)

ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(ECU) ระบบตรวจสอบจากกล่อง CPU เพื่อการตรวจหาข้อผิดพลาดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ การทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยท้ายสุดจะมุ่งเน้นเฉพาะชิ้นส่วนหรือระบบที่ตนหรือกลุ่มสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจต้องฝึกนอกสถาบันการศึกษา

รหัสวิชา : 523414
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ (Automotive Production Technology)

ศึกษากรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะ การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิกและชิ้นส่วนพอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ มีการศึกษาและดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รหัสวิชา : 523415
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ตัวถังยานยนต์ (Automotive Body Analysis)

ศึกษาวิธีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างหลักของยานยนต์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง การออกแบบตัวถังยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ การออกแบบตัวถังเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานยนต์ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นส่วน และ โครงสร้างของยานยนต์

รหัสวิชา : 523440
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology Independent Study)

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 523441
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ 1 (Automotive Technology Project I)

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 523442
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ 2 (Automotive Technology Project II)

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 523443
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกงานทางเทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology Practical Training)

การฝึกงานทางเทคโนโลยียานยนต์ฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก หรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตทุกคนจะต้องส่งรายงาน ผลการดำเนินงานในระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

2.2.5 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Thermodynamics for Energy Management Technology)

แนวคิดและคำจำกัดความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ำ กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์กับระบบควบคุมมวลและควบคุมปริมาตร กฎข้อที่สอง ของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 523262
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Heat Transfer for Energy Management Technology)

วิธีการของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน สมการการนำความร้อน การนำความร้อนแบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะไม่คงที่ การแผ่รังสีความร้อน หลักพื้นฐานของการพาความร้อน

รหัสวิชา : 523263
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โรงต้นกำลังไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Power Plants for Energy Management Technology)

โรงต้นกำลังไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ หลักการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทต่าง ๆ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การสูญเสียพลังงานในระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

รหัสวิชา : 523264
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในการทำความเย็นและการปรับอากาศ (Energy Management in Refrigeration and Air Conditioning)

การประยุกต์การทำความเย็นและการปรับอากาศ ฮีตปั๊ม ไซโครเมตริก ชนิดของระบบปรับอากาศ วัฏจักรการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว สารทำความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การคำนวณภาระความร้อนและภาระการทำความเย็น

รหัสวิชา : 523361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แหล่งพลังงาน (Energy Resources)

แหล่งพลังงานประเภทต่างๆ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ ความต้องการพลังงานในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ การขนส่ง

รหัสวิชา : 523362
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and the Environment)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523363
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology Laboratory)

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน หามาตรการการประหยัดพลังงาน กำหนดเป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 523364
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พลังงาน (Energy Economics)

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คุณค่าของเงินตามเวลา การเคลื่อนไหวของระบบบัญชี ค่าเสื่อมราคา อัตราการคืนทุน ระยะเวลาคืนทุน การประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ นโยบายและเป้าหมายการวางแผนด้านพลังงาน

รหัสวิชา : 523365
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า – พลังงานกล (Electrical – Mechanical Energy Conversion)

หลักการและคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า, โครงสร้าง, การทำงาน และคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การสูญเสียพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

รหัสวิชา : 523366
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบพลังงาน (Life Cycle Analysis of Technical Energy System)

ความหมายของระบบพลังงานตามมาตรฐาน ISO แนวความคิดพื้นฐานในการประเมินวัฏจักรชีวิต วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต วิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน วิธีการการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Conservation and Management)

ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

รหัสวิชา : 523462
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานความร้อน (Thermal Energy Conservation and Management)

การทำสมดุลพลังงานและแผนภาพแซงเก การจัดการพลังงานในกระบวนการทางความร้อนและอุปกรณ์ เช่น กระบวนการเผาไหม้ ระบบผลิตไอน้ำ เตาเผา เตาอบ เป็นต้น หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบโคเจนเนอเรชั่น ปริมาณความร้อนและการลดความร้อนส่งผ่านผนัง

รหัสวิชา : 523463
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน (Energy Measurement and Instrument)

หน่วยและมาตรฐานการวัด พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการวัดปริมาณที่ใช้ในทางวิศวกรรม เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล การวัดระดับ และไอเสีย และการประยุกต์ใช้งาน ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัด

รหัสวิชา : 523464
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการตรวจสอบการใช้พลังงาน (Energy Planning and Audit)

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ความหมายของการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการหาดัชนีการใช้พลังงาน การเตรียมเครื่องมือตรวจสอบการใช้พลังงานและแบบบันทึก การตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

รหัสวิชา : 523491
หน่วยกิต : 1(3-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1 (Energy Management Technology Project I)

การศึกษาปัญหาที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอโครงงาน นิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนปิดภาคการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ

รหัสวิชา : 523492
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2 (Energy Management Technology Project II)

จัดทำโครงงานหรือศึกษาปัญหาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ

รหัสวิชา : 523493
หน่วยกิต : 3(3-9-3)
การฝึกภาคปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการพลังงงานในโรงงาน (Energy Management Technology Internship in Plants)

ศึกษาการใช้พลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 60 วันทำการ การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ทุกคนต้องส่งรายงาน ผลการดำเนินงานระหว่างฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน หลักจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติแล้ว

รหัสวิชา : 523494
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology Independent Study)

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงการใหม่หรือโครงการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

2.2.6 กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation)

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental of Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

รหัสวิชา : 524211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานดิจิตอลและการประยุกต์ (Fundamental of Digital and its Application)

พื้นฐานตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐานสำหรับดิจิตอล วงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจร โมโนสเตเบิ้ลและวงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล

รหัสวิชา : 524212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamentals of Electronics)

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

รหัสวิชา : 524221
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Fundamental of Computer Technology and Information system)

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช้อุปกรณ์และติดตั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยวิธีต่าง ๆ IP Share, จำแนกข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อ อินเทอร์เนตด้วยการสื่อสารแบบต่างๆ คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา คู่สาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบค้นข้อมูล การรับ ส่งอีเมล์ การใช้โปรแกรมอัพโหลด ดาว์นโหลดข้อมูล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เนต

รหัสวิชา : 524311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไฟฟ้าและการประยุกต์ (Electricity and its Application)

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์ปมและตาข่าย วงจรสมมูลของเทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองต่อภาวะชั่วครู่ของวงจรกระแสตรง และสถานะอยู่ตัวของกระแสสลับไซนูซอยด์ แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรสามเฟส

รหัสวิชา : 524312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าและการประยุกต์ (Electrical Energy Conversion and its Application)

แหล่งกำเนิดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานร่วม หลักการของเครื่องกลชนิดหมุนเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ สมรรถนะในสถานะอยู่ตัวและการวิเคราะห์เครื่องกลเหนี่ยวนำ และเครื่องกลซิงโครนัส วิธีการเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวนำหลายเฟส และของซิงโครนัสมอเตอร์หลายเฟส การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า

รหัสวิชา : 524313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณ, ระบบ และการประยุกต์ (Introduction to Signals, Systems and their Applications)

หลักการเบื้องต้นของสัญญาณ ประเภทของสัญญาณ สัญญาณในโดเมนเชิงเวลา สัญญาณในโดเมนเชิงความถี่ กำลังและพลังงานของสัญญาณ เครื่องมือวัดสัญญาณประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นเบื้องต้น ฟิลเตอร์ มอดูเลเตอร์ การประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสัญญาณเสียง การประมวลผลภาพ การสื่อสาร และระบบควบคุมอัตโนมัติ

รหัสวิชา : 524391
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
พื้นฐานการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamental of Electrical and Electronic Technology Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา

รหัสวิชา : 524411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ (Introduction to Information Technology and Computation)

พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ในระบบธุรกิจ และอุตสาหกรรม ชนิด ประเภท และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เฉพาะ ระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคำนวณต่างๆ การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 524412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นดิจิตอล และการประยุกต์ (Introduction to Digital and Application)

การแทนจำนวนเลข ลอจิคเกท และพีชคณิตบูลีน คอมบิเนชันแนลลอจิค ฟลิปฟลอบ การคำนวณเชิงตัวเลขและวงจรการคำนวณการนับ และการบันทึกกลุ่มไอซีแบบลอจิก วงจรเอ็มเอสไอลอจิก การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอล และจากดิจิตอลเป็นอนาลอก อุปกรณ์หน่วยความจำ แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์ และคัสตอมไอซี

รหัสวิชา : 524413
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดภาคอุตสาหกรรม (Measurement and Instrument for Industrial)

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส กำลังงาน และพลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น เครื่องมือวัดชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องมือวัดที่ใช้คลื่นความถี่จากรังสี

รหัสวิชา : 524414
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โรงงานอัตโนมัติ และแมคคาทรอนิกส์ (Factory Automation and Mechatronics)

องค์ประกอบของโรงงานอัตโนมัติ เช่น ระบบการผลิตและหน่วยงานการผลิตแบบยืดหยุ่น การบริหารวัสดุและคลังสินค้า สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจวัดและการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล การวางผังและการกระจายหน่วยการผลิต การจำลองเหตุการณ์และความชาญฉลาดของโรงงานอัตโนมัติ เครือข่ายสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์โรงงานอัตโนมัติ ภาพรวมของอุปกรณ์ประกอบสำหรับการผลิตแบบแมกคาทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน ระบบขับเคลื่อน การควบคุมเครื่องกล นิวเมติก พีแอลซี พลศาสตร์ของเครื่องบังคับแบบหุ่นยนต์ ระบบตรวจรู้แบบมองและแบบสัมผัส การเชื่อมต่อกับตัวควบคุม สัญญาณควบคุม การประมวลผลข้อมูล การเฝ้าตามสภาวะของระบบ ความเชื่อถือได้ ทฤษฎีการเรียงลำดับ การตรวจสอบและการ ควบคุมคุณภาพ โรงงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์โรงงานโดยการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 524421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)

พื้นฐานระบบไฟฟ้ ากำลังเบื้องต้น หน่วยเปอร์ยูนิต การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ สายส่งในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โมเดลระบบสายส่งในระบบไฟฟ้ากำลัง บัสมาตริก โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว การ วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร การป้องกัน ระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพแบบชั่วครู่

รหัสวิชา : 524422
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารบรอดแบนด์ (Broadband Communication Technology)

ระบบโครงข่ายแบบบรอดแบนด์ เช่นB-ISDN, ATM, SONET, SDH โปรโตคอล แนะนำเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ2G และ 3G ระบบบรอดแบนด์ไร้สาย Wimax เป็นต้น

รหัสวิชา : 524423
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Control Technology)

การออกแบบอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเพื่อควบคุม และประมวลผลข้อมูล รวมถึงการควบคุมควบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อข่ายเวบตามการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 524491
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamental of Electrical and Electronic Technology Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อโครงงาน หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์ และหรือภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524492
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electrical and Electronic Technology Project 1)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะเขียนเสนอหัวข้อ และนำเสนอหัวข้อโครงงาน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จะต้องเสนอทฤษฎีของโครงงานที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบโครงงานเบื้องต้น

รหัสวิชา : 524493
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (Electrical and Electronic Technology Project 2)

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดย เนื้อหาและโครงงานเป็นผลมาจากโครงงานที่ 1

2.2.7 กลุ่มเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์งานก่อสร้าง (Construction Economics)

การจัดการทางการเงินของโครงการ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในองค์กรก่อสร้าง การเงินโครงการและเทคนิคการจัดหาโครงการ

รหัสวิชา : 525112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโยธา (Mechanics of Civil Structures)

การประยุกต์ใช้วิชาสถิตยศาสตร์ และกำลังวัสดุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง ความค้น ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการรับแรงประเภทต่างๆ พฤติกรรมของ คาน เสา และชิ้นส่วนรับแรงบิดเมื่อรับแรงกระทำ

รหัสวิชา : 525213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาสำหรับงานโยธา (Hydrology for Civil Works)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฏจักรอุทกวิทยาเพื่องานโยธา ฝน การคายระเหย การซึม น้ำท่าและการเคลื่อนตัว น้ำใต้ดิน สถิติสำหรับอุทกวิทยา

รหัสวิชา : 525214
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต (Behavior and Durability of Concrete)

คุณสมบัติของส่วนผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตในช่วงเริ่มต้น คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คอนกรีตชนิดพิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบัติ สารปอซโซลาน กลไกการเสื่อมสภาพและสาเหตุ การประเมินการเสื่อมสภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดการออกแบบคอนกรีตที่คงทน ตัวอย่างปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง

รหัสวิชา : 525215
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและสถิติประยุกต์สำหรับงานโยธา (Applied Numerical Methods and Statistics for Civil Works)

การประยุกต์ใช้สถิติและระเบียบวิธีเชิงตัวเลขต่าง ๆ กับปัญหางานโยธา เช่น การประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามและเส้นโค้งกระชับแบบกำลังสองน้อยที่สุด คำตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการหนึ่งตัวแปร การหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาค่าอินทิกรัลเชิงตัวเลข ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองชุด การวิเคราะห์การถดถอย

รหัสวิชา : 525216
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์อาคาร (Structural Members)

ชนิดและลักษณะขององค์อาคาร โครงสร้างคาน พื้น เสา ฐานราก บันได พฤติกรรมการรับแรงเชิงกลและการวิบัติขององค์อาคาร

รหัสวิชา : 525217
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการน้ำ (Water Management)

วิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบการประปา ระบบการแจกจ่ายน้ำ ระบบน้ำเสีย การจัดการแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ คลื่นพายุซัดฝั่ง สึนามิ

รหัสวิชา : 525318
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งและการจราจร (Transportation and Traffic Management)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง การวางแผนและประเมินระบบการขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ แบบจำลองการขนส่ง หลักวิศวกรรมจราจรเบื้องต้น การวิเคราะห์ผลกระทบการจราจร การศึกษาการจอดรถ การจัดการจราจรส่วนท้องถิ่น การจัดการจราจรบนทางหลวง ทางแยกและทางแยกต่างระดับ

รหัสวิชา : 525319
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการก่อสร้างงานฐานราก (Foundation Construction Technology)

การประยุกต์หลักการกลศาสตร์ดินกับปัญหาทางวิศวกรรมฐานราก การสำรวจดินและการทดสอบดินในสนาม ความสามารถรับแรงกดทับของฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น เสาเข็ม ความดันทางด้านข้างของดิน กำแพงกันดิน งานขุดแบบมีค้ำยัน

รหัสวิชา : 525321
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (Construction of Buildings)

รายละเอียดและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้วัสดุเหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่ การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้น และ ผนัง ระบบกันซึม ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างอาคาร

รหัสวิชา : 525322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการก่อสร้างและงานโยธา (Computer Programs for Construction and Civil Works)

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจำลอง การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525323
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การก่อสร้างและการจัดการงานทาง (Highway Construction and Management)

ประวัติความเป็นมาของถนน ประเภทและลำดับชั้นของถนน การจัดการงานถนน หลักการวางแผนงานถนนและการวิเคราะห์การจราจร การสำรวจดินและการทดสอบสำหรับงานสร้างทาง การออกแบบทางเรขาคณิตและการดำเนินการ การศึกษาทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์การทาง วัสดุงานทาง ผิวทางราดยางและวัสดุแอสฟัลต์ ระบบระบายน้ำ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

รหัสวิชา : 525324
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการก่อสร้างใต้ดิน (Underground Construction Technology)

งานขุดใต้ดิน ระบบค้ำยันด้วยเข็มแผง กำแพงไดอะแฟรม ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การสำรวจ การเก็บข้อมูล และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525325
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนงานก่อสร้างและข้อกำหนดงานโยธา (Construction Planning and Specification for Civil Works)

วิธีการและการวางแผนงานก่อสร้างต่างๆ เช่น การวางแผนโดยเส้นทางวิกฤต การจัดการทรัพยากรการก่อสร้าง การควบคุมโครงการ ข้อจำกัดในโครงการ ข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525461
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกงานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา (Construction and Civil Work Training)

นิสิตแต่ละคนต้องทำการฝึกงานอย่างน้อย 4 อาทิตย์ทำการติดต่อกัน กับหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ต้องส่งรายงานการฝึกงาน และมีการนำเสนอรายระเอียดของการฝึกงานต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

รหัสวิชา : 525498
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 1 (Construction and Civil work Project I)

วิธีทำโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานโครงการที่นักศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดทำวัตถุประสงค์ แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนั้นๆ และทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ นำเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 525499
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 2 (Construction and Civil work Project II)

นักศึกษาดำเนินงานโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในวิชา 525498 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงงานในแง่มุมต่าง ๆ และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการนั้น

2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521220
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting)

หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในการเขียนชิ้นงาน 2 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น

รหัสวิชา : 521221
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม (Computer Application for Industry)

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521222
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Cost Analysis and Budgeting for Industrial Technology)

การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับกระบวนการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การประมาณการต้นทุน รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ

รหัสวิชา : 521223
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประมาณราคา (Cost Estimation)

การแยกแบบชิ้นงานการผลิต การคำนวณ การประมาณราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์เวลาต้นทุนและกำไรในการผลิต การทำเอกสารประมาณราคาการผลิต

รหัสวิชา : 521224
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machine Installation)

หลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องจักร ประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย การวางตำแหน่งเครื่องจักร การวางฐานราก หลักการและวิธีการบำรุงรักษาก่อนการใช้งาน ข้อมูลของเครื่องจักรและการรายงาน

รหัสวิชา : 521225
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Value Engineering for Industrial Technology)

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

รหัสวิชา : 521226
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

รหัสวิชา : 521241
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology Seminar)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยจัดทำเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน

รหัสวิชา : 521242
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Co-operative Education for Industrial Management Technology)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

รหัสวิชา : 521270
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบวัสดุ (Material Testing)

การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือนการบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทำลาย และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

รหัสวิชา : 521320
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ พัฒนาการของการจัดการคุณภาพในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศอื่น นักวิชาการและนักปฏิบัติที่สำคัญ เครื่องมือและเทคนิค กระบวนการบริหารคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติ ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 521321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System ISO 9000)

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)

เทคนิคการออกแบบการทดลอง การประยุกต์แบบแผนทางสถิติเข้าไปใช้ในการทดลอง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองที่มีปัจจัยเดี่ยว แผนการทดลองสุ่มแบบสมบูรณ์ แบบบล็อกสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แบบลาตินแสควร์ และการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีปัจจัย 2 และ 3 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

รหัสวิชา : 521323
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง (Maintenance Technology)

หลักการทั่วไปในการซ่อมและบำรุงรักษา การตรวจ การปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามกำหนดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจซ่อมเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย

รหัสวิชา : 521324
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

หลักการจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ การควบคุมการทำงานบำรุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานบำรุงรักษา ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาโดยคอมพิวเตอร์ การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 521325
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Logistics for Industrial Technology)

ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในด้านการจัดซื้อ การปฏิบัติการ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการจัดส่งถึงผู้ใช้รายสุดท้าย

รหัสวิชา : 521326
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling Technology)

การออกแบบและเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ และกฎเกณฑ์ การนํากฎเกณฑ์ไปใช้กับระบบการขนถ่ายวัสดุ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยน้ำหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ระบบขนถ่ายด้วยนิวเมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้ราง อุปกรณ์ช่วยขนส่ง โกดัง และสโตร์

รหัสวิชา : 521341
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการอุตสาหกรรม 1 (Industrial Management Internship I)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติ งานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 521342
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการอุตสาหกรรม 2 (Industrial Management Internship II)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 521370
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 (Industrial Automation Technology I)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

รหัสวิชา : 521378
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

รหัสวิชา : 521379
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปฏิบัติการการผลิต 2 (Production Workshop II)

การสร้างชิ้นส่วนเครื่องกล เช่น เฟือง เกลียว และเพลา ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ได้ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม ประกอบและปรับแต่งชิ้นส่วน ศึกษาและวิเคราะห์งานเมื่อเกิดปัญหา

รหัสวิชา : 521420
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Project Management for Industrial Technology)

ทบทวนกระบวนการจัดการโครงการ ศึกษาโครงงานและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการศึกษาการวางแผนและออกแบบโครงงาน การงานแผนเครือข่าย วิธีการรักษาสมดุลของทรัพยากร การคาดการณ์และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ งบดุล การลำดับขั้นตอนและการควบคุมโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินทางเทคนิค การปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ และระบบการเงินของโครงการ การจัดซื้อและทำสัญญา การทดสอบและการยอมรับ

รหัสวิชา : 521421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

ทฤษฎีและหลักการสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การดำเนินการ การตลาด และเทคโนโลยี ทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 521422
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เออร์กอนอมิกส์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Ergonomics for Industrial Technology)

สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ โครงสร้าง กระดูก และข้อต่อ ขนาดร่างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยหลักการทางเออร์กอนอมิกส์ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทํางาน

รหัสวิชา : 521423
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (Safety and Pollution Control)

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521424
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม (Industrial Pollution Control)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียในด้านอุตสาหกรรม การควบคุมภาวะอากาศเป็นพิษและอันตราย กระบวนการการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย การจัดการและกำจัดขยะ มลพิษจากกากของเสียและของเสียอันตราย มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ISO14000

รหัสวิชา : 521425
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (Environmental Management System ISO 14000)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521426
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 (Selected Topics in Industrial Management Technology I)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521427
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2 (Selected Topics in Industrial Management Technology II)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521442
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology Independent Study)

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 521443
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Technology Research and Development Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521471
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 2 (Industrial Automation Technology II)

หลักการและการประยุกต์ใช้งานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ขั้นสูงระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรู้หลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ที่ใช้งานในระบบอัตโนมัติ

รหัสวิชา : 523253
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics of Material for Industrial Technology)

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

รหัสวิชา : 523362
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and the Environment)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 524112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental of Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

รหัสวิชา : 524212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamentals of Electronics)

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

รหัสวิชา : 524444
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า (Fundamental of Electrical Machine)

ลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส

2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต

รหัสวิชา : 521220
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting)

หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในการเขียนชิ้นงาน 2 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น

รหัสวิชา : 521221
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม (Computer Application for Industry)

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521226
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

รหัสวิชา : 521270
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบวัสดุ (Material Testing)

การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือนการบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทำลาย และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

รหัสวิชา : 521321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System ISO 9000)

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521370
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 (Industrial Automation Technology I)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

รหัสวิชา : 521371
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี (CNC Programming)

องค์ประกอบและการทำงานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี การกำหนดแนวแกน ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การกำหนดจุดศูนย์ของ จุดอ้างอิง การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องค์ประกอบโปรแกรม เอ็นซี ในรูปแบบบล็อก การเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่จากจุดไปจุด เส้นตรง เส้นโค้ง การชดเชยรัศมีมีดตัด การเตรียมแผนปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกลึง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด

รหัสวิชา : 521372
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี (CNC Machine Tool)

ประเภท หลักการทำงาน และชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบ ซีเอ็นซี ระบบการเคลื่อนที่ตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ องค์ประกอบของการทำงานกลึงและงานกัด และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี

รหัสวิชา : 521373
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี (CNC Technology)

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 521374
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเครื่องมือตัด (Cutting Tool Technology)

หลักการทำงาน รูปแบบและมุมต่างๆ ของเครื่องมือตัด วัสดุเครื่องมือตัดและการเลือกใช้ การสร้างเครื่องมือตัดชนิดพิเศษแบบคมตัดเดียวและหลายคมตัด การจับยึด Insert การเชื่อม Insert การลับคมตัด การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบัติโลหะด้วยความร้อน วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตัด

รหัสวิชา : 521375
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ (Heat Treatment Technology)

การอบชุบโลหะโดยวิธีต่างๆ การจำแนกมาตรฐานของเหล็กกล้าสำหรับอบชุบ จำแนกโครงสร้างของเหล็กกล้าเมื่อถูกกระทำด้วยกระบวนการทางความร้อนและการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเวลาและอุณหภูมิ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือกกระบวนการอบชุบที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กกล้า การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการอบชุบโลหะ

รหัสวิชา : 521376
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำองค์ประกอบศิลป์ประยุกต์ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการของการยศาสตร์ สัดส่วนรูป ทรงมนุษย์ ลักษณะรูปทรง ขนาดน้ำหนักของวัสดุอุปกรณ์ และมาตรฐานองค์ประกอบ และคุณค่าทางศิลปะ ความเหมาะสมต่อกระบวนการและวิธีการเลือกใช้วัสดุ การร่างแบบ เขียนแบบ และสร้างหุ่นจำลอง

รหัสวิชา : 521377
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวางแผนกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Planning)

หลักการวิเคราะห์งาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต การแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ การประมาณต้นทุนและกำไรในการผลิตจากแบบการผลิต พร้อมทั้งนำเสนอและการประมาณราคา

รหัสวิชา : 521378
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

รหัสวิชา : 521379
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปฏิบัติการการผลิต 2 (Production Workshop II)

การสร้างชิ้นส่วนเครื่องกล เช่น เฟือง เกลียว และเพลา ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ได้ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม ประกอบและปรับแต่งชิ้นส่วน ศึกษาและวิเคราะห์งานเมื่อเกิดปัญหา

รหัสวิชา : 521380
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โลหะวิทยา (Metallurgy)

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ข้อบกพร่องในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 521391
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1 (Manufacturing Industry Internship I)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 521392
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 (Manufacturing Industry Internship II)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 521393
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการผลิต (Co-operative Education for Production Technology)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

รหัสวิชา : 521411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Maintenance Engineering for Industrial Technology)

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 521423
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (Safety and Pollution Control)

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521425
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (Environmental Management System ISO 14000)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521470
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ (Computer Integrated Manufacturing)

องค์ประกอบและหลักการประยุกต์ใช้ของระบบการผลิตอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 521471
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 2 (Industrial Automation Technology II)

หลักการและการประยุกต์ใช้งานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ขั้นสูงระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรู้หลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ที่ใช้งานในระบบอัตโนมัติ

รหัสวิชา : 521472
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบแม่พิมพ์ (Press Tool and Die Design)

ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น แรงที่ใช้ปั๊มตัด การจำแนกปฏิบัติการการปั๊มตัด หลักการของแม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง และเพียซิ่ง หลักการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การวางสทริปเลเอาท์ ทฤษฎีการดัดโลหะแผ่น กระบวนการเอ็มบอสซิ่งและที่เกี่ยวเนื่องของการฟอร์มมิ่ง การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปถ้วย การเตรียมการสำหรับการลากขึ้นรูปถ้วย โครงสร้างของแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 521473
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Injection Mold Design)

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดแบบสองแผ่น แหวนกําหนดตําแหน่ง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผ่นรองหลัง แผ่นยึดแม่พิมพ์และการกําหนดขนาดชิ้นส่วนเหล่านี้ตามมาตรฐานสากล การทําให้เป็นรูปร่างภายนอกและภายในของชิ้นงาน ระบบป้อนของแม่พิมพ์ฉีด ระบบปลดชิ้นงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหล่อเย็นแม่พิมพ์ วิธีการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์ฉีด วัสดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง และวัฎจักรของกระบวนการ

รหัสวิชา : 521474
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นสูง (Advanced Injection Mold Design)

หลักการเกี่ยวกับวิศวกรรมแม่พิมพ์ เช่น การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก, ชนิดระบบอัตโนมัติ, การไหลของโพลิเมอร์ในแม่พิมพ์, การวิเคราะห์แม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น, Mold base; การวางแนว และการพิจารณาการขยายตัวของแม่พิมพ์ที่เกิดจากความร้อน, แนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์, Unscrewing, collapsible core and stack molds, แม่พิมพ์แบบพิเศษ, วิธีการแปรรูปแม่พิมพ์ เช่น EDM, Wire EDM, Mold texturing, ARC spray, Electro-forming and nickel vapor deposition เป็นต้น, แม่พิมพ์แบบ Hot Runner , การออกแบบการตรวจแม่พิมพ์ เช่น จำนวนการผลิต ความต้องการของชิ้นงาน การหดตัวและพิกัดความเผื่อ ระบบการถอดชิ้นงาน ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น การซ่อมบำรุงรักษา การเขียนแบบและเอกสารต่างๆ เป็นต้น

รหัสวิชา : 521475
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM Technology)

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

รหัสวิชา : 521476
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดปาดโลหะ และเครื่องมือกล (Metal Cutting and Machine Tools)

หลักการตัดปาดโลหะ องค์ประกอบของการตัดปาดโลหะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดปาดโลหะ อายุและการสึกหรอของเครื่องมือตัด ความคุ้มค่าในการตัด ชนิดและประเภทของเครื่องมือกลที่เกี่ยวกับการตัดปาดโลหะ หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบเครื่องมือกล การเลือกใช้เครื่องมือกล

รหัสวิชา : 521477
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบแบบไม่ทําลายสำหรับเทคโนโลยีการผลิต (Nondestructive Testing for Production Technology)

หลักการฟิสิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับ แม่เหล็ก การเดินทางและการสะท้อนของคลื่น รังสี การแทรกซึม และกระแสไหลวน ที่นำมาใช้ในการทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน การทดสอบโดยใช้การแทรกซึมของของเหลว การทดสอบโดยใช้รังสี และการทดสอบโดยการตรวจพินิจ

รหัสวิชา : 521478
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานโลหะแผ่น (Sheet Metal Working)

การจำแนกรูปแบบทางเรขาคณิตของงานโลหะแผ่น การหาขนาดพื้นผิวด้วย Radial line, Parallel และ Triangulation ของรูปทรงต่าง ๆ การร่างและหา Pattern จากวิธีดังกล่าว การหา Cutting plane, และ Double projection ของรูปทรงต่าง ๆ

รหัสวิชา : 521479
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)

หลักการเชื่อม ประเภทของการเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อชนิดต่าง ๆ สัญลักษณ์การเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในการเชื่อม

รหัสวิชา : 521480
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การหล่อโลหะ (Metal Casting)

กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อโลหะ คุณสมบัติของวัสดุในงานหล่อ งานหล่อชนิดต่างๆ ระบบจ่ายน้ำโลหะ การทําแบบหล่อด้วยมือ ด้วยเครื่องจักร ตัวประสานพิเศษ เตาที่ใช้ในงานหล่อ การเตรียมวัสดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ การหล่อวิธีพิเศษ การตกแต่งและทําความสะอาดชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานหล่อ การปรับปรุงชิ้นงานหล่อหลังตรวจสอบ

รหัสวิชา : 521481
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Seminar)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยจัดทำเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน

รหัสวิชา : 521482
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 1 (Selected Topics in Production Technology I)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต

รหัสวิชา : 521483
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 2 (Selected Topics in Production Technology II)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต

รหัสวิชา : 521492
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Independent Study)

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการผลิต โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 521493
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology Research and Development Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 523253
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics of Material for Industrial Technology)

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

รหัสวิชา : 523362
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and the Environment)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523377
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่าย (Handling Technology)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถ่าย ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง ชนิดของลิฟต์ประเภทต่าง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบป้องกันทั้งทางกลและทางไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน การแบ่งกลุ่มของลิฟต์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การติดตั้งบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง

รหัสวิชา : 523381
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชื้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Elements)

พิกัดความเผื่อในงานสวมประกอบ การยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยสลัก โบลท์และหมุดย้ำ การยึด เพลาและดุมล้อ คัปปลิงและคลัทซ์ โซ่ สายพาน แบริ่ง เฟืองและชุดเฟืองทด

รหัสวิชา : 523383
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

รหัสวิชา : 523472
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือกล (Machine Tools)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างของเครื่องมือกลต่างๆ หลักการตัดเฉือนโลหะ คำนวณแรงต่างๆ ในการตัดเฉือน การวิเคราะห์การตัดเฉือนจากเศษที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือน

รหัสวิชา : 524448
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม (Electrical Machines and Drive for Industrial)

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีเคมี

รหัสวิชา : 522431
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ (Polymer Science)

ความรู้พื้นฐานด้านโพลิเมอร์ ชนิดของโพลิเมอร์ สมบัติพื้นฐานโพลิเมอร์ คุณสมบัติโพลิเมอร์

รหัสวิชา : 522432
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Technology)

กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์ การประยุกต์ใช้โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)

สมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เทคโนโลยีการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522434
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (Standards for Rubber Products)

ศึกษาคุณลักษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด มาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน

รหัสวิชา : 522435
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุพลาสติก (Plastic Materials)

ศึกษาวิธีการเตรียมมอนอเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุพลาสติก ขั้นตอนการผลิต และการนำไปใช้

รหัสวิชา : 522436
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์เส้นใย (Textile Science)

ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใย วัตถุดิบที่นำมาผลิตเส้นใย จำแนกชนิดของเส้นใย

รหัสวิชา : 522437
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี (Safety in Chemical Industries)

แนวความคิดและคำจำกัดความและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การจัดการ ความปลอดภัยของกระบวนการเคมี พิษวิทยาและสุขลักษณะในอุตสาหกรรมเคมี การกระจายสารพิษ การระเบิดและการติดไฟ การบ่งชี้ความเสี่ยงและอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเคมี การศึกษาอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ

รหัสวิชา : 522438
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

พื้นฐานเทคโนโลยีสะอาด การป้องกันมลภาวะในกระบวนการอุตสาหกรรม หลักและการประยุกต์ในกระบวนการและการออกแบบเครื่องมือ การลดปริมาณของเสีย การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หัวข้อปัจจุบันกับเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 522439
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Petroleum Technology and Natural Gas)

คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ และคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

รหัสวิชา : 522441
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์เบื้องต้น (Introduction to Heterogeneous Reaction Engineering)

คำจำกัดความของตัวเร่งปฏิกิริยา หลักการพื้นฐานของตัวเร่งปฏิกิริยา การเร่งปฏิกิริยาในแง่ของจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในแง่ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอื่นๆ

รหัสวิชา : 522442
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีเคมี 1 (Selected Topics in Chemical Technology I)

ความรู้ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีเคมี

รหัสวิชา : 522443
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

รหัสวิชา : 522444
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)

ศึกษาจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการหมัก สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก เครื่องมือและอุปกรณ์การหมัก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากการหมัก

รหัสวิชา : 522445
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารโดยวิธีการต่างๆ สาเหตุของการเสื่อมสภาพของอาหาร วิธีการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 522446
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสีย้อม (Dyeing Technology)

ศึกษาประเภทและจำแนกสีย้อม การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เส้นใย เทคนิคและกลไกการย้อมสี การพัฒนาคุณภาพสีย้อมสำหรับเส้นใย การตกแต่งสีย้อมด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพสีย้อม และศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมสีย้อมต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522447
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน (Conservation of Energy)

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 522448
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีเคมี 2 (Selected Topics in Chemical Technology II)

ความรู้ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีเคมี

รหัสวิชา : 522493
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีเคมี (Chemical Technology Independent Study)

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 522494
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเคมี (Chemical Technology Research and Development Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522495
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี (Practical Training in Chemical Industry)

การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี นิสิตต้องได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน ต้องส่งรายงาน มีการประเมินผลระหว่างการฝึกงาน

รหัสวิชา : 522496
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเคมี (Chemical Technology Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

รหัสวิชา : 522497
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีเคมี (Chamical Technology Practical Training)

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 522498
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกงานสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีเคมี 1 (Practical Training Co-operative for Chemical Technology I)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 522499
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกงานสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีเคมี 2 (Practical Training Co-operative for Chemical Technology II)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

2.3.4 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

รหัสวิชา : 521221
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม (Computer Application for Industry)

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521225
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Value Engineering for Industrial Technology)

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

รหัสวิชา : 521226
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม (Industrial Management)

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

รหัสวิชา : 521260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

รหัสวิชา : 521313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

รหัสวิชา : 521320
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ พัฒนาการของการจัดการคุณภาพในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศอื่น นักวิชาการและนักปฏิบัติที่สำคัญ เครื่องมือและเทคนิค กระบวนการบริหารคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติ ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 521321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System ISO 9000)

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521323
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง (Maintenance Technology)

หลักการทั่วไปในการซ่อมและบำรุงรักษา การตรวจ การปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามกำหนดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจซ่อมเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย

รหัสวิชา : 521370
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1 (Industrial Automation Technology I)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

รหัสวิชา : 521373
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี (CNC Technology)

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 521411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Maintenance Engineering for Industrial Technology)

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 521423
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (Safety and Pollution Control)

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521424
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม (Industrial Pollution Control)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียในด้านอุตสาหกรรม การควบคุมภาวะอากาศเป็นพิษและอันตราย กระบวนการการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย การจัดการและกำจัดขยะ มลพิษจากกากของเสียและของเสียอันตราย มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ISO14000

รหัสวิชา : 521425
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (Environmental Management System ISO 14000)

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

รหัสวิชา : 521472
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบแม่พิมพ์ (Press Tool and Die Design)

ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น แรงที่ใช้ปั๊มตัด การจำแนกปฏิบัติการการปั๊มตัด หลักการของแม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง และเพียซิ่ง หลักการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การวางสทริปเลเอาท์ ทฤษฎีการดัดโลหะแผ่น กระบวนการเอ็มบอสซิ่งและที่เกี่ยวเนื่องของการฟอร์มมิ่ง การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปถ้วย การเตรียมการสำหรับการลากขึ้นรูปถ้วย โครงสร้างของแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 521473
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Injection Mold Design)

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดแบบสองแผ่น แหวนกําหนดตําแหน่ง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผ่นรองหลัง แผ่นยึดแม่พิมพ์และการกําหนดขนาดชิ้นส่วนเหล่านี้ตามมาตรฐานสากล การทําให้เป็นรูปร่างภายนอกและภายในของชิ้นงาน ระบบป้อนของแม่พิมพ์ฉีด ระบบปลดชิ้นงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหล่อเย็นแม่พิมพ์ วิธีการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์ฉีด วัสดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง และวัฎจักรของกระบวนการ

รหัสวิชา : 521475
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM Technology)

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

รหัสวิชา : 521479
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)

หลักการเชื่อม ประเภทของการเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อชนิดต่าง ๆ สัญลักษณ์การเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในการเชื่อม

รหัสวิชา : 521480
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การหล่อโลหะ (Metal Casting)

กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อโลหะ คุณสมบัติของวัสดุในงานหล่อ งานหล่อชนิดต่างๆ ระบบจ่ายน้ำโลหะ การทําแบบหล่อด้วยมือ ด้วยเครื่องจักร ตัวประสานพิเศษ เตาที่ใช้ในงานหล่อ การเตรียมวัสดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ การหล่อวิธีพิเศษ การตกแต่งและทําความสะอาดชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานหล่อ การปรับปรุงชิ้นงานหล่อหลังตรวจสอบ

รหัสวิชา : 522432
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโพลิเมอร์ (Polymer Technology)

กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์ การประยุกต์ใช้โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)

สมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เทคโนโลยีการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522434
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (Standards for Rubber Products)

ศึกษาคุณลักษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด มาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน

รหัสวิชา : 522435
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุพลาสติก (Plastic Materials)

ศึกษาวิธีการเตรียมมอนอเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุพลาสติก ขั้นตอนการผลิต และการนำไปใช้

รหัสวิชา : 522436
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์เส้นใย (Textile Science)

ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใย วัตถุดิบที่นำมาผลิตเส้นใย จำแนกชนิดของเส้นใย

รหัสวิชา : 522439
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Petroleum Technology and Natural Gas)

คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ และคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

รหัสวิชา : 522443
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

รหัสวิชา : 522447
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน (Conservation of Energy)

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 523141
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industrial Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

รหัสวิชา : 523241
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industrial Pracitical Training)

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 523251
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics for Industrial Technology)

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

รหัสวิชา : 523252
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Fluid Mechanics for Industrial Technology)

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเหมือนและมิติ การไหลแบบคงที่ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้

รหัสวิชา : 523253
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics of Material for Industrial Technology)

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

รหัสวิชา : 523261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Thermodynamics for Energy Management Technology)

แนวคิดและคำจำกัดความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ำ กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์กับระบบควบคุมมวลและควบคุมปริมาตร กฎข้อที่สอง ของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 523264
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในการทำความเย็นและการปรับอากาศ (Energy Management in Refrigeration and Air Conditioning)

การประยุกต์การทำความเย็นและการปรับอากาศ ฮีตปั๊ม ไซโครเมตริก ชนิดของระบบปรับอากาศ วัฏจักรการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว สารทำความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การคำนวณภาระความร้อนและภาระการทำความเย็น

รหัสวิชา : 523331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์ (Automotive Pollution Control)

ศึกษามลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานยนต์ทั้งมลภาวะด้านอากาศ มลภาวะด้านเสียง มลภาวะด้านความร้อน การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะ การศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะ

รหัสวิชา : 523332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยของยานยนต์ (Automotive Safety)

ศึกษาการออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อรับการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง การชนด้านหลัง การพลิกคว่ำ การออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเสริมความปลอดภัย

รหัสวิชา : 523333
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์ (Automotive Sensoring and Display System)

การศึกษาระบบเครื่องวัดที่ใช้ในยานยนต์ เครื่องวัดในระบบการจ่ายเชื้อเพลิง เครื่องมือวัดในระบบส่งกำลัง เครื่องวัดในระบบการปรับอากาศ ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ ระบบตรวจจับการห้ามล้อ ระบบการแสดงผลในยานยนต์ การแจ้งเตือน ระบบการป้องกันความเสียหายจากการทำงานผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า

รหัสวิชา : 523334
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Electronics Controlled Unit for Automotive)

การศึกษาหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเซนเซอร์ที่จำเป็นในการควบคุม การรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และระบบควบคุม ตรรกะของการควบคุมระบบยานยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมยานยนต์ ระบบกระตุ้นทางกล ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า ระบบการป้อนกลับการควบคุมในยานยนต์

รหัสวิชา : 523335
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot)

บทนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมในระบบคาทีเซียนและระบบข้อต่อ กลยุทธ์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตำแหน่งอุตสาหกรรมของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดข้อต่อเดียว การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นสำหรับงานขนส่งลำเลียงด้วยสายพานลำเลียง ตัวขับของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์วัดสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 523336
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง (Advanced Automotive Technology)

ศึกษาระบบความปลอดภัยในระบบยานยนต์ การออกแบบลักษณะรถยนต์ ศึกษาระบบการขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น เครื่องยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

รหัสวิชา : 523337
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยียานยนต์ (Special Problems in Automotive Technology)

การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า

รหัสวิชา : 523338
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
โครงงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry Research and Development Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 523341
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 (Automotive Industrial Internship I)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 523342
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 2 (Automotive Industrial Internship II)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 523362
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and the Environment)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523383
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

รหัสวิชา : 523384
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Steam System Service)

ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม การใช้ไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ำ

รหัสวิชา : 523444
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (Co-operative Education for Automotive Industry and Automotive Part Technology)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

รหัสวิชา : 523445
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางเทคโนโลยียานยนต์ (Advanced Topics in Automotive Technology)

หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

รหัสวิชา : 523471
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Pneumetics and Hydraulics)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบของนิวเมติกส์และไฮดรอลิก วิเคราะห์ ออกแบบระบบควบคุม ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก การเลือกใช้เครื่องควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุม กระบวนการ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจรและการทำงานของอุปกรณ์

รหัสวิชา : 524111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation)

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental of Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

รหัสวิชา : 524212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamentals of Electronics)

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

รหัสวิชา : 524413
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดภาคอุตสาหกรรม (Measurement and Instrument for Industrial)

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส กำลังงาน และพลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น เครื่องมือวัดชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องมือวัดที่ใช้คลื่นความถี่จากรังสี

รหัสวิชา : 524421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power System)

พื้นฐานระบบไฟฟ้ ากำลังเบื้องต้น หน่วยเปอร์ยูนิต การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ สายส่งในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โมเดลระบบสายส่งในระบบไฟฟ้ากำลัง บัสมาตริก โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว การ วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร การป้องกัน ระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพแบบชั่วครู่

2.3.5 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 521150
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์ (Material Science)

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

รหัสวิชา : 521225
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Value Engineering for Industrial Technology)

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

รหัสวิชา : 521260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

รหัสวิชา : 521313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

รหัสวิชา : 521373
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี (CNC Technology)

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 521378
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

รหัสวิชา : 521380
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โลหะวิทยา (Metallurgy)

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ข้อบกพร่องในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 521423
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (Safety and Pollution Control)

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 521475
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM Technology)

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

รหัสวิชา : 522438
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

พื้นฐานเทคโนโลยีสะอาด การป้องกันมลภาวะในกระบวนการอุตสาหกรรม หลักและการประยุกต์ในกระบวนการและการออกแบบเครื่องมือ การลดปริมาณของเสีย การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หัวข้อปัจจุบันกับเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 522443
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

รหัสวิชา : 523150
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial Technology)

การเขียนตัวอักษร ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาด การเขียนภาคตัด การสเกตภาพ

รหัสวิชา : 523191
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology Experience Training)

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

รหัสวิชา : 523251
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics for Industrial Technology)

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

รหัสวิชา : 523252
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Fluid Mechanics for Industrial Technology)

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเหมือนและมิติ การไหลแบบคงที่ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้

รหัสวิชา : 523253
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mechanics of Material for Industrial Technology)

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

รหัสวิชา : 523291
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology Practical Training)

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

รหัสวิชา : 523375
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เชื้อเพลิง (Fuel)

ศึกษาแหล่งกำเนิดและชนิดของเชื้อเพลิง โครงสร้างอะตอมของสารไฮโดรคาร์บอน การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณสมบัติก่อนการใช้งาน การทำน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น คุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลภาวะ การเลือกใช้เชื้อเพลิงทดแทนสำหรับอนาคต

รหัสวิชา : 523376
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engines)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป การเกิดมลภาวะจากเครื่องยนต์ และการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์

รหัสวิชา : 523377
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่าย (Handling Technology)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถ่าย ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง ชนิดของลิฟต์ประเภทต่าง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบป้องกันทั้งทางกลและทางไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน การแบ่งกลุ่มของลิฟต์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การติดตั้งบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง

รหัสวิชา : 523381
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชื้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Elements)

พิกัดความเผื่อในงานสวมประกอบ การยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยสลัก โบลท์และหมุดย้ำ การยึด เพลาและดุมล้อ คัปปลิงและคลัทซ์ โซ่ สายพาน แบริ่ง เฟืองและชุดเฟืองทด

รหัสวิชา : 523382
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องจักรกลในโรงงาน (Industrial Machine)

การกำหนดลำดับขั้นผลิต และผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ลูกเบี้ยว สกรู เฟือง รางเลื่อนตามแบบกำหนด โดยใช้เครื่องมือกลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

รหัสวิชา : 523383
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

รหัสวิชา : 523384
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Steam System Service)

ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม การใช้ไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ำ

รหัสวิชา : 523391
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการพลังงาน 1 (Energy Mnangement Internship I)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 523392
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการพลังงาน 2 (Energy Mnangement Internship II)

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 523393
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Co-operative Education for Energy Management technology)

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

รหัสวิชา : 523471
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Pneumetics and Hydraulics)

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบของนิวเมติกส์และไฮดรอลิก วิเคราะห์ ออกแบบระบบควบคุม ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก การเลือกใช้เครื่องควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุม กระบวนการ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจรและการทำงานของอุปกรณ์

รหัสวิชา : 523472
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือกล (Machine Tools)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างของเครื่องมือกลต่างๆ หลักการตัดเฉือนโลหะ คำนวณแรงต่างๆ ในการตัดเฉือน การวิเคราะห์การตัดเฉือนจากเศษที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือน

รหัสวิชา : 523473
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Instrumentation and Process Control)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ำหนัก แสง อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ การนำเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 523474
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวางผังโรงงาน (Plant Layout)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน จัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ ออกแบบผังโรงงาน การติดตั้งเครื่องจักรกล

รหัสวิชา : 523475
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง (Energy Management in Transportation)

ระบบการขนส่ง : การเปรียบเทียบทางเลือก ข้อกำหนดของรัฐ องค์ประกอบการขนส่งการบริการการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง: ต้นทุนและราคา การประเมินโครงการ การใช้พลังงานในการขนส่ง ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบต่างๆ การวัดและแนวทางของการประหยัดที่สอดคล้องกับด้านวิศวกรรม การจัดการการขนส่ง การจัดการระบบจราจร รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง

รหัสวิชา : 523476
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม (Energy Management System in Industry)

ศึกษาหลักการของระบบการใช้พลังงานความร้อน และไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชีพลังงาน การตรวจสอบ เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ การปรับปรุงการใช้พลังงาน การบํารุงรักษา และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 523477
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีระบบอาคาร (Building System Technology)

ศึกษาและปฏิบัติระบบปฏิบัติกรอาคาร การทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในงานระบบติดตั้ง ถอดประกอบและตรวจสอบ เพื่อบำรุงรักษาในงานระบบอาคาร: ระบบเรียกพยาบาล, สายดินแบบพิเศษ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบจ่ายน้ำร้อน, ระบบเสียงและการฉายภาพ, ค์การ์ดและรีเลย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

รหัสวิชา : 523478
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1 (Special Topics for Energy Management Technology I)

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523479
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2 (Special Topics for Energy Management Technology II)

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523480
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Energy Management Technology Research and Development Project)

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Fundamental of Measurement and Industrial Instrumentation)

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental of Electric Circuit Analysis)

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

รหัสวิชา : 524211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานดิจิตอลและการประยุกต์ (Fundamental of Digital and its Application)

พื้นฐานตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐานสำหรับดิจิตอล วงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจร โมโนสเตเบิ้ลและวงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล

รหัสวิชา : 524212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Fundamentals of Electronics)

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

รหัสวิชา : 524431
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ (Fundamental of Microprocessor Technology)

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงาน ต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์และกระบวนการดีเอ็มเอ การอ้างตำแหน่ง ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับชิพสนับสนุน การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล

รหัสวิชา : 524432
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น (Fundamental of Automatic Control Technology)

พื้นฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพท์เฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นการควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 524433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบื้องต้น (Fundamental of Process Control)

หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการเบื้องต้น การเลือกใช้ตัวควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแต่ละแบบในกระบวนการควบคุม การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจร การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 524445
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรม (Industrial Power System Design)

หลักการออกแบบพื้นฐาน แผนผังการส่งกำลังไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย ระบบกราวด์ การคำนวณกระแสลัดวงจร การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎข้อบังคับและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐานวสท

รหัสวิชา : 524446
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่องสว่างและการประยุกต์ (Illumination and Application)

แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การคำนวณวิธีลูเมน และวิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

รหัสวิชา : 524448
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม (Electrical Machines and Drive for Industrial)

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

รหัสวิชา : 524451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Control System in Industrial)

การควบคุมระบบปิดและระบบปิด ฟังชั่นการถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนตรง การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ การชดเชย ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจําลองของพลวัต การตอบสนองของพลวัต คุณสมบัติพื้นฐานของระบบป้อนกลับวิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินของราก วิธีการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถี่การออกแบบในเสตท-สเปซ การควบคุมดิจิตอล การออกแบบระบบควบคุม หลักการและกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

2.3.6 กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524431
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ (Fundamental of Microprocessor Technology)

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงาน ต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์และกระบวนการดีเอ็มเอ การอ้างตำแหน่ง ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับชิพสนับสนุน การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล

รหัสวิชา : 524432
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น (Fundamental of Automatic Control Technology)

พื้นฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพท์เฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นการควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 524433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบื้องต้น (Fundamental of Process Control)

หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการเบื้องต้น การเลือกใช้ตัวควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแต่ละแบบในกระบวนการควบคุม การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจร การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 524434
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น (Fundamental of Microcontroller Technology)

โครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การอ่านและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรและอุปกรณ์วงจรประกอบที่จำเป็น การใช้งานเพื่อการทดสอบคำสั่งเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานควบคุม ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

รหัสวิชา : 524435
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยไมโครเวฟ (Fundamental of Microwave Communication Technology)

การแบ่งความถี่ทั่ว ๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และ คุณสมบัติคลื่นไมโครเวฟ ระบบการรับ-ส่ง ไมโครเวฟ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟในการสื่อสารดาวเทียม

รหัสวิชา : 524436
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง (Fundamental of Fiber Optic Communication Technology)

พื้นฐานการเดินทางของแสงในเส้นใยแก้วนำแสง วิธีการรับส่งสัญญาณหรือข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การมอดูเลต เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ การผิดรูปของสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง การสื่อสารข้อมูลด้วยสัญญาณแสงในเส้นใยแก้วนำแสง

รหัสวิชา : 524437
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม (Fundamental of Industrial Sensors and Transducers)

คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงานและปฏิบัติการทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความหนาแน่น ความชื้น ความหนืด ความนำ น้ำหนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ์ และอื่นๆ

รหัสวิชา : 524438
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานวงจรรวมเชิงเส้นเบื้องต้นและการประยุกต์ (Fundamental of Linear Integrated Circuits and their Applications)

วงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ ออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์ และวงจรเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

รหัสวิชา : 524439
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร (Fundamental of Communication Electronics)

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูงของไดโอดทรานซิสเตอร์ และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายย่านความถี่สูงวงจรขยายแบบจูนด์ วงจรทวีความถี่ วงจรแมชชิง และฟิลเตอร์

รหัสวิชา : 524440
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีวิทยุ (Fundamental of Radio Technology)

วงจรและการทำงานของเครื่องรับ-ส่ง Single Side Band เครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM FM ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะห์ความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเช่น Repeater, Mobile, Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท์ เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง การวัดและใช้เครื่องมือตรวจสอบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารทั่วๆ ไป ตลอดจนการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 524441
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น (Fundamental of Communication Technology)

พื้นฐานระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรเลข โทรพิมพ์และโทรภาพ ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นโครงข่ายโทรคมนาคม และเทคนิคต่างๆ ในทางการสื่อสาร

รหัสวิชา : 524442
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีโทรศัพท์ (Fundamental of Telephone Technology)

วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น พัลส์, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น ใช้คนดำเนินการ อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบ ISDN

รหัสวิชา : 524443
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Network Technology)

การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ การส่งสัญญาณแบบ อะนาลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN, ATM, ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modemฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

รหัสวิชา : 524444
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า (Fundamental of Electrical Machine)

ลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส

รหัสวิชา : 524445
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรม (Industrial Power System Design)

หลักการออกแบบพื้นฐาน แผนผังการส่งกำลังไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย ระบบกราวด์ การคำนวณกระแสลัดวงจร การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎข้อบังคับและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐานวสท

รหัสวิชา : 524446
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่องสว่างและการประยุกต์ (Illumination and Application)

แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การคำนวณวิธีลูเมน และวิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

รหัสวิชา : 524447
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Energy Management)

ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน

รหัสวิชา : 524448
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม (Electrical Machines and Drive for Industrial)

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

รหัสวิชา : 524449
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทน (Introduction to Renewable Energy)

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของโลก เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพภายในประเทศไทย หลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หลักการทำงานเบื้องต้นของเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานเบื้องต้นของกังหันลม การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล เป็นต้น

รหัสวิชา : 524450
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจร และการประยุกต์ (Semiconductor Device, Circuit and Application)

ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น ไดโอด วงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จังชัน หลักการของวงจรขยายสัญญาณ การจัดไบอัส การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก ฟิลด์เอ็ฟเฟ็กทรานซิสเตอร์ และวงจรประยุกต์ต่างๆ การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Control System in Industrial)

การควบคุมระบบปิดและระบบปิด ฟังชั่นการถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนตรง การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ การชดเชย ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจําลองของพลวัต การตอบสนองของพลวัต คุณสมบัติพื้นฐานของระบบป้อนกลับวิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินของราก วิธีการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถี่การออกแบบในเสตท-สเปซ การควบคุมดิจิตอล การออกแบบระบบควบคุม หลักการและกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 524452
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ (Power Electronics and Applications)

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่างๆ ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์สองหัวต่อกำลัง มอสเฟสกำลังไอจีทีบี คุณสมบัติของสารแม่เหล็กและแกนหม้อแปลงกำลังแกนเฟอไรท์ แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันไซโคล เครื่องผกผัน การขับมอเตอร์ด้วยโซลิคเสตต การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัส

รหัสวิชา : 524453
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics)

วัสดุสารกึ่งตัวนำ รอยสัมผัสสำหรับอุปกรณ์และวงจรรวม การปลูกผลึกเดี่ยวของวัสดุกึ่งตัวนำต่างๆ ความนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง โครงสร้างผลึกหลายรูป วัสดุประเภทโลหะ การสร้างและสมบัติของฟิล์มฉนวน การเก็บบรรจุของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วัสดุสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสำหรับเซลแสงอาทิตย์ การวิเคราะห์จุดล้มเหลว และการตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524454
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณภาพ (Image Processing)

เทคนิคการดำเนินกระบวนการภาพ การแปลงภาพ การเสริมภาพ การนำภาพกลับคืนและการสร้างภาพ การเข้ารหัสภาพ

รหัสวิชา : 524455
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นระบบสมองกลฝังตัว (Introduction to Embedded System)

แนะนำระบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว กระบวนการคิด และออกแบบระบบ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง การเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ อาทิเช่น ระบบระบุตัวตน ระบบเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์ค ฯลฯ

รหัสวิชา : 524456
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางแสง (Optical Technology)

หลักการทางแสง คุณสมบัติของแสง สัญญานแสง แหล่งกำเนิดแสงแบบต่าง ๆ ใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารด้วยแสง ระบบการวัดโดยใช้แสง ระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แสง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสงอื่นๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางแสง

รหัสวิชา : 524457
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูล และโครงข่าย (Data Communication and Network)

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบพอร์ตเดียว และสองพอร์ต การรีโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน การรีโซแนนซ์แบบหลายจุด ฟิลเตอร์ การแปลงอิมพิแดนซ์และการแมทช์โครงข่าย วิธีการทางโครงข่ายสำหรับทฤษฎีสายส่ง สายโทรศัพท์ การแมทช์อิมพิแดนซ์โดยใช้สายส่ง

รหัสวิชา : 524458
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์ (Signal Processing and Application)

พื้นฐานสัญญาณและระบบ รูปแบบสัญญาณและระบบทางดานวิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาณและระบบเชิงเวลา การวิเคราะห์เชิงความถี่ของสัญญาณ ทฤษฎีการสุ่ม และการสร้างกลับของสัญญาณ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้น การประยุกต์สัญญาณในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา : 524459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สำหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์ (Computer and Multimedia for E-Commerce)

ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์ เทคนิคทางมัลติมิเดียต่างๆ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานต่างๆ ระบบการระบุและพิสูจน์บุคคล ระบบความเป็นส่วนตัว และระบบป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ระบบวารสาร และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการซื้อสินค้า

รหัสวิชา : 524460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (Special Topics for Electrical Engineering I)

ศึกษาหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 (Special Topics for Electrical Engineering II)

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.3.7 กลุ่มเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525231
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing Technique)

การเขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบงานสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า และเทคนิคการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 525232
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิตศาสตร์ของวัตถุเกร็ง (Statics of Rigid Body)

ระบบแรง เวกเตอร์ ความเค้นและความเครียด โมเมนต์ของแรงคู่ควบ ประเภทของโครงสร้าง แผนภาพวัตถุอิสระ สมดุลโครงสร้าง จุดศูนย์ถ่วง การคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด โมเมนต์ความเฉื่อย แรงเสียดทาน

รหัสวิชา : 525233
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์สำหรับงานโยธา (Hydraulics for Civil Works)

คุณสมบัติของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล สมการเบอร์นูลลี สมการโมเมนตัมเบื้องต้น การไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดการไหล เครื่องสูบน้ำ

รหัสวิชา : 525234
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคโนโลยีการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey Technology)

ศึกษาหลักการและปฏิบัติ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่งน้ำ และอื่น ๆ การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสำรวจเพื่องานด้านอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 525335
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้าง (Strength of Construction Materials)

ความเค้นและความเครียด กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก การบิดของเพลา ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหาการแอ่นตัวของคาน การรวมความเค้น

รหัสวิชา : 525336
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างโยธา (Theory of Civil Structures)

ประเภทและลักษณะของโครงสร้างโยธา เสถียรภาพของโครงสร้าง การหาขนาดของแรงปฏิกิริยาของจุดรองรับของโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุนระนาบแบบดีเทอร์มิเนตทางสถิต ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุนแบบดีเทอร์มิเนตทางสถิต การหาการโก่งตัวและมุมลาดชัดของคาน และการวิเคราะห์คานอินดีเทอร์มิเนตทางสถิตโดยทฤษฎีโมเมนต์

รหัสวิชา : 525337
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง (Concrete Materials for constructions)

วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด การลำเลียงและการเทคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัว

รหัสวิชา : 525338
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การทดสอบวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Testing)

วิธีการและมาตรฐานในการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เหล็กก่อสร้าง ไม้ อิฐ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

รหัสวิชา : 525339
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีธรณี (Geotechnology)

คุณสมบัติและส่วนประกอบของดิน การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การอัดตัวคายน้ำ การบดอัด การรับกำลังของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้งานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน

รหัสวิชา : 525341
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการทาง (Highway Technology)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถนนและทางหลวง หลักการออกแบบผิวจราจร การสำรวจ และการออกแบบทางด้านเรขาคณิต ลักษณะโครงสร้างทาง วัสดุที่ใช้ก่อสร้างทาง การระบายน้ำ การก่อสร้างและการซ่อมบำรุงทาง

รหัสวิชา : 525342
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสำรวจเส้นทาง (Route Survey Technology)

หลักการการออกแบบทางเบื้องต้นและความปลอดภัยของทาง การสำรวจเพื่อ การก่อสร้างทาง การวางโค้ง โค้งผสม โค้งผสมย้อนกลับ โค้งเปลี่ยนแนว โค้งดิ่ง การคำนวณ งานดิน การตรวจสอบงานก่อสร้างทาง

รหัสวิชา : 525343
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing Technology)

การสํารวจด้วยภาพถ่าย ภาพถ่ายดิ่งหมุดหลักฐานทางพื้นดินสําหรับการสํารวจด้วยภาพถ่าย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหลื่อม การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย การวัดระยะทางด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความคลาดเคลื่อน การสำรวจด้วยกล้อง Total Station และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 525444
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการงานก่อสร้างและงานโยธา (Construction and Civil Work Management)

หลักการบริหารและการจัดการทั่วไป การจัดองค์กรงานก่อสร้าง ประเภทของงานก่อสร้างและงานโยธา หลักการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุและแรงงาน การควบคุมงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525445
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการก่อสร้างและการประมาณราคา (Construction Technique and Cost Estimation)

ระบบการก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่ วัสดุและอุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง การทำแบบนั่งร้าน เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง หลักการและปฏิบัติการประมาณราคา ระบบประมาณราคา

รหัสวิชา : 525451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 1 (Selected Topics in Construction and Civil Work Technology I)

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

รหัสวิชา : 525452
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 2 (Selected Topics in Construction and Civil Work Technology II)

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา