ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 123 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชาญชัย พลตรี *
อาจารย์ เที่ยง ชีวะเกตุ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรรัตน์ วัฒนมงคล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ *
อาจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2 วิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 228102
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 306106
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

Course codes : 308150
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 308150
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

Course codes : 107108
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการทำงานอย่างเป็นสุข

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 241102
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 241102
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 245108
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

Course codes : 257102
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 257102
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 402403
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 402404
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 402405
Credit : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

Course codes : 402405
Credit : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

Course codes : 414202
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

Course codes : 414202
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

Course codes : 700110
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 700110
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 700111
Credit : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Course codes : 520101
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม พื้นฐานฟังก์ชันตรีโกณมิติและอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ เศษส่วนย่อย พื้นฐานเมทริกซ์ พื้นฐานระบบสมการเชิงเส้น ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใด ๆ ในระนาบ

Course codes : 520102
Credit : 3(2-3-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 520103
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อม และการวังผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ อันตรายจากความร้อน การป้องกันอัคคีภัย การออกแบบระบบระบายอากาศ งานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

Course codes : 520104
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและการพัฒนางาน

Course codes : 520201
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทฤษฏีบททวินาม เมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ค่าขอบเขตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ อนุพันธ์ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม กฏของลูกโซ่ การประยุกต์ของอนุพันธ์ เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Course codes : 520202
Credit : 3(3-0-6)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเบื้องต้น

หลักการมาตรวิทยา มาตรฐานการวัด ระบบการวัดภายในประเทศ ระบบการวัดระหว่างประเทศ ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานสากล การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด ค่าความไม่แน่นอนในการวัด การวิเคราะห์ระบบการวัด และ การเลือกบริภัณฑ์การวัด ตามวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วิธีการสอบเทียบ ความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การยอมรับได้ของผลการสอบเทียบ และ การนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่าง อาทิเช่น เครื่องมือวัดด้านมิติ และ เครื่องมือวัดด้านมวล เป็นต้น

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Course codes : 521150
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

Course codes : 521151
Credit : 2(1-3-2)
ปฏิบัติการการผลิต 1

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆเพื่อให้เหมาะสมกับงานและมีความปลอดภัย ฝึกการปฏิบัติงานในด้านการวัดละเอียด การตะไบ การกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว การกลึงตกบ่า การลับเครื่องมือตัด การเชื่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

Course codes : 521210
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

Course codes : 521211
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการและแนวคิดขององค์ประกอบการทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน รวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่ เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ

Course codes : 521212
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การคำนวณค่าเทียบเท่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Course codes : 521213
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น

การวิจัยดําเนินการเบื้องต้นสําหรับปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาเครือข่าย ปัญหาการบริหารโครงการ PERT/CPM ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ทฤษฎีเกมส์

Course codes : 521240
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

Course codes : 521260
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

Course codes : 521310
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

ทฤษฎีทางสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบการแจกแจงของข้อมูลและการทดสอบความอิสระของปัจจัย การทดสอบนอนพาราเมตริก

Course codes : 521311
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 521312
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน และหลักการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิคการวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทํากำหนดการผลิตหลัก

Course codes : 521313
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

Course codes : 521340
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 521410
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบผังโรงงานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการนำเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดเก็บตลอดจนสภาพแวดล้อม

Course codes : 521411
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

Course codes : 521440
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 521441
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการต่อจากโครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต

Course codes : 521150
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

Course codes : 521151
Credit : 2(1-3-2)
ปฏิบัติการการผลิต 1

ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆเพื่อให้เหมาะสมกับงานและมีความปลอดภัย ฝึกการปฏิบัติงานในด้านการวัดละเอียด การตะไบ การกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว การกลึงตกบ่า การลับเครื่องมือตัด การเชื่อม การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

Course codes : 521210
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

Course codes : 521211
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการและแนวคิดขององค์ประกอบการทำงาน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยแผนภูมิการผลิต แผนภูมิการไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค แผนภูมิไซโม หลักการปรับปรุงงานและออกแบบการทำงาน รวมทั้งการประยุกต์หลักการของการเคลื่อนไหวที่ เหมาะสม การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสุ่มงาน หลักการศึกษาเวลา การศึกษาเวลาโดยตรงและฐานข้อมูลเวลาพื้นฐาน การหาค่าเผื่อ การใช้เวลามาตรฐานในการสร้างระบบค่าแรงจูงใจ

Course codes : 521212
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การคำนวณค่าเทียบเท่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

Course codes : 521213
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น

การวิจัยดําเนินการเบื้องต้นสําหรับปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาคู่ควบและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาเครือข่าย ปัญหาการบริหารโครงการ PERT/CPM ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ทฤษฎีเกมส์

Course codes : 521260
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

Course codes : 521290
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิต

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

Course codes : 521310
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2

ทฤษฎีทางสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การทดสอบการแจกแจงของข้อมูลและการทดสอบความอิสระของปัจจัย การทดสอบนอนพาราเมตริก

Course codes : 521311
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ การวางแผนและ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ กระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ในการผลิต การประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 521312
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีน และหลักการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิคการวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทํากำหนดการผลิตหลัก

Course codes : 521313
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

Course codes : 521390
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการผลิต

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 521410
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบผังโรงงานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการนำเสนอผังโดยพิจารณาถึงคนงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบสนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดเก็บตลอดจนสภาพแวดล้อม

Course codes : 521460
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีการผลิต

การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ ประกอบด้วย ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ หลักการการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน หลักการของการยึดจับชิ้นงาน ชิ้นส่วนประกอบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ แบบทำงาน การพัฒนาและการวางแผนการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ กรณีศึกษาและการออกแบบเบื้องต้น การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ประกอบด้วย ประเภทของงานปั๊ม ทฤษฎีเกี่ยวกับงานตัด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานพับ ประเภทของงานขึ้นรูป ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์

Course codes : 521490
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการผลิต 1

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 521491
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการผลิต 2

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงงานเทคโนโลยีการผลิต 1 นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 523150
Credit : 2(1-3-2)
การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเขียนตัวอักษร ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาด การเขียนภาคตัด การสเกตภาพ

Course codes : 523251
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีเคมี

Course codes : 522111
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไปสำหรับเทคโนโลยีเคมี

ศึกษาสมบัติสสาร ธาตุตามตารางธาตุ โครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ โมล สมการเคมี พันธะเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส สมบัติของสารละลาย

Course codes : 522112
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์สำหรับเทคโนโลยีเคมี

ศึกษาพันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน การเขียนสูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาอินทรีย์และกลไกของปฏิกิริยาการเติมในสารประกอบที่มีหมู่พันธะที่ไม่อิ่มตัว การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก การกลั่น การสกัด การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟี

Course codes : 522211
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ

หลักการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นของการแยกสารโครมาโทกราฟี, โพเทนชิโอเมตรี, สเปกโทรโฟโตมิตรี

Course codes : 522212
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับรายวิชา

Course codes : 522213
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้นและการคำนวณในวิชาเทคโนโลยีเคมี 1

หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น หน่วยและการแปลงหน่วย ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ และการคำนวณสมดุลมวลสารสำหรับกระบวนการที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมี และกระบวนการที่มีปฏิกิริยาเคมี การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้ง

Course codes : 522214
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้นและการคำนวณในวิชาเทคโนโลยีเคมี 2

ความจุความร้อนจำเพาะ สมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง สำหรับกระบวนการที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมี และการคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานสำหรับกระบวนการที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 522215
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีเคมี

ทฤษฎีต่างๆ สำหรับสมการอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอนุพันธ์ชั้นสูง สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของสมการ สมการอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น การหาผลเฉลยโดยการแยกตัวแปร ปัญหาทางค่าขอบเขต การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีเคมี

Course codes : 522216
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 1

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหลและเครื่องมือ การไหลในท่อปิด การขนถ่ายของไหลและการวัดอัตราการไหล หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี อาทิเช่นไซโคลน การกรอง การตกตะกอนและการรวมตะกอน ฟลูอิไดซ์เซชั่น เป็นต้น

Course codes : 522311
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีเคมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและวัฏภาค พลังงานและการแปลงรูปของพลังงาน สมการสภาวะ วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์

Course codes : 522312
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 2

หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายเทความร้อน การนำและการพาความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องควบแน่น หม้อระเหย

Course codes : 522313
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมี 3

หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายมวล การแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลสารระหว่างวัฎภาค การกลั่น การสกัด การดูดซึม การดูดซับ

Course codes : 522314
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานจลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ในเทคโนโลยีเคมี

ความรู้พื้นฐานทางจลนพลศาสตร์เคมี ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบปฏิกิริยาเอกพันธุ์ เครื่องปฏิกรณ์ที่มีอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่

Course codes : 522315
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน อุณหพลศาสตร์ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์โดยใช้หลักทฤษฎี

Course codes : 522316
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 2

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการถ่ายเทมวล การแพร่ จลนพลศาสตร์ เครื่องปฏิกรณ์ การควบคุมกระบวนการ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์โดยใช้หลักทฤษฎี

Course codes : 522411
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาในอุตสาหกรรมเคมี

แนะนำการอ่านข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การประเมินต้นทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทางเคมี และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือกกระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี

Course codes : 522412
Credit : 3(3-0-6)
การใช้เครื่องมือเพื่อการวัดและควบคุมกระบวนการเคมี

การแนะนำการควบคุมแบบป้อนกลับ เครื่องมือสำหรับการวัดกระบวนการ อาทิ ความดัน ระดับ และความหนาแน่น การไหล อุณหภูมิและความชื้น รวมทั้งอุปกรณ์ทางการวิเคราะห์ต่างๆ และการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควยคุมด้วยลมและอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 522413
Credit : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมกระบวนการเคมี

อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมีเบื้องต้น แผนภาพกระบวนการที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคของกระบวนการ การแสดงกระบวนการผลิต เช่น ผลิตน้ำตาล กระดาษ ซีเมนต์ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร และการเยี่ยมชมโรงงาน

Course codes : 522491
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีเคมี 1

การทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 522492
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีเคมี 2

การทำโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเคมีเป็นรายกลุ่มที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการทำโครงงานเทคโนโลยีเคมี I ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์และการอภิปราย ก่อนสิ้นภาคการศึกษา และมีการสอบปากเปล่า

2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Course codes : 523310
Credit : 2(1-3-2)
การเขียนแบบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

แบบและกระบวนการผลิต การกำหนดขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด ตำแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้ำ การเชื่อม เฟือง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น

Course codes : 523311
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยียานยนต์

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การพยากรณ์

Course codes : 523312
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับเทคโนโลยียานยนต์

หลักการมูลค่าของเงินแปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร์ การหาอัตราผลตอบแทน อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิธีคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย์สิน วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระแสเงินหลังหักภาษี

Course codes : 523313
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือโดยใช้หลักสถิติ เช่นการวัดความผันแปรของสินค้าและกระบวนการ การประเมินสถานะและความสามารถของกระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการติดตาม การประยุกต์ใช้ 7 QC tools เทคนิคในการออกแบบการทดลองเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

Course codes : 523314
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิต ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบลีนและหลักการของการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ เทคนิค การวางแผนการผลิตรวม การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการทรัพยากร และการจัดทำ กำหนดการผลิตหลัก โดยเน้นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Course codes : 523315
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุยานยนต์

ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ โลหะอัลลอยด์ วัสดุผสม วัสดุเซรามิกที่ใช้ในยานยนต์ทั้งด้านคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติเชิงเคมี การขึ้นรูปวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้ในยานยนต์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการขึ้นรูปวัสดุยานยนต์

Course codes : 523316
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิตยานยนต์

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและระบบเศรษฐศาสตร์ หลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โครงสร้างการจัดการผลิต การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิต การขนถ่ายวัสดุ เทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบการผลิตแบบหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคโครงงาน แผนภูมิสายงาน แผนภูมิกระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมสต๊อก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 523317
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมสำหรับยานยนต์

ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น พื้นฐานของการควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การประยุกต์การควบคุมด้านเทคโนโลยียานยนต์ เช่น ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบต่างๆ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันล้อล๊อก, ระบบถุงลมนิรภัย, ระบบควบคุมเส้นทาง, ระบบป้องกันการลื่นไถล เป็นต้น

Course codes : 523318
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับเทคโนโลยียานยนต์

ประวัติและความเป็นมาของเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ ความรู้ขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ในยานยนต์ทั่วไป วัฏจักรอากาศ เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุดระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการป้อนเชื้อเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในสมัยใหม่

Course codes : 523410
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ 1

ศึกษาหลักการพื้นฐานของยานยนต์และการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ศึกษาระบบกันสะเทือน ตัวถังและโครงรถ ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว กลศาสตร์พื้นฐานของยานยนต์ การเคลื่อนที่และแรงกระทำในขณะที่ยานยนต์มีการเคลื่อนที่ ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์

Course codes : 523411
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 1

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบทางกลต่างๆ ในยานยนต์ การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล-ไฟฟ้า ที่ใช้ในยานยนต์ ปฏิบัติการการทดสอบระบบพื้นฐาน เช่น ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าพื้นฐานในยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้มีทักษะเบื้องต้น และมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานตลอดจนชิ้นส่วนที่ตนเองสนใจ

Course codes : 523412
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ 2

ศึกษาระบบส่งกำลัง ระบบเฟืองส่งกำลังทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งกำลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อน

Course codes : 523413
Credit : 1(0-0-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 2

ปฏิบัติการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติในยานยนต์ ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(ECU) ระบบตรวจสอบจากกล่อง CPU เพื่อการตรวจหาข้อผิดพลาดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ การทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยท้ายสุดจะมุ่งเน้นเฉพาะชิ้นส่วนหรือระบบที่ตนหรือกลุ่มสนใจเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจต้องฝึกนอกสถาบันการศึกษา

Course codes : 523414
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์

ศึกษากรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะ การพ่นสี การเคลือบวัสดุ การผลิตชิ้นส่วนเซรามิกและชิ้นส่วนพอลิเมอร์ มาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ วิธีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ มีการศึกษาและดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Course codes : 523415
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ตัวถังยานยนต์

ศึกษาวิธีการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างหลักของยานยนต์ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง การออกแบบตัวถังยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ การออกแบบตัวถังเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานยนต์ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นส่วน และ โครงสร้างของยานยนต์

Course codes : 523440
Credit : 2(0-6-2)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยียานยนต์

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 523441
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ 1

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 523442
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ 2

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 523443
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานทางเทคโนโลยียานยนต์

การฝึกงานทางเทคโนโลยียานยนต์ฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก หรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตทุกคนจะต้องส่งรายงาน ผลการดำเนินงานในระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

2.2.5 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Course codes : 523261
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

แนวคิดและคำจำกัดความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ำ กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์กับระบบควบคุมมวลและควบคุมปริมาตร กฎข้อที่สอง ของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 523262
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

วิธีการของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน สมการการนำความร้อน การนำความร้อนแบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะไม่คงที่ การแผ่รังสีความร้อน หลักพื้นฐานของการพาความร้อน

Course codes : 523263
Credit : 2(2-0-4)
โรงต้นกำลังไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

โรงต้นกำลังไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ หลักการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทต่าง ๆ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การสูญเสียพลังงานในระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

Course codes : 523264
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในการทำความเย็นและการปรับอากาศ

การประยุกต์การทำความเย็นและการปรับอากาศ ฮีตปั๊ม ไซโครเมตริก ชนิดของระบบปรับอากาศ วัฏจักรการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว สารทำความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การคำนวณภาระความร้อนและภาระการทำความเย็น

Course codes : 523361
Credit : 3(3-0-6)
แหล่งพลังงาน

แหล่งพลังงานประเภทต่างๆ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ ความต้องการพลังงานในบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ การขนส่ง

Course codes : 523362
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

Course codes : 523363
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการใช้พลังงานเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน หามาตรการการประหยัดพลังงาน กำหนดเป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์

Course codes : 523364
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พลังงาน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น คุณค่าของเงินตามเวลา การเคลื่อนไหวของระบบบัญชี ค่าเสื่อมราคา อัตราการคืนทุน ระยะเวลาคืนทุน การประเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ นโยบายและเป้าหมายการวางแผนด้านพลังงาน

Course codes : 523365
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า – พลังงานกล

หลักการและคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า, โครงสร้าง, การทำงาน และคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การสูญเสียพลังงานในหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

Course codes : 523366
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบพลังงาน

ความหมายของระบบพลังงานตามมาตรฐาน ISO แนวความคิดพื้นฐานในการประเมินวัฏจักรชีวิต วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต วิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน วิธีการการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต กรณีศึกษา

Course codes : 523461
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า

ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

Course codes : 523462
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานความร้อน

การทำสมดุลพลังงานและแผนภาพแซงเก การจัดการพลังงานในกระบวนการทางความร้อนและอุปกรณ์ เช่น กระบวนการเผาไหม้ ระบบผลิตไอน้ำ เตาเผา เตาอบ เป็นต้น หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบโคเจนเนอเรชั่น ปริมาณความร้อนและการลดความร้อนส่งผ่านผนัง

Course codes : 523463
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน

หน่วยและมาตรฐานการวัด พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการวัดปริมาณที่ใช้ในทางวิศวกรรม เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล การวัดระดับ และไอเสีย และการประยุกต์ใช้งาน ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัด

Course codes : 523464
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการตรวจสอบการใช้พลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ความหมายของการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการหาดัชนีการใช้พลังงาน การเตรียมเครื่องมือตรวจสอบการใช้พลังงานและแบบบันทึก การตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

Course codes : 523491
Credit : 1(3-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1

การศึกษาปัญหาที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอโครงงาน นิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนปิดภาคการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ

Course codes : 523492
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2

จัดทำโครงงานหรือศึกษาปัญหาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นิสิตต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ

Course codes : 523493
Credit : 3(3-9-3)
การฝึกภาคปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการพลังงงานในโรงงาน

ศึกษาการใช้พลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 60 วันทำการ การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ทุกคนต้องส่งรายงาน ผลการดำเนินงานระหว่างฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน หลักจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติแล้ว

Course codes : 523494
Credit : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงการใหม่หรือโครงการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

2.2.6 กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

Course codes : 524111
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 524112
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

Course codes : 524211
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานดิจิตอลและการประยุกต์

พื้นฐานตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐานสำหรับดิจิตอล วงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจร โมโนสเตเบิ้ลและวงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล

Course codes : 524212
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

Course codes : 524221
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และการแก้ปัญหา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เนต การออกแบบ วางระบบ และเลือกใช้อุปกรณ์และติดตั้ง การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตด้วยวิธีต่าง ๆ IP Share, จำแนกข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อ อินเทอร์เนตด้วยการสื่อสารแบบต่างๆ คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา คู่สาย ISDN ADSL, Lease Line ดาวเทียม การสืบค้นข้อมูล การรับ ส่งอีเมล์ การใช้โปรแกรมอัพโหลด ดาว์นโหลดข้อมูล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เนต

Course codes : 524311
Credit : 3(3-0-6)
ไฟฟ้าและการประยุกต์

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์ปมและตาข่าย วงจรสมมูลของเทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองต่อภาวะชั่วครู่ของวงจรกระแสตรง และสถานะอยู่ตัวของกระแสสลับไซนูซอยด์ แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรสามเฟส

Course codes : 524312
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าและการประยุกต์

แหล่งกำเนิดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานร่วม หลักการของเครื่องกลชนิดหมุนเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส โครงสร้างเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ สมรรถนะในสถานะอยู่ตัวและการวิเคราะห์เครื่องกลเหนี่ยวนำ และเครื่องกลซิงโครนัส วิธีการเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวนำหลายเฟส และของซิงโครนัสมอเตอร์หลายเฟส การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า

Course codes : 524313
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณ, ระบบ และการประยุกต์

หลักการเบื้องต้นของสัญญาณ ประเภทของสัญญาณ สัญญาณในโดเมนเชิงเวลา สัญญาณในโดเมนเชิงความถี่ กำลังและพลังงานของสัญญาณ เครื่องมือวัดสัญญาณประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นเบื้องต้น ฟิลเตอร์ มอดูเลเตอร์ การประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสัญญาณเสียง การประมวลผลภาพ การสื่อสาร และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Course codes : 524391
Credit : 1(0-3-1)
พื้นฐานการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา

Course codes : 524411
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ในระบบธุรกิจ และอุตสาหกรรม ชนิด ประเภท และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เฉพาะ ระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคำนวณต่างๆ การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 524412
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นดิจิตอล และการประยุกต์

การแทนจำนวนเลข ลอจิคเกท และพีชคณิตบูลีน คอมบิเนชันแนลลอจิค ฟลิปฟลอบ การคำนวณเชิงตัวเลขและวงจรการคำนวณการนับ และการบันทึกกลุ่มไอซีแบบลอจิก วงจรเอ็มเอสไอลอจิก การแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอล และจากดิจิตอลเป็นอนาลอก อุปกรณ์หน่วยความจำ แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์ และคัสตอมไอซี

Course codes : 524413
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดภาคอุตสาหกรรม

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส กำลังงาน และพลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น เครื่องมือวัดชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องมือวัดที่ใช้คลื่นความถี่จากรังสี

Course codes : 524414
Credit : 3(3-0-6)
โรงงานอัตโนมัติ และแมคคาทรอนิกส์

องค์ประกอบของโรงงานอัตโนมัติ เช่น ระบบการผลิตและหน่วยงานการผลิตแบบยืดหยุ่น การบริหารวัสดุและคลังสินค้า สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจวัดและการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล การวางผังและการกระจายหน่วยการผลิต การจำลองเหตุการณ์และความชาญฉลาดของโรงงานอัตโนมัติ เครือข่ายสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์โรงงานอัตโนมัติ ภาพรวมของอุปกรณ์ประกอบสำหรับการผลิตแบบแมกคาทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน ระบบขับเคลื่อน การควบคุมเครื่องกล นิวเมติก พีแอลซี พลศาสตร์ของเครื่องบังคับแบบหุ่นยนต์ ระบบตรวจรู้แบบมองและแบบสัมผัส การเชื่อมต่อกับตัวควบคุม สัญญาณควบคุม การประมวลผลข้อมูล การเฝ้าตามสภาวะของระบบ ความเชื่อถือได้ ทฤษฎีการเรียงลำดับ การตรวจสอบและการ ควบคุมคุณภาพ โรงงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์โรงงานโดยการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 524421
Credit : 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากำลัง

พื้นฐานระบบไฟฟ้ ากำลังเบื้องต้น หน่วยเปอร์ยูนิต การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ สายส่งในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โมเดลระบบสายส่งในระบบไฟฟ้ากำลัง บัสมาตริก โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว การ วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร การป้องกัน ระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพแบบชั่วครู่

Course codes : 524422
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารบรอดแบนด์

ระบบโครงข่ายแบบบรอดแบนด์ เช่นB-ISDN, ATM, SONET, SDH โปรโตคอล แนะนำเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ2G และ 3G ระบบบรอดแบนด์ไร้สาย Wimax เป็นต้น

Course codes : 524423
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

การออกแบบอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเพื่อควบคุม และประมวลผลข้อมูล รวมถึงการควบคุมควบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อข่ายเวบตามการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 524491
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานโครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อโครงงาน หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์ และหรือภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 524492
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะเขียนเสนอหัวข้อ และนำเสนอหัวข้อโครงงาน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จะต้องเสนอทฤษฎีของโครงงานที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบโครงงานเบื้องต้น

Course codes : 524493
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2

โครงงานพิเศษ หรือปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดย เนื้อหาและโครงงานเป็นผลมาจากโครงงานที่ 1

2.2.7 กลุ่มเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525111
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์งานก่อสร้าง

การจัดการทางการเงินของโครงการ ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในองค์กรก่อสร้าง การเงินโครงการและเทคนิคการจัดหาโครงการ

Course codes : 525112
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์โครงสร้างโยธา

การประยุกต์ใช้วิชาสถิตยศาสตร์ และกำลังวัสดุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง ความค้น ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการรับแรงประเภทต่างๆ พฤติกรรมของ คาน เสา และชิ้นส่วนรับแรงบิดเมื่อรับแรงกระทำ

Course codes : 525213
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาสำหรับงานโยธา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฏจักรอุทกวิทยาเพื่องานโยธา ฝน การคายระเหย การซึม น้ำท่าและการเคลื่อนตัว น้ำใต้ดิน สถิติสำหรับอุทกวิทยา

Course codes : 525214
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมและความคงทนของคอนกรีต

คุณสมบัติของส่วนผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตในช่วงเริ่มต้น คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คอนกรีตชนิดพิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบัติ สารปอซโซลาน กลไกการเสื่อมสภาพและสาเหตุ การประเมินการเสื่อมสภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดการออกแบบคอนกรีตที่คงทน ตัวอย่างปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง

Course codes : 525215
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและสถิติประยุกต์สำหรับงานโยธา

การประยุกต์ใช้สถิติและระเบียบวิธีเชิงตัวเลขต่าง ๆ กับปัญหางานโยธา เช่น การประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามและเส้นโค้งกระชับแบบกำลังสองน้อยที่สุด คำตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการหนึ่งตัวแปร การหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาค่าอินทิกรัลเชิงตัวเลข ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองชุด การวิเคราะห์การถดถอย

Course codes : 525216
Credit : 3(3-0-6)
องค์อาคาร

ชนิดและลักษณะขององค์อาคาร โครงสร้างคาน พื้น เสา ฐานราก บันได พฤติกรรมการรับแรงเชิงกลและการวิบัติขององค์อาคาร

Course codes : 525217
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการน้ำ

วิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประปาและการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบการประปา ระบบการแจกจ่ายน้ำ ระบบน้ำเสีย การจัดการแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ คลื่นพายุซัดฝั่ง สึนามิ

Course codes : 525318
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งและการจราจร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง การวางแผนและประเมินระบบการขนส่ง ระบบขนส่งสาธารณะ แบบจำลองการขนส่ง หลักวิศวกรรมจราจรเบื้องต้น การวิเคราะห์ผลกระทบการจราจร การศึกษาการจอดรถ การจัดการจราจรส่วนท้องถิ่น การจัดการจราจรบนทางหลวง ทางแยกและทางแยกต่างระดับ

Course codes : 525319
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการก่อสร้างงานฐานราก

การประยุกต์หลักการกลศาสตร์ดินกับปัญหาทางวิศวกรรมฐานราก การสำรวจดินและการทดสอบดินในสนาม ความสามารถรับแรงกดทับของฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น เสาเข็ม ความดันทางด้านข้างของดิน กำแพงกันดิน งานขุดแบบมีค้ำยัน

Course codes : 525321
Credit : 3(3-0-6)
การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

รายละเอียดและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้วัสดุเหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่ การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้น และ ผนัง ระบบกันซึม ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างอาคาร

Course codes : 525322
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการก่อสร้างและงานโยธา

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจำลอง การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525323
Credit : 3(3-0-6)
การก่อสร้างและการจัดการงานทาง

ประวัติความเป็นมาของถนน ประเภทและลำดับชั้นของถนน การจัดการงานถนน หลักการวางแผนงานถนนและการวิเคราะห์การจราจร การสำรวจดินและการทดสอบสำหรับงานสร้างทาง การออกแบบทางเรขาคณิตและการดำเนินการ การศึกษาทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์การทาง วัสดุงานทาง ผิวทางราดยางและวัสดุแอสฟัลต์ ระบบระบายน้ำ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

Course codes : 525324
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการก่อสร้างใต้ดิน

งานขุดใต้ดิน ระบบค้ำยันด้วยเข็มแผง กำแพงไดอะแฟรม ชนิดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิดในดิน ที่รองรับและผนังของอุโมงค์ การสำรวจ การเก็บข้อมูล และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

Course codes : 525325
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนงานก่อสร้างและข้อกำหนดงานโยธา

วิธีการและการวางแผนงานก่อสร้างต่างๆ เช่น การวางแผนโดยเส้นทางวิกฤต การจัดการทรัพยากรการก่อสร้าง การควบคุมโครงการ ข้อจำกัดในโครงการ ข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525461
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

นิสิตแต่ละคนต้องทำการฝึกงานอย่างน้อย 4 อาทิตย์ทำการติดต่อกัน กับหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน ต้องส่งรายงานการฝึกงาน และมีการนำเสนอรายระเอียดของการฝึกงานต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

Course codes : 525498
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 1

วิธีทำโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานโครงการที่นักศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดทำวัตถุประสงค์ แผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนั้นๆ และทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ นำเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า

Course codes : 525499
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 2

นักศึกษาดำเนินงานโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในวิชา 525498 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงงานในแง่มุมต่าง ๆ และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการนั้น

2.3.1 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Course codes : 521220
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในการเขียนชิ้นงาน 2 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น

Course codes : 521221
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521222
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับกระบวนการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การประมาณการต้นทุน รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ

Course codes : 521223
Credit : 2(2-0-4)
การประมาณราคา

การแยกแบบชิ้นงานการผลิต การคำนวณ การประมาณราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์เวลาต้นทุนและกำไรในการผลิต การทำเอกสารประมาณราคาการผลิต

Course codes : 521224
Credit : 2(2-0-4)
การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม

หลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องจักร ประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย การวางตำแหน่งเครื่องจักร การวางฐานราก หลักการและวิธีการบำรุงรักษาก่อนการใช้งาน ข้อมูลของเครื่องจักรและการรายงาน

Course codes : 521225
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

Course codes : 521226
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

Course codes : 521241
Credit : 1(0-2-1)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยจัดทำเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน

Course codes : 521242
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

Course codes : 521270
Credit : 2(1-2-3)
การทดสอบวัสดุ

การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือนการบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทำลาย และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

Course codes : 521320
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ พัฒนาการของการจัดการคุณภาพในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศอื่น นักวิชาการและนักปฏิบัติที่สำคัญ เครื่องมือและเทคนิค กระบวนการบริหารคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติ ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 521321
Credit : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521322
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลอง

เทคนิคการออกแบบการทดลอง การประยุกต์แบบแผนทางสถิติเข้าไปใช้ในการทดลอง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลจากการทดลอง การทดลองที่มีปัจจัยเดี่ยว แผนการทดลองสุ่มแบบสมบูรณ์ แบบบล็อกสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ แบบลาตินแสควร์ และการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีปัจจัย 2 และ 3 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

Course codes : 521323
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง

หลักการทั่วไปในการซ่อมและบำรุงรักษา การตรวจ การปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามกำหนดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจซ่อมเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย

Course codes : 521324
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานบำรุงรักษา

หลักการจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ การควบคุมการทำงานบำรุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานบำรุงรักษา ระบบการบริหารงานบำรุงรักษาโดยคอมพิวเตอร์ การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบบำรุงรักษา

Course codes : 521325
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในด้านการจัดซื้อ การปฏิบัติการ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการจัดส่งถึงผู้ใช้รายสุดท้าย

Course codes : 521326
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

การออกแบบและเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ และกฎเกณฑ์ การนํากฎเกณฑ์ไปใช้กับระบบการขนถ่ายวัสดุ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยน้ำหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ระบบขนถ่ายด้วยนิวเมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้ราง อุปกรณ์ช่วยขนส่ง โกดัง และสโตร์

Course codes : 521341
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการอุตสาหกรรม 1

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติ งานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 521342
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการอุตสาหกรรม 2

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 521370
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

Course codes : 521378
Credit : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

Course codes : 521379
Credit : 3(2-3-4)
ปฏิบัติการการผลิต 2

การสร้างชิ้นส่วนเครื่องกล เช่น เฟือง เกลียว และเพลา ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ได้ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม ประกอบและปรับแต่งชิ้นส่วน ศึกษาและวิเคราะห์งานเมื่อเกิดปัญหา

Course codes : 521420
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทบทวนกระบวนการจัดการโครงการ ศึกษาโครงงานและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการศึกษาการวางแผนและออกแบบโครงงาน การงานแผนเครือข่าย วิธีการรักษาสมดุลของทรัพยากร การคาดการณ์และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ งบดุล การลำดับขั้นตอนและการควบคุมโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินทางเทคนิค การปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ และระบบการเงินของโครงการ การจัดซื้อและทำสัญญา การทดสอบและการยอมรับ

Course codes : 521421
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้

ทฤษฎีและหลักการสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การดำเนินการ การตลาด และเทคโนโลยี ทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน

Course codes : 521422
Credit : 3(3-0-6)
เออร์กอนอมิกส์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ โครงสร้าง กระดูก และข้อต่อ ขนาดร่างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยหลักการทางเออร์กอนอมิกส์ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทํางาน

Course codes : 521423
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521424
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียในด้านอุตสาหกรรม การควบคุมภาวะอากาศเป็นพิษและอันตราย กระบวนการการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย การจัดการและกำจัดขยะ มลพิษจากกากของเสียและของเสียอันตราย มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ISO14000

Course codes : 521425
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521426
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Course codes : 521427
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Course codes : 521442
Credit : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 521443
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 521471
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 2

หลักการและการประยุกต์ใช้งานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ขั้นสูงระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรู้หลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ที่ใช้งานในระบบอัตโนมัติ

Course codes : 523253
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

Course codes : 523362
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

Course codes : 524112
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

Course codes : 524212
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

Course codes : 524444
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า

ลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส

2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต

Course codes : 521220
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในการเขียนชิ้นงาน 2 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น

Course codes : 521221
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521226
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

Course codes : 521270
Credit : 2(1-2-3)
การทดสอบวัสดุ

การทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือนการบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทำลาย และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

Course codes : 521321
Credit : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521370
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

Course codes : 521371
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี

องค์ประกอบและการทำงานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี การกำหนดแนวแกน ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การกำหนดจุดศูนย์ของ จุดอ้างอิง การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องค์ประกอบโปรแกรม เอ็นซี ในรูปแบบบล็อก การเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่จากจุดไปจุด เส้นตรง เส้นโค้ง การชดเชยรัศมีมีดตัด การเตรียมแผนปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกลึง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด

Course codes : 521372
Credit : 2(2-0-4)
เครื่องจักรกล ซีเอ็นซี

ประเภท หลักการทำงาน และชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบ ซีเอ็นซี ระบบการเคลื่อนที่ตามแนวแกน ระบบโคออดิเนท ระบบการวัด ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ องค์ประกอบของการทำงานกลึงและงานกัด และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี

Course codes : 521373
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

Course codes : 521374
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเครื่องมือตัด

หลักการทำงาน รูปแบบและมุมต่างๆ ของเครื่องมือตัด วัสดุเครื่องมือตัดและการเลือกใช้ การสร้างเครื่องมือตัดชนิดพิเศษแบบคมตัดเดียวและหลายคมตัด การจับยึด Insert การเชื่อม Insert การลับคมตัด การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบัติโลหะด้วยความร้อน วิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตัด

Course codes : 521375
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการอบชุบโลหะ

การอบชุบโลหะโดยวิธีต่างๆ การจำแนกมาตรฐานของเหล็กกล้าสำหรับอบชุบ จำแนกโครงสร้างของเหล็กกล้าเมื่อถูกกระทำด้วยกระบวนการทางความร้อนและการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเวลาและอุณหภูมิ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือกกระบวนการอบชุบที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กกล้า การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการอบชุบโลหะ

Course codes : 521376
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำองค์ประกอบศิลป์ประยุกต์ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการของการยศาสตร์ สัดส่วนรูป ทรงมนุษย์ ลักษณะรูปทรง ขนาดน้ำหนักของวัสดุอุปกรณ์ และมาตรฐานองค์ประกอบ และคุณค่าทางศิลปะ ความเหมาะสมต่อกระบวนการและวิธีการเลือกใช้วัสดุ การร่างแบบ เขียนแบบ และสร้างหุ่นจำลอง

Course codes : 521377
Credit : 2(2-0-4)
การวางแผนกระบวนการผลิต

หลักการวิเคราะห์งาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต การแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ การประมาณต้นทุนและกำไรในการผลิตจากแบบการผลิต พร้อมทั้งนำเสนอและการประมาณราคา

Course codes : 521378
Credit : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

Course codes : 521379
Credit : 3(2-3-4)
ปฏิบัติการการผลิต 2

การสร้างชิ้นส่วนเครื่องกล เช่น เฟือง เกลียว และเพลา ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ได้ด้วยเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม ประกอบและปรับแต่งชิ้นส่วน ศึกษาและวิเคราะห์งานเมื่อเกิดปัญหา

Course codes : 521380
Credit : 2(2-0-4)
โลหะวิทยา

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ข้อบกพร่องในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่างๆ

Course codes : 521391
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 521392
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 521393
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการผลิต

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

Course codes : 521411
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

Course codes : 521423
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521425
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521470
Credit : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการ

องค์ประกอบและหลักการประยุกต์ใช้ของระบบการผลิตอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Course codes : 521471
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 2

หลักการและการประยุกต์ใช้งานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบนิวเมติกส์ขั้นสูงระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าขั้นสูง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมระบบและเรียนรู้หลักการทำงานของ เซ็นเซอร์ที่ใช้งานในระบบอัตโนมัติ

Course codes : 521472
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบแม่พิมพ์

ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น แรงที่ใช้ปั๊มตัด การจำแนกปฏิบัติการการปั๊มตัด หลักการของแม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง และเพียซิ่ง หลักการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การวางสทริปเลเอาท์ ทฤษฎีการดัดโลหะแผ่น กระบวนการเอ็มบอสซิ่งและที่เกี่ยวเนื่องของการฟอร์มมิ่ง การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปถ้วย การเตรียมการสำหรับการลากขึ้นรูปถ้วย โครงสร้างของแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

Course codes : 521473
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดแบบสองแผ่น แหวนกําหนดตําแหน่ง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผ่นรองหลัง แผ่นยึดแม่พิมพ์และการกําหนดขนาดชิ้นส่วนเหล่านี้ตามมาตรฐานสากล การทําให้เป็นรูปร่างภายนอกและภายในของชิ้นงาน ระบบป้อนของแม่พิมพ์ฉีด ระบบปลดชิ้นงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหล่อเย็นแม่พิมพ์ วิธีการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์ฉีด วัสดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง และวัฎจักรของกระบวนการ

Course codes : 521474
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นสูง

หลักการเกี่ยวกับวิศวกรรมแม่พิมพ์ เช่น การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก, ชนิดระบบอัตโนมัติ, การไหลของโพลิเมอร์ในแม่พิมพ์, การวิเคราะห์แม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น, Mold base; การวางแนว และการพิจารณาการขยายตัวของแม่พิมพ์ที่เกิดจากความร้อน, แนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์, Unscrewing, collapsible core and stack molds, แม่พิมพ์แบบพิเศษ, วิธีการแปรรูปแม่พิมพ์ เช่น EDM, Wire EDM, Mold texturing, ARC spray, Electro-forming and nickel vapor deposition เป็นต้น, แม่พิมพ์แบบ Hot Runner , การออกแบบการตรวจแม่พิมพ์ เช่น จำนวนการผลิต ความต้องการของชิ้นงาน การหดตัวและพิกัดความเผื่อ ระบบการถอดชิ้นงาน ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น การซ่อมบำรุงรักษา การเขียนแบบและเอกสารต่างๆ เป็นต้น

Course codes : 521475
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

Course codes : 521476
Credit : 3(3-0-6)
การตัดปาดโลหะ และเครื่องมือกล

หลักการตัดปาดโลหะ องค์ประกอบของการตัดปาดโลหะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดปาดโลหะ อายุและการสึกหรอของเครื่องมือตัด ความคุ้มค่าในการตัด ชนิดและประเภทของเครื่องมือกลที่เกี่ยวกับการตัดปาดโลหะ หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบเครื่องมือกล การเลือกใช้เครื่องมือกล

Course codes : 521477
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบแบบไม่ทําลายสำหรับเทคโนโลยีการผลิต

หลักการฟิสิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับ แม่เหล็ก การเดินทางและการสะท้อนของคลื่น รังสี การแทรกซึม และกระแสไหลวน ที่นำมาใช้ในการทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก การทดสอบโดยใช้กระแสไหลวน การทดสอบโดยใช้การแทรกซึมของของเหลว การทดสอบโดยใช้รังสี และการทดสอบโดยการตรวจพินิจ

Course codes : 521478
Credit : 3(3-0-6)
งานโลหะแผ่น

การจำแนกรูปแบบทางเรขาคณิตของงานโลหะแผ่น การหาขนาดพื้นผิวด้วย Radial line, Parallel และ Triangulation ของรูปทรงต่าง ๆ การร่างและหา Pattern จากวิธีดังกล่าว การหา Cutting plane, และ Double projection ของรูปทรงต่าง ๆ

Course codes : 521479
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเชื่อม

หลักการเชื่อม ประเภทของการเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อชนิดต่าง ๆ สัญลักษณ์การเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในการเชื่อม

Course codes : 521480
Credit : 3(2-3-4)
การหล่อโลหะ

กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อโลหะ คุณสมบัติของวัสดุในงานหล่อ งานหล่อชนิดต่างๆ ระบบจ่ายน้ำโลหะ การทําแบบหล่อด้วยมือ ด้วยเครื่องจักร ตัวประสานพิเศษ เตาที่ใช้ในงานหล่อ การเตรียมวัสดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ การหล่อวิธีพิเศษ การตกแต่งและทําความสะอาดชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานหล่อ การปรับปรุงชิ้นงานหล่อหลังตรวจสอบ

Course codes : 521481
Credit : 1(0-2-1)
การสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิต

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยจัดทำเป็นรายงานและอภิปรายผลงาน

Course codes : 521482
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 1

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต

Course codes : 521483
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการผลิต 2

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต

Course codes : 521492
Credit : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการผลิต

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการผลิต โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 521493
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 523253
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

Course codes : 523362
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

Course codes : 523377
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถ่าย ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง ชนิดของลิฟต์ประเภทต่าง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบป้องกันทั้งทางกลและทางไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน การแบ่งกลุ่มของลิฟต์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การติดตั้งบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง

Course codes : 523381
Credit : 3(3-0-6)
ชื้นส่วนเครื่องจักรกล

พิกัดความเผื่อในงานสวมประกอบ การยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยสลัก โบลท์และหมุดย้ำ การยึด เพลาและดุมล้อ คัปปลิงและคลัทซ์ โซ่ สายพาน แบริ่ง เฟืองและชุดเฟืองทด

Course codes : 523383
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

Course codes : 523472
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือกล

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างของเครื่องมือกลต่างๆ หลักการตัดเฉือนโลหะ คำนวณแรงต่างๆ ในการตัดเฉือน การวิเคราะห์การตัดเฉือนจากเศษที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือน

Course codes : 524448
Credit : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

2.3.3 กลุ่มเทคโนโลยีเคมี

Course codes : 522431
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์

ความรู้พื้นฐานด้านโพลิเมอร์ ชนิดของโพลิเมอร์ สมบัติพื้นฐานโพลิเมอร์ คุณสมบัติโพลิเมอร์

Course codes : 522432
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโพลิเมอร์

กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์ การประยุกต์ใช้โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม

Course codes : 522433
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียาง

สมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เทคโนโลยีการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Course codes : 522434
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง

ศึกษาคุณลักษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด มาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน

Course codes : 522435
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุพลาสติก

ศึกษาวิธีการเตรียมมอนอเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุพลาสติก ขั้นตอนการผลิต และการนำไปใช้

Course codes : 522436
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์เส้นใย

ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใย วัตถุดิบที่นำมาผลิตเส้นใย จำแนกชนิดของเส้นใย

Course codes : 522437
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี

แนวความคิดและคำจำกัดความและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การจัดการ ความปลอดภัยของกระบวนการเคมี พิษวิทยาและสุขลักษณะในอุตสาหกรรมเคมี การกระจายสารพิษ การระเบิดและการติดไฟ การบ่งชี้ความเสี่ยงและอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเคมี การศึกษาอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ

Course codes : 522438
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด

พื้นฐานเทคโนโลยีสะอาด การป้องกันมลภาวะในกระบวนการอุตสาหกรรม หลักและการประยุกต์ในกระบวนการและการออกแบบเครื่องมือ การลดปริมาณของเสีย การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หัวข้อปัจจุบันกับเทคโนโลยีสะอาด

Course codes : 522439
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ และคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

Course codes : 522441
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์เบื้องต้น

คำจำกัดความของตัวเร่งปฏิกิริยา หลักการพื้นฐานของตัวเร่งปฏิกิริยา การเร่งปฏิกิริยาในแง่ของจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในแง่ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Course codes : 522442
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีเคมี 1

ความรู้ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีเคมี

Course codes : 522443
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

Course codes : 522444
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการหมัก

ศึกษาจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการหมัก สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก เครื่องมือและอุปกรณ์การหมัก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากการหมัก

Course codes : 522445
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอาหาร

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปและการถนอมอาหารโดยวิธีการต่างๆ สาเหตุของการเสื่อมสภาพของอาหาร วิธีการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

Course codes : 522446
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสีย้อม

ศึกษาประเภทและจำแนกสีย้อม การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เส้นใย เทคนิคและกลไกการย้อมสี การพัฒนาคุณภาพสีย้อมสำหรับเส้นใย การตกแต่งสีย้อมด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพสีย้อม และศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมสีย้อมต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 522447
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

Course codes : 522448
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีเคมี 2

ความรู้ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีเคมี

Course codes : 522493
Credit : 3(0-9-3)
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีเคมี

การศึกษาหัวข้อทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะต้องศึกษา ทำการค้นคว้าวิจัย นำเสนอโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 522494
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเคมี

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 522495
Credit : 6(0-18-6)
การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี

การฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี นิสิตต้องได้รับการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน ต้องส่งรายงาน มีการประเมินผลระหว่างการฝึกงาน

Course codes : 522496
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเคมี

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

Course codes : 522497
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีเคมี

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 522498
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีเคมี 1

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 522499
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีเคมี 2

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 60 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

2.3.4 กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Course codes : 521221
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่องานอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521225
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

Course codes : 521226
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานอุตสาหกรรม

พื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโครงงาน กระบวนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบำรุงรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน

Course codes : 521260
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

Course codes : 521313
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

Course codes : 521320
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ พัฒนาการของการจัดการคุณภาพในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศอื่น นักวิชาการและนักปฏิบัติที่สำคัญ เครื่องมือและเทคนิค กระบวนการบริหารคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติ ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 521321
Credit : 2(2-0-4)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521323
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง

หลักการทั่วไปในการซ่อมและบำรุงรักษา การตรวจ การปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามกำหนดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจซ่อมเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหาย

Course codes : 521370
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ หลักการทำงานของระบบนิวเมติกส์ ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์ รวมทั้งการออกแบบการทำงานของระบบอัตโนมัติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และการประยุกต์ใช้ PLC เบื้องต้น

Course codes : 521373
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

Course codes : 521411
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการในการบำรุงรักษา สาเหตุและการตรวจสอบความเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุมในงานบำรุงรักษา การตรวจวัดและประเมินผลในงานบำรุงรักษา

Course codes : 521423
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521424
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียในด้านอุตสาหกรรม การควบคุมภาวะอากาศเป็นพิษและอันตราย กระบวนการการควบคุมและบำบัดน้ำเสีย การจัดการและกำจัดขยะ มลพิษจากกากของเสียและของเสียอันตราย มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ISO14000

Course codes : 521425
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ข้อกำหนดต่างๆ ผลที่ได้จากการจัดทำตามข้อกำหนดต่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ขั้นตอนการรับรอง การดำเนินการเพื่อขอรับรอง การตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมิน

Course codes : 521472
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบแม่พิมพ์

ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น แรงที่ใช้ปั๊มตัด การจำแนกปฏิบัติการการปั๊มตัด หลักการของแม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง และเพียซิ่ง หลักการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การวางสทริปเลเอาท์ ทฤษฎีการดัดโลหะแผ่น กระบวนการเอ็มบอสซิ่งและที่เกี่ยวเนื่องของการฟอร์มมิ่ง การวิเคราะห์การลากขึ้นรูปถ้วย การเตรียมการสำหรับการลากขึ้นรูปถ้วย โครงสร้างของแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ

Course codes : 521473
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ฉีดแบบสองแผ่น แหวนกําหนดตําแหน่ง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผ่นรองหลัง แผ่นยึดแม่พิมพ์และการกําหนดขนาดชิ้นส่วนเหล่านี้ตามมาตรฐานสากล การทําให้เป็นรูปร่างภายนอกและภายในของชิ้นงาน ระบบป้อนของแม่พิมพ์ฉีด ระบบปลดชิ้นงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหล่อเย็นแม่พิมพ์ วิธีการถอดและประกอบชุดแม่พิมพ์ฉีด วัสดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตติ้ง และวัฎจักรของกระบวนการ

Course codes : 521475
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

Course codes : 521479
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเชื่อม

หลักการเชื่อม ประเภทของการเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อชนิดต่าง ๆ สัญลักษณ์การเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในการเชื่อม

Course codes : 521480
Credit : 3(2-3-4)
การหล่อโลหะ

กระบวนการผลิตชิ้นงานหล่อโลหะ คุณสมบัติของวัสดุในงานหล่อ งานหล่อชนิดต่างๆ ระบบจ่ายน้ำโลหะ การทําแบบหล่อด้วยมือ ด้วยเครื่องจักร ตัวประสานพิเศษ เตาที่ใช้ในงานหล่อ การเตรียมวัสดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ การหล่อวิธีพิเศษ การตกแต่งและทําความสะอาดชิ้นงาน การตรวจสอบชิ้นงานหล่อ การปรับปรุงชิ้นงานหล่อหลังตรวจสอบ

Course codes : 522432
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโพลิเมอร์

กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์ การประยุกต์ใช้โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม

Course codes : 522433
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียาง

สมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เทคโนโลยีการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์จากยาง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Course codes : 522434
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง

ศึกษาคุณลักษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด มาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติที่ต้องการ การทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน

Course codes : 522435
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุพลาสติก

ศึกษาวิธีการเตรียมมอนอเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุพลาสติก ขั้นตอนการผลิต และการนำไปใช้

Course codes : 522436
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์เส้นใย

ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเส้นใย วัตถุดิบที่นำมาผลิตเส้นใย จำแนกชนิดของเส้นใย

Course codes : 522439
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ และคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ

Course codes : 522443
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

Course codes : 522447
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน

การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม

Course codes : 523141
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมยานยนต์

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

Course codes : 523241
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางอุตสาหกรรมยานยนต์

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 523251
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

Course codes : 523252
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเหมือนและมิติ การไหลแบบคงที่ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้

Course codes : 523253
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

Course codes : 523261
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

แนวคิดและคำจำกัดความพื้นฐาน อุณหภูมิ งานและความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ำ กฎข้อที่หนึ่ง ของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์กับระบบควบคุมมวลและควบคุมปริมาตร กฎข้อที่สอง ของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 523264
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในการทำความเย็นและการปรับอากาศ

การประยุกต์การทำความเย็นและการปรับอากาศ ฮีตปั๊ม ไซโครเมตริก ชนิดของระบบปรับอากาศ วัฏจักรการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว สารทำความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การคำนวณภาระความร้อนและภาระการทำความเย็น

Course codes : 523331
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะจากยานยนต์

ศึกษามลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานยนต์ทั้งมลภาวะด้านอากาศ มลภาวะด้านเสียง มลภาวะด้านความร้อน การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะ การศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการควบคุมมลภาวะ

Course codes : 523332
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยของยานยนต์

ศึกษาการออกแบบยานยนต์เพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อรับการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง การชนด้านหลัง การพลิกคว่ำ การออกแบบระบบป้อนเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยภายใต้อุบัติเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ภายในยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อเสริมความปลอดภัย

Course codes : 523333
Credit : 3(3-0-6)
ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต์

การศึกษาระบบเครื่องวัดที่ใช้ในยานยนต์ เครื่องวัดในระบบการจ่ายเชื้อเพลิง เครื่องมือวัดในระบบส่งกำลัง เครื่องวัดในระบบการปรับอากาศ ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ ระบบตรวจจับการห้ามล้อ ระบบการแสดงผลในยานยนต์ การแจ้งเตือน ระบบการป้องกันความเสียหายจากการทำงานผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟ้า

Course codes : 523334
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

การศึกษาหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเซนเซอร์ที่จำเป็นในการควบคุม การรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์และระบบควบคุม ตรรกะของการควบคุมระบบยานยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมยานยนต์ ระบบกระตุ้นทางกล ระบบกระตุ้นทางไฟฟ้า ระบบการป้อนกลับการควบคุมในยานยนต์

Course codes : 523335
Credit : 3(3-0-6)
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

บทนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทบทวนการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมในระบบคาทีเซียนและระบบข้อต่อ กลยุทธ์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมตำแหน่งอุตสาหกรรมของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดข้อต่อเดียว การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นสำหรับงานขนส่งลำเลียงด้วยสายพานลำเลียง ตัวขับของแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์วัดสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Course codes : 523336
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง

ศึกษาระบบความปลอดภัยในระบบยานยนต์ การออกแบบลักษณะรถยนต์ ศึกษาระบบการขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น เครื่องยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Course codes : 523337
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยียานยนต์

การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า

Course codes : 523338
Credit : 3(0-9-0)
โครงงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 523341
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 1

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 523342
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 2

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 523362
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน สถานการณ์พลังงานโลก และในประเทศไทย นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน พลังงานฟอสซิลและมลภาวะ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มลภาวะและผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก การประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา

Course codes : 523383
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

Course codes : 523384
Credit : 3(3-0-6)
การบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม การใช้ไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ำ

Course codes : 523444
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการการฝึกงาน

Course codes : 523445
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางเทคโนโลยียานยนต์

หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Course codes : 523471
Credit : 3(3-0-6)
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบของนิวเมติกส์และไฮดรอลิก วิเคราะห์ ออกแบบระบบควบคุม ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก การเลือกใช้เครื่องควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุม กระบวนการ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจรและการทำงานของอุปกรณ์

Course codes : 524111
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 524112
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

Course codes : 524212
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

Course codes : 524413
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและเครื่องมือวัดภาคอุตสาหกรรม

หน่วยและเครื่องมือมาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส กำลังงาน และพลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น เครื่องมือวัดชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องมือวัดที่ใช้คลื่นความถี่จากรังสี

Course codes : 524421
Credit : 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากำลัง

พื้นฐานระบบไฟฟ้ ากำลังเบื้องต้น หน่วยเปอร์ยูนิต การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ สายส่งในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โมเดลระบบสายส่งในระบบไฟฟ้ากำลัง บัสมาตริก โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว การ วิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร การป้องกัน ระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพแบบชั่วครู่

2.3.5 กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Course codes : 521150
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุศาสตร์

วัสดุ ประเภทและการเลือกใช้วัสดุ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค เฟส แผนภาพสมดุลเบื้องต้น คุณสมบัติเชิงกลและเคมี การปรับปรุงคุณสมบัติ

Course codes : 521225
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่าสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์ใช้เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

Course codes : 521260
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุอุตสาหกรรม

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมพอสิท ที่ใช้ในงานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตวัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย

Course codes : 521313
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการผลิต

ขั้นตอนการจัดการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาในโรงงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยผลิต ความรู้พื้นฐานของวิธีการปรับปรุง แนวปฏิบัติของการจัดการงาน การวางแผนงานด้านเทคนิค การจัดทำกำหนดการผลิตระยะสั้น การตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขความผิดปกติ การประเมินผลงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการผลิต และการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

Course codes : 521373
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยี ซีเอ็นซี

โครงสร้างของเครื่อง CNC หลักการทำงาน การขับเคลื่อน การควบคุม ส่วนประกอบทางกลและทางไฟฟ้า คำสั่ง G และ Mโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่ง การเจาะ การทำเกลียว การคว้าน การเขียนมาโครโปรแกรมการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครื่องมือ การกำหนดศูนย์งาน ศูนย์โปรแกรม เขียนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การทดลองกลึงและกัดงาน การแก้ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับการผลิต การเลือกใช้พารามิเตอร์ในการตัดเฉือนที่เหมาะสม

Course codes : 521378
Credit : 2(2-0-4)
กรรมวิธีการผลิต

กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ กระบวนการขึ้นรูปด้ว ยกรรมวิธีเชิงกล การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร งานเชื่อม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยเน้นถึงหลักการทำงานของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

Course codes : 521380
Credit : 2(2-0-4)
โลหะวิทยา

คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ข้อบกพร่องในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะชนิดต่างๆ

Course codes : 521423
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจร่างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เทคนิควิธีในการควบคุมและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 521475
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีช่วยออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD/CAM ใช้ โปรแกรม CAD/CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไข การทํา Drawing ทําภาพประกอบ ทํารายการวัสดุ ทําภาพฉาย ภาพช่วย ภาพรายละเอียดเฉพาะตําแหน่ง การพิมพ์ภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ

Course codes : 522438
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด

พื้นฐานเทคโนโลยีสะอาด การป้องกันมลภาวะในกระบวนการอุตสาหกรรม หลักและการประยุกต์ในกระบวนการและการออกแบบเครื่องมือ การลดปริมาณของเสีย การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หัวข้อปัจจุบันกับเทคโนโลยีสะอาด

Course codes : 522443
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต วิธีป้องกันมลพิษ มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ำทิ้ง และขยะของแข็ง เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ การตกตะกอน การลอยตัว การผสม การเพิ่มขนาดตะกอน การกรอง การแลกเปลี่ยนอิออน การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดฝุ่น การฝังกลบ การเก็บตัวอย่างมลพิษทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ และสารพิษ

Course codes : 523150
Credit : 2(1-3-2)
การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเขียนตัวอักษร ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาด การเขียนภาคตัด การสเกตภาพ

Course codes : 523191
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

การฝึกประสบการณ์ทั่วไปอย่างน้อย 30 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกประสบการณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

Course codes : 523251
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบของแรง เงื่อนไขของความสมดุล การวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยว โครงสร้างและกลไกการแตกแรง แรงในคานและในสายเคเบิล แรงเสียดทาน โมเมนต์ของความเฉื่อย กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม งานที่ได้ กำลังที่ได้ และประสิทธิภาพทางกล

Course codes : 523252
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเหมือนและมิติ การไหลแบบคงที่ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้

Course codes : 523253
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระบบแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ปัญหาแบบภาระตามแนวที่รวมถึงปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา

Course codes : 523291
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกงานทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

การฝึกงานอย่างน้อย 45 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาพื้นฐานที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 523375
Credit : 2(2-0-4)
เชื้อเพลิง

ศึกษาแหล่งกำเนิดและชนิดของเชื้อเพลิง โครงสร้างอะตอมของสารไฮโดรคาร์บอน การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณสมบัติก่อนการใช้งาน การทำน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น คุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิง การวิเคราะห์พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและการปลดปล่อยมลภาวะ การเลือกใช้เชื้อเพลิงทดแทนสำหรับอนาคต

Course codes : 523376
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์สันดาปภายในวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป การเกิดมลภาวะจากเครื่องยนต์ และการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์

Course codes : 523377
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการขนถ่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการขนถ่าย ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง ชนิดของลิฟต์ประเภทต่าง ๆ ระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบป้องกันทั้งทางกลและทางไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ฉุกเฉิน การแบ่งกลุ่มของลิฟต์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การติดตั้งบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และสายพานลำเลียง

Course codes : 523381
Credit : 3(3-0-6)
ชื้นส่วนเครื่องจักรกล

พิกัดความเผื่อในงานสวมประกอบ การยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยสลัก โบลท์และหมุดย้ำ การยึด เพลาและดุมล้อ คัปปลิงและคลัทซ์ โซ่ สายพาน แบริ่ง เฟืองและชุดเฟืองทด

Course codes : 523382
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องจักรกลในโรงงาน

การกำหนดลำดับขั้นผลิต และผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ลูกเบี้ยว สกรู เฟือง รางเลื่อนตามแบบกำหนด โดยใช้เครื่องมือกลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

Course codes : 523383
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สกรูส่งกำลัง เฟืองตรง เจอร์นัลแบริ่ง โรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตซ์ สายพานและโซ่

Course codes : 523384
Credit : 3(3-0-6)
การบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม การใช้ไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ำ

Course codes : 523391
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการพลังงาน 1

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 523392
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการพลังงาน 2

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 60 วันทำการ ในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน การฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชา นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 523393
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

การฝึกงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 120 วันทำการ ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกหรือมีความสัมพันธ์กับวิชาเฉพาะด้านที่เรียนมา การฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงาน นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

Course codes : 523471
Credit : 3(3-0-6)
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบของนิวเมติกส์และไฮดรอลิก วิเคราะห์ ออกแบบระบบควบคุม ศึกษาอุปกรณ์ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิก การเลือกใช้เครื่องควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุม กระบวนการ การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจรและการทำงานของอุปกรณ์

Course codes : 523472
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือกล

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานและโครงสร้างของเครื่องมือกลต่างๆ หลักการตัดเฉือนโลหะ คำนวณแรงต่างๆ ในการตัดเฉือน การวิเคราะห์การตัดเฉือนจากเศษที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือน

Course codes : 523473
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ำหนัก แสง อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ การนำเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ

Course codes : 523474
Credit : 2(2-0-4)
การวางผังโรงงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน จัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ ออกแบบผังโรงงาน การติดตั้งเครื่องจักรกล

Course codes : 523475
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง

ระบบการขนส่ง : การเปรียบเทียบทางเลือก ข้อกำหนดของรัฐ องค์ประกอบการขนส่งการบริการการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง: ต้นทุนและราคา การประเมินโครงการ การใช้พลังงานในการขนส่ง ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบต่างๆ การวัดและแนวทางของการประหยัดที่สอดคล้องกับด้านวิศวกรรม การจัดการการขนส่ง การจัดการระบบจราจร รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง

Course codes : 523476
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

ศึกษาหลักการของระบบการใช้พลังงานความร้อน และไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชีพลังงาน การตรวจสอบ เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ การปรับปรุงการใช้พลังงาน การบํารุงรักษา และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 523477
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีระบบอาคาร

ศึกษาและปฏิบัติระบบปฏิบัติกรอาคาร การทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในงานระบบติดตั้ง ถอดประกอบและตรวจสอบ เพื่อบำรุงรักษาในงานระบบอาคาร: ระบบเรียกพยาบาล, สายดินแบบพิเศษ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบจ่ายน้ำร้อน, ระบบเสียงและการฉายภาพ, ค์การ์ดและรีเลย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง, ระบบหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Course codes : 523478
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Course codes : 523479
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Course codes : 523480
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

การศึกษาด้วยตนเองสำหรับหัวข้อวิจัยพิเศษ หรืองานวิจัยสั้น ๆ กับคณาจารย์และภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 524111
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

การวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง การขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ การใช้ทรานสดิวเซอร์ ในการวัด และเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 524112
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ เฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์ กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่

Course codes : 524211
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานดิจิตอลและการประยุกต์

พื้นฐานตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐานสำหรับดิจิตอล วงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจร โมโนสเตเบิ้ลและวงจรสัญญาณนาฬิกา ฟลิบ-ฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลกับแอนนาล็อก การประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอล

Course codes : 524212
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะ และการใช้งานไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรคลิปเปอร์ วงจรแคลมเปอร์ วงจรทวีแรงดัน คุณลักษณะและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัส วงจรขยายทรานซิสเตอร์เบื้องต้น วงจรขยายกำลัง ออปแอมป์และการใช้งาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์

Course codes : 524431
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงาน ต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์และกระบวนการดีเอ็มเอ การอ้างตำแหน่ง ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับชิพสนับสนุน การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล

Course codes : 524432
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น

พื้นฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพท์เฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นการควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 524433
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบื้องต้น

หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการเบื้องต้น การเลือกใช้ตัวควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแต่ละแบบในกระบวนการควบคุม การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจร การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์

Course codes : 524445
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรม

หลักการออกแบบพื้นฐาน แผนผังการส่งกำลังไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย ระบบกราวด์ การคำนวณกระแสลัดวงจร การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎข้อบังคับและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐานวสท

Course codes : 524446
Credit : 3(3-0-6)
การส่องสว่างและการประยุกต์

แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การคำนวณวิธีลูเมน และวิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

Course codes : 524448
Credit : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

Course codes : 524451
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม

การควบคุมระบบปิดและระบบปิด ฟังชั่นการถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนตรง การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ การชดเชย ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจําลองของพลวัต การตอบสนองของพลวัต คุณสมบัติพื้นฐานของระบบป้อนกลับวิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินของราก วิธีการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถี่การออกแบบในเสตท-สเปซ การควบคุมดิจิตอล การออกแบบระบบควบคุม หลักการและกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

2.3.6 กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

Course codes : 524431
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงาน ต่าง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสและการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การอินเทอร์รัพต์และกระบวนการดีเอ็มเอ การอ้างตำแหน่ง ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับชิพสนับสนุน การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล

Course codes : 524432
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น

พื้นฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพท์เฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบควบคุม ฟังก์ชั่นการควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมเสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบัติงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 524433
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการควบคุมกระบวนการเบื้องต้น

หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการเบื้องต้น การเลือกใช้ตัวควบคุม การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแต่ละแบบในกระบวนการควบคุม การบำรุงรักษา การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของวงจร การเชื่อมโยงเครื่องควบคุมกระบวนการแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์

Course codes : 524434
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

โครงสร้างระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การอ่านและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรและอุปกรณ์วงจรประกอบที่จำเป็น การใช้งานเพื่อการทดสอบคำสั่งเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานควบคุม ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

Course codes : 524435
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยไมโครเวฟ

การแบ่งความถี่ทั่ว ๆ ไป และไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และ คุณสมบัติคลื่นไมโครเวฟ ระบบการรับ-ส่ง ไมโครเวฟ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟในการสื่อสารดาวเทียม

Course codes : 524436
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง

พื้นฐานการเดินทางของแสงในเส้นใยแก้วนำแสง วิธีการรับส่งสัญญาณหรือข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การมอดูเลต เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ การผิดรูปของสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง การสื่อสารข้อมูลด้วยสัญญาณแสงในเส้นใยแก้วนำแสง

Course codes : 524437
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงานและปฏิบัติการทดลอง ติดตั้ง ปรับแต่ง บำรุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเตอร์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความหนาแน่น ความชื้น ความหนืด ความนำ น้ำหนัก ความเร็ว แสงและเปลวไฟ สวิตซ์ และอื่นๆ

Course codes : 524438
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานวงจรรวมเชิงเส้นเบื้องต้นและการประยุกต์

วงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ ออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์ และวงจรเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Course codes : 524439
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูงของไดโอดทรานซิสเตอร์ และเฟต การวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายย่านความถี่สูงวงจรขยายแบบจูนด์ วงจรทวีความถี่ วงจรแมชชิง และฟิลเตอร์

Course codes : 524440
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีวิทยุ

วงจรและการทำงานของเครื่องรับ-ส่ง Single Side Band เครื่องรับ-ส่งวิทยุ AM FM ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะห์ความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุเช่น Repeater, Mobile, Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท์ เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง การวัดและใช้เครื่องมือตรวจสอบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารทั่วๆ ไป ตลอดจนการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

Course codes : 524441
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น

พื้นฐานระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรเลข โทรพิมพ์และโทรภาพ ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นโครงข่ายโทรคมนาคม และเทคนิคต่างๆ ในทางการสื่อสาร

Course codes : 524442
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีโทรศัพท์

วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น พัลส์, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น ใช้คนดำเนินการ อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบ ISDN

Course codes : 524443
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ การส่งสัญญาณแบบ อะนาลอกและดิจิตอล OSI Model, Protocol TCP/IP, LAN, Network Topology WAN, VLAN, VPN, ATM, ISDN, ADSL, FDDI, มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เช่น Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics, Modemฯ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดระบบเครือข่าย การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

Course codes : 524444
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า

ลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส

Course codes : 524445
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรม

หลักการออกแบบพื้นฐาน แผนผังการส่งกำลังไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย ระบบกราวด์ การคำนวณกระแสลัดวงจร การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎข้อบังคับและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ามาตรฐานวสท

Course codes : 524446
Credit : 3(3-0-6)
การส่องสว่างและการประยุกต์

แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การคำนวณวิธีลูเมน และวิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร เทคนิคการให้แสงสว่างภายนอกอาคาร

Course codes : 524447
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 524448
Credit : 3(3-0-6)
จักรกลไฟฟ้า และการขับเคลื่อน สำหรับอุตสาหกรรม

การพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยวิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ การควบคุมเครื่องจักรลากจูง การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในงาน อุตสาหกรรม เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ชนิดต่างๆ หลักการของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบื้องต้น หลักการของอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมมอเตอร์ การควบคุมและการขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์ซิงโครนัส การประยุกต์ใช้งานต่างๆ เทคนิคชั้นสูงในการควบคุมมอเตอร์

Course codes : 524449
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของโลก เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพภายในประเทศไทย หลักการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หลักการทำงานเบื้องต้นของเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานเบื้องต้นของกังหันลม การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล เป็นต้น

Course codes : 524450
Credit : 3(3-0-6)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจร และการประยุกต์

ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น ไดโอด วงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จังชัน หลักการของวงจรขยายสัญญาณ การจัดไบอัส การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก ฟิลด์เอ็ฟเฟ็กทรานซิสเตอร์ และวงจรประยุกต์ต่างๆ การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

Course codes : 524451
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมในอุตสาหกรรม

การควบคุมระบบปิดและระบบปิด ฟังชั่นการถ่ายโอน กราฟการไหลของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนตรง การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ การชดเชย ระบบควบคุมแบบพีไอดี แบบจําลองของพลวัต การตอบสนองของพลวัต คุณสมบัติพื้นฐานของระบบป้อนกลับวิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินของราก วิธีการออกแบบโดยการตอบสนองเชิงความถี่การออกแบบในเสตท-สเปซ การควบคุมดิจิตอล การออกแบบระบบควบคุม หลักการและกรณีศึกษาในภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 524452
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่างๆ ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์สองหัวต่อกำลัง มอสเฟสกำลังไอจีทีบี คุณสมบัติของสารแม่เหล็กและแกนหม้อแปลงกำลังแกนเฟอไรท์ แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันไซโคล เครื่องผกผัน การขับมอเตอร์ด้วยโซลิคเสตต การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัส

Course codes : 524453
Credit : 3(3-0-6)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุสารกึ่งตัวนำ รอยสัมผัสสำหรับอุปกรณ์และวงจรรวม การปลูกผลึกเดี่ยวของวัสดุกึ่งตัวนำต่างๆ ความนำไฟฟ้าของฟิล์มบาง โครงสร้างผลึกหลายรูป วัสดุประเภทโลหะ การสร้างและสมบัติของฟิล์มฉนวน การเก็บบรรจุของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วัสดุสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสำหรับเซลแสงอาทิตย์ การวิเคราะห์จุดล้มเหลว และการตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของวัสดุไมโครอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 524454
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลสัญญาณภาพ

เทคนิคการดำเนินกระบวนการภาพ การแปลงภาพ การเสริมภาพ การนำภาพกลับคืนและการสร้างภาพ การเข้ารหัสภาพ

Course codes : 524455
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นระบบสมองกลฝังตัว

แนะนำระบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว กระบวนการคิด และออกแบบระบบ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง การเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ และแอคชูเอเตอร์ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ อาทิเช่น ระบบระบุตัวตน ระบบเซ็นเซอร์เน็ตเวิร์ค ฯลฯ

Course codes : 524456
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางแสง

หลักการทางแสง คุณสมบัติของแสง สัญญานแสง แหล่งกำเนิดแสงแบบต่าง ๆ ใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารด้วยแสง ระบบการวัดโดยใช้แสง ระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แสง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสงอื่นๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางแสง

Course codes : 524457
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูล และโครงข่าย

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบพอร์ตเดียว และสองพอร์ต การรีโซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน การรีโซแนนซ์แบบหลายจุด ฟิลเตอร์ การแปลงอิมพิแดนซ์และการแมทช์โครงข่าย วิธีการทางโครงข่ายสำหรับทฤษฎีสายส่ง สายโทรศัพท์ การแมทช์อิมพิแดนซ์โดยใช้สายส่ง

Course codes : 524458
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณ และการประยุกต์

พื้นฐานสัญญาณและระบบ รูปแบบสัญญาณและระบบทางดานวิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาณและระบบเชิงเวลา การวิเคราะห์เชิงความถี่ของสัญญาณ ทฤษฎีการสุ่ม และการสร้างกลับของสัญญาณ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้น การประยุกต์สัญญาณในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

Course codes : 524459
Credit : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สำหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์

ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจอีคอมเมอซ์ เทคนิคทางมัลติมิเดียต่างๆ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานต่างๆ ระบบการระบุและพิสูจน์บุคคล ระบบความเป็นส่วนตัว และระบบป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ระบบวารสาร และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการซื้อสินค้า

Course codes : 524460
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า 1

ศึกษาหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 524461
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า 2

ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.3.7 กลุ่มเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525231
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง

การเขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบงานสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า และเทคนิคการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 525232
Credit : 3(3-0-6)
สถิตศาสตร์ของวัตถุเกร็ง

ระบบแรง เวกเตอร์ ความเค้นและความเครียด โมเมนต์ของแรงคู่ควบ ประเภทของโครงสร้าง แผนภาพวัตถุอิสระ สมดุลโครงสร้าง จุดศูนย์ถ่วง การคํานวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด โมเมนต์ความเฉื่อย แรงเสียดทาน

Course codes : 525233
Credit : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์สำหรับงานโยธา

คุณสมบัติของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล สมการเบอร์นูลลี สมการโมเมนตัมเบื้องต้น การไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดการไหล เครื่องสูบน้ำ

Course codes : 525234
Credit : 2(1-3-2)
เทคโนโลยีการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

ศึกษาหลักการและปฏิบัติ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่งน้ำ และอื่น ๆ การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสำรวจเพื่องานด้านอุตสาหกรรม

Course codes : 525335
Credit : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้าง

ความเค้นและความเครียด กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก การบิดของเพลา ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหาการแอ่นตัวของคาน การรวมความเค้น

Course codes : 525336
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างโยธา

ประเภทและลักษณะของโครงสร้างโยธา เสถียรภาพของโครงสร้าง การหาขนาดของแรงปฏิกิริยาของจุดรองรับของโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุนระนาบแบบดีเทอร์มิเนตทางสถิต ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุนแบบดีเทอร์มิเนตทางสถิต การหาการโก่งตัวและมุมลาดชัดของคาน และการวิเคราะห์คานอินดีเทอร์มิเนตทางสถิตโดยทฤษฎีโมเมนต์

Course codes : 525337
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง

วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด การลำเลียงและการเทคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัว

Course codes : 525338
Credit : 2(1-3-2)
การทดสอบวัสดุก่อสร้าง

วิธีการและมาตรฐานในการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เหล็กก่อสร้าง ไม้ อิฐ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

Course codes : 525339
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีธรณี

คุณสมบัติและส่วนประกอบของดิน การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การอัดตัวคายน้ำ การบดอัด การรับกำลังของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้งานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน

Course codes : 525341
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการทาง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถนนและทางหลวง หลักการออกแบบผิวจราจร การสำรวจ และการออกแบบทางด้านเรขาคณิต ลักษณะโครงสร้างทาง วัสดุที่ใช้ก่อสร้างทาง การระบายน้ำ การก่อสร้างและการซ่อมบำรุงทาง

Course codes : 525342
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสำรวจเส้นทาง

หลักการการออกแบบทางเบื้องต้นและความปลอดภัยของทาง การสำรวจเพื่อ การก่อสร้างทาง การวางโค้ง โค้งผสม โค้งผสมย้อนกลับ โค้งเปลี่ยนแนว โค้งดิ่ง การคำนวณ งานดิน การตรวจสอบงานก่อสร้างทาง

Course codes : 525343
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

การสํารวจด้วยภาพถ่าย ภาพถ่ายดิ่งหมุดหลักฐานทางพื้นดินสําหรับการสํารวจด้วยภาพถ่าย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหลื่อม การอ่านและแปลความหมายจากภาพถ่าย การวัดระยะทางด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความคลาดเคลื่อน การสำรวจด้วยกล้อง Total Station และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 525444
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานก่อสร้างและงานโยธา

หลักการบริหารและการจัดการทั่วไป การจัดองค์กรงานก่อสร้าง ประเภทของงานก่อสร้างและงานโยธา หลักการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุและแรงงาน การควบคุมงานก่อสร้าง การติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525445
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการก่อสร้างและการประมาณราคา

ระบบการก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่ วัสดุและอุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุก่อสร้าง การทำแบบนั่งร้าน เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง หลักการและปฏิบัติการประมาณราคา ระบบประมาณราคา

Course codes : 525451
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 1

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา

Course codes : 525452
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 2

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา