ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์) (ปร.ด. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กัมปนาท หวลบุตตา *
อาจารย์ ธนิกานต์ แสงนิ่ม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ *
อาจารย์ ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
อาจารย์ ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 79350363
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 1

ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ประมวลผล นำเสนอและอภิปรายเรื่องทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

Course codes : 79350463
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 2

การประยุกต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเภสัชศาสตร์ การออกแบบ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และการรายงาน

2) ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 79389863
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย โดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การกำหนดวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ