ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) (กศ.บ. (การสอนภาษาไทย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 175 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ งามจิตต์ อำไพ * ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
อาจารย์ พชรมนณ์ หิงคานนท์ * กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2533)
อาจารย์ สุรตา หวานสนิท *
อาจารย์ จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อาจารย์ พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
อาจารย์ ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา : 222101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 222103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 449201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (English for Teachers and Educational Personnel)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การนำเสนองานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และศัพท์เฉพาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 423103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking)

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

รหัสวิชา : 610101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 414101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 678101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Basic Knowledge of General Law)

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

1.4 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 309101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.6 กลุ่มวิชาเลือก(รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

รหัสวิชา : 402404
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 404306
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 441110
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ (Physical Education and Recreation for Fitness Promotion)

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1.1 วิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา : 400305
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแหล่งวิทยาการโครงการต่างๆที่ส่งเสริมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนแนวโน้มการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 401474
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา (Local Wisdom and Education)

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีต่อการศึกษา การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเกี่ยวข้องกับการศึกษา

รหัสวิชา : 402473
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology of Education)

แนวคิด หลักการและความหมายของสังคมวิทยาการศึกษา ประวัติและผลงานของนักสังคมวิทยาการศึกษาผลกระทบของการศึกษาที่มีต่อระบบสังคมและผลกระทบของระบบสังคมที่มีต่อการศึกษา ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา

รหัสวิชา : 402478
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนากับการศึกษา (Development and Education)

แนวคิด หลักการ ความหมาย วิธีการ และรูปแบบของการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อการศึกษาและผลของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา

รหัสวิชา : 404202
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู (Speech Training for Teacher)

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

รหัสวิชา : 404204
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครูประถมศึกษา (Teaching of Natural Resources and Environment for Elementary School Teachers)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 404205
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน (Project Teaching)

การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

รหัสวิชา : 404207
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 404209
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน (Leadership Training and Youth Activities)

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และการจัดโครงการเพื่อเยาวชน

รหัสวิชา : 404210
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู (Art for Teachers)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 404301
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Mathematics Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 404302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 404303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 404304
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา (Principle of Constructionism)

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

รหัสวิชา : 404305
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา (Field Experience on Constructionism)

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การฝึกปฏิบัติในโรงเรียน การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

รหัสวิชา : 404307
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

รหัสวิชา : 404308
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (Morals and Ethics Infusion Learning Management Skills)

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

รหัสวิชา : 404309
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก (Life Skills Development for Children)

ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต และการประเมินผลทักษะชีวิต

รหัสวิชา : 404310
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา (Art and Photography for Education)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่ายภาพกับชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 404311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ (Art and Aesthetic Development)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 405452
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (Education for Parents of Young Children)

สภาพ ปัญหา และความสัมพันธ์ของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้?ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองกับการประสานงานกับสถานศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง การสื่?อสารกับครอบครัวและชุมชน การจัดโครงการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 411302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน (Laboratory management in school)

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 411303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (Art and Drawing on Science)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 411304
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ (Arts and Science Photography)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 414211
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลวัตกลุ่ม (Group Dynamic)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกลุ่ม ลักษณะกลุ่มแบบต่างๆในองค์การ เทคนิควิธีในการจัดกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มชนิดต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การฝึกภาคปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 415101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารความเครียด (Stress Management)

ความหมายของความเครียด ผลของความเครียดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และจิตใจ วิธีผ่อนคลายความเครียดแบบต่าง ๆ การใช้ปัญญาในการเผชิญกับความเครียด เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

รหัสวิชา : 415201
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่างๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

รหัสวิชา : 415302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน (School Mental Health)

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตดี

รหัสวิชา : 415303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการสังคมประกิต การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การวางแผนการดำเนินชีวิต การปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 415311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology)

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

รหัสวิชา : 415312
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence)

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

รหัสวิชา : 415313
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาโรงเรียน (School Psychology)

องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพ และ จิตวิทยา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การปรับพฤติกรรม

รหัสวิชา : 415314
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ (Psychology of Human Relations)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

รหัสวิชา : 415317
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม (Social psychology)

หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 415319
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology)

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 415412
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว (Family psychology)

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และ พัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 415413
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา (Problem Solving Psychology)

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคิด และการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 415414
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด (Thinking Psychology)

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา การจำของมนุษย์ ทฤษฎีปัญญานิยม วิธีการคิดแบบต่างๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 424346
หน่วยกิต : 3(2-2-6)
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล (Digital Photography)

ระบบการทำงานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ ประวัติศาสตร์ของการผลิตภาพถ่ายดิจิตอล การเลือกกล้องดิจิตอล การใช้และการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพระบบดิจิตอล กระบวนการผลิตภาพในระบบดิจิตอลการบันทึกภาพ

รหัสวิชา : 424435
หน่วยกิต : 3(2-2-6)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา (Education Video Program Production)

ความหมาย และความสำคัญของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา รูปแบบรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทำ และการประเมินสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แนวโน้มของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ที่อยู่ในรูปแบบของเทปบันทึกภาพ แผ่นซีดี โดยประยุกต์หลักการวิจัย และพัฒนาสื่อ มาใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์

รหัสวิชา : 425410
หน่วยกิต : 3(2-2-6)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล (Computer for Distance Learningคอมพิวเตอร์)

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เวบเบสด์เลิร์นนิ่ง อีเลิร์น นิ่ง รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกล และการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

รหัสวิชา : 425432
หน่วยกิต : 3(2-2-6)
การออกแบบเว็บ (Web Design)

แนวคิด องค์ประกอบของเว็บ หลักการออกแบบ การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมการ การจัดทำ และการประเมินผล การออกแบบหน้าจอ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การจัดการเว็บบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฎิบัติออกแบบเว็บ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาโครมีเดีย ดรีมเมเวอร์ แฟลช ไฟร์เวิร์ค และ อะโดบี้ โฟโต้ชอป การตรวจสอบและความรับผิดชอบในข้อเท็จจริงที่นำเสนอ

รหัสวิชา : 433101
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด (Developing Thinking Skills)

การทำงานของสมอง ความหมายและความสำคัญของการคิด อุปสรรคของการคิด การคิดเป็น กระบวนการคิด ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

รหัสวิชา : 433302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการเบื้องต้น (Introduction to Program Evaluation)

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โมเดล การประเมินแบบต่าง ๆ กระบวนการประเมินโครงการ การวางแผนและการออกแบบการประเมินโครงการ วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการประเมินโครงการด้านต่าง ๆ เช่น การประเมิน การปฏิบัติการของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นต้น และกรณีศึกษาการประเมินโครงการ

รหัสวิชา : 433303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แบบทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (Standardized Test in Education)

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

รหัสวิชา : 433304
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ (Performance Testing)

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้าง เครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวักทักษะการปฏิบัติ

รหัสวิชา : 433305
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test Construction)

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถุก-ผิด แบบจับคู่ แบบฝึก ตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

รหัสวิชา : 433306
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น (Introduction to Test Theory)

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

รหัสวิชา : 434301
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (Research for Professional Development)

วีธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

รหัสวิชา : 435301
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1 (Educational Statistics I)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

รหัสวิชา : 435302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2 (Educational Statistics II)

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

รหัสวิชา : 436301
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล (Computer for Measurement and Evaluation)

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเกรียน การจัดเก็บและแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียน และการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

รหัสวิชา : 436302
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา (Statistical Package for Education)

ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล โปรแกรมเอสพีเอสเอส การสร้างแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดแฟ้มข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การสร้างตารางแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์ความระหว่างตัวแปรสองตัวและการทดสอบสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

รหัสวิชา : 441305
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลศึกษาสำหรับเด็ก (Physical Education for Children)

หลักการพลศึกษา การจัดการ การดำเนินการ ความสำคัญของการสอนพลศึกษาในการสร้างเสริมทักษะ สมรรถภาพทางกาย ความสนุกสนานให้กับเด็ก และการเลือกกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา : 441408
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู (Recreation for Teacher)

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 441409
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผู้นำนันทนาการ (Recreation Leadership)

ความเป็นมาของนันทนาการ หลักการเป็นผู้นำนันทนาการ คุณลักษณะของผู้นำนันทนาการ หลักการจัดโครงการ และการฝึกการเป็นผู้นำ

2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา : 400101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา (Philosophy and Concept of Education)

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัญหา ทิศทาง แนวโน้ม และความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทย

รหัสวิชา : 400102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความเป็นครู (Teaching Profession)

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รหัสวิชา : 400103
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (Communication Language for Teachers)

การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) สำหรับครูในการเรียนการสอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 400201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

แนวคิดทางจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยากับการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการเรียน ทั้งทางด้านพุทธิปัญญา ภาษา บุคลิกภาพ สังคมและอารมณ์ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสามารถทางการเรียนรู้ปัญหาในการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน กระบวนการคิด กระบวนการจูงใจ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับตัว การระวังสุขภาพจิต และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสวิชา : 400202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย ของเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการศึกษาในลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้ และการประเมินเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แนวคิดเรื่องระบบ การใช้ระบบในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 400204
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประเภทและรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การจัดทำคะแนนและการแปลความหมายคะแนน การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

รหัสวิชา : 400205
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา (Guidance and Counseling Psychology)

แนวคิดการแนะแนวเบื้องต้น ปรัชญา หลักการแนะแนว บริการเก็บข้อมูลรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางบุคคล บริการติดตามผล การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทฤษฎีการปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ ทักษะการปรึกษา การปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จรรยาบรรณของการปรึกษา

รหัสวิชา : 400206
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน มาตรฐานช่วงชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนา ประเมิน และจัดทำหลักสูตร

รหัสวิชา : 400291
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Professional Experience I)

การสังเกตและสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการในโรงเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำงานของครู

รหัสวิชา : 400301
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิด รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการเรียนรู้ ออกแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

รหัสวิชา : 400302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)

ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

รหัสวิชา : 400303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ (Special Education)

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆรวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

รหัสวิชา : 400306
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์การและการจัดการศึกษา (Education Organization and Management)

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารการจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การฝึกวิชาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา : 400307
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Content Analysis Skills for Information Technology Data)

แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการและทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการและทักษะการสังเคราะห์อภิมาน ทักษะการเลือกสรรข้อมูล ทักษะการประเมินข้อมูล การฝึกทักษะการออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงสารสนเทศภายใต้ประเด็นสาระที่น่าสนใจ

รหัสวิชา : 400391
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Professional Experience II)

การเตรียมบทเรียน การทำสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปกครองและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และงานธุรการในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 400592
หน่วยกิต : 6(0-30-6)
ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การบันทึกผลและรายงานผลการจัดากรเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาทางการศึกษา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 228111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน (Writing Skills)

หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยค การเรียบเรียงข้อความ การเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การเขียนประวัติส่วนตัว การจดบันทึก การจดบันทึกการประชุม และการเขียนหนังสือราชการ

รหัสวิชา : 228112
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพูดเพื่อประสิทธิผล (Effective Speech)

การใช้การพูดเป็นเครื่องมือแสดงภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง เนื้อหา และภาษาที่ใช้ในการพูดตามหลักจิตวิทยา เทคนิคการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ฝึกการพูดชี้แจง การพูดแสดงความเห็น การพูดโต้แย้ง การพูดโน้มน้าวใจ การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดและมารยาทในพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการพูด

รหัสวิชา : 228181
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ไทยศึกษา (Thai Studies)

บูรณาการองค์ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองไทย กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

รหัสวิชา : 228211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reading)

หลักและวิธีอ่านชนิดต่างๆ ที่นำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และฝึกวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 228212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

รูปแบบ หลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน และนำเสนอผลงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 228214
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การอ่านออกเสียง (Oral Reading)

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้เสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา

รหัสวิชา : 228215
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการฟัง (Development of Listening Skill)

การจับใจความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินค่าเรื่องที่ฟัง และนำมาแสดงออกโดยการพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 228231
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ 1 (Linguistics I)

ประวัติการศึกษาภาษา ภาษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายโดยสังเขป

รหัสวิชา : 228232
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์ 2 (Linguistics II)

ระบบเสียงภาษาไทย ระบบคำ อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์และผลงานของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ การเคราะห์ข้อมูลทางภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา

รหัสวิชา : 228261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย (Evolution of Thai Literature)

วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน ภาพรวมและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยแต่ละสมัยในด้านแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการประพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 228262
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีเอกของไทย (Masterpieces of Thai Literature)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณคดีเอก

รหัสวิชา : 228265
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (King Rama II’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์และคุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษา พระราชนิพนธ์บางเรื่องอยางละเอียด

รหัสวิชา : 228271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมปัจจุบัน (Contemporary Literature)

พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันกับสังคม ฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 228311
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนสารคดี (Non-Fiction Writing)

หลักการเขียน และรูปแบบการเขียนสารคดี การใช้ภาษาในการเขียนสารคดี และฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 228321
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรในภาษาไทย (Khmer in Thai)

ลักษณะเฉพาะของภาษาเขมร การยืมคำเขมรมาใช้ในภาษาไทย คำเขมรในเอกสารโบราณของไทย ตลอดจนการวินิจฉัยคำเขมรที่มีใช้ในภาษาไทย

รหัสวิชา : 228322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of the Thai Language)

ลักษณะภาษาไทยทั้งลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะ เช่น ระบบเสียง อักขรวิธี คำและโครงสร้างของคำ การสร้างคำ การจำแนกคำ ชนิด และโครงสร้างของวลีและประโยค และการใช้ถ้อยคำ

รหัสวิชา : 228323
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย (Pali and Sanskrit in Thai)

ประวัติ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคำมาใช้ในภาษาไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำยืมและอิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตต่อระบบภาษาไทย

รหัสวิชา : 228333
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษากับวัฒนธรรม (Language and Culture)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 228334
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษากับสังคม (Language and Society)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสังคม

รหัสวิชา : 228351
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism)

พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดี ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์แบบต่างๆ รวมทั้งการฝึกวิจารณ์

รหัสวิชา : 228353
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการร้อยแก้วและร้อยกรอง (Evolution of Prose and Poetry)

วิวัฒนาการของร้อยแก้วและร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย และศึกษาศิลปะการประพันธ์เพื่อให้สามารถวิจารณ์ร้อยแก้วและร้อยกรองได้

รหัสวิชา : 228354
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีการละคร (Drama)

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีการละคร ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อละครไทย

รหัสวิชา : 228362
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีสุนทรภู่ (Sunthon Phu’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคม และคุณค่าของวรรณกรรมของสุนทรภู่ โลกทัศน์ของสุนทรภู่ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228372
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมท้องถิ่น (Regional Literature)

ประเภท เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วมของวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ และเลือกศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228381
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คติชนวิทยา (Folklore)

ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา ประเภท ลักษณะ บทบาท หน้าที่ คุณค่าของคติชน ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น และความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับชุมชน ระเบียบวิธีศึกษาคติชนวิทยา ฝึกศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธี และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

รหัสวิชา : 228411
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนร้อยกรอง (Poetry Writing)

แบบแผนร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ตลอดจนฝึกเขียนร้อยกรองเพื่อให้เกิดทักษะ

รหัสวิชา : 228412
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนบันเทิงคดีร้อยแก้ว (Fiction Writing)

หลักการเขียนบันเทิงคดีร้อยแก้วแบบต่าง ๆ ฝึกเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย และ บทละคร

รหัสวิชา : 228491
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน (Seminar on Problems in Contemporary Thai Usage)

การใช้ภาษาไทยในวงการต่าง ๆ อภิปรายถึงแนวโน้มการใช้ภาษา ปัญหา ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อการใช้ภาษาในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางแก้ไข

2.2.3 วิชาเอกเลือก/การสอนวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 228213
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านเร็ว (Speed Reading)

และวิธีการอ่านที่ทำให้อ่านได้เร็วขึ้น การฝึกอ่านโดยใช้แบบฝึกหัดตามขั้นตอน

รหัสวิชา : 228233
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาถิ่น (Thai Regional Dialects)

ระบบเสียง และศัพท์ภาษาถิ่น สำนวนเฉพาะถิ่น การกลายความหมายของคำ โดยเปรียบเทียบกับภาษากรุงเทพฯ และศึกษาภาษาถิ่นที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดี

รหัสวิชา : 228263
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีนิราศ (Niras)

ประเภท แนวคิด ศิลปะการประพันธ์ คุณค่า ของวรรณคดีนิราศตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และเลือกศึกษาวรรณคดีนิราศบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228264
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิทานร้อยกรอง (Poetic Tales)

ความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ลักษณะคำประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง และคุณค่าของนิทานร้อยกรอง และเลือกศึกษานิทานร้อยกรองบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228266
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีคำสอน (Didactic Literature)

ประเภท เนื้อหา แนวคิดและคุณค่าของวรรณคดีคำสอนของไทย รวมทั้งวรรณคดีต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย และเลือกศึกษาวรรณคดีคำสอนบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228267
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิทานพื้นบ้านไทย (Thai Folk Tales)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม เลือกศึกษานิทานพื้นบ้านบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228272
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Literature for Children)

รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก การวิเคราะห์ การเขียนและการสร้างวรรณกรรมสำหรับเด็ก

รหัสวิชา : 228273
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น (Literature for Youth)

รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น การวิเคราะห์ การเขียนและการสร้างวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

รหัสวิชา : 228312
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนทางธุรกิจ (Business Writing)

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนทางธุรกิจ การใช้ภาษาทางธุรกิจ และฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ

รหัสวิชา : 228313
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนสารและสุนทรพจน์ (Message and Speech Writing)

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนสารและสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น สารของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน คำประกาศเกียรติคุณ คำสดุดี คำกราบบังคมทูล คำถวายราชสดุดี และสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ

รหัสวิชา : 228314
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม (Language Skills for Conference)

หลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ประเภทต่าง ๆ ฝึกกล่าวแสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนรายงานการประชุม และฝึกจัดการประชุม

รหัสวิชา : 228315
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Writing for Public Relations)

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณา

รหัสวิชา : 228324
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาเขมร (Khmer)

ระบบเสียง อักขรวิธี และไวยากรณ์ภาษาเขมร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 228325
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย (Development of Thai Textbooks)

การวิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของตำราและแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ

รหัสวิชา : 228326
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit)

ระบบเสียง อักขรวิธี และไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาบาลีและสันสกฤต

รหัสวิชา : 228331
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการภาษาไทย (Evolution of the Thai Language)

ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย พิจารณาวิวัฒนาการในเรื่องเสียง คำ ประโยค ตัวอักษร อักขรวิธี และสำนวนภาษา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 228332
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อรรถศาสตร์ (Semantics)

การวิเคราะห์ความหมายที่ปรากฏในระดับคำ และระดับประโยคในภาษาไทย

รหัสวิชา : 228335
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics)

ภาษาศาสตร์จิตวิทยาและภาษาศาสตร์สังคมกับการสอนภาษา การนำทฤษฎีภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา : 228336
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)

ประวัติของการศึกษาภาษาเชิงประวัติ การเปลี่ยนแปลงของภาษา ทั้งด้านเสียง คำ ประโยค ความหมาย การสืบสร้างภาษาต้นกำเนิด ตระกูลภาษาและการแบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไท

รหัสวิชา : 228352
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

พัฒนาการและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะแขนงอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

รหัสวิชา : 228361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีประวัติศาสตร์ (Historical Literature)

ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีประวัติศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และเลือกศึกษาวรรณคดีบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228363
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีชาดก (Jataka Literature)

ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท คุณค่า และอิทธิพลของวรรณคดีชาดก และเลือกศึกษาวรรณคดีชาดกบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228364
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama V’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระราชนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228365
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ (Prince Dharmadhipesha’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกผ่านพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228371
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
M.R. Kukrit Pramoj’s Works (วรรณกรรม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณกรรมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช โลกทัศน์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการเมือง (Political Literature)

การวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมและวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสภาวะทางการเมือง สภาพสังคมและวรรณกรรมที่มีต่อกัน และเลือกศึกษาวรรณกรรมการเมืองบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228391
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1 (Research on Thai I)

ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภาษาและวรรณคดีไทย การสรรหาแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการ ศึกษาค้นคว้าทั้งรูปแบบโครงการและปากเปล่า

รหัสวิชา : 228392
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน (Seminar on Language in Mass Media)

ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกประเภทในด้านการใช้ถ้อยคำ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการเรียบเรียงข้อความ

รหัสวิชา : 228413
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์ (Thai for Creative Works)

บูรณาการทักษะทางภาษาไทยกับความคิดเพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมไทย

รหัสวิชา : 228421
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ตรรกวิทยาทางภาษา (Logic of Language)

หลักตรรกวิทยา การแสดงเหตุผลตามระเบียบตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา การให้เหตุผล และการใช้ภาษาแสดงเหตุผล

รหัสวิชา : 228422
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จารึกและอักษรโบราณ (Introduction to Paleography)

วิวัฒนาการอักษรโบราณ และอักขรวิธีที่ปรากฎในวรรณกรรมลายลักษณ์ของไทย การอ่านและปริวรรตอักษรโบราณเบื้องต้น

รหัสวิชา : 228431
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิรุกติศาสตร์ (Etymology)

หลักนิรุกติศาสตร์ การศึกษาประวัติที่มา และความหมายของคำในภาษา และวรรณคดีไทย

รหัสวิชา : 228432
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Languages in Southeast Asia)

ลักษณะของภาษาตระกูลต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ของภาษาแต่ละตระกูล การจัดแบ่งตระกูลภาษา โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์

รหัสวิชา : 228433
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์กับวรรณคดีไทย (Linguistics and Thai Literature)

หลักและวิธีการวิเคราะห์วรรณคดีไทยในด้านเสียง ระบบเสียง คำ และความหมายโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

รหัสวิชา : 228434
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมพันธสารวิเคราะห์ (Discourse Analysis)

หลักและวิธีการวิเคราะห์ภาษาไทยในระดับประโยคและระดับที่สูงกว่าประโยคด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ Prerequisite:

รหัสวิชา : 228435
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คำยืมในภาษาไทย (Loanwords in Thai)

คำในภาษาไทยปัจจุบันที่ยืมมาจากภาษาอื่น พิจารณาประวัติการยืม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของคำเหล่านี้ที่มีต่อภาษาไทย ทั้งในด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์

รหัสวิชา : 228451
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมกับคีตศิลป์ (Literature and Musical Art)

รูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ์ที่นำมาใช้ในการขับขานเป็นทำนองต่าง ๆและการประสานองค์ประกอบของวรรณศิลป์และคีตศิลป์

รหัสวิชา : 228452
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการแสดง (Performance Literature)

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภท คุณค่า หลักและวิธีการสร้างสรรค์ วรรณกรรมเพื่อการแสดง วิเคราะห์ปัญหาจากการฝึกเขียนบทแสดงและทดลองนำไปใช้

รหัสวิชา : 228461
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีพุทธศาสนา (Buddhist Literature)

ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ ปรัชญา คุณค่า และอิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาและเลือกศึกษาวรรณคดีพุทธศาสนาบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228462
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณคดีขนบประเพณี (Literature Based on Thai Customs)

ความมุ่งหมาย เนื้อหา คุณค่า ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี กับขนบประเพณีไทย และเลือกศึกษาวรรณคดีขนบประเพณีบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228463
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน) (Chao Phraya Phra Khlang (Hon)’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) โลกทัศน์ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228464
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (Prince Bidyalongkorn’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของพระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228465
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Rama VI’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระราชนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228466
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (Prince Paramanujit’s Works)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228471
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Literature)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคม และเลือกศึกษาวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228472
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมแปล (Translated Literature)

วรรณกรรมปัจจุบันที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ เน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิด คุณค่า และเลือกศึกษาวรรณกรรมแปลบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228473
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล (Awarded Literature)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ วัจนลีลา ความสัมพันธ์กับสังคมของวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ลักษณะเด่นอื่นๆ และเลือกศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลบางเรื่องอย่างละเอียด

รหัสวิชา : 228474
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Literature on Electronic Media)

รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า ลักษณะเฉพาะ และความสัมพันธ์กับสังคม ของวรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 228492
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2 (Research on Thai II)

การศึกษาค้นคว้าและเขียนผลการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย โดยมีอาจารย์ผู้สอนหรือที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและแนะนำอย่างใกล้ชิด

รหัสวิชา : 400416
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 1 (Learning Management Integration for Thai Language I)

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 400417
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 2 (Learning Management Integration for Thai Language II)

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 404401
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอนภาษาไทย (Models of Thai Language Teaching)

แนวคิดและหลักการสอนภาษาไทย รูปแบบการสอนภาษาไทย การบูรณาการการสอนภาษาไทยกับกลุ่มสาระอื่น การเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย

รหัสวิชา : 404402
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Teaching)

ความสำคัญและความหมายของการอ่าน ความสามารถในการอ่าน ความสนใจใน การอ่าน ทฤษฎี วิธีสอน และเทคนิคต่างๆในการสอนอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่าน การเลือกใช้ และผลิตสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการอ่าน

รหัสวิชา : 404403
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนการเขียนภาษาไทย (Thai Writing Teaching)

ทฤษฎี วิธีสอน และเทคนิคต่างๆในการสอนเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน การเลือกใช้ และผลิตสื่อการเรียนสอน และการวัดและประเมินผลการเขียน

รหัสวิชา : 404404
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนหลักการใช้ภาษาและวรรณกรรม (Thai usage and Literature Teaching)

การสอนหลักการใช้ภาษา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาในวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อเรื่อง และคุณค่าของวรรณกรรมที่นำมาใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ความรู้จากการศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเชื่อมโยงและบูรณาการให้เหมาะสมกับความรู้ในแขนงอื่น และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 404405
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai Language as a Foreign Language)

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการใช้ภาษาศาสตร์เพื่อเรียนรู้ภาษาที่สองภาษาแม่กับ ภาษาที่สอง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสร้างบทเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสื่อเรียนรู้ การทดลองสอน