ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) (กศ.บ. (การสอนภาษาไทย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 175 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ งามจิตต์ อำไพ * ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
อาจารย์ พชรมนณ์ หิงคานนท์ * กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2533)
อาจารย์ สุรตา หวานสนิท *
อาจารย์ จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
อาจารย์ พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
อาจารย์ ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

Course codes : 222101
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 222102
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 222103
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

Course codes : 449201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การนำเสนองานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และศัพท์เฉพาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 423103
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Course codes : 610101
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 414101
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

Course codes : 678101
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

1.4 วิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 309101
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.6 กลุ่มวิชาเลือก(รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

Course codes : 402404
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 404306
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 441110
Credit : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1.1 วิชาชีพครูเลือก

Course codes : 400305
Credit : 2(2-0-4)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแหล่งวิทยาการโครงการต่างๆที่ส่งเสริมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนแนวโน้มการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

Course codes : 401474
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีต่อการศึกษา การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 402473
Credit : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาการศึกษา

แนวคิด หลักการและความหมายของสังคมวิทยาการศึกษา ประวัติและผลงานของนักสังคมวิทยาการศึกษาผลกระทบของการศึกษาที่มีต่อระบบสังคมและผลกระทบของระบบสังคมที่มีต่อการศึกษา ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา

Course codes : 402478
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนากับการศึกษา

แนวคิด หลักการ ความหมาย วิธีการ และรูปแบบของการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อการศึกษาและผลของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา

Course codes : 404202
Credit : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

Course codes : 404204
Credit : 2(2-0-4)
การสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครูประถมศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 404205
Credit : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

Course codes : 404207
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 404209
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และการจัดโครงการเพื่อเยาวชน

Course codes : 404210
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

Course codes : 404301
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

Course codes : 404302
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

Course codes : 404303
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

Course codes : 404304
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

Course codes : 404305
Credit : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การฝึกปฏิบัติในโรงเรียน การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

Course codes : 404307
Credit : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

Course codes : 404308
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 404309
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต และการประเมินผลทักษะชีวิต

Course codes : 404310
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่ายภาพกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 404311
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

Course codes : 405452
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

สภาพ ปัญหา และความสัมพันธ์ของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้?ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองกับการประสานงานกับสถานศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง การสื่?อสารกับครอบครัวและชุมชน การจัดโครงการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 411302
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 411303
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 411304
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 414211
Credit : 2(2-0-4)
พลวัตกลุ่ม

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกลุ่ม ลักษณะกลุ่มแบบต่างๆในองค์การ เทคนิควิธีในการจัดกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มชนิดต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การฝึกภาคปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มชนิดต่างๆ

Course codes : 415101
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารความเครียด

ความหมายของความเครียด ผลของความเครียดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และจิตใจ วิธีผ่อนคลายความเครียดแบบต่าง ๆ การใช้ปัญญาในการเผชิญกับความเครียด เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

Course codes : 415201
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่างๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

Course codes : 415302
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตดี

Course codes : 415303
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการสังคมประกิต การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การวางแผนการดำเนินชีวิต การปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 415311
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

Course codes : 415312
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

Course codes : 415313
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาโรงเรียน

องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนการสอน ทั้งด้านกายภาพ และ จิตวิทยา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การปรับพฤติกรรม

Course codes : 415314
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

Course codes : 415317
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม

หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

Course codes : 415319
Credit : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและสังคม

Course codes : 415412
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฏีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และ พัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

Course codes : 415413
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคิด และการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 415414
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา การจำของมนุษย์ ทฤษฎีปัญญานิยม วิธีการคิดแบบต่างๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Course codes : 424346
Credit : 3(2-2-6)
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล

ระบบการทำงานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ ประวัติศาสตร์ของการผลิตภาพถ่ายดิจิตอล การเลือกกล้องดิจิตอล การใช้และการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพระบบดิจิตอล กระบวนการผลิตภาพในระบบดิจิตอลการบันทึกภาพ

Course codes : 424435
Credit : 3(2-2-6)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมาย และความสำคัญของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา รูปแบบรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทำ และการประเมินสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แนวโน้มของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ที่อยู่ในรูปแบบของเทปบันทึกภาพ แผ่นซีดี โดยประยุกต์หลักการวิจัย และพัฒนาสื่อ มาใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์

Course codes : 425410
Credit : 3(2-2-6)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เวบเบสด์เลิร์นนิ่ง อีเลิร์น นิ่ง รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกล และการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

Course codes : 425432
Credit : 3(2-2-6)
การออกแบบเว็บ

แนวคิด องค์ประกอบของเว็บ หลักการออกแบบ การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมการ การจัดทำ และการประเมินผล การออกแบบหน้าจอ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การจัดการเว็บบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฎิบัติออกแบบเว็บ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาโครมีเดีย ดรีมเมเวอร์ แฟลช ไฟร์เวิร์ค และ อะโดบี้ โฟโต้ชอป การตรวจสอบและความรับผิดชอบในข้อเท็จจริงที่นำเสนอ

Course codes : 433101
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด

การทำงานของสมอง ความหมายและความสำคัญของการคิด อุปสรรคของการคิด การคิดเป็น กระบวนการคิด ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

Course codes : 433302
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการเบื้องต้น

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โมเดล การประเมินแบบต่าง ๆ กระบวนการประเมินโครงการ การวางแผนและการออกแบบการประเมินโครงการ วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการประเมินโครงการด้านต่าง ๆ เช่น การประเมิน การปฏิบัติการของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นต้น และกรณีศึกษาการประเมินโครงการ

Course codes : 433303
Credit : 2(2-0-4)
แบบทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

Course codes : 433304
Credit : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้าง เครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวักทักษะการปฏิบัติ

Course codes : 433305
Credit : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถุก-ผิด แบบจับคู่ แบบฝึก ตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

Course codes : 433306
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

Course codes : 434301
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

วีธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 435301
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

Course codes : 435302
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 436301
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเกรียน การจัดเก็บและแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียน และการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

Course codes : 436302
Credit : 2(1-2-3)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา

ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล โปรแกรมเอสพีเอสเอส การสร้างแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดแฟ้มข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การสร้างตารางแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์ความระหว่างตัวแปรสองตัวและการทดสอบสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 441305
Credit : 2(2-0-4)
พลศึกษาสำหรับเด็ก

หลักการพลศึกษา การจัดการ การดำเนินการ ความสำคัญของการสอนพลศึกษาในการสร้างเสริมทักษะ สมรรถภาพทางกาย ความสนุกสนานให้กับเด็ก และการเลือกกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กระดับประถมศึกษา

Course codes : 441408
Credit : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 441409
Credit : 2(2-0-4)
ผู้นำนันทนาการ

ความเป็นมาของนันทนาการ หลักการเป็นผู้นำนันทนาการ คุณลักษณะของผู้นำนันทนาการ หลักการจัดโครงการ และการฝึกการเป็นผู้นำ

2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 400101
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัญหา ทิศทาง แนวโน้ม และความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทย

Course codes : 400102
Credit : 2(2-0-4)
ความเป็นครู

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 400103
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) สำหรับครูในการเรียนการสอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

Course codes : 400201
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการศึกษา

แนวคิดทางจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยากับการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการเรียน ทั้งทางด้านพุทธิปัญญา ภาษา บุคลิกภาพ สังคมและอารมณ์ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสามารถทางการเรียนรู้ปัญหาในการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน กระบวนการคิด กระบวนการจูงใจ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับตัว การระวังสุขภาพจิต และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

Course codes : 400202
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย ของเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการศึกษาในลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้ และการประเมินเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แนวคิดเรื่องระบบ การใช้ระบบในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน

Course codes : 400204
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประเภทและรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การจัดทำคะแนนและการแปลความหมายคะแนน การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

Course codes : 400205
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษา

แนวคิดการแนะแนวเบื้องต้น ปรัชญา หลักการแนะแนว บริการเก็บข้อมูลรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้คำปรึกษา บริการจัดวางบุคคล บริการติดตามผล การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทฤษฎีการปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ ทักษะการปรึกษา การปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จรรยาบรรณของการปรึกษา

Course codes : 400206
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตร

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐาน มาตรฐานช่วงชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนา ประเมิน และจัดทำหลักสูตร

Course codes : 400291
Credit : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

การสังเกตและสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการในโรงเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำงานของครู

Course codes : 400301
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิด รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการเรียนรู้ ออกแบบ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

Course codes : 400302
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยทางการศึกษา

ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 400303
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆรวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

Course codes : 400306
Credit : 2(2-0-4)
องค์การและการจัดการศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารการจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การฝึกวิชาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Course codes : 400307
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการและทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการและทักษะการสังเคราะห์อภิมาน ทักษะการเลือกสรรข้อมูล ทักษะการประเมินข้อมูล การฝึกทักษะการออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงสารสนเทศภายใต้ประเด็นสาระที่น่าสนใจ

Course codes : 400391
Credit : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

การเตรียมบทเรียน การทำสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปกครองและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และงานธุรการในชั้นเรียน

Course codes : 400592
Credit : 6(0-30-6)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การบันทึกผลและรายงานผลการจัดากรเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาทางการศึกษา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 228111
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน

หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยค การเรียบเรียงข้อความ การเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การเขียนประวัติส่วนตัว การจดบันทึก การจดบันทึกการประชุม และการเขียนหนังสือราชการ

Course codes : 228112
Credit : 2(2-0-4)
การพูดเพื่อประสิทธิผล

การใช้การพูดเป็นเครื่องมือแสดงภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง เนื้อหา และภาษาที่ใช้ในการพูดตามหลักจิตวิทยา เทคนิคการพูดเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ฝึกการพูดชี้แจง การพูดแสดงความเห็น การพูดโต้แย้ง การพูดโน้มน้าวใจ การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดและมารยาทในพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการพูด

Course codes : 228181
Credit : 2(2-0-4)
ไทยศึกษา

บูรณาการองค์ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองไทย กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

Course codes : 228211
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิเคราะห์

หลักและวิธีอ่านชนิดต่างๆ ที่นำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และฝึกวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่างๆ

Course codes : 228212
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ

รูปแบบ หลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน และนำเสนอผลงานเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 228214
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านออกเสียง

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้เสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางภาษา

Course codes : 228215
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการฟัง

การจับใจความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินค่าเรื่องที่ฟัง และนำมาแสดงออกโดยการพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 228231
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ 1

ประวัติการศึกษาภาษา ภาษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายโดยสังเขป

Course codes : 228232
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์ 2

ระบบเสียงภาษาไทย ระบบคำ อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์และผลงานของนักภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ การเคราะห์ข้อมูลทางภาษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา

Course codes : 228261
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน ภาพรวมและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีไทยแต่ละสมัยในด้านแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการประพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 228262
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีเอกของไทย

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณคดีเอก

Course codes : 228265
Credit : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์และคุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษา พระราชนิพนธ์บางเรื่องอยางละเอียด

Course codes : 228271
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมปัจจุบัน

พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันกับสังคม ฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่างๆ

Course codes : 228311
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนสารคดี

หลักการเขียน และรูปแบบการเขียนสารคดี การใช้ภาษาในการเขียนสารคดี และฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ

Course codes : 228321
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรในภาษาไทย

ลักษณะเฉพาะของภาษาเขมร การยืมคำเขมรมาใช้ในภาษาไทย คำเขมรในเอกสารโบราณของไทย ตลอดจนการวินิจฉัยคำเขมรที่มีใช้ในภาษาไทย

Course codes : 228322
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย

ลักษณะภาษาไทยทั้งลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะ เช่น ระบบเสียง อักขรวิธี คำและโครงสร้างของคำ การสร้างคำ การจำแนกคำ ชนิด และโครงสร้างของวลีและประโยค และการใช้ถ้อยคำ

Course codes : 228323
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

ประวัติ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคำมาใช้ในภาษาไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำยืมและอิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตต่อระบบภาษาไทย

Course codes : 228333
Credit : 2(2-0-4)
ภาษากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

Course codes : 228334
Credit : 2(2-0-4)
ภาษากับสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยทางสังคม

Course codes : 228351
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์

พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดี ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์แบบต่างๆ รวมทั้งการฝึกวิจารณ์

Course codes : 228353
Credit : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการร้อยแก้วและร้อยกรอง

วิวัฒนาการของร้อยแก้วและร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย และศึกษาศิลปะการประพันธ์เพื่อให้สามารถวิจารณ์ร้อยแก้วและร้อยกรองได้

Course codes : 228354
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีการละคร

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีการละคร ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อละครไทย

Course codes : 228362
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีสุนทรภู่

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคม และคุณค่าของวรรณกรรมของสุนทรภู่ โลกทัศน์ของสุนทรภู่ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228372
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมท้องถิ่น

ประเภท เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วมของวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ และเลือกศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228381
Credit : 3(3-0-6)
คติชนวิทยา

ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา ประเภท ลักษณะ บทบาท หน้าที่ คุณค่าของคติชน ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น และความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับชุมชน ระเบียบวิธีศึกษาคติชนวิทยา ฝึกศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธี และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

Course codes : 228411
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนร้อยกรอง

แบบแผนร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ตลอดจนฝึกเขียนร้อยกรองเพื่อให้เกิดทักษะ

Course codes : 228412
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนบันเทิงคดีร้อยแก้ว

หลักการเขียนบันเทิงคดีร้อยแก้วแบบต่าง ๆ ฝึกเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย และ บทละคร

Course codes : 228491
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

การใช้ภาษาไทยในวงการต่าง ๆ อภิปรายถึงแนวโน้มการใช้ภาษา ปัญหา ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อการใช้ภาษาในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางแก้ไข

2.2.3 วิชาเอกเลือก/การสอนวิชาเอกเลือก

Course codes : 228213
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านเร็ว

และวิธีการอ่านที่ทำให้อ่านได้เร็วขึ้น การฝึกอ่านโดยใช้แบบฝึกหัดตามขั้นตอน

Course codes : 228233
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาถิ่น

ระบบเสียง และศัพท์ภาษาถิ่น สำนวนเฉพาะถิ่น การกลายความหมายของคำ โดยเปรียบเทียบกับภาษากรุงเทพฯ และศึกษาภาษาถิ่นที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดี

Course codes : 228263
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีนิราศ

ประเภท แนวคิด ศิลปะการประพันธ์ คุณค่า ของวรรณคดีนิราศตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และเลือกศึกษาวรรณคดีนิราศบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228264
Credit : 2(2-0-4)
นิทานร้อยกรอง

ความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ลักษณะคำประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง และคุณค่าของนิทานร้อยกรอง และเลือกศึกษานิทานร้อยกรองบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228266
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีคำสอน

ประเภท เนื้อหา แนวคิดและคุณค่าของวรรณคดีคำสอนของไทย รวมทั้งวรรณคดีต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย และเลือกศึกษาวรรณคดีคำสอนบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228267
Credit : 2(2-0-4)
นิทานพื้นบ้านไทย

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม เลือกศึกษานิทานพื้นบ้านบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228272
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมสำหรับเด็ก

รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก การวิเคราะห์ การเขียนและการสร้างวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Course codes : 228273
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น การวิเคราะห์ การเขียนและการสร้างวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

Course codes : 228312
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนทางธุรกิจ

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนทางธุรกิจ การใช้ภาษาทางธุรกิจ และฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ

Course codes : 228313
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนสารและสุนทรพจน์

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนสารและสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น สารของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน คำประกาศเกียรติคุณ คำสดุดี คำกราบบังคมทูล คำถวายราชสดุดี และสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ

Course codes : 228314
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม

หลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ประเภทต่าง ๆ ฝึกกล่าวแสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนรายงานการประชุม และฝึกจัดการประชุม

Course codes : 228315
Credit : 2(2-0-4)
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณา

Course codes : 228324
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาเขมร

ระบบเสียง อักขรวิธี และไวยากรณ์ภาษาเขมร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

Course codes : 228325
Credit : 2(2-0-4)
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย

การวิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของตำราและแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ

Course codes : 228326
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาบาลีและสันสกฤต

ระบบเสียง อักขรวิธี และไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาบาลีและสันสกฤต

Course codes : 228331
Credit : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการภาษาไทย

ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย พิจารณาวิวัฒนาการในเรื่องเสียง คำ ประโยค ตัวอักษร อักขรวิธี และสำนวนภาษา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 228332
Credit : 2(2-0-4)
อรรถศาสตร์

การวิเคราะห์ความหมายที่ปรากฏในระดับคำ และระดับประโยคในภาษาไทย

Course codes : 228335
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาศาสตร์จิตวิทยาและภาษาศาสตร์สังคมกับการสอนภาษา การนำทฤษฎีภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ

Course codes : 228336
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

ประวัติของการศึกษาภาษาเชิงประวัติ การเปลี่ยนแปลงของภาษา ทั้งด้านเสียง คำ ประโยค ความหมาย การสืบสร้างภาษาต้นกำเนิด ตระกูลภาษาและการแบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไท

Course codes : 228352
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีเปรียบเทียบ

พัฒนาการและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะแขนงอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

Course codes : 228361
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีประวัติศาสตร์

ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีประวัติศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และเลือกศึกษาวรรณคดีบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228363
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีชาดก

ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท คุณค่า และอิทธิพลของวรรณคดีชาดก และเลือกศึกษาวรรณคดีชาดกบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228364
Credit : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระราชนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228365
Credit : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกผ่านพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228371
Credit : 2(2-0-4)
M.R. Kukrit Pramoj’s Works

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณกรรมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช โลกทัศน์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228373
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการเมือง

การวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมและวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสภาวะทางการเมือง สภาพสังคมและวรรณกรรมที่มีต่อกัน และเลือกศึกษาวรรณกรรมการเมืองบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228391
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1

ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภาษาและวรรณคดีไทย การสรรหาแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการ ศึกษาค้นคว้าทั้งรูปแบบโครงการและปากเปล่า

Course codes : 228392
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาภาษาสื่อสารมวลชน

ลักษณะของภาษาที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกประเภทในด้านการใช้ถ้อยคำ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการเรียบเรียงข้อความ

Course codes : 228413
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์

บูรณาการทักษะทางภาษาไทยกับความคิดเพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมไทย

Course codes : 228421
Credit : 2(2-0-4)
ตรรกวิทยาทางภาษา

หลักตรรกวิทยา การแสดงเหตุผลตามระเบียบตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา การให้เหตุผล และการใช้ภาษาแสดงเหตุผล

Course codes : 228422
Credit : 2(2-0-4)
จารึกและอักษรโบราณ

วิวัฒนาการอักษรโบราณ และอักขรวิธีที่ปรากฎในวรรณกรรมลายลักษณ์ของไทย การอ่านและปริวรรตอักษรโบราณเบื้องต้น

Course codes : 228431
Credit : 2(2-0-4)
นิรุกติศาสตร์

หลักนิรุกติศาสตร์ การศึกษาประวัติที่มา และความหมายของคำในภาษา และวรรณคดีไทย

Course codes : 228432
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะของภาษาตระกูลต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ของภาษาแต่ละตระกูล การจัดแบ่งตระกูลภาษา โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์

Course codes : 228433
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาศาสตร์กับวรรณคดีไทย

หลักและวิธีการวิเคราะห์วรรณคดีไทยในด้านเสียง ระบบเสียง คำ และความหมายโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

Course codes : 228434
Credit : 2(2-0-4)
สัมพันธสารวิเคราะห์

หลักและวิธีการวิเคราะห์ภาษาไทยในระดับประโยคและระดับที่สูงกว่าประโยคด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ Prerequisite:

Course codes : 228435
Credit : 2(2-0-4)
คำยืมในภาษาไทย

คำในภาษาไทยปัจจุบันที่ยืมมาจากภาษาอื่น พิจารณาประวัติการยืม ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของคำเหล่านี้ที่มีต่อภาษาไทย ทั้งในด้านระบบเสียงและระบบไวยากรณ์

Course codes : 228451
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมกับคีตศิลป์

รูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ์ที่นำมาใช้ในการขับขานเป็นทำนองต่าง ๆและการประสานองค์ประกอบของวรรณศิลป์และคีตศิลป์

Course codes : 228452
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมการแสดง

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภท คุณค่า หลักและวิธีการสร้างสรรค์ วรรณกรรมเพื่อการแสดง วิเคราะห์ปัญหาจากการฝึกเขียนบทแสดงและทดลองนำไปใช้

Course codes : 228461
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีพุทธศาสนา

ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ ปรัชญา คุณค่า และอิทธิพลของวรรณคดีพุทธศาสนาและเลือกศึกษาวรรณคดีพุทธศาสนาบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228462
Credit : 2(2-0-4)
วรรณคดีขนบประเพณี

ความมุ่งหมาย เนื้อหา คุณค่า ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี กับขนบประเพณีไทย และเลือกศึกษาวรรณคดีขนบประเพณีบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228463
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของวรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) โลกทัศน์ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในวรรณกรรม และเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228464
Credit : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและคุณค่าของพระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228465
Credit : 2(2-0-4)
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระราชนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระราชนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228466
Credit : 2(2-0-4)
พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคมและ คุณค่าของพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โลกทัศน์ที่ทรงแสดงออกในพระนิพนธ์ และเลือกศึกษาพระนิพนธ์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228471
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคม และเลือกศึกษาวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228472
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมแปล

วรรณกรรมปัจจุบันที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ เน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิด คุณค่า และเลือกศึกษาวรรณกรรมแปลบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228473
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ วัจนลีลา ความสัมพันธ์กับสังคมของวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ลักษณะเด่นอื่นๆ และเลือกศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 228474
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า ลักษณะเฉพาะ และความสัมพันธ์กับสังคม ของวรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 228492
Credit : 3(0-0-9)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2

การศึกษาค้นคว้าและเขียนผลการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย โดยมีอาจารย์ผู้สอนหรือที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและแนะนำอย่างใกล้ชิด

Course codes : 400416
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 1

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Course codes : 400417
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 2

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Course codes : 404401
Credit : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอนภาษาไทย

แนวคิดและหลักการสอนภาษาไทย รูปแบบการสอนภาษาไทย การบูรณาการการสอนภาษาไทยกับกลุ่มสาระอื่น การเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย

Course codes : 404402
Credit : 2(2-0-4)
การสอนการอ่านภาษาไทย

ความสำคัญและความหมายของการอ่าน ความสามารถในการอ่าน ความสนใจใน การอ่าน ทฤษฎี วิธีสอน และเทคนิคต่างๆในการสอนอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่าน การเลือกใช้ และผลิตสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการอ่าน

Course codes : 404403
Credit : 2(2-0-4)
การสอนการเขียนภาษาไทย

ทฤษฎี วิธีสอน และเทคนิคต่างๆในการสอนเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน การเลือกใช้ และผลิตสื่อการเรียนสอน และการวัดและประเมินผลการเขียน

Course codes : 404404
Credit : 2(2-0-4)
การสอนหลักการใช้ภาษาและวรรณกรรม

การสอนหลักการใช้ภาษา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาในวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อเรื่อง และคุณค่าของวรรณกรรมที่นำมาใช้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ความรู้จากการศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเชื่อมโยงและบูรณาการให้เหมาะสมกับความรู้ในแขนงอื่น และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

Course codes : 404405
Credit : 2(2-0-4)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา ทฤษฎีการใช้ภาษาศาสตร์เพื่อเรียนรู้ภาษาที่สองภาษาแม่กับ ภาษาที่สอง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การสร้างบทเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสื่อเรียนรู้ การทดลองสอน