ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ * Ph.D. (Environmental Science)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ * Ph.D. (Occupational Health)
Fudan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2546)
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก * Ph.D.(Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาปรับพื้น

Course codes : 710303
Credit : 2(2-0-4)
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมินและการควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และวิทยากรจัดสภาพงาน หลักทั่วไปในการประเมินและควบคุมอันตราย

Course codes : 711302
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาในการทำงาน

ความสัมพันธ์ของระบบร่างกายของมนุษย์ ความสามารถในการทำงานของมนุษย์ การควบคุมการบริโภคพลังงาน ความแข็งแรงของร่างกาย ความทนทานของร่างกาย การประเมินสมรรถภาพของปอด การได้ยิน การมองเห็น การประเมินการได้รับสารอาหารและภาวะโภชนาการ

Course codes : 711303
Credit : 2(2-0-4)
อาชีวเวชศาสตร์

อิทธิพลหรือผลกระทบของงานที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายอันเป็นผลกระทบมาจากการทำงาน

Course codes : 711408
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการ เทคนิค วิธีการ เกี่ยวกับการชี้บ่งอันตราย การประเมิน การสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการในการป้องกันและวางแผนในการควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

Course codes : 712301
Credit : 2(2-0-4)
หลักวิศวอุตสาหกรรม

วิศวกรรมพื้นฐานด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า โยธา กลศาสตร์ของไหล และพื้นฐานวิศวกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์หลักการข้างต้น เพื่อควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

2 วิชาบังคับ

Course codes : 701501
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

Course codes : 703501
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์

หลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

Course codes : 705501
Credit : 2(2-0-4)
ชีวสถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

ระเบียบและวิธีการทางสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติชีพที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย Z- test, ANOVA และ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยไคสแควร์, สหสัมพันธ์ และการทำนาย (regression) โดยเน้นการใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การอ่าน การแปลผล

Course codes : 711517
Credit : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 711518
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์

หลักการทั่วไปของพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษและการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษโดยศึกษาพิษด้านจลนศาสตร์ การดูดซึม การกระจายเมตาบอลิซึม การขับสารพิษหรือสารเคมีออกจากร่างกาย ตลอดจนการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหก และรั่วไหลของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 711519
Credit : 2(2-0-4)
การระบายอากาศขั้นสูง

มาตรการการควบคุม และการบริหารจัดมลภาวะ การควบคุมคุณภาพของอากาศซึ่งมีมลพิษเจือปน หลักการของระบบระบายอากาศ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการคำนวณออกแบบ และตรวจสอบระบบระบายอากาศเสีย กำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากบริเวณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

Course codes : 711620
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์กับเครื่องจักร การออกแรงและการใช้พลังงานของมนุษย์ทั้งในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การออกแบบงาน สถานีงาน ป้ายสัญลักษณ์ และสื่อแสดงต่างๆ รวมทั้งการป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายอันเกิดจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

Course codes : 713501
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ใช้หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 713502
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์ และการประเมินแผนงานโครงการ

Course codes : 713603
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง

หลักการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารจัดการเพื่อควบคุมการสูญเสีย การประกันการประสบอันตราย การจัดการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ การสื่อความหมาย การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การเรียนรู้ แรงจูงใจและพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยเชิงระบบ ระบบมาตรฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 713604
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการสัมมนา โดยนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในการจัดการด้วยรูปแบบการสัมมนา

3 วิชาเลือก

Course codes : 711625
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง

พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ หลักการทางพิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินสิ่งคุกคาม การประเมินการสัมผัส การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง และการอธิบายลักษณะของความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 711626
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการบริหารจัดการทางอุตสาหกรรม

หลักการของระบบการจัดการทางอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทำงาน ข้อกำหนดของระบบ การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การดำเนินการแก้ไขและการป้องกัน การตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานและการตรวจเยี่ยมหลังการให้การรับรองระบบ

Course codes : 711627
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาในการทำงาน

ความหมาย หลักการของจิตวิทยาในการทำงาน การประเมินสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน การสร้างเสริมสุขภาพจิตในการทำงาน การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Course codes : 711629
Credit : 2(2-0-4)
ระบบนิเวศน์กับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

แหล่งกำเนิดของการเกิดพิษ สาเหตุของการเกิดพิษและพิษของสารเคมี ผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์กับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 712612
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย

หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและธรรมชาติของอัคคีภัย ปฏิกิริยาลูกโซ่ ขั้นตอนการป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย การสำรวจ เทคนิคการตรวจสอบ ระบบและอุปกรณ์ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย และการปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย

Course codes : 712613
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หลักการ องค์ประกอบของการบริการจัดการความเสี่ยง กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการจัดการความเสี่ยง 5 มาตรการ กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนากรอบ ระบบ ข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยง และการประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในองค์กรและการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

Course codes : 712614
Credit : 2(2-0-4)
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

การจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และความสัมพันธ์ระหว่างการบริการทางการแพทย์กับระบบการดูแลสุขภาพ บทบาทของหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

Course codes : 712615
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในการเพิ่มผลผลิต

กระบวนการในการปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิต วิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียในทุกรูปแบบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Course codes : 712616
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม

ความสำคัญของสิ่งคุกคามในงานเกษตรกรรม สถานการณ์ด้านการดูแลสุขภาพของเกษตรกรของประเทศไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพในงานเกษตรกรรมวิธีการควบคุมป้องกัน บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 712617
Credit : 2(2-0-4)
อันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทำงาน

อันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทำงาน ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี และแนวทางในการควบคุมและป้องกัน

Course codes : 713605
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การพัฒนากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายประเด็นสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและการประกันสังคม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

Course codes : 713606
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เทคนิคและวิธีการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมอันตรายจากสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่จะส่งผลต่อสุขภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Course codes : 713607
Credit : 2(0-6-0)
การฝึกปฎิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนำความรู้ในเรื่องหลักการ ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 713699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

จัดทำวิทยานิพนธ์ที่เน้นการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนำความรู้ในวิชาการที่ศึกษา เป็นวิชาเอกมาประยุกต์ใช้ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ควบคุมคุณภาพและมีการเสนอผลงานวิจัย