ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ * Ph.D. (Environmental Science)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ * Ph.D. (Occupational Health)
Fudan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (2546)
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก * Ph.D.(Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาปรับพื้น

รหัสวิชา : 710303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Principles of Industrial Hygiene)

การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมินและการควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และวิทยากรจัดสภาพงาน หลักทั่วไปในการประเมินและควบคุมอันตราย

รหัสวิชา : 711302
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาในการทำงาน (Work Physiology)

ความสัมพันธ์ของระบบร่างกายของมนุษย์ ความสามารถในการทำงานของมนุษย์ การควบคุมการบริโภคพลังงาน ความแข็งแรงของร่างกาย ความทนทานของร่างกาย การประเมินสมรรถภาพของปอด การได้ยิน การมองเห็น การประเมินการได้รับสารอาหารและภาวะโภชนาการ

รหัสวิชา : 711303
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)

อิทธิพลหรือผลกระทบของงานที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายอันเป็นผลกระทบมาจากการทำงาน

รหัสวิชา : 711408
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk Assessment)

หลักการ เทคนิค วิธีการ เกี่ยวกับการชี้บ่งอันตราย การประเมิน การสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการในการป้องกันและวางแผนในการควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 712301
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักวิศวอุตสาหกรรม (Principles of Industrial Engineering)

วิศวกรรมพื้นฐานด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า โยธา กลศาสตร์ของไหล และพื้นฐานวิศวกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์หลักการข้างต้น เพื่อควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 701501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 703501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์ (Applied Epidemiology)

หลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

รหัสวิชา : 705501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวสถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health Research and Development)

ระเบียบและวิธีการทางสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติชีพที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย Z- test, ANOVA และ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยไคสแควร์, สหสัมพันธ์ และการทำนาย (regression) โดยเน้นการใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การอ่าน การแปลผล

รหัสวิชา : 711517
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย (Occupational Health Sampling and Analysis)

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 711518
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์ (Applied Toxicology)

หลักการทั่วไปของพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษและการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษโดยศึกษาพิษด้านจลนศาสตร์ การดูดซึม การกระจายเมตาบอลิซึม การขับสารพิษหรือสารเคมีออกจากร่างกาย ตลอดจนการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหก และรั่วไหลของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 711519
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การระบายอากาศขั้นสูง (Advanced Ventilation)

มาตรการการควบคุม และการบริหารจัดมลภาวะ การควบคุมคุณภาพของอากาศซึ่งมีมลพิษเจือปน หลักการของระบบระบายอากาศ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ในการคำนวณออกแบบ และตรวจสอบระบบระบายอากาศเสีย กำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากบริเวณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 711620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ergonomics)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์กับเครื่องจักร การออกแรงและการใช้พลังงานของมนุษย์ทั้งในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การออกแบบงาน สถานีงาน ป้ายสัญลักษณ์ และสื่อแสดงต่างๆ รวมทั้งการป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายอันเกิดจากการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์

รหัสวิชา : 713501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety)

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์ใช้หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 713502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Technology)

การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์ และการประเมินแผนงานโครงการ

รหัสวิชา : 713603
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง (Advanced Occupational Health and Safety Management)

หลักการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารจัดการเพื่อควบคุมการสูญเสีย การประกันการประสบอันตราย การจัดการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ การสื่อความหมาย การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การเรียนรู้ แรงจูงใจและพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยเชิงระบบ ระบบมาตรฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 713604
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety)

กระบวนการสัมมนา โดยนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาใช้ในการจัดการด้วยรูปแบบการสัมมนา

3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 711625
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง (Industrial Toxicology and Risk Assessment)

พิษวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ หลักการทางพิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินสิ่งคุกคาม การประเมินการสัมผัส การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง และการอธิบายลักษณะของความเสี่ยงของสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 711626
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการบริหารจัดการทางอุตสาหกรรม (Industrial Management System)

หลักการของระบบการจัดการทางอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทำงาน ข้อกำหนดของระบบ การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การดำเนินการแก้ไขและการป้องกัน การตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานและการตรวจเยี่ยมหลังการให้การรับรองระบบ

รหัสวิชา : 711627
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาในการทำงาน (Work Psychology)

ความหมาย หลักการของจิตวิทยาในการทำงาน การประเมินสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน การสร้างเสริมสุขภาพจิตในการทำงาน การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

รหัสวิชา : 711629
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบนิเวศน์กับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Ecosystem and Workers’ Health)

แหล่งกำเนิดของการเกิดพิษ สาเหตุของการเกิดพิษและพิษของสารเคมี ผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์กับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 712612
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย (Fire Protective Technology)

หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและธรรมชาติของอัคคีภัย ปฏิกิริยาลูกโซ่ ขั้นตอนการป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย การสำรวจ เทคนิคการตรวจสอบ ระบบและอุปกรณ์ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย และการปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย

รหัสวิชา : 712613
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)

หลักการ องค์ประกอบของการบริการจัดการความเสี่ยง กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการจัดการความเสี่ยง 5 มาตรการ กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนากรอบ ระบบ ข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยง และการประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในองค์กรและการดำเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดในการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

รหัสวิชา : 712614
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี (Chemical Emergency Responses)

การจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และความสัมพันธ์ระหว่างการบริการทางการแพทย์กับระบบการดูแลสุขภาพ บทบาทของหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

รหัสวิชา : 712615
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในการเพิ่มผลผลิต (Safety in Productivity)

กระบวนการในการปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิต วิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียในทุกรูปแบบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 712616
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม (Health and Safety in Agriculture)

ความสำคัญของสิ่งคุกคามในงานเกษตรกรรม สถานการณ์ด้านการดูแลสุขภาพของเกษตรกรของประเทศไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพในงานเกษตรกรรมวิธีการควบคุมป้องกัน บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 712617
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทำงาน (Chemical Hazards in Workplace)

อันตรายจากสารเคมีในสถานที่ทำงาน ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี และแนวทางในการควบคุมและป้องกัน

รหัสวิชา : 713605
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Law)

การพัฒนากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายประเด็นสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและการประกันสังคม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

รหัสวิชา : 713606
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Control Technology)

เทคนิคและวิธีการควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมอันตรายจากสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่จะส่งผลต่อสุขภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 713607
หน่วยกิต : 2(0-6-0)
การฝึกปฎิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Practicum in Occupational Health and Safety)

ฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนำความรู้ในเรื่องหลักการ ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 713699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

จัดทำวิทยานิพนธ์ที่เน้นการศึกษาหรือแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนำความรู้ในวิชาการที่ศึกษา เป็นวิชาเอกมาประยุกต์ใช้ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ควบคุมคุณภาพและมีการเสนอผลงานวิจัย