ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ Docteur (Sciences de gestion)
Universite Paul Valery (Montpellier III), Montpellier, France (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ Ph.D. (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
อาจารย์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ M.Ed.
Macquairy University, Sydney, Australia (2549)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 668504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic Analysis)

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ : สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 667511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ (Human Resource Management and Organizational Behavior)

ความหมายขององค์การ โครงสร้าง การออกแบบองค์การ พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน บทบาทการสร้างแรงจูงใจ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์และกำหนดวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สนับสนุนกับเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการวางแนวทางการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความคงอยู่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารผลงาน (Strategic Human Resource Planning and Performance Management)

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การข้อมูลย้อนหลัง (feed beck) และการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน และการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development)

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลตอบแทน (Remuneration Management)

แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ในการกำหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน การออกแบบระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรรวมถึงผลตอบแทนในระยะสั้นและในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน แนวทางการบริหารการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การ

รหัสวิชา : 668511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Research Methodology in Business)

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจปัญหาการวิจัยธุรกิจ การออกแบบสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิงและการสรุปผล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อ การตัดสินใจเข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัยตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 668512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)

หลักและแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้าภายในองค์การและภายนอกองค์การ กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ปัญหาทางการตลาด การวางแผนและการจัดองค์การด้านการตลาด ข่าวสารข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ

รหัสวิชา : 668513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ (Operation and Quality Management)

การบริหารคุณภาพขององค์การโดยรวม โดยการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการ การพัฒนาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการจัดการโครงการวางแผนพัฒนา ควบคุมด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตองค์รวมขององค์การประกันสร้างความเข้าใจในเทคนิค การวิเคราะห์คุณภาพเพื่อผลผลิตให้กับองค์การ เนื้อหารวมถึงกิจกรรม 5 ส. มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะในการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การลดต้นทุนวิศวกรรมคุณภาพ ตลอดจนเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 668514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (Accounting and Finance for Management)

แนวคิด กระบวนการ การนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี และการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ แนวคิดและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ หลักและทฤษฏีการจัดการเงินสมัยใหม่ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดโครงสร้างเงินทุน ตลอดจนการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน

รหัสวิชา : 668615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจเชิงบูรณาการ (Integrated Business Strategy)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส ข้อจำกัด ตลอดจนจุดเด่น และจุดอ่อนของกิจการ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์ อาทิ SWOT Analysis 5 Forces Model, Value Chain เพื่อนำมากำหนดหรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบายการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเทคนิคในการควบคุมผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์กิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ปฏิบัติการทางด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 667699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจ ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม นำเสนอ และสอบวิทยานิพนธ์

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 668504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic Analysis)

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ : สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 667511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ (Human Resource Management and Organizational Behavior)

ความหมายขององค์การ โครงสร้าง การออกแบบองค์การ พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน บทบาทการสร้างแรงจูงใจ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์และกำหนดวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สนับสนุนกับเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการวางแนวทางการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความคงอยู่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารผลงาน (Strategic Human Resource Planning and Performance Management)

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การข้อมูลย้อนหลัง (feed beck) และการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน และการนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development)

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลตอบแทน (Remuneration Management)

แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ในการกำหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน การออกแบบระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรรวมถึงผลตอบแทนในระยะสั้นและในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน แนวทางการบริหารการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การ

รหัสวิชา : 668511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Research Methodology in Business)

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจปัญหาการวิจัยธุรกิจ การออกแบบสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิงและการสรุปผล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อ การตัดสินใจเข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัยตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 668512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)

หลักและแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้าภายในองค์การและภายนอกองค์การ กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ปัญหาทางการตลาด การวางแผนและการจัดองค์การด้านการตลาด ข่าวสารข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ

รหัสวิชา : 668513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ (Operation and Quality Management)

การบริหารคุณภาพขององค์การโดยรวม โดยการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการ การพัฒนาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการจัดการโครงการวางแผนพัฒนา ควบคุมด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตองค์รวมขององค์การประกันสร้างความเข้าใจในเทคนิค การวิเคราะห์คุณภาพเพื่อผลผลิตให้กับองค์การ เนื้อหารวมถึงกิจกรรม 5 ส. มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะในการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การลดต้นทุนวิศวกรรมคุณภาพ ตลอดจนเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 668514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (Accounting and Finance for Management)

แนวคิด กระบวนการ การนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี และการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ แนวคิดและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ หลักและทฤษฏีการจัดการเงินสมัยใหม่ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดโครงสร้างเงินทุน ตลอดจนการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน

รหัสวิชา : 668615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจเชิงบูรณาการ (Integrated Business Strategy)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส ข้อจำกัด ตลอดจนจุดเด่น และจุดอ่อนของกิจการ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์ อาทิ SWOT Analysis 5 Forces Model, Value Chain เพื่อนำมากำหนดหรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบายการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเทคนิคในการควบคุมผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์กิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ปฏิบัติการทางด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

3 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 667612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ในองค์การ (Knowledge Management in Organization)

เข้าใจความหมายของ ความรู้ สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้สื่อสารและรวบรวมออกมาเป็นรูปธรรม (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วและรวบรวมจัดการไว้อย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) ลักษณะและบทบาทของความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญา กลยุทธ์การจัดการความรู้ การวัดและการประเมินผลความรู้ ตลอดจนความเข้าใจในการยกระดับความรู้ การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงองค์การ

รหัสวิชา : 667613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน (Leadership and Team Building)

ทฤษฎีการเป็นผู้นำ พฤติกรรมผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาภาวะผู้นำของทีมงาน ผู้นำและผู้บริหาร การพัฒนาเครือข่ายของผู้นำ บทบาทของผู้นำในการพัฒนาทีมงานองค์การ

รหัสวิชา : 667614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

วิเคราะห์ผลการแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคคล การพัฒนาบุคคลในองค์การ ความผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรม และปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทข้ามชาติ

รหัสวิชา : 667615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

เข้าใจถึงลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน สำรวจกระบวนการสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับสถานปฏิบัติงาน และพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 667641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Employee Relations)

หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 667651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Leadership and Organization Transformation)

ภาวะผู้นำ พฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ความต้องการของบุคคลและจุดมุ่งหมายขององค์การ วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ขององค์การ อิทธิพล อำนาจการบังคับบัญชาและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ การออกโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนกระบวนการ พฤติกรรมขององค์การ การวางแผน การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การตลอดจนคุณธรรมของผู้นำ

รหัสวิชา : 667671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System)

การวิเคราะห์ปัญหา และความจำเป็นเพื่อกำหนดรูปแบบ ระบบ ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล ซอฟแวร์ในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงศึกษาปัญหาการจัดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ในองค์การ

รหัสวิชา : 667672
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Seminar in Cross-cultural Communication)

วิเคราะห์ถึงแนวคิด ความสลับซับซ้อน และพลวัตรของการติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมในสังคม ที่หลากหลาย ทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ถึงความเกี่ยวเนื่องกันภายในสังคม และกลุ่มของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 667673
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Seminar in Industrial Relations)

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพ ระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน

รหัสวิชา : 667674
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Management)

วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นปัญหาสำคัญและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 667675
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจยุคใหม่กับกระบวนทัศน์สากล (New Economy and Global Mindset)

เศรษฐกิจโลกไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทางการค้า การตลาดและการมีฐานผลิตเดียว การค้าเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี NAFTA AFTA AEC การพัฒนากระบวนทัศน์และภาวะผู้นำเพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมธุรกิจในระดับนานาชาติ

รหัสวิชา : 667676
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การสัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development)

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ความท้าทายด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

รหัสวิชา : 667698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

เสนอโครงการและรายงานการศึกษาอย่างลึกซึ้งในประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการเขียนรายงานและนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 668616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Managerial Ethics and Social Responsibility)

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม โดยมุ่งประเด็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความใส่ใจในปัญหาสังคมของธุรกิจ ทรัพย์สินส่วนรวม กำไรของสังคม ความ มีประสิทธิภาพ และคุณค่าของมนุษย์ การให้ความสำคัญกับผู้มีผลประโยชน์กับองค์การ เป็นต้นว่า เจ้าของ พนักงาน ลูกค้า ชุมชนที่องค์การตั้งอยู่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธรรมรัฐ กฎหมาย และ ประเด็นด้านนโยบาย การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม