ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม) (วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ละอองอุทัย *
อาจารย์ นพคุณ บุญกระพือ *
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ *
รองศาสตราจารย์ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน *
อาจารย์ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะลิวัลย์ คุตะโค
อาจารย์ รัชดาภรณ์ แก้วกล่ำ
อาจารย์ สมเจต ศุภรังสรรค์
อาจารย์ อมรชัย ใจยงค์
อาจารย์ เอมม่า อาสนจินดา
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 520501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาแบบมืออาชีพ (Professional Development)

บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรและนักเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ความรู้ทางกฎหมายและความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ การอ่านและการเขียนรายงานแบบมืออาชีพ

รหัสวิชา : 520591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Seminar in Engineering Technology)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิตอาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 521511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงปริมาณสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Quantitative Decision Making for Engineering Technology)

วิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การจำลองปัญหาต่าง ๆ ด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง การตัดสินใจสำหรับปัญหารูปแบบความน่าจะเป็นโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย และการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

2.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 522511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีกระบวนการเคมี (Chemical Process Technology)

เทคโนโลยีกระบวนการทางเคมี แผนผังกระบวนการ การทำสมดุลมวลสารและพลังงานของกระบวนการที่ซับซ้อน แผนภูมิของท่อและเครื่องมือ การประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์และปรากฎการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบและปฏิบัติการของเครื่องมือทางกระบวนการเคมี การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุและข้อควรรู้ต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์

รหัสวิชา : 522521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการจัดการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Economics and Management in Chemical anf Environmental Engineering Technology)

ทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงงาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 522532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Decision Making)

กระบวนทัศน์การปฏิบัติการในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดของเสีย ขอบเขตข้อกำหนดสำหรับการบำบัดของเสีย การลำดับอันตรายของเสียที่เกิดจากกระบวนการ เทคโนโลยีการบำบัดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

2.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการจัดการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Economics and Management in Chemical anf Environmental Engineering Technology)

ทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงงาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 522531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Systems)

แนวคิดทางเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ระบบทางสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง วิธีการบริหารจัดการและกฎหมายต่างๆทางสิ่งแวดล้อม หลักการของการถ่ายโอนสิ่งปนเปื้อนและของเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Decision Making)

กระบวนทัศน์การปฏิบัติการในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดของเสีย ขอบเขตข้อกำหนดสำหรับการบำบัดของเสีย การลำดับอันตรายของเสียที่เกิดจากกระบวนการ เทคโนโลยีการบำบัดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

2.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

รหัสวิชา : 522512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล (Marine Chemical Engineering)

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ปฏิบัติการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพ โดยเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทางทะเล สาหร่าย และกระบวนการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

รหัสวิชา : 522523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Economics)

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณชายฝั่งและมหาสมุทร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทะเล การบริโภคทรัพยากรในทะเลที่หายากอย่างยั่งยืน แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของทรัพยากรในทะเล การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

รหัสวิชา : 522551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)

แนวคิดและหลักการในการประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การทบทวนเชิงวิจารณ์และกรณีศึกษาในการบริโภคทรัพยากรทางทะเลเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการจัดการ การบริโภคและการประเมินสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางทะเล

รหัสวิชา : 522552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศน์วิทยาทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Marine Ecology and Sustainable Development)

การทบทวนเชิงวิจารณ์และการวิเคราะห์หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับนิเวศวิทยาทางทะเลในแนวใหม่ ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ทางทะล การใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล

2.4 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม (Energy Systems Design and Optimization)

การออกแบบระบบทำงานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสำหรับ อุปกรณ์ด้านพลังงานโดยใช้ผลการทดลอง แบบจำลองของอุปกรณ์และระบบทางด้านพลังงาน การเลือกใช้เทคนิคในการหาความเหมาะสมของระบบทางพลังงาน

รหัสวิชา : 523671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Resources and Conversion)

แหล่งสำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการ การใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์

รหัสวิชา : 523680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Policy and Planning)

การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงาน ปัญหา แผนการและแน้วโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบ Input-Output โมเดลของการวางแผน แผนการด้านการเงินและการวางแผนด้านพลังงานสำรอง

รหัสวิชา : 523681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์นโยบายพลังงาน (Energy-Economic Modeling and Policy Analysis)

ความสำคัญของนโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย ดัชนีชี้วัดสภาพการใช้พลังงาน เศรษฐกิจมหภาค สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงาน โดยการใช้แบบจำลองและวิธีการ แนวความคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การนับรวมปริมาณพลังงานในประเทศ การวิเคราะห์รายงานพลังงานของประเทศเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ

2.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Computational Mathematics for Electrical and Electronic Engineering Technologists)

หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับพีชคณิต: การแยกแอลยูและการแยกสเปกตรัม อินเวอร์สเทียม และผลเฉลยของ กำลังสองน้อยที่สุด ระบบต่อเนื่องในสภาวะสมดุลย์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข: การประมาณค่าของอนุพันธ์และปริพันธ์ผลเฉลย เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาขอบเขต

รหัสวิชา : 524512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Techniques for Electrical and Electronic Engineering Technologists)

หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เครื่องมือสำหรับช่วยการคำนวณทางวิศวกรรม เทคนิคการเชื่อมต่อและการควบคุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 524513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Signals and Systems for Electrical and Electronic Engineering Technology)

ทฤษฎีของสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ทฤษฎีและหลักการของสัญญาณและระบบเชิงเวลาต่อเนื่องและเชิงเวลาเต็มหน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ

รหัสวิชา : 524514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Current Topics in Electrical and Electronic Engineering Technology)

การศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.6 เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง (Construction Project Planning and Control)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

รหัสวิชา : 525512x
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง (Inspection Techniques and Quality Management in Construction)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

รหัสวิชา : 525513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 525514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและวัสดุในงานก่อสร้าง (Methods and Materials in Construction)

การเลือกใช้วัสดุ รายละเอียดการก่อสร้าง การผลิต การก่อสร้างโครงสร้างโดยการใช้ เหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่ การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้น และ ผนัง

3.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 522621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Management)

การจัดการทางวิศวกรรม การวางแผนและการทำนาย การตัดสินใจ การจัดองค์กร ภาวะผู้นำและการควบคุม การจัดการการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนการผลิต การจัดการการดำเนินการผลิต การจัดการอาชีพทางวิศวกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าของห่วงโซ่

รหัสวิชา : 522661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเคมีภัณฑ์ (Chemical Product Design)

นิยามของการออกแบบเคมีภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า แหล่งของความคิด การเลือกสรร การผลิต ความตระหนักทางเศรฐศาสตร์

รหัสวิชา : 522662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ หลักของเทคโนโลยีสะอาด แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ส่งเสริมการผลิตที่สะอาด การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการพลังงานด้วยเทคนิคพินช์

รหัสวิชา : 522663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas and Petroleum Technology)

การบอกคุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม การกลั่นและการแยกลำดับส่วนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คุณลักษณะทางเคมีและคุณสมบัติของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของการแยกลำดับส่วน การพัฒนาใหม่ๆทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

รหัสวิชา : 522664
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology)

ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีและการนำไปใช้งาน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การพัฒนาใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี

รหัสวิชา : 522665
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology)

เคมีพอลิเมอร์ ชนิดของพอลิเมอร์ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบต่างๆ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 522666
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลและการใช้งานของผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Sugar Processing Technology and Utilization of By-products)

คุณลักษณะของน้ำตาล กระบวนการผลิตน้ำตาลจากแหล่งที่มาต่างๆ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำตาลและองค์ประกอบอื่นๆ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน รวมถึงการบำบัดของเสีย

รหัสวิชา : 522691
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (Special Topics in Chemical Engineering Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและการจัดการ

3.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems)

หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยและจริยธรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ของเสียและทรัพยากร การป้องกันมลพิษและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology)

การไหลเวียนของวัสดุและพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต กรอบการวิเคราะห์ของวัฏจักรชีวิต หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ ระบบการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านสังคมของระบบการผลิต การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นิเวศเศรษฐกิจและความยั่งยืน

รหัสวิชา : 522671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ไซโคลน เครื่องกรองระบบถุงกรอง อุปกรณ์ควบคุมแบบเปียกและเครื่องจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ที่ใช้ในการควบคุม มลพิษที่เป็นอนุภาคอุปกรณ์ควบคุมแบบดูดซึม อุปกรณ์ควบคุมระบบดูดซับ ระบบกรองชีวภาพ และระบบการเผาทำลายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษที่เป็นก๊าซ อภิปรายระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมออกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน

รหัสวิชา : 522672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 522673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 522692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

3.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

รหัสวิชา : 522623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Management)

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในทะเล รวมถึงแหล่งพลังงานขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ การบริหารจัดการในการนำทรัพยากรธรรมชาติในทะเลมาใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 522624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

การบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วัฒนธรรมทางสังคม การวางแผน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการชายฝั่งทะเล ปรัชญาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

รหัสวิชา : 522651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 522652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล (Marine Natural Products)

เทคนิคต่างๆในการสกัดเคมีภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตในทะเล หลักการออกแบบเครื่องมือในการทำให้บริสุทธิ์ เช่น การกลั่น การกรอง การแยกเหวี่ยง โครมาโตรกราฟี่ และการตกผลึก กรณีศึกษาในการผลิตผลิตภัณฑ์จากทะเล

รหัสวิชา : 522693
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล (Special Topics in Marine Engineering Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

3.4 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผน การผลิตและการใช้ไฟฟ้า (Electricity Utilization, Generation, and Plan)

วัฎจักรการผลิตและส่งไฟฟ้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตไฟฟ้า เปรียบเทียบด้าน Scale ต้นทุน เชื้อเพลิง การปลดปล่อยมลภาวะ โหลดแฟกเตอร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

รหัสวิชา : 523682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านพลังงานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Energy, Economy, the Environment and Social Impact Models)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อปริมาณ การใช้พลังงานของประเทศ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น Externality, Life-Cycle Analysis, Input-Output Analysis, Markal Model, LEAP Model ฯลฯ กรณีศึกษาของการใช้วิธีการและโมเดล

รหัสวิชา : 523683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy Environment and Climate Change: Issues & Strategies)

แก๊สเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีทางเลือกในการบรรเทาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ข้อตกลงนานาชาติด้านการบรรเทาปัญหาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก

รหัสวิชา : 523684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงานและวัฏจักรชีวิต (Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต ข้อจำกัดวิธีการมาตรฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Rational Use of Energy in Industry)

การจัดการด้านพลังงาน นโยบายและการวางแผน เทคนิคการสำรวจและวิธีการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประมาณศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้และการผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานในขบวนการอุตสาหกรรม หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชั่น

รหัสวิชา : 523686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในอาคาร (Energy Conservation for Buildings)

เทคโนโลยีการปรับอากาศและการระบายอากาศ วัสดุในการทำฉนวน ความต้องการในการใช้พลังงานในอาคาร ภาระความร้อนในอาคาร การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ผลของความร้อนและแสงต่ออาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร วิธีการอนุรักษ์พลังงานด้านการทำความเย็นและแสงสว่างในอาคาร

รหัสวิชา : 523694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management Technology)

การเรียนรู้พลังงานและเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน

3.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการประมวลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing Technology)

กรอบความคิด และการจำแนกสัญญาณในโดเมนเชิงเวลาแบบเต็มหน่วยสัญญาณในโดเมน เชิงเวลา โดเมนเชิงความถี่ โดเมนแซด และ โดเมนเชิงความถี่แบบเต็มหน่วย การวิเคราะห์ระบบดีเอฟที คอนโวลูชันแบบเชิงเส้นและแบบวงกลม โครงสร้างและอัลกอริธึมของเอฟเอฟที การออกแบบและการสร้างดิจิตอลฟิลเตอร์ การประมาณค่าของสเปกตรัม

รหัสวิชา : 524622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ (Photonic Technology)

กรอบความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางแสง โฟโตนิกส์ ใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ส่ง รับ และ ขยายสัญญาณแสง ระบบแสง การจัดการดิสเปอร์ชัน ระบบหลายช่องสัญญาณ โซลิตอน ระบบแสงแบบโคเฮียเรนต์

รหัสวิชา : 524623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronic Circuits)

วงจรไบอัสไฟตรงทรานซิสเตอร์ หลักการของวงจรขยายสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายสัญญาณหลายภาค การตอบสนองความถี่ของวงจรขยายแบบต่างๆ ทั้งแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า ความถี่คัทออฟทางด้านความถี่ต่ำและทางด้านความถี่สูงวงจรขยายที่มีการป้อนกลับ การป้อนกลับแบบลบ การป้อนกลับแบบบวก วงจรผลิตความถี่และสัญญาณรูปต่างๆ วงจรขยายกำลัง วงจรรวมแบบอุปมาน วงจรตรรกทั้งแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า

รหัสวิชา : 524624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology)

ขั้นตอนการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริง อาทิเช่น การคัดเลือกโปรเซสเซอร์ การออกบวงจร การจัดแบ่งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม การพอร์ทระบบปฏิบัติการ การค้นหาข้อผิดพลาดของซอฟท์แวร์ การออกแบบการสื่อสาร การเก็บข้อมูล และการออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาสำหรับระบบที่มีการใช้งานจริง อาทิเช่น อุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ สมาร์ทการ์ด และอาร์เอฟไอดี โครงข่ายเซนเซอร์ เครื่องคำนวณส่วนบุคคล เครื่องใช้ภายในบ้าน หุ่นยนต์ ระบบจัดการพลังงาน ระบบความปลอดภัย เป็นต้น

รหัสวิชา : 524625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic Technology)

กรอบความคิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้งาน ฟิสิกส์อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในอิเล็กทรอนิกส์กำลัง คอนเวอร์เตอร์กำลัง การส่งกำลัง หัวข้อเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับคอนเวอร์เตอร์ วัสดุชนิดใหม่ๆ การออกแบบและการจำลองคอนเวอร์เตอร์และอุปกรณ์กำลัง การประยุกต์ใช้งาน

รหัสวิชา : 524626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบพลังงานทางเลือกและพลังงานที่คุ้มค่า (Renewable and Efficient Energy Systems)

ระบบจ่ายไฟฟ้า และคุณภาพของไฟฟ้า พัฒนาการของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน และ ชนิดของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ฟิสิกส์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสวิชา : 524695
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Special Topics in Electrical and Electronic Engineering Technology)

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ และได้รับการคัดสรรทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.6 เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง (Construction Contracting and Legal Issues)

กฎหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Project Analysis and Real Estate Administration)

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 525613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair and Maintenance of Structures)

ทบทวนปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 525614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร (Structural Building Components)

วิเคราะห์และออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างสำหรับอาคารโดยพิจารณาประเภทของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ ไม้ โลหะ คอนกรีตและวัสดุสังเคราะห์ ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร ได้แก่ ระบบพื้น โครงหลังคา ผนังสำเร็จรูป แผงวัสดุประกอบเป็นชั้น ชิ้นส่วนหล่อสำเร็จรูป ผนังรับน้ำหนัก ผนังรับแรงเฉือน และชิ้นส่วนเหล็กเบา

รหัสวิชา : 525615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 525616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร (Traffic Management)

พื้นฐานของการจัดการการจราจร หลักการของการไหลของกระแสจราจร การศึกษาการจราจร การคาดการณ์การจราจร การศึกษาความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางด่วน ถนนเส้นหลัก และระบบถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร

รหัสวิชา : 525617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

แนวความคิด หลักการ และ เครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์และการจัดการแหล่งน้ำ เศรษฐกิจทรัพยากรน้ำ นโยบายเกี่ยวกับน้ำ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 525618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่งทะเล (Coastal Structures and Coastal Protection)

โครงสร้างชายฝั่งทะเลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เขื่อนกันคลื่น กำแพงกันคลื่น รอดักทราย เขื่อนกันคลื่นและตะกอน และคอนกรีตปล่อง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล และการป้องกันชายฝั่งทะเล

รหัสวิชา : 525619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับการก่อสร้าง (Geotechnical Engineering for Construction)

การประยุกต์พื้นฐานวิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับออกแบบและก่อสร้างฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็มยาว ระบบค้ำยันด้วยเข็มแผง กำแพงไดอะแฟรม และระบบจมด้วยเคซอง

รหัสวิชา : 525620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Design)

การออกแบบความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบฐานรากตื้นและเสาเข็ม การออกแบบลาดดินและเขื่อนดิน การออกแบบงานขุดและกำแพงกันดิน การออกแบบอุโมงค์ การออกแบบการปรับปรุงดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบบ่อฝังกลบ และการออกแบบต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและการทัศนศึกษา

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 520699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 520501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาแบบมืออาชีพ (Professional Development)

บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรและนักเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ความรู้ทางกฎหมายและความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นำ ความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ การอ่านและการเขียนรายงานแบบมืออาชีพ

รหัสวิชา : 520591
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม (Seminar in Engineering Technology)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทความทางวิชาการ งานวิจัย งานที่ปรึกษา โดยนิสิตอาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ

รหัสวิชา : 521511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงปริมาณสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Quantitative Decision Making for Engineering Technology)

วิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจปัญหาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การจำลองปัญหาต่าง ๆ ด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การโปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็ม การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้นตรง การตัดสินใจสำหรับปัญหารูปแบบความน่าจะเป็นโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย และการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

2.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 522511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีกระบวนการเคมี (Chemical Process Technology)

เทคโนโลยีกระบวนการทางเคมี แผนผังกระบวนการ การทำสมดุลมวลสารและพลังงานของกระบวนการที่ซับซ้อน แผนภูมิของท่อและเครื่องมือ การประยุกต์หลักการทางอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์และปรากฎการณ์การถ่ายโอนในการออกแบบและปฏิบัติการของเครื่องมือทางกระบวนการเคมี การเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุและข้อควรรู้ต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์

รหัสวิชา : 522521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการจัดการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Economics and Management in Chemical anf Environmental Engineering Technology)

ทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงงาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 522532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Decision Making)

กระบวนทัศน์การปฏิบัติการในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดของเสีย ขอบเขตข้อกำหนดสำหรับการบำบัดของเสีย การลำดับอันตรายของเสียที่เกิดจากกระบวนการ เทคโนโลยีการบำบัดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

2.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และการจัดการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (Economics and Management in Chemical anf Environmental Engineering Technology)

ทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงงาน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 522531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Systems)

แนวคิดทางเคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ระบบทางสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง วิธีการบริหารจัดการและกฎหมายต่างๆทางสิ่งแวดล้อม หลักการของการถ่ายโอนสิ่งปนเปื้อนและของเสียอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 522532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Decision Making)

กระบวนทัศน์การปฏิบัติการในอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดของเสีย ขอบเขตข้อกำหนดสำหรับการบำบัดของเสีย การลำดับอันตรายของเสียที่เกิดจากกระบวนการ เทคโนโลยีการบำบัดทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 522541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Safety and Environmental Risk Analysis)

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของกระบวนการ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เทคนิคการประเมิณความเสี่ยง การวิเคราะห์แบบ HAZOP การระบุความอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ การวัด การคำนวณ และการนำเสนอของการประมาณการความเสี่ยง

2.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

รหัสวิชา : 522512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล (Marine Chemical Engineering)

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ปฏิบัติการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพ โดยเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทางทะเล สาหร่าย และกระบวนการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

รหัสวิชา : 522523
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Economics)

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณชายฝั่งและมหาสมุทร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทะเล การบริโภคทรัพยากรในทะเลที่หายากอย่างยั่งยืน แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลประโยชน์ของทรัพยากรในทะเล การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

รหัสวิชา : 522551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)

แนวคิดและหลักการในการประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การทบทวนเชิงวิจารณ์และกรณีศึกษาในการบริโภคทรัพยากรทางทะเลเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการจัดการ การบริโภคและการประเมินสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางทะเล

รหัสวิชา : 522552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศน์วิทยาทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Marine Ecology and Sustainable Development)

การทบทวนเชิงวิจารณ์และการวิเคราะห์หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับนิเวศวิทยาทางทะเลในแนวใหม่ ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ทางทะล การใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล

2.4 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523670
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางพลังงานและความเหมาะสม (Energy Systems Design and Optimization)

การออกแบบระบบทำงานหรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการสำหรับ อุปกรณ์ด้านพลังงานโดยใช้ผลการทดลอง แบบจำลองของอุปกรณ์และระบบทางด้านพลังงาน การเลือกใช้เทคนิคในการหาความเหมาะสมของระบบทางพลังงาน

รหัสวิชา : 523671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy Resources and Conversion)

แหล่งสำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลักการ การใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์

รหัสวิชา : 523680
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Policy and Planning)

การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงาน ปัญหา แผนการและแน้วโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบ Input-Output โมเดลของการวางแผน แผนการด้านการเงินและการวางแผนด้านพลังงานสำรอง

รหัสวิชา : 523681
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์พลังงานและการวิเคราะห์นโยบายพลังงาน (Energy-Economic Modeling and Policy Analysis)

ความสำคัญของนโยบายพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย ดัชนีชี้วัดสภาพการใช้พลังงาน เศรษฐกิจมหภาค สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบของนโยบายพลังงาน โดยการใช้แบบจำลองและวิธีการ แนวความคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การนับรวมปริมาณพลังงานในประเทศ การวิเคราะห์รายงานพลังงานของประเทศเชิงเปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอกรณีศึกษาต่าง ๆ

2.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Computational Mathematics for Electrical and Electronic Engineering Technologists)

หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับพีชคณิต: การแยกแอลยูและการแยกสเปกตรัม อินเวอร์สเทียม และผลเฉลยของ กำลังสองน้อยที่สุด ระบบต่อเนื่องในสภาวะสมดุลย์ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข: การประมาณค่าของอนุพันธ์และปริพันธ์ผลเฉลย เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาขอบเขต

รหัสวิชา : 524512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Techniques for Electrical and Electronic Engineering Technologists)

หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เครื่องมือสำหรับช่วยการคำนวณทางวิศวกรรม เทคนิคการเชื่อมต่อและการควบคุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 524513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Signals and Systems for Electrical and Electronic Engineering Technology)

ทฤษฎีของสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์สัญญาณและระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ทฤษฎีและหลักการของสัญญาณและระบบเชิงเวลาต่อเนื่องและเชิงเวลาเต็มหน่วย การประยุกต์ใช้งานในระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบควบคุมและการประมวลผลสัญญาณ

รหัสวิชา : 524514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Current Topics in Electrical and Electronic Engineering Technology)

การศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.6 เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง (Construction Project Planning and Control)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วิธีผังการทำงานแบบแท่ง ผังโครงข่าย การวิเคราะห์วิถีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจัดการทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม

รหัสวิชา : 525512x
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง (Inspection Techniques and Quality Management in Construction)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขั้นตอนในการก่อสร้าง ความสำคัญของแบบรูปและรายการประกอบแบบ เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทำรายงานการก่อสร้าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผู้ตรวจงานและการจัดการคุณภาพ

รหัสวิชา : 525513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการและการบำรุงรักษาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 525514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการก่อสร้างและวัสดุในงานก่อสร้าง (Methods and Materials in Construction)

การเลือกใช้วัสดุ รายละเอียดการก่อสร้าง การผลิต การก่อสร้างโครงสร้างโดยการใช้ เหล็ก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง การหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในที่ การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและอิฐชนิดต่างๆ การเลือกใช้วัสดุพื้นผิวสำหรับหลังคา พื้น และ ผนัง

3.1 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 522621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Management)

การจัดการทางวิศวกรรม การวางแผนและการทำนาย การตัดสินใจ การจัดองค์กร ภาวะผู้นำและการควบคุม การจัดการการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนการผลิต การจัดการการดำเนินการผลิต การจัดการอาชีพทางวิศวกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าของห่วงโซ่

รหัสวิชา : 522661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเคมีภัณฑ์ (Chemical Product Design)

นิยามของการออกแบบเคมีภัณฑ์ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า แหล่งของความคิด การเลือกสรร การผลิต ความตระหนักทางเศรฐศาสตร์

รหัสวิชา : 522662
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ หลักของเทคโนโลยีสะอาด แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ส่งเสริมการผลิตที่สะอาด การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการพลังงานด้วยเทคนิคพินช์

รหัสวิชา : 522663
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas and Petroleum Technology)

การบอกคุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม การกลั่นและการแยกลำดับส่วนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คุณลักษณะทางเคมีและคุณสมบัติของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของการแยกลำดับส่วน การพัฒนาใหม่ๆทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

รหัสวิชา : 522664
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology)

ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมีและการนำไปใช้งาน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การพัฒนาใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี

รหัสวิชา : 522665
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology)

เคมีพอลิเมอร์ ชนิดของพอลิเมอร์ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบต่างๆ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย พอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 522666
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลและการใช้งานของผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Sugar Processing Technology and Utilization of By-products)

คุณลักษณะของน้ำตาล กระบวนการผลิตน้ำตาลจากแหล่งที่มาต่างๆ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำตาลและองค์ประกอบอื่นๆ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน รวมถึงการบำบัดของเสีย

รหัสวิชา : 522691
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมี (Special Topics in Chemical Engineering Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและการจัดการ

3.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems)

หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยและจริยธรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ของเสียและทรัพยากร การป้องกันมลพิษและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 522631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology)

การไหลเวียนของวัสดุและพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต กรอบการวิเคราะห์ของวัฏจักรชีวิต หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ ระบบการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านสังคมของระบบการผลิต การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นิเวศเศรษฐกิจและความยั่งยืน

รหัสวิชา : 522671
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control Engineering)

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ไซโคลน เครื่องกรองระบบถุงกรอง อุปกรณ์ควบคุมแบบเปียกและเครื่องจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ที่ใช้ในการควบคุม มลพิษที่เป็นอนุภาคอุปกรณ์ควบคุมแบบดูดซึม อุปกรณ์ควบคุมระบบดูดซับ ระบบกรองชีวภาพ และระบบการเผาทำลายที่ใช้ในการควบคุมมลพิษที่เป็นก๊าซ อภิปรายระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมออกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน

รหัสวิชา : 522672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Engineering)

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 522673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม (Industrial and Hazardous Waste Control)

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 522692
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

3.3 เทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

รหัสวิชา : 522623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Management)

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในทะเล รวมถึงแหล่งพลังงานขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ การบริหารจัดการในการนำทรัพยากรธรรมชาติในทะเลมาใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 522624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management)

การบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วัฒนธรรมทางสังคม การวางแผน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการชายฝั่งทะเล ปรัชญาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

รหัสวิชา : 522651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Environmental Marine Pollution)

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

รหัสวิชา : 522652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล (Marine Natural Products)

เทคนิคต่างๆในการสกัดเคมีภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตในทะเล หลักการออกแบบเครื่องมือในการทำให้บริสุทธิ์ เช่น การกลั่น การกรอง การแยกเหวี่ยง โครมาโตรกราฟี่ และการตกผลึก กรณีศึกษาในการผลิตผลิตภัณฑ์จากทะเล

รหัสวิชา : 522693
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล (Special Topics in Marine Engineering Technology)

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในทางเทคโนโลยีวิศวกรรมทางทะเล

3.4 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 523672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผน การผลิตและการใช้ไฟฟ้า (Electricity Utilization, Generation, and Plan)

วัฎจักรการผลิตและส่งไฟฟ้ามายังผู้ใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตไฟฟ้า เปรียบเทียบด้าน Scale ต้นทุน เชื้อเพลิง การปลดปล่อยมลภาวะ โหลดแฟกเตอร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

รหัสวิชา : 523682
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านพลังงานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Energy, Economy, the Environment and Social Impact Models)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อปริมาณ การใช้พลังงานของประเทศ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น Externality, Life-Cycle Analysis, Input-Output Analysis, Markal Model, LEAP Model ฯลฯ กรณีศึกษาของการใช้วิธีการและโมเดล

รหัสวิชา : 523683
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy Environment and Climate Change: Issues & Strategies)

แก๊สเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีทางเลือกในการบรรเทาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก ข้อตกลงนานาชาติด้านการบรรเทาปัญหาการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก

รหัสวิชา : 523684
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงานและวัฏจักรชีวิต (Full Energy Chain Analysis and Life Cycle Analysis)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่พลังงาน การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต ข้อจำกัดวิธีการมาตรฐานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการ การวิเคราะห์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 523685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Rational Use of Energy in Industry)

การจัดการด้านพลังงาน นโยบายและการวางแผน เทคนิคการสำรวจและวิธีการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การประมาณศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้และการผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานในขบวนการอุตสาหกรรม หลักการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบโคเจนเนอเรชั่น

รหัสวิชา : 523686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการใช้พลังงานในอาคาร (Energy Conservation for Buildings)

เทคโนโลยีการปรับอากาศและการระบายอากาศ วัสดุในการทำฉนวน ความต้องการในการใช้พลังงานในอาคาร ภาระความร้อนในอาคาร การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ผลของความร้อนและแสงต่ออาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติในอาคาร วิธีการอนุรักษ์พลังงานด้านการทำความเย็นและแสงสว่างในอาคาร

รหัสวิชา : 523694
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management Technology)

การเรียนรู้พลังงานและเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน

3.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 524621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการประมวลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing Technology)

กรอบความคิด และการจำแนกสัญญาณในโดเมนเชิงเวลาแบบเต็มหน่วยสัญญาณในโดเมน เชิงเวลา โดเมนเชิงความถี่ โดเมนแซด และ โดเมนเชิงความถี่แบบเต็มหน่วย การวิเคราะห์ระบบดีเอฟที คอนโวลูชันแบบเชิงเส้นและแบบวงกลม โครงสร้างและอัลกอริธึมของเอฟเอฟที การออกแบบและการสร้างดิจิตอลฟิลเตอร์ การประมาณค่าของสเปกตรัม

รหัสวิชา : 524622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ (Photonic Technology)

กรอบความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางแสง โฟโตนิกส์ ใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ส่ง รับ และ ขยายสัญญาณแสง ระบบแสง การจัดการดิสเปอร์ชัน ระบบหลายช่องสัญญาณ โซลิตอน ระบบแสงแบบโคเฮียเรนต์

รหัสวิชา : 524623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronic Circuits)

วงจรไบอัสไฟตรงทรานซิสเตอร์ หลักการของวงจรขยายสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายสัญญาณหลายภาค การตอบสนองความถี่ของวงจรขยายแบบต่างๆ ทั้งแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า ความถี่คัทออฟทางด้านความถี่ต่ำและทางด้านความถี่สูงวงจรขยายที่มีการป้อนกลับ การป้อนกลับแบบลบ การป้อนกลับแบบบวก วงจรผลิตความถี่และสัญญาณรูปต่างๆ วงจรขยายกำลัง วงจรรวมแบบอุปมาน วงจรตรรกทั้งแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า

รหัสวิชา : 524624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System Technology)

ขั้นตอนการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการประยุกต์ใช้งานจริง อาทิเช่น การคัดเลือกโปรเซสเซอร์ การออกบวงจร การจัดแบ่งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม การพอร์ทระบบปฏิบัติการ การค้นหาข้อผิดพลาดของซอฟท์แวร์ การออกแบบการสื่อสาร การเก็บข้อมูล และการออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาสำหรับระบบที่มีการใช้งานจริง อาทิเช่น อุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ สมาร์ทการ์ด และอาร์เอฟไอดี โครงข่ายเซนเซอร์ เครื่องคำนวณส่วนบุคคล เครื่องใช้ภายในบ้าน หุ่นยนต์ ระบบจัดการพลังงาน ระบบความปลอดภัย เป็นต้น

รหัสวิชา : 524625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronic Technology)

กรอบความคิดเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้งาน ฟิสิกส์อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในอิเล็กทรอนิกส์กำลัง คอนเวอร์เตอร์กำลัง การส่งกำลัง หัวข้อเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับคอนเวอร์เตอร์ วัสดุชนิดใหม่ๆ การออกแบบและการจำลองคอนเวอร์เตอร์และอุปกรณ์กำลัง การประยุกต์ใช้งาน

รหัสวิชา : 524626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบพลังงานทางเลือกและพลังงานที่คุ้มค่า (Renewable and Efficient Energy Systems)

ระบบจ่ายไฟฟ้า และคุณภาพของไฟฟ้า พัฒนาการของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน และ ชนิดของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ฟิสิกส์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสวิชา : 524695
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Special Topics in Electrical and Electronic Engineering Technology)

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ และได้รับการคัดสรรทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.6 เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง (Construction Contracting and Legal Issues)

กฎหมายพื้นฐานสำหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ข้อกำหนดในการร่างสัญญา เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณีพิพาทในงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 525612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Project Analysis and Real Estate Administration)

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการบริหารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กำไรในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 525613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง (Protection, Repair and Maintenance of Structures)

ทบทวนปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

รหัสวิชา : 525614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร (Structural Building Components)

วิเคราะห์และออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างสำหรับอาคารโดยพิจารณาประเภทของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ ไม้ โลหะ คอนกรีตและวัสดุสังเคราะห์ ส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร ได้แก่ ระบบพื้น โครงหลังคา ผนังสำเร็จรูป แผงวัสดุประกอบเป็นชั้น ชิ้นส่วนหล่อสำเร็จรูป ผนังรับน้ำหนัก ผนังรับแรงเฉือน และชิ้นส่วนเหล็กเบา

รหัสวิชา : 525615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง (Transport Infrastructure Engineering)

แบบจำลองระบบขนส่ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ง การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ง ระบบขนส่งอัจฉริยะและการประยุกต์ การประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการก่อสร้างที่มีต่อสภาพการจราจรของเมือง

รหัสวิชา : 525616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจราจร (Traffic Management)

พื้นฐานของการจัดการการจราจร หลักการของการไหลของกระแสจราจร การศึกษาการจราจร การคาดการณ์การจราจร การศึกษาความจุและระดับการให้บริการ การออกแบบและการจัดการทางด่วน ถนนเส้นหลัก และระบบถนนในเขตเมือง ความปลอดภัยของการจราจร

รหัสวิชา : 525617
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

แนวความคิด หลักการ และ เครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ำ สถานการณ์และการจัดการแหล่งน้ำ เศรษฐกิจทรัพยากรน้ำ นโยบายเกี่ยวกับน้ำ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 525618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่งทะเล (Coastal Structures and Coastal Protection)

โครงสร้างชายฝั่งทะเลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เขื่อนกันคลื่น กำแพงกันคลื่น รอดักทราย เขื่อนกันคลื่นและตะกอน และคอนกรีตปล่อง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเล และการป้องกันชายฝั่งทะเล

รหัสวิชา : 525619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับการก่อสร้าง (Geotechnical Engineering for Construction)

การประยุกต์พื้นฐานวิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับออกแบบและก่อสร้างฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็มยาว ระบบค้ำยันด้วยเข็มแผง กำแพงไดอะแฟรม และระบบจมด้วยเคซอง

รหัสวิชา : 525620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Design)

การออกแบบความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบฐานรากตื้นและเสาเข็ม การออกแบบลาดดินและเขื่อนดิน การออกแบบงานขุดและกำแพงกันดิน การออกแบบอุโมงค์ การออกแบบการปรับปรุงดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบบ่อฝังกลบ และการออกแบบต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและการทัศนศึกษา

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 520698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การศึกษาปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมหรือปัญหาทางอุตสาหกรรมโดยการศึกษาด้วยตนเอง