ชื่อหลักสูตร : หลักสุตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) (กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ชูชินปราการ *
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล
อาจารย์ บุปผา ติละกูล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 665502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้และความชำนาญทางคอมพิวเตอร์

ความหมายของการจัดการความรู้ วิธีการในการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเสริมการเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรมเกี่ยวกับงานเอกสาร แผ่นงานคำนวณ การนำเสนอผลงาน ฯลฯ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารต่าง ๆ

Course codes : 665503
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการสื่อสาร

กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการนำเสนอ รวมถึงความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ หลักการเขียน การพัฒนาทักษะในการเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็นต้น พร้อมฝึกทักษะในการนำเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Course codes : 665504
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงสถิติ

ทักษะและเทคนิคการวืเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้ : สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน และการตัดสินใจในภาวะขัดแย้ง

2 วิชาแกน

Course codes : 665511
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัยธุรกิจ การออกแบบ สร้าง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง และการสรุปผล เพื่อให้ผู้นำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ เข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

Course codes : 665512
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการการเงิน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร ภายใต้ความเสี่ยง การบัญชีต้นทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดทำงบการเงิน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การคำนวณมูลค่าพันธบัตรและหุ้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การบริหารกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ การจัดโครงสร้างเงินลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน กรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจด้านการเงิน

Course codes : 665513
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด

ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

Course codes : 665514
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ และการประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กร ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร

Course codes : 665611
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิดและเทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการทั้งภายในและภายนอก กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปใช้ และการติดตาม การกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ โดยนำเอาแนวคิดในด้านต่าง ๆ เข้าประกอบในการจัดวางกลยุทธ์ อาทิ สายโซ่คุณค่า แก่นความสามารถขององค์การ พันธมิตรและการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 665515
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการด้านการเติบโต การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 665612
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ

แนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมของกิจการ การสร้างนวัตกรรมด้านการ บริหารจัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และการจัดการสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาแนวทางในการจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นมืออาชีพ โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Course codes : 665613
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน มา จัดทำและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 665699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

นิสิตค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจด้านการจัดการด้านต่าง ๆ และกลยุทธ์ การตลาด โดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมและนิสิตจะต้องนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์

1 วิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 665502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้และความชำนาญทางคอมพิวเตอร์

ความหมายของการจัดการความรู้ วิธีการในการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเสริมการเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรมเกี่ยวกับงานเอกสาร แผ่นงานคำนวณ การนำเสนอผลงาน ฯลฯ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารต่าง ๆ

Course codes : 665503
Credit : 3(3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการสื่อสาร

กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการนำเสนอ รวมถึงความเข้าใจในสัญลักษณ์ต่าง ๆ หลักการเขียน การพัฒนาทักษะในการเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็นต้น พร้อมฝึกทักษะในการนำเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

2 วิชาแกน

Course codes : 665511
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัยธุรกิจ การออกแบบ สร้าง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง และการสรุปผล เพื่อให้ผู้นำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ เข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

Course codes : 665512
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการการเงิน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร ภายใต้ความเสี่ยง การบัญชีต้นทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดทำงบการเงิน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การคำนวณมูลค่าพันธบัตรและหุ้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การบริหารกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ การจัดโครงสร้างเงินลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน กรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจด้านการเงิน

Course codes : 665513
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด

ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

Course codes : 665514
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการ การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ และการประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กร ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร

Course codes : 665611
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิดและเทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการทั้งภายในและภายนอก กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปใช้ และการติดตาม การกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ โดยนำเอาแนวคิดในด้านต่าง ๆ เข้าประกอบในการจัดวางกลยุทธ์ อาทิ สายโซ่คุณค่า แก่นความสามารถขององค์การ พันธมิตรและการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 665515
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่

หลักการและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการด้านการเติบโต การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 665612
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ

แนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมของกิจการ การสร้างนวัตกรรมด้านการ บริหารจัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และการจัดการสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาแนวทางในการจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นมืออาชีพ โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Course codes : 665613
Credit : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน มา จัดทำและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

4 วิชาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 665687
Credit : 3(0-0-9)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1

นิสิตเสนอโครงการและรายงานการศึกษาอย่างลึกซึ้งในประเด็นการจัดการด้านต่าง ๆ การวางกลยุทธ์การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ โดยการทำงานนิพนธ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ในหลักสูตร

5 วิชาเลือก

Course codes : 665631
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน

การวิเคราะห์ถึงวิธีการและขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและการตั้งราคาเพื่อการแข่งขัน การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและคนกลาง การส่งเสริมการตลาดแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย ตลอดจนเทคนิคเชิงกลยุทธ์ที่สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

Course codes : 665632
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเทคโนโลยีขั้นสูง

ทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งด้านการประเมินเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการตลาด การนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในรูปแบบดึงและผลักการเชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงกับกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ

Course codes : 665633
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 665634
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเครือข่าย

หลักการพื้นฐานของการตลาดเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายทางการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการและการควบคุมการดำเนินงานของเครือข่ายทางการตลาด ผลกระทบของการตลาดเครือข่ายต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการการตลาดเครือข่าย การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตลาดเครือข่าย

Course codes : 665635
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การประเมินผล และการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 665636
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดขั้นสูง

การตัดสินใจทางการตลาดโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด โดยพิจารณาปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้บริโภคเอง ปัจจัยทางจิตวิทยา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางการตลาด ทฤษฎีสิ่งจูงใจ การสื่อสารการตลาด นวัตกรรมและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางการตลาด

Course codes : 665637
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ตราสินค้า

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 665638
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการวิจัยการตลาด เพื่อการออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดและหลักการในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตลาดต้องการ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

Course codes : 665639
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรม

ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม การจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์การ การจัดการด้านสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับนวัตกรรมใหม่ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการผลิต และการดำเนินงาน

Course codes : 665640
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาดเพื่อการตัดสินใจ

กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การเลือกวิธีการ วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 665641
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา

กระบวนการและหลักการบริหารผลิตภัณฑ์ ว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ลักษณะและความสำคัญของราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา รวมตลอดถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา

Course codes : 665642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเพื่อสังคม

วิวัฒนาการทางการตลาด การพัฒนาแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม และการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์การ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประเภทกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคม แนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์ การบริการเพื่อสังคม จริยธรรมทางการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 665643
Credit : 3(3-0-6)
การนำเสนอคุณค่าที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

แนวคิดด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอคุณค่าของการบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาศัยกระบวนการทางการจัดการดำเนินงาน การตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณภาพแก่การบริการ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภคและกิจการ

Course codes : 665644
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดบริการ

ลักษณะและความสำคัญของงานบริการ ลักษณะตลาดของกิจการบริการ การพัฒนาคุณภาพในการบริการ การกำหนดกลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์ในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อบริการขององค์การ และกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าขององค์การ

Course codes : 665645
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ

แนวความคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคล และการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล หลักในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ หลัก มนุษยสัมพันธ์ หลักการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ

Course codes : 665646
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ความรู้และแนวคิดพื้นฐานในด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ การบริหารจัดการข้อขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินงานของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 665647
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

บทบาทและความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนและการใช้ส่วนประสมทางการตลาด สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาด การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหานโยบายการส่งเสริม การวิเคราะห์และแนวทางการส่งออกของไทย ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายใต้เขตการค้าเสรี

Course codes : 665651
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ทางการเงิน

เครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน ประกอบไปด้วยเครื่องมือเชิงสถิติ ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง และเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์อื่น ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางการเงิน การป้องกันความเสี่ยงด้วยการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนในการประเมินความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน การประยุกต์ใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งในการจัดการเงินสด และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงสถิติและเชิงปริมาณเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 665652
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนทางการเงิน

กลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ กรณีศึกษาทางการเงิน และการนำเครื่องมือทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

Course codes : 665653
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีการดำเนินงานซับซ้อน ตลอดจนการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว

Course codes : 665654
Credit : 3(3-0-6)
หลักการลงทุน

ศึกษาการบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินที่สำคัญ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยเน้นกระบวนการตัดสินใจในแง่ของการบริหารจัดการการเงิน การประเมินค่ากิจการ การวิเคราะห์ทางเลือกในการระดมทุน การควบรวมและการซื้อกิจการ การบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การจัดการกระแสเงินสด บทบาทของฝ่ายการเงินกับการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการตัดสินใจลงทุน และเทคนิคในการจัดทำรายงานเสนอข้อมูลทางการเงิน

Course codes : 665655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม

ศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการผลิตและการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงนโยบายสาธารณะในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและโอกาสในการร่วมทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Course codes : 665661
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

แนวคิดและบทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ทฤษฎีราคา ตัวบ่ชี้ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกิจกรรมธุรกิจ

Course codes : 665662
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและดำเนินงาน

เทคนิคและรูปแบบที่ใช้ในการออกแบบ วางแผน และควบคุมการผลิต และ การดำเนินการบริการโดยมุ่งเน้นการเลือกทำเลที่ถูกต้อง การวางผัง และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานในระดับสากล การพยากรณ์ การวางแผนเพื่อขยายงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัดตารางเวลา และการควบคุมคุณภาพ

Course codes : 665663
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง

ความสำคัญของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลตัวอย่าง และการจัดการเชิงประยุกต์ในระบบงานขั้นสูง การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร

Course codes : 665664
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนรูปแบบการรวมกิจการ การขยายธุรกิจ และการเลิกกิจการสำหรับวิสาหกิจชุมชน การวิจัย การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางแผน การดำเนินการตามแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลและควบคุม เครดิตทางการค้า นโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการขายและพยากรณ์การขาย การส่งเสริมการตลาด

Course codes : 665666
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ กลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการต่อต้านและแนวทางแก้ไข

Course codes : 665667
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เลือกศึกษาในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทใดประเภทหนึ่ง และหัวข้อที่ศึกษาจะเป็นหัวข้อที่แตกต่างหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Course codes : 665671
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชส์

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

Course codes : 665672
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก

บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของสถาบันการค้าปลีกที่มีต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การจัดการองค์การ การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน การกำหนดราคา การตกแต่งร้าน การแสดงสินค้า ประเภทของร้านค้า การกระจายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการส่งเสริมการตลาด แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต

Course codes : 665673
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก

หลักการในการจัดการการนำเข้า และการส่งออกสินค้า ข้อตกลงทางการค้า เขตการค้าเสรี การลดต้นทุนสินค้า โดยใช้องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บทบาทของการจัดการห่วงโซ่อุปทานต่อการจัดการการนำเข้าและการส่งออก แนวโน้มในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศไทย

Course codes : 665674
Credit : 3(3-0-6)
การส่งกำลังบำรุงและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ขอบเขต หน้าที่ กลยุทธ์และการวางแผน การแจกจ่ายสินค้า การดำเนินคำสั่งซื้อ การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การคำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ค่าเก็บสินค้า การจัดการการขนส่งและหน่วยขนส่งบรรจุหีบห่อ วิธีการและเทคนิคในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่าย

Course codes : 665675
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

ประเภทและโครงสร้างองค์กรของธุรกิจนำเที่ยว การจัดตั้ง การดำเนินงานระบบ อัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การตลาด การบริหารงานบุคคล และ การเงินของบริษัทนำเที่ยว

Course codes : 665676
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมาย การภาษีอากร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประเด็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผนด้านการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ จริยธรรม และความใส่ใจในปัญหาสังคมของธุรกิจ การให้ความสำคัญกับผู้มีผลประโยชน์กับองค์การ ประกอบด้วย เจ้าของ ลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุน และชุมชนที่องค์การตั้งอยู่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

6 วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต

Course codes : 665631
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน

การวิเคราะห์ถึงวิธีการและขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและการตั้งราคาเพื่อการแข่งขัน การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและคนกลาง การส่งเสริมการตลาดแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ การกำหนดนโยบาย ตลอดจนเทคนิคเชิงกลยุทธ์ที่สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

Course codes : 665632
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเทคโนโลยีขั้นสูง

ทักษะในการบริหารจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งด้านการประเมินเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสทางการตลาด การนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในรูปแบบดึงและผลักการเชื่อมโยงเทคโนโลยีขั้นสูงกับกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ

Course codes : 665633
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 665634
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเครือข่าย

หลักการพื้นฐานของการตลาดเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายทางการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการและการควบคุมการดำเนินงานของเครือข่ายทางการตลาด ผลกระทบของการตลาดเครือข่ายต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการการตลาดเครือข่าย การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตลาดเครือข่าย

Course codes : 665635
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การประเมินผล และการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 665636
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาดขั้นสูง

การตัดสินใจทางการตลาดโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด โดยพิจารณาปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้บริโภคเอง ปัจจัยทางจิตวิทยา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางการตลาด ทฤษฎีสิ่งจูงใจ การสื่อสารการตลาด นวัตกรรมและกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางการตลาด

Course codes : 665637
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ตราสินค้า

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 665638
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการวิจัยการตลาด เพื่อการออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดและหลักการในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตลาดต้องการ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

Course codes : 665639
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรม

ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม การจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์การ การจัดการด้านสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองสำหรับนวัตกรรมใหม่ การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการผลิต และการดำเนินงาน

Course codes : 665640
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาดเพื่อการตัดสินใจ

กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การเลือกวิธีการ วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 665641
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา

กระบวนการและหลักการบริหารผลิตภัณฑ์ ว่าด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ยังศึกษาถึงวิธีการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ลักษณะและความสำคัญของราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการตั้งราคา รวมตลอดถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา

Course codes : 665642
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเพื่อสังคม

วิวัฒนาการทางการตลาด การพัฒนาแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม และการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์การ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประเภทกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคม แนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์ การบริการเพื่อสังคม จริยธรรมทางการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 665643
Credit : 3(3-0-6)
การนำเสนอคุณค่าที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

แนวคิดด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและธุรกิจ รวมถึงการนำเสนอคุณค่าของการบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาศัยกระบวนการทางการจัดการดำเนินงาน การตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณภาพแก่การบริการ รวมถึงการใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภคและกิจการ

Course codes : 665644
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดบริการ

ลักษณะและความสำคัญของงานบริการ ลักษณะตลาดของกิจการบริการ การพัฒนาคุณภาพในการบริการ การกำหนดกลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์ในการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อบริการขององค์การ และกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าขององค์การ

Course codes : 665645
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ

แนวความคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคล และการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล หลักในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ หลัก มนุษยสัมพันธ์ หลักการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ

Course codes : 665646
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ความรู้และแนวคิดพื้นฐานในด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ การบริหารจัดการข้อขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินงานของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 665647
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

บทบาทและความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนและการใช้ส่วนประสมทางการตลาด สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาด การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหานโยบายการส่งเสริม การวิเคราะห์และแนวทางการส่งออกของไทย ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายใต้เขตการค้าเสรี

Course codes : 665651
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ทางการเงิน

เครื่องมือในการวิเคราะห์การเงิน ประกอบไปด้วยเครื่องมือเชิงสถิติ ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง และเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์อื่น ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางการเงิน การป้องกันความเสี่ยงด้วยการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนในการประเมินความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน การประยุกต์ใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งในการจัดการเงินสด และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงสถิติและเชิงปริมาณเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 665652
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนทางการเงิน

กลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ กรณีศึกษาทางการเงิน และการนำเครื่องมือทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

Course codes : 665653
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่มีการดำเนินงานซับซ้อน ตลอดจนการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว

Course codes : 665654
Credit : 3(3-0-6)
หลักการลงทุน

ศึกษาการบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินที่สำคัญ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยเน้นกระบวนการตัดสินใจในแง่ของการบริหารจัดการการเงิน การประเมินค่ากิจการ การวิเคราะห์ทางเลือกในการระดมทุน การควบรวมและการซื้อกิจการ การบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การจัดการกระแสเงินสด บทบาทของฝ่ายการเงินกับการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการตัดสินใจลงทุน และเทคนิคในการจัดทำรายงานเสนอข้อมูลทางการเงิน

Course codes : 665655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม

ศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการผลิตและการวางแผนกลยุทธ์รวมถึงนโยบายสาธารณะในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและโอกาสในการร่วมทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

Course codes : 665661
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

แนวคิดและบทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ทฤษฎีราคา ตัวบ่ชี้ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกิจกรรมธุรกิจ

Course codes : 665662
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและดำเนินงาน

เทคนิคและรูปแบบที่ใช้ในการออกแบบ วางแผน และควบคุมการผลิต และ การดำเนินการบริการโดยมุ่งเน้นการเลือกทำเลที่ถูกต้อง การวางผัง และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานในระดับสากล การพยากรณ์ การวางแผนเพื่อขยายงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัดตารางเวลา และการควบคุมคุณภาพ

Course codes : 665663
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง

ความสำคัญของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลตัวอย่าง และการจัดการเชิงประยุกต์ในระบบงานขั้นสูง การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร

Course codes : 665664
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนรูปแบบการรวมกิจการ การขยายธุรกิจ และการเลิกกิจการสำหรับวิสาหกิจชุมชน การวิจัย การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางแผน การดำเนินการตามแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลและควบคุม เครดิตทางการค้า นโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการขายและพยากรณ์การขาย การส่งเสริมการตลาด

Course codes : 665666
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ กลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการต่อต้านและแนวทางแก้ไข

Course codes : 665667
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เลือกศึกษาในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทใดประเภทหนึ่ง และหัวข้อที่ศึกษาจะเป็นหัวข้อที่แตกต่างหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Course codes : 665671
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชส์

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

Course codes : 665672
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก

บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของสถาบันการค้าปลีกที่มีต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การจัดการองค์การ การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน การกำหนดราคา การตกแต่งร้าน การแสดงสินค้า ประเภทของร้านค้า การกระจายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการส่งเสริมการตลาด แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต

Course codes : 665673
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก

หลักการในการจัดการการนำเข้า และการส่งออกสินค้า ข้อตกลงทางการค้า เขตการค้าเสรี การลดต้นทุนสินค้า โดยใช้องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักการในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บทบาทของการจัดการห่วงโซ่อุปทานต่อการจัดการการนำเข้าและการส่งออก แนวโน้มในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศไทย

Course codes : 665674
Credit : 3(3-0-6)
การส่งกำลังบำรุงและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ขอบเขต หน้าที่ กลยุทธ์และการวางแผน การแจกจ่ายสินค้า การดำเนินคำสั่งซื้อ การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การคำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ค่าเก็บสินค้า การจัดการการขนส่งและหน่วยขนส่งบรรจุหีบห่อ วิธีการและเทคนิคในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่าย

Course codes : 665675
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

ประเภทและโครงสร้างองค์กรของธุรกิจนำเที่ยว การจัดตั้ง การดำเนินงานระบบ อัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การตลาด การบริหารงานบุคคล และ การเงินของบริษัทนำเที่ยว

Course codes : 665676
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมาย การภาษีอากร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประเด็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผนด้านการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ จริยธรรม และความใส่ใจในปัญหาสังคมของธุรกิจ การให้ความสำคัญกับผู้มีผลประโยชน์กับองค์การ ประกอบด้วย เจ้าของ ลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุน และชุมชนที่องค์การตั้งอยู่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ