Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com

ศิษย์เก่า


ลูกเทา-ทอง ไม่ถวิลถิ่นเทา-ทอง จะเรียกร้องใครคนึงถึงถิ่นเรา

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553
รองศาสตราจารย์เฉลิม คิดชัย
ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาสาสมัครสอนโรงเรียนขาดแคลนครู
นายทรงจิต พูลลาภ
ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคมสถาบันพัฒนาชุมชน
รองศาสตราจารย์รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
นายภัทรพล โชติกโสภณ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
ข้าราชการบำนาญ ประธานวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
นายชวลิต วิชาศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
นายมานพ สุภาพจน์
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาหนองโพ จ.ราชบุรี
นายพัลลภ ปู่วัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดร. สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
 
 
 

169 169 Longhaad Bangsaen Road, Saensook, Mueang, ChonBuri 20131
Tel : 0-3810-2222 Fax : 0-3839-0351 Comments to : wmaster@buu.ac.th