สัมภาษณ์ : ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการเข้าพบและหารือ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
<< ข่าวเด่นทั้งหมด >>
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
<< ข่าวทั้งหมด >>