การรับสมัคร


  ระดับปริญญาตรี


    มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภาคตะวันออกในการจัดระดับการศึกษาระดับต่าง ๆ จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิตนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกไปใช้สังคมและประเทศชาติ ขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ คือ ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาเป็นปัจจัยนำเข้าปัจจัยหนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษา ด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้

      โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และ สระบุรี

      โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทศ

      โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่จบการศึกษาปีที่ 6 หรือที่เทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทศ

      โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด
           โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ หรือประกอบคุณความดีแก่สังคม ได้มีสิทธิ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถเลือกสาขาวิชาได้ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับ โดยใช้ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
           โครงการช้างเผือก โดยการคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางจากทั่วประเทศ ซึ่งมีคณะ / วิทยาลัย ที่เปิดรับจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
           โครงการทับทิมสยาม โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านดนตรีไทย และด้านศิลปะ จากทั่วประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต และสาขาวิชาการสอนศิลปะ
           โครงการบัณฑิตรักถิ่น โดยการรับนักเรียนจากหน่วยงานราชการ/องค์กร ท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีข้อผูกพันในการกลับไป ปฏิบัติงานหลังจากการจบการศึกษาจากพยาบาลศาสตร์
           โครงการเพชรตะวันออก โดดคัดเลือกนักเรียนโดยมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียบบ้านหรือ บิดา มารดา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านจังหวัด จันทบุรี ฉะเทริงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันรับสมัตร
           โครงการเรียนดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว โดยคัดเลือกจากนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดใกล้เคียง
           โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดจันทบุรีโดดคัดเลือกนักเรียนโดยมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียบบ้านในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเทริงเทรา และปราจีนบุรี

    สำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และหากมีจำนวนที่สามารถรับได้ในภาคปกติ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือ วิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนิสิตภาคปกติตามความเหมาะสม

 

  ข่าวการรับสมัคร