ปริญญาตรี
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
   
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   
คณะพยาบาลศาสตร์
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   
คณะแพทยศาสตร์
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
   
คณะเภสัชศาสตร์
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
   
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
   
คณะโลจิสติกส์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
   
คณะวิทยาการสารสนเทศ
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
คณะวิทยาศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
   
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิกส์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศิลป์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
   
คณะศึกษาศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนเคมี
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
   
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
   
คณะสหเวชศาสตร์
  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   
วิทยาลัยนานาชาติ
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
   
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วข. จันทบุรี)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
   
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วข. จันทบุรี)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
   
คณะอัญมณี (วข. จันทบุรี)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วข. สระแก้ว)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วข. สระแก้ว)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป