ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย


ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

     
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
 
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
 
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
 
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- ปัจจุบัน
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)