สภามหาวิทยาลัย
    

 

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
(ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
 
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
 
นายจิระวี เสมอวงษ์
 
ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล
 
นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
 
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
นายนิพนธ์ ฮะกีมี
 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 
พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
 
ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
 
ศ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
 
นายโอภาส เขียววิชัย
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายเจริญ จุรีกานนท์
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
 
ดร.สาธิต ปิติวรา
นายกสมาคมศิษย์เก่า
 
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
 
ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงาน
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
ผศ.พัชนี นนทศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนคณาจารย์
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงาน
ซึ่งมิใช่คณาจารย์
นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ
เลขานุการ
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย