นิสิตปัจจุบัน


     มหาวิทยาลัยบูรพามีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 46,441 คน แยกเป็นประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าปริญญาตรี) 67  คน ปริญญาตรี 36,995 คน ประกาศนนียบัตรบัณฑิต 54 คน ปริญญาโท 8,209 คน และปริญญาเอก 1,116 คน ในจำนวนนี้มีนิสิตต่างชาติจำนวน 644 คน มหาวิทยาลัยบูรพามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "เสริมสร้างปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"
     มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมุ่งหวังให้นิสิตมีสวัสดิการที่ดีและมีกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในรั้วสถาบันเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมบริการต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต ตลอดจนการพัฒนาสถานที่พักผ่อนยามว่างจากการเรียนการสอน

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 
การลงทะเบียนเรียน
     ในแต่ละภาคเรียนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนคือ นิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน จากนั้นนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและนำไปชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
กองบริการการศึกษา
 
การประเมินการเรียนการสอน
    เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไป อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
    โปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและโปรแกรมคุยซายน์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือเหมาะสำหรับสร้างชุมชนนักวิจัยและเป็นเครื่องมือเพื่อให้ในการบริงาน การประกาศ รวมไปถึงการให้ทุนวิจัยในหน่วยงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะ และเป็นการเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
    ซึ่งพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยลีนุกซ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาภายใต้การสนับสนุนของโครงการศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and Technology Knowledge Center : STKC ) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและโปรแกรมคุยซายน์
 
 
ทุนส่งเสริมการศึกษา
    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดหาและจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา  เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน     และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองกิจการนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
สวัสดิการหอพัก
     มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสร้างหอพักเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลัง ซึ่งได้จัดเป็นหอพักนิสิตชายจำนวน 1 หลัง สามารถรับนิสิตชายได้ประมาณ 800 คน และหอพักนิสิตหญิงจำนวน 4 หลัง สามารถรับนิสิตหญิงได้ประมาณ 5,600 คน  และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหอพักนิสิตอีก 1 หลัง  คาดว่าสามารถรับนิสิตได้ในปีการศึกษา 2556  อีกประมาณ  1,500  คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบหอพักนิสิต
กองกิจการนิสิต
 
การประกันอุบัติเหตุนิสิต
    มหาวิทยาลัยมีโครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตโดยไม่ได้คาดหมาย  ซึ่งหากนิสิตเข้ารับการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา  นิสิตไม่ต้องสำรองจ่ายเงินภายในวงเงินที่คุ้มครองตามกรมธรรม์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองกิจการนิสิต
 
ทะเบียนราษฎร์ของนิสิต
    นิสิตที่ประสงค์จะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งขอย้ายจากภูมิลำเนาของตนเองเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาและส่งใบแจ้งย้ายออกจาภูมิลำเนาเดิมให้งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตในวันที่ 1-7  ของเดือนกรกฎาคม (ในวันทำงานปกติ)เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายเข้าต่อไป
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองกิจการนิสิต
 
แนะแนวและจัดหางาน
    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยที่ให้บริการด้านการปรึกษาสำหรับนิสิต    ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาด้าน  การเรียน การปรับตัวในสังคม ปัญหาครอบครัว บุคลิกภาพ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการให้การปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน      ทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน บริการห้องสมุดอาชีพสำหรับค้าคว้าหาข้อมูลประกอบการทำงานในอนาคต จัดให้มีศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (DSS) เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนแก่นิสิตพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนของนิสิตภาคทัณฑ์ โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองกิจการนิสิต
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 
 

ศูนย์บริการให้การปรึกษาแก่นิสิต (Counseling Center)

    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยที่ให้บริการด้านการปรึกษาสำหรับนิสิต    ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาด้าน  การเรียน การปรับตัวในสังคม ปัญหาครอบครัว บุคลิกภาพ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการให้การปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน      ทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน บริการห้องสมุดอาชีพสำหรับค้าคว้าหาข้อมูลประกอบการทำงานในอนาคต จัดให้มีศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (DSS) เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนแก่นิสิตพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนของนิสิตภาคทัณฑ์ โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

 

 
 
ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (DSS )
    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยให้บริการและสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิเศษ โดยให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตพิเศษเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป และมีความสุขกับการเรียน

 

 
 

ห้องสมุดอาชีพ

    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ให้บริการห้องสมุดอาชีพ สำหรับค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ จุลสาร วารสารและข้อมูลด้านอาชีพ เพื่อให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ
 
 

บริการจัดหางาน

    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ให้บริการจัดหางาน สำหรับนิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน และนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา มีป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ไว้ให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสมัครงาน
 
 
การทหาร
    การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ให้นิสิตติดต่องานบริการและสวัสดิการตามที่ได้กำหนดเท่านั้น การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  สำหรับนิสิตที่ไม่สำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3  เมื่อมีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  (เกิดไม่เกินพ.ศ. 2534 ) ให้นำ  ส.ด. 9 และ ส.ด. 35  ติดต่อที่งานบริการและสวัสดิการในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เท่านั้น
 
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2538  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2539   ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนโดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี
การดำเนินการขอกู้ยืมเงิน  งานบริการและสวัสดิการจะประกาศให้นิสิตได้ทราบบนเว็บไซต์กองกิจการนิสิต   ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาข้อมูลและต้องดำเนินการภายในกำหนดตามที่ประกาศ