คณบดี
    

 

รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.บุญรอด บุญเกิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ผศ.ดร.มานะ  เชาวรัตน์
คณบดีคณะโลจิสติกส์
 
ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
 
ผศ.พัชนี  นนทศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว
 
ผศ.ดร.พัชนีย์  ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 
รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
 
ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา
 
รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 
รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 
ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
 

รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

 
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
 
อ.เสรี ชิโนดม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง