ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
    
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 
ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม