ปริญญาเอก
 
คณะพยาบาลศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
   
คณะโลจิสติกส์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   
คณะวิทยาการสารสนเทศ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
คณะวิทยาศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
   
คณะศึกษาศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัย  วัดผลและสถิติการศึกษา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
   
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา