ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
    

 

 อธิการบดี
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
 
รองอธิการบดี
 
ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
   
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผศ.บุญมา ไทยก้าว
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
   
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
   
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
   
 ผู้ช่วยอธิการบดี
   
ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
นายสุจิตร มหาพิรุณ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
   
ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
   
ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ณัฐพล ชมแสง
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
   
ผศ.ดร. อานนท์ วงษ์แก้ว
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
   
ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ดร. ธนวัฒน์ พิมลจินดา
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี