ระบบสารสนเทศ

 

   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจ
     
ระบบการจองห้อง กองอาคารสถานที่ (e-Booking Room)    
 

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถจองห้องและตรวจสอบห้องว่างผ่านระบบบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถจองห้องเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จัดนิทรรศการ งานบริการวิชาการ การประชุม สัมมนา และงานพิธีการ โดยสามารถจองห้องภายในอาคาร ดังนี้

- อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี

- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KA)

- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB)

- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KC)

- อาคาร ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์

URL : http://buildinfo.buu.ac.th/new

    VDO : การใช้งาน
     
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต    
 

เป็นระบบบริการการศึกษาที่เริ่มต้นจากการรับเข้านิสิต  ข้อมูลหลักสูตร การลงทะเบียน  การเงิน  การประเมินผล การตรวจสอบจบ สำเร็จการศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต  โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ คือ นิสิต อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร  ซึ่งระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษลงของงานทะเบียนและสถิติในการลงทะเบียน  แจ้งผลการเรียน

URL : http://reg.buu.ac.th

     
ระบบประเมินการเรียนการสอน    
  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีสิทธิภาพมากขึ้น  สำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการเรียนของตนเอง
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการบริการของมหาวิทยาลัย

URL : http://assess.buu.ac.th

     
ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
 

เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา สามารถที่จะติดตามการดำเนินกิจกรรมของแต่ละ มคอ.  โดยจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

URL : http://tqf.buu.ac.th

     
ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์    
 

เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รองรับการทำงานตั้งแต่ การบรรจุ แต่งตั้ง เคลื่อนย้าย ลาออก และข้อมูลประวัติต่างๆ รวมทั้งมีระบบสอบถามข้อมูลที่ให้ผู้ใช้เข้าถึงตามสิทธิ์ที่ได้รับ

URL : http://person.buu.ac.th

     
ระบบบัญชี 3 มิติ    
 

ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีในลักษณะ 3 มิติ สามารถช่วยให้หน่วยงานลดเวลาการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องแม่นยำในการควบคุมงบประมาณ และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณได้ รวมถึงการส่งข้อมูลให้แก่การเงินและพัสดุ กองบริหารวิทยาเขต ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านงบประมาณการเงินและบัญชีของทุกวิทยาเขต เป็นฐานข้อมูลเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันในเรื่องการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรได้

URL : http://10.5.1.39/acct3d/_login/default.aspx

     
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย    
 

เป็นระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่งานวิจัยระดับคณะจึงสามารถค้นหาและติดตามข้อมูลงานวิจัย แหล่งทุน ผู้ทำงานวิจัย และความก้าวหน้าของโครงการได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และช่วยในการจัดทำข้อมูลเพื่อการตอบโจทย์ตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

URL : http://e-research.buu.ac.th

     
ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองออนไลน์ (e-SAR)
 

เป็นระบบที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับทีม QA ในการ Download ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจประเมินของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

URL : http://e-sar.buu.ac.th
     
ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์    
 

เป็นระบบที่ช่วยให้นิสิตสามารถรายงานตัวและจองหอพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้โดยนิสิตและผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย อีกทั้งในการทำงานระบบจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต การเงินและระบบจัดการหอพัก เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

URL : http://smartreg.buu.ac.th

     
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 

เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ ออนไลน์ ที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

URL : http://www.job.buu.ac.th

     
     
ระบบ e-Learning    
 

ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (BUU LMS : Moodle)  เป็นระบบจัดการการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านทางเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

URL : http://ncourse.buu.ac.th

     
     
ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา    
 

เป็นระบบที่ให้บริการตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าของ  ข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเจ้าหน้าที่ของทุกคณะสามารถบันทึกข้อมูล  ต่าง ๆ  ได้แก่  ชื่อวิทยานิพนธ์  วันที่เสนอชื่อเรื่อง วันที่สอบปากเปล่า ประธานและกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพน์ เป็นต้น  โดยนิสิต  อาจารย์ และผู้บริหาร สามารถสืบค้นข้อมูลและดูรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  เช่น จำนวนวิทยานิพนธ์  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จำนวนนิสิตในที่ปรึกษา  ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของนิสิตแต่ละบุคคลได้ทุกที่ ทุกเวลา

URL : http://egraduate.buu.ac.th

     
ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต    
 

เป็นระบบที่ช่วยติดตามหนี้สินของนิสิต โดยข้อมูลหนี้สินที่จะแสดงผลประกอบไปด้วย หนี้สินจากการลงทะเบียน หนี้สินจากค่าน้ำ ค่าไฟ จากหอพัก การยืม-คืนหนังสือจากสำนักหอสมุด และหนี้สินต่าง ๆ จากคณะ เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาและไม่มีหนี้สินค้างชำระจะสามารถปลดหนี้จากงานทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ

URL : http://cleardebt.buu.ac.th

     
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในเรื่องการรับ-ส่ง เวียนแจ้ง สืบค้นเอกสาร ให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

URL : http://doc.buu.ac.th

     
ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่
 

เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานอาคาร/สถานที่ เรือนพักรับรอง และยานพาหนะของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถตรวจสอบการจอง และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ต่าง ๆ ได้ เช่น การขอใช้ห้องพักและเรือนรับรอง  ระเบียบหลักเกณฑ์การขอใช้บริการ อัตราค่าบำรุง ข้อมูลการให้บริการยานพาหนะ  เป็นต้น

URL : http://buildinfo.buu.ac.th

     
ระบบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์(e-News)
 

เป็นระบบที่นำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะและส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยข่าวประชาสัมพันธ์จะไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ โดยที่คณะและส่วนงานสามารถนำข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่จากระบบข่าว ใช้เทคโนโลยี RSS นำไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ

URL : http://calendar.buu.ac.th

     
ระบบประเมินออนไลน์    
 

ระบบประเมินออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับการประเมินผลของมหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านต่าง ๆ เช่น ดัชนีระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการทำการประเมิน และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งผลการประเมินที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

URL : http://assessonline.buu.ac.th

     
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
 

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับสมัคร ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร การประมวลผลคะแนน และการประกาศผล ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ในการกรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต หรือที่ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

URL : http://e-admission.buu.ac.th

 

ระบบสารสนเทศสำหรับคณะ/หน่วยงาน
      ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต       ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
     ระบบฐานข้อมูลนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
      ระบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพของคณาจารย์      ระบบให้บริการห้องประชุม งานการประชุมและพิธีการ
     ระบบจัดการการฝึกงานของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์      ระบบประมาณการรายรับ คณะศึกษาศาสตร์
     ระบบจัดการการสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว      ระบบการบริหารแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
      ระบบลงเวลาเข้าชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา      ระบบบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
      ระบบสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"      ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์
     ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"      ระบบมติที่ประชุม
     ระบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
   
บริการทั่วไป
      ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์       Web Blog
      เครือข่ายไร้สาย       วิทยุออนไลน์
      เว็บเมลล์      Smart BUU
      การใช้งาน VPN  

 

 
  ห้องสมุดออนไลน์
      สำนักหอสมุด